RADIO De Leidse Buitenschool 25 jaar Gemeenteraad van Lisse bijeen DINSDAG 1 JULI 1947 DE LEIDSE COURANT PAGINA 2 Politiecorpsen worden ingekrompen Naar „Trouw" verneemt, is van het ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek uitgegaan tot aile burge meesters om te komen met voorstel len betreffende de definitieve sterk te van het politiecorps in hun ge meente. Dit zal tot gevolg hebben, dat de corpsen over het algemeen werden ingekrompen. Bij de vaststel ling van de sterkte in het begin van 1946 is n.l. rekening gehouden met her feit, dat in tal van gemeenten het politie-apparèat opnieuw moest wer den opgebouwd, vaak uit jong en minder ervaren personeel hoewel hei aantal manschappen in de meeste plaatsen groter was dan voorheen, heeft het ministerie dit voorlopig g« edgekeurd, op voorwaarde, dat thans de defititieve sterkte zal wor den bepaald. Deze maatregel wordt dus niet uit bezuinigingsoverweging genomen W. H. VLIEGEN OVERLEDEN. In de ouderdom van 85 jaar is over leden de heer W. