De loonbelasting per 1 Juli DINSDAG 1 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 3 ALPHEN AAN DEN RIJN Aanbesteding'. Onder flinke belangstelling, vooral van de zijde der aannemers heeft hedenmorgen in hotel „Toor" de aanbesteding plaats gehad voor de bouw van 13 woningen met bij behoren, op een terrein, gelegen aan de Vermeer straat en Ten Harmsenstraat te Alphen aan de Rijn. De aanbeste ding stond onder leiding van de ar chitecten Co. Brandes, G. W. Vis en R. Vis. In totaal is er door 19 aan nemers ingeschreven, die de vol gende resultaten te zien gaven: W. van Beijeren, Alphen aan de Rijn, 202.400; Gebr. A. en J. de Ouden, Alphen a.d. Rijn, 203.200; C. de Kleer en P. Vonk Jr., Alphen a.d. Rijn, 206.150; Gesman en Zoetemeijer, Alphen aan de Rijn, 206.390; C. de Raat en J. Tolk, Alphen aan de Rijn, 206.980; J. Westmaas Szn., Alphen aan de Rijn 207.000; S. D. van Hemsbergen, Alphen aan de Rijn, 210.700; Ab. Vonk, Alphen aan de Rijn, 211.500; S. Tromp, Alphen aan de Rijn, 211.500; N.V. Gebam, Den Haag, 212.861; S. v. Geusekom en Don ker. Alphen, f 218.000; C. M. Dee renberg en gebr. van Wijk, Alphen, 213.971; D. v. d. Zeijden, Leider dorp, 216.000; A. Bershoeff, Al phen a.d. Rijn, f 219.000; C. Vonk, Stolwijk, 220.500; A. v. Straten, Gouda, 221.500; C. Bontebal, Reeu- wijk, f 223.700; Pa. J. Bontebal en Zn., Zevenhuizen, 223.800; Fa. Groen en Drageman, Benthuizen, 226.200. De gunning is nog aange houden. Wederom een kind aangereden. Gistermiddag is het 4-jarig dochter tje van de heer B., wonende in de Torenstraat, ter hoogte van de Zaal bergstraat op de Rijksstraatweg, door een passerende auto aangere den. toen het kind deze wilde over steken. Het kind is met een gebro ken dijbeen naar een der Leidse ziekenhuizen vervoerd. HILLEGOM STAKING BOLLENPELSTERS. Bij de N.V. Stoutenbeek-Van Til gingen bloembollenpelsters in sta king; zij wensten hoger loon dan het vastgestelde. Via het Arbeids bureau ontving de firma nieuwe krachten. Personalia. Te Den Haag slaagde voor acte N. VIII Nijverheidsonder wijs onze plaatsgenote mej, M. J. Heemskerk. DE ZILK Afscheid kapelaan v. d. Engh. Op het Kerkplein waren honderden parochianen samen gekomen om afscheid te nemen van kapelaan v, d. Engh. De verschillende jeugdver enigingen, die onder zijn leiding hadden gestaan, waren alle present. Pastoor Hansen zette uiteen, hoe veel arbeid de scheidende adviseur had verricht, waarna vertegenwoor digers der organisaties het woord voerden. Vele stoffelijke souvenirs werden aangeboden. KATWIJK Gemeenteraad. De heer L. v. d. Zwan, die voor raadslid in aanmer king kwam wegens bedanken- van G. van Rijn, en daarna van L. Z. Lage- maat, heeft de benoeming aangeno men. De heer v. d. Zwan maakte voorheen al een reeks van jaren deel uit van de Raad van Katwijk voor de C.H.-partij. Woningbouw. De aanbesteding der 42 woningen op het Wantveld had tot uitslag: laagste inschrijver N. Stikvoort Zoon te Voorschoten voor 520.000.hoogste inschrijver was M. Hoorn te Duivendrecht voor 684.000.—. LEIDSCHENDAM Geboren: Gerardus Cornelis Ma ria, z. van G. J. v. d. Meer en M. Th. Spring in 't Veld;. Alida Cornelia Maria, d. van N. P. v. d. Ham en C. A. Hekker; Jacobus Johannes Maria, z. van A. E. Oliehoek en C. C. v. a Ploeg; Maria Calhariria Anna, d. van A. G. Rolling en M. A. v. d. Meer; Leonardus Adrianus Maria, z. van L. G. Luiten en C. M. Waayer; Petronella Agatha Maria, d. van J. F. Blokland en P. M. v. d. Meer; Cornelis, z. van H. v. d. Weyden en B. Warmenhoven. Ondertrouwd: F. W. v. Veen 22 j. en A. Adegeest 21 j. Getrouwd: P L. M. v. Boheemen 32 j. en A. de Groot 33 j.; W. J. J. de Hollander 58 j. en Th. J. v. Zeil 56 jaar. Overleden: Sebastianus Berk, echt genoot van P. v. Leeuwen. NIEUWKOOP Aanbesteding woonhuizenEinde vorige week heeft ten overstaan van de burgemeester de aanbesteding plaats gevonden van de te bouwen 11 arbeiderswoningen. In totaal wa ren er 10 inschrijvingen, waarvan en kele voor de 11 in massa en andere voor de 5 van Nieuwkoop en de 6 huizen te Noorden afzonderlijk zijn vermeld. De inschrijving was als volgt. L. P. v. d. Geer en A. Th. Stuif zand, Leiden, 11 woningen 205.600; G. Bodegraven, Nieuwkoop, 11 wo ningen 189.100; B. H. Bodegraven, Nieuwkoop, 11 woningen 176.600; A. C. Schutter. Nieuwkoop, 11 wo ningen 175.600; L. Visser, Nieuw- MARKTBERICHTEN BODEGRAVEN, 1 Juli. Kaas. Aanvoer 162 partyen. Prijzen: 1ste soort 1.331.38 en 2e soort 1.24 1.31 per kg. Handel matig. KATWIJK AAN DEN RIJN, 30 Juni. Groente. Vroege aardappe len 1822, drielingen f 1416, kriel f 8—12, kroten f 24.40, sla f 15, bospeen 13.7017, waspeen 12—23, idem II 16—16.10, tuin bonen 811, doppers 3532, radijs 0.602.70, stoofsla 2, bos uien 3.104.70, bloemkool I A 16, idem I f 710, rabarber 67. veen. 5 te Nieuwkoop 75.579, 6 te Noorden 98.122; Gebr. Vink C. Veenman, Nieuwkoop, 11 woningen 173.600; H. v. Wengerden, Zevenho ven, 11 woningen 172.600.D. C. Kints, Langeraar, 11 woningen 170.700; J. Stam Visser, Nieuw koop. 5 te Nieuwkoop 71.200; 6 te Noorden f 95.263; J. A. Kwakkenbos Zn, Nieuwkoop, 5 te Nieuwoop 70.590 6 te Noorden 95.263. De laagst ingeschevenen voor de wonin gen zijn derhalve J. A. Kwakkenbos zn., Nieuwoop 70.590 voor dé 5 woningen te bouwen in Nieuwkoop en fa. Stam Visser en fa. A. Kwak kenbos en Zn. beide voor 95.263 voor de 6 woningen te Noorden. Geslaagd. Aan het Canisius-col- lege te Nijmegen slaagde onze plaats genoot de heer Vincent Groenendijk voor het eindexamen Gymnasium. NOORDWIJK Geboren: Annete E. d. van G. Drexhage en E. G. Lit.Hendrik F. z. van J. v. d. Meer en P. Landwehr; Johannes H. z. van C. Plug en H. J. Langras, Albertus W. z. van J. Stulp en M. G. v. d. Velde; Cornelis J. N z. van C. v. d. Hulst en S. Streur; Quirinus Chr. G. z. van C. Glasbergen P. A. Warmerhoven; Franciscus C. J. M. z. van Th. M. v. Werkhoven en F. A. Frank; Marianne J. W. d. van J. Zonneveld en A. P. v. Leeuwen; Jannie d. van C. Hordijk en H. Kley- wegt; Wilhelmina A. d. van P. M. Versteege en P. W. v. d. Zalm. SASSENHEIM Arbeidsconflict. Een 12-tal lbollenpelsters, wetrk- zaam bij de firma D. en Co, namen geen genoegen met de vastgestelde prijs van 75 cent per mand, en eisch- ten meer loon. Toen dit niet ingewil ligd werd, werd het werk neergelegd. Geboren: Anna Petronella, d. van J. v d. Nouland en P, J. Juffermans. Overleden: A. Frjjlink 68 jaar. VOORHOUT Geboren: Petrus Joh. z. van L. B. v. d. Lans en J. Floor; Jacobus JJ, z. van P. Th. v. d. Lans en G. v. Dijk; Paulina, d. van C. Bakker en J. v. d. Berg. Ondertrouwd: H. E. v. d. Hulst 25 j. en G. Wortman 30 j.; W. J. v. d. Hoeven 44 j. en M. A. Onderwater 36 jaar. WOUBRUGGE Geboren: Gerdina Johanna Petro nella. d. van C. T. van Goozen en H. A. van der Star; Johannes Cornelis, z. van J. C. Heemskerk en C. J. Kefj- zer. Ondertrouwd: Gerardus Hendrikus van der Geest 25 j. uit Ter Aar en Anna Maria van Leeuwen 22 jaar. WASSENAAR Geboren; Yvonne Maria Louise, d. van H. L. J. van Dillen en T. van der Zon; Maria Clementine Alberte, d. van J. H. de Ruyter en B. J. Van dersande; Jacobus Joannes Maria, z, van R. J. M. Geenen en N. Dekker; Willem Arie, z. van A. Dijkman en F. M. van Batum; Lisefcte Irene, d. van W. J. de Looij en L. van Galen; Joost, z. van J. Blom en J. L. D. Veth; Jacoba Johanna, d. van A. J. Beijersbergen en E. Pfeffer; Petro nella Johanna, d. van W. D. van Rhijn en M. Buitelaar; Marianus Gerardus Nicolaas, z. v. J. J. Noor- demeer en J. M. van den Heuvel; Marianne Sophia, d. van H. H. Mus en M. C. W. van Diest; Christina Johanna Cornelia, d. van C. M. Gou- zijn en J. Heemskerk; Pieter Jaco bus, z. van A. van Dijk en M. van den Oever; Wilhelmus Adrianus An- tonius, z. van A. T. van der Kooy en G. van der Poel; Felicitas Johanna Clasina Bernardine, d, van T. J. Rui ter en C. J. van Spronssen; Adrianus Cornelis Josephus, z. van T. C. Knij- nenburg en E. M. van der Voort; Charles Eduard, z. van J. J. C. Perk en H. B. Luyke Roskott; Robertus Eduardus Franciscus, z. van J. N. Beuk en L. A. van der Hulst; Leo nardus Petrus, z van A. J. Edelaar en J. C. Kortekaas; Maria Martha Johanna, d. van G. M. Pieterse en B. C. Berning; Peter Jacobus, z. van P. J. Baauw en J. Sodderland; Jan, z. van P. Plaatzer en G. van -Duij- venbode; Leonardus Theodorus Ge rardus, z. v. L. T. G. Stijnman en E. W. Schneier; Marianne Ginette, d. van A. 'van Noortwijk en G. A. van Dam; Marijke Ingrid, d, van L. T. Loohuizen en A. W. van Eek; Johan nes Anthonius, z. van N. J. Winnubst en M. Knijnenburg; Corijse, d. van C. de Boer en Y. Basis; Johannes Anthonius, z. van C. van Breukelen en P. J. M. Wensveen; Marijke Me- lia Theodora Maria, d. van T. G. W. M. van Elck en J. M. A. Rommelse; Mary Jane, d van R. van der Stal en M. A. Brandes; Anna Maria Clara, d. van A. L. Bellekom en M. Rad- staak; Martien, z. van J. van der Bent en M. de Jong; Hendrik Cor nelis z. van H, C. Dolk en W. B. J. Verhulst; Wilhelmina, d. van B. J. Grundeken en S. Ploegaert; Helen, d. van A. A. M. Groot en M. F. Bra- ckel; Nico, z. van N. van der Horst en P. Jonge jan; Johannes Jacob Frits, z. van J. Meijen en N. L. Wes terhuis; Paula Helena Renee Maria, d. van W. P. L. M. Rouippe van der Voort en A. M H. M. Aarts. Overleden: Emily Rayner 77 jr.; Willem Vriens 53 jr.; Paulus Adriaan Willem Harthoorn 61 jr.; Elisabeth van'Rijk 13 jr.; Adrianus Nicolaas van Paridon 20 jr.; Albertina Chris tina Blazina van de Ven 46 jr.; Jo hanna Hendrika Louisa Koop 81 jr.; Ferdinand Stephan Maria Willemse 56 jr.; Bertus Cornelis Drejer 72 jr. Ondertrouwd: A. A. van der Voort en D. Zeilmaker; J. C. Nieuwen- huijsen en W'. J. Cornelissen; A. J. Eijkhout en M. A. F. Vos se; A. Bos en J. H. W. Verbaan; J. H. van Veen en M. C. van Leusden; E. Gei tenbeek en G. de Vries; N. I. van der Willik en V7. J. van der Kroft; J. Baks en M. King; P. G. van der Holst en J. P. Langeveld; W. F. Veltman en H. L. Arntzenius; J. J. De steenfabrieken aan <de rivier De Waal draaien op volle toeren, om de voor de wederopbouw van ons land zo belangrijke bouwstof af te leve ren. De rivier, welke de grondstof voor het product, de klei, levert, wordt ook gebruikt voor het trans port. Per kruiwagen worden de ste nen in Üe boten gebracht. Ass. Corr. P. Bakker en A, K. Stolwijk; B. T. Snelderwaard en A. A. van Tilburg; R. Weijhenke en B. W. Versteeg; N. M. J. van der Kooij en H. M. van Zomeren; J. J. Ket en J. J. Duin dam. Getrouwd: F. S. van Davelaar en J. H. van Heus den; C. Guldenmond en M. S. van Loenen; B, T. Snel derwaard en A. A. van Tilburg; N. M. J. van der Kooy en H. M. van Zomeren; G. A. Stout en A. A. van Buuren en J. J. Ket en J J. Duin dam; M. H. P. Fortgens en G. G. Stel; F. C. van Temmen en G. Ver steeg; J. J. H. Bischoff en C. J. van Unen; R. E. Gameson en D. Kiewiet de jonge, A. W. J. Bayer en J. T. van der Kley; N. W. C. Stuijfzand en W. H. Prins. ZOETERMEER Distributienieuws. De plaatse lijke distributiedienst maakt bekend, dat de bonkaarten moeten worden af gehaald voor de letters E t.m. H. op Woensdag 2 Juli. I t.m. L. op Don derdag 3 Juli. M. t.m. R. op Vrijdag 4 Juli. S t.m. V. op Maandag 7 Juli. W. t-m. Z. op Dinsdag 8 Juli. Autotocht ouden van dagen. Het ligt in de bedoeling binnenkort een autotocht te organiseren voor de ouden van dagen. De samenstelling van het comité is als volgt. dr. W. E. Steur, voorzitter; dr. J. W. Palthe, waarnemend-voorzitter, Jac. Stout secretaris-penningmeester, mej. C. Bos, C. P. Blaauwhof, B. Brinkers, M. de Groot, J. Kentgens, A. v. d. Spek Pzn. Dit zal de tiende tocht zijn, welke zal worden gehouden. Bouw arbeiderswoningen. Door de R.K. Woningbouwver. „De Goede Woning'/ werd Zaterdag j.l. aanbe steed de bouw van 12 arbeiderswo ningen. De laagste inschrijvers waren de gebrs. de Boer uit Hazerswoude voor de somma van 155.880. ZOETERWOUDE Pater Schuur. Waarschijnlijk in de loop van de volgende week zal pater J. C. Schuur een bezoek bren gen aan Zoeterwoude. De pater ver trok in 1932 als missionaris van het H. Hart naar Brazilië, waar hij kort geleden tot provinciaal werd geko zen. Na een vijftienjarige zware mis sie-arbeid vertoeft h$ thans met verlof in Europa en verblijft mo menteel bij zijn moeder in België. OEGSTGEEST Gramofoon-platen in het, Wilhelmi- napark. Ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard zal hedenavond 8 uur in het Wilhelmina- perk vanwege de Oranjevereniging een gramofoonplatenconcert ter. ge hore worden gebracht. (Berichten, opgenomen in een ge deelte van ons vorig nummer). LEIDEN Felle uitslaande brand Zaterdagavond omstreeks half ne gen heeft op de Doelengracht een felle uitslaande brand gewoed, welke waarschijnlijk ontstaan is door het achteloos wegwerpen van een bran dend eindje sigaret, waarna de per sonen, die in de kamer aanwezig wa ren geweest het huis hadden verla ten. De brand ontstond op de bovenver dieping van perceel 9, bewoond door H. W. B., bij welk pand tevens de bovenverdieping van perceel 8, bene den bewoond door de fam. te R., be hoort. De brandweer o.l.v. van de onder- ccmmandant Kossen was zeer spoe dig ter plaatse en ving met felheid de bestrijding van de hoogoplaaiende vlammen aan. Een vuurzee kwam er uit de bovenverdieping en onderwijl werd er uit de huizen gehaald, wat er uit te halen was. Met drie stralen werd het vuur bestreden, aan de voor- en achterzijde en via de Magi- rusladder over het dak. Na een kwar tier had men het vuur onder de knie. 'n Oogenblik was er nog gevaar voor het fraaie geveltje van de achterzijde van het Eva Hoogeveenshofje, doch zover kwam het gelukkig niet. De burgemeester was mede op-het terrein van de brand aanwezig. De schade is vrij aanzienlijk en wordt door verzekering gedekt. ANJERDAG 1947. De opbrengst van de gehouden slraatcollecte voor de Anjerdag 1947 bedraagt 1450. Hierbij is niet inbe grepen de opbrengst van de in de ka zernes gehouden inzameling en van de bloemenverkoop in de bloemenza- ken. Jaarvergadering Distr. Leiden. Ned. Ver. Ex-pol. Gevangenen. Vrijdagavond j.l. hield het district Leiden van bovengenoemde Vereni ging de tweede jaarvergadering in een der zalen van het Café-Rest. „Het Gulden Vlies". Voor deze vergadering was een grote belangstelling en kenmerkte zich door geanimeerde discussie bij enkele punten van de uitgebreide agenda. Aan het uitvoerige jaarverslag van de secr., de heer W. M. v. d. Burg. ontlenen wij, dat het district in het afgelopen jaar zich in een voorspoe dige groei heeft mogen verheugen. Het led ital steeg n.l. van Juni 1946 tot Juni 1947 met pl.m. 50 leden en heeft thans een aantal van 149 be reikt. Voorts werden er in gememo reerd de bemoeiingen van het be stuur inzake de sociale enquête, uit geschreven door het H.B., het werk van de sociale commissie, de verbin ding, welke tot stand was gebracht met de Stichting 1940'45, de pro- paganda-avond van 27 Maart 1.1. en vele andere zaken. Het jaarverslag van de penningm., de heer H. J. Maas, werd goedge keurd en vermeldde een batig saldo van ruim 49. In de twee vacatures van hebe stuur, door het bedanken van Prof. dr. H. J. Blok en de heer H. J. Maas, eerstgenoemde wegens drukke ambts bezigheden, de tweede in verband met zijn vertrek naar elders, werden gekozen de heren P Mazurel en K. Veen. De overige bestuursleden wer den allen bij acclamatie herkozen. De vergadering koos de heer H. van Wei zen tot voorzitter. Na afhandeling van de agenda bleven de aanwezigen nog een poosje in gezellig samenzijn bijeen, Zaterdagmorge ns op de Haag- weg bij de oprit van de Rhijnziciit- brug de 48-jarige mevr. A B. uit de De Wetstraat door 'n onbekend geble ven wielrijder aangereden. Zij liep een heup- of bekkenfractuur op en werd door de E.H.D. naar het Acad. Ziekenhuis vervoerd. Bij de gisteravond in de Leidse Hout gespeelde voetbalwedstrijd Roo- denburgTexas heeft de 31-jarige A. du P. uit de Rijndijkstraat het lin kerbeen gebroken en een spierscheu- ring in de linkerarm opgelopen bij een botsing met een andere speler. De E.H.D. bracht hem naar het Acad- Ziekenhuis. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Frederik Meindert Hen drik Johannes, zn. van F. Duysings en J. E. Fontein; Albertus Theodorus Josephus, zn. van S. G. de Groot en M. J. C. Caspers; Emerens. Boude- wijn, zn van C. Ouwersloot en A. A, Smit; Agatha Veronica Maria, dr. van H. J. M. Lansdaal en S. Otgaar; Jo hannes. zn, van A. Trippenzee en E, C Scheuder; Lambertus Wilhelmus, zn. van H. Riebeek en M. Naber; Ni colaas Cornelis Simon, zn. van N. C. S. Vroom en P. G. Alers; Adolf Pe trus Maria, zn. van A. J. van Slinger land en C. M. van Goozen; Johanna, dr. van J/ de Cler en J. Hoog weg; Pieternella, dr. van A. Beekman en P. Ouwerkerk; Robert, zn. van M. A. Koelemeijer en B. Teeuwen; Suzan- na Marie, dr. van J. R. van Blom en S. A. E. W. Hartman. Overleden: H. Boma, man 68 jr.; F. Buis, man 63 jr.; J. van der Kraan, man, 72 j. BINNENLAND DE AMERIKAANSE STAP. Een politieke medewerker van het A.N.P. schrijft, dat regeringskringen in Den Haag zich niet wensen uit te laten over de nota, welke het state- department aan de republikeinen heeft doen toekomen. Intussen wordt vernomen, dat de ze stap geenszins plaats had op ver zoek van de Nederlandse regering. Geconstateerd kon worden, dat het hier voor de eerste maal een forme le stap betreft, welke de V.S. deden in de Indische aangelegenheid. Hoewel officieel hieromtrent geen enkele inlichting te verkrijgen is, oordeelt men in politieke kringen, dat deze Amerikaanse stap een lichte ontspanning teweeg gebrach theeft. Men heeft de indruk, dat in ver band met de jongste ontwikkeling de periode, van afwachten nog niet is af gesloten. Naar verluidt, zou men, al vorens verdere beslissingen te ne men, willen afwachten, hoe de reac tie der republiek op de Amerikaanse nota zal zijn. Hier en daar wordt verondersteld, dat ook de Britse regering een nota aan de republiek zou hebben gezon den. Van een dergelijke nota is ech ter niets bekend. De Engelsen heb ben steeds nauw contact met de re publikeinen onderhouden, zodat een afzonderlijke nota niet in de lijn zou liggen. Dr. Van Mook heeft dan ook reeds medegedeeld, dat het hier be treft een persoonlijke brief van de Britse consul-generaal te Batavia aan Soekarno. IN DE MAAS VERDRONKEN. Nabij de Maasbrug te Venlo heeft zich Zondagmiddag een tragisch on geval voorgedaan, waarvan de 30-ja- rige W. Hoeymakers te Venlo het slachtoffer is geworden. H. Bevond zich met enkele vrienden in een ka no op de rivier, toen op een gegeven moment de boot in aanraking kwam met een sleepboot, waardóór de kano kantelde en de inzittenden te water geraakten. Het slachtoffer werd door de sleep gegrepen en kwam niet meer boven. In de nacht van Zondag op Maan dag ontlastte zich boven Noord-Lim burg een zwaar onweer, dat met ha- gelval gepaard ging. Men vreest gro te schade aan het veldgewas. Te Vel denHasselt trof de bliksem een boerderij, waardoor een felle brand ontstond'. De pas binnen gehaalde oogst werd een prooi der vlammen, alsmede alle stallen en bijgebouwen. Laga wint jubileumbeker van Nereus Het hoofdnummer van de inter nationale roeiwedstrijden van Ne reus, de Jonge Acht B, werd op fraaie wijze door de organiserende vereniging gewonnen in 6 56. Ook Laga ging aanvankelijk goed, bleef niet te ver achter, doch na 300 meter brak de dol van de zesde man van de Lagaploeg en, om zijn clubgeno ten niet te hinderen, de roeier dook overboord Vanzelf was dit een ver zwakking voor de Lagaaien, die fa voriet waren voor deze race Intus sen had Nereus zich van een kleine voorsprong kunnen verzekeren, die op 1000 meter tot 1 lengte was uit gegroeid. Wel probeerde Njord nog deze achterstand in te halen, maar Nereus liet zich niet kennen en bij de finish bedroeg het verschil ruim 2 lengten (Njord 7.9). Aegir werd derde én had de grootste moeite om de „Laga-zeven" voor te blijven. De overige resultaten van de Za terdag gehouden voorwedstrijden zijn: Vier zonder stuurman: 1. Minerva 7.51; Oude Vier: 1 Amstel 7.55; Overnaadse Vier: 1. Spaarne 8.18 (Njord derde); Snelroeien dames Gladde Vier: 1. Die Leythe 4.17; Twee zonder stuurman; 1. De Laak Jonge Vier A: 1. Laga 7.52 (Njord derde); Jonge Twee A: 1. Triton 10.11. Door een fraaie overwinning in de Oude Acht heeft Laga voor een jaar beslag gelegd op de jubileum beker van Nereus, die ieder jaar wordt uitgeloofd aan die ploeg, die in de semoresnummers de meeste punten behaalt. Voor het nummer Óude Act, toen alle senioreswedstrij- den door verschillende verenigingen waren gewonnen, stond het vast, dat de winnaar van de Oude Acht, die het grootst aantal punten heeft, te vens winnaar van de jubileumbeker zouden zijn. En de Lagaaien hebben er verwoed om gestreden. Na de start had Nereus zich op de eerste plaats genesteld, onmiddellijk ge volgd door Laga, terwijl Njord en Laga II zich wat achteraf hielden. Op 1000 meer lagen Lagea en Nereus gelijk en toen ontspande zich een titanenstrijd om de leiding, die eerst in de laatste 100 meter door Laga gewonnen werd. Nereus werd met zeer gering verschil tweede, ter wijl de tweede Lagaploeg nog voor Njord op de derde plaats beslag legde. De uitslagen luiden: jonge vier B: 1. Audax Zwits. 6 min. 56.6 sec., 2. aga op 1/4 lengte, 3 Njord op ruim 1/4 lengte, 4. Argo ver achter. Jonge Acht A: eerste voor wed strijd; 1. Njord 6 min. 32 secr; 2. D. D. S. op 3/4 lengte; 3. Schaffhausen (Z.) op iy3 lengte, 4. Nereus. Tweede voorwedstrijd: 1. Aegir 6 min. 42 sec.; 2. Triton. 3 Filtzwilliamhouse Boat Club (E) Beslissing: 1. Njord 6 min. 29.2 sec.; 2. D. D. S. op 10 cm.; 3. Triton op 114 lengte, 4. Aegir ver achter. Overnaadse twee: 1. Spaarne 8 piin. 38.6 sec.; 2. Njord y3 lengte, 3. de Hoop 2 lengten. Oude Skiff: 1 D. Logger (Poseidon) 7 min. 32 sec; 2. H. v. d. Meer (Wil- lem Hl) 3/4 lengte. Jonge Skif B: 1. v. d. Bunt (Wil lem III) 7 min. 42 sec.; 2. Herder schee (Nereus) op 3 lengten. Oude twee; 1. Die Leythe 8 min. 4,8 sec.; 2. Triton op 1 y lengte. 3 het Spaarne op 2 lengten. Lichte Vier: 1. Triton 7 min. 15 sec.; 2. Aegir 7 min. 21 sec.; 3. Laga 2 lengten; 4. Lady Margaret Boat Club (E.) 3 lengten; 5. Nereus. Snelroeien dames-acht: 1. Nereus 3 min. 33.8 sec.; 2. Nautilus op 1% lengte; 3. De Vliet op 2 lengten, 4. Willem III. Oude acht: 1 Laga 6 min. 20 sec.; 2. Nereus; 3. Laga II 3/4 lengte; 4. Njord 2 lengten. Goede Ned. athletiek- prestaties te Antwerpen Bij de internationale athletiek- wedstrijden te Antwerpen, waaraan Nederlandse, Engelse, Zweedse en Belgische athleten deelnamen, wer den door de Nederlanders goede pres taties verricht. De uitslagen zijn: 200 M.: 1. Feirgreve (Eng.) 22.4 sec.; 2. Watt (Eng.) 22.6; 3. Nusse (Ned.) 22.7; 4. Lammers (Ned.) 22.8. 110 M. horden: 1. Zwaan (Ned.) 15.2; 2. Laermans (Belg.) 15.3; 3. Po well (Eng.) 15.3. 1500 M.: 1. De Ruyter (Ned.) 3.56.6; 2. Karlsson (Zweden) 3.56.8; 3. Nan- kerville (Eng.) 3.58.3. Discuswerpen: 1. Brasser (Ned.) 43.50 M.; 2. Johansson (Zweden) 42.12 M.: 3. Denis (Belg.) 41.38 M. 800 M.: 1. Liljekvist (Zweden) 155.3; 2 Brancart ((B.) 1-56.5; 3. Bris (B.) 1.56.8. 100 M.: 1 MacDonald Baily (Eng.) 10.3 sec., 2. Watt (Eng 10.8 sec.; 3. Johansson (Zweden) 10.9 sec., 4. v. Osta (Ned.) 10.9 sec.; 5. Lammers Ned.) 11.1 sec- Hoogspringen: 1. Patterson (Eng.) 1.85 M.: 2. Homberg (Ned.) 1.80 M.; 3 Wessel (B.) 1.75 M- Speerwerpen: 1. Lutkeveld (Ned.) 66.22 M.; 2. Van de Pol (Ned.) 60.92 M.; 3. Dalrymphe (Eng.) 57 91 M. 3.000 M.: 1. Slijkhuis (Ned.) 8 min. 3C.2 sec.; 2. Lataster (Ned.) 8.36.2; 3. Cox (Engeland) 8.44.6. 400 M. horden: 1. Ede (Engl. 46.4; 2 Schulenberg (Ned 59.3; 3. Legal- let (Fr.) 59.7. 400 M.: eerste serie: 1. Kunnen (BI). 49; 3. Elliot (Zweden) 49.5 s. Tweede serie: 1. Scheele (B.) 52.3;* 2 Alsborne^(Zweden) 52.4; 3. Devos (België) 53.3. Polstokhoogspringen: 1. Ohlson (Zweden) 4 M.; 2. Lamoree (Ned.) 3.90 M.; 3. Van Petegem (B.) 3.60 M. Als het loon per maand bedraagt: geh. Ongeh. z.k. 1 kind 0.50 0.79 1.11 1.43 1.78 2.13 2.50 75.84— 78.33.... 78.34— 80.83..., 80.84— 83.33.... 83.34— 85.83.... 85.84— 88 33..., 88.34— 90.83..., 90.84— 93.33... 93.34— 98.33 98.34103.33 103.34—108.33... 108.34—113.33... 113.34-113.33. 118.34—123.33... 123.34—128 33... 128,34—133 33... 133.34—138 33... 138.34—143.33... 143.34—148.33... 148.34—153.33... 153.34—158.33... 158.34—163.33... 163.34—168.33... 168.34—173 33... 173.34—178.33... 178.34—183.33... 183 34—188.33... 188.34—193.33... 193.34—198.33... 198.34—203.33... 203,34—208.33... 208.34—213.33... 213.34—218 33... 218.34223.33. 223 34—228.33... 228.34—233 33... 233.34—238.33... 238.34—243.33... 243 34—248.33... 248.34—253.33... 253 34—258 33... 258.34—263 33... 263.34—268.33... 268.34—273 33... 273.34—278,33... 278.34—283.33... 283.34—288.33... 288.34—293 33... 293.34—298.33... 298.34—303.33... 303.34—308.33... 308.34—313,33... 313.34—318,33... 318 34—323.33... 323.34—328.33... 328.34—333.33... 333.34—338.33... 338.34—343 33... 343 34—348.33. 348.34—358.33... 358.34—368.33... 368.34—378 33... 378.34—388.33... 388.34—398.33... 398.34—408.33... 408.34—418.33... 418.34—423.33... 428.34—438 33... 438.34—448.33... 448.34—458 33... 458.34—468.33... 468.34—478.33... 478.34—488.33... 488.34—498.33... 498.34—508.33... dan bedraagt de loonbelasting: Gehuwden met kinderaftrek voor: 2 3 4 5 6 7 8 0.48 0 92 1.41 1.94 2.51 3.11 4.38 5 05 7.21 7.97 9.55 0.75 1.16 1.60 2.OR 2.58 3.12 3.67 4.24 4.83 7,43 5.42 5.38 6.29 7.23 8.20 9.19 10.22 11.27 12.34 5.75 13.45 14.60 15.70 16.90 18.10 19.30 10.37 20.50 11.20 21.75 12.05 23.05 12.93 24.30 13.80 8.82 25.65 14.70 9.53 26.95 15.65 10 27 23.30 16.55 11.02 29.65 17.50 11 78 31.05 18.45 12.56 32.40 19.40 13,33 33.85 20.40 14.15 35.25 41.40 14.95 36.65 22.40 15.80 38.15 23.45 16.65 39.65 24.50 17.50 41 10 25.55 18.40 42 60 26.60 19.25 44.15 27 65 20.15 45.65 28.75 21.10, 47.15 29.85 22 00 48.75 30.95 22.95 50.30 32.10 23.90 51.90 33.20 24.90 53.50 34.40 25.85 55.15 35.55 26.80 56.75 36.70 27.80 58 35 37.90 28.80 60.00 39.05 29.80 61.70 40.25 30.85 63.30 41.45 31.90 65 10 42.65 33.00 66.80 43.90 34.10 68.50 45.15 35.15 70.20 46.40 36.30 71,90 47.65 37.40 75.40 50.15 39.65 79.00 52.75 41.95 82.60 55.40 44.40 88.30 58.00 46.85 89.90 60.70 49.35 93.70 63.40 51.90 97.40 66.20 54.45 101,30 68.90 57.05 105,10 71.80 59.70 108.90 74.60 62.30 112.90 77.50 65.10 116,80 80.40 67.80 120.80 83.40 70.60 124.90 86 30 73.40 129.00 89.30 76.30 li» dit overzicht is vermeld het geen met ingang van 1 Juli a.s. aan loonbelasting moet worden afgehouden. Indien andere bron nen van inkomsten aanwezig zijn volgt t. z. t. aanslag in de inkom stenbelasting en wordt de afge houden loonbelasting in minde ring gebracht. 0.58 0.92 1.28 1.66 2.07 2.50 2.95 3.43 3.92 4.44 4.98 5.53 6.09 6.67 7.26 7.87 8.48 9.11 9.74 10.38 11.04 11.73 12.43 13.13 13.85 14.60 15.35 16.10 16.90 17.65 18.45 19.30 20.15 20.95 21.80 22.65 23.50 24.40 25.25 26.20 27.15 28.15 30.15 32.15 34.20 36.35 38.55 40.90 43.30 45 75 48.20 50.70 53.20 55.80 58.40 61.00 63.70 0.67 0.94 1.23 1.54 1.88 2.23 2.61 3.00 0.61 0 81 1.03 3.41 1.28 3.85 1.53 4.30 1.80 4.76 2.10 0.50 523 2.43 0.64 5.71 6.20 2.76 3.09 0.82 1.00 6.70 3.43 1.20 7.20 3.78 1.42 7.71 4.15 1.64 8.23 4.53 1.88 8.77 4.92 2.11 9.32 5.31 2.35 9.88 5.71 2.60 0.52 10.45 6.11 2.86 0.64 11.05 6.52 3.13 0.77 11.67 6.93 3.40 0.91 12.28 7.36 3.68 1.05 12.93 7.79 3 97 1.20 13.60 8.26 4.25 1.36 14.25 8.75 4.53 1.52 14.95 9.25 4.83 1.68 15 65 9.77 5.12 1.85 16.40 10.29 5.46 2.02 17.10 10.84 5.83 2.18 17.80 11.40 6.21 2.35 18.50 11.97 660 2.53 19.20 12.54 7.C0 2.71 19.95 13.13 743 2.92 21.55 14.30 8.33 3.39 23.25 15.60 9.24 3.96 25.05 16.95 10.16 4.63 26 90 18.40 11.15 5.34 0.51 28.70 19.95 12.33 6.08 0.87 30.70 21.65 13.60 6.86 1.29 32.75 23.30 14.95 7.69 1.82 34.95 25.05 16.40 8.65 2.44 37.25 26.95 17.80 9.78 3.16 39.60 2905 19.40 11.03 394 42.00 31.15 21.15 12.36 4.82 44.35 33 40 23.15 13.80 5.79 46.70 35.65 25.15 15.35 6.87 49.30 37.90 27.20 17.20 8.09 0.50 51.80 40.20 29.40 19.10 9.54 1.43

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 3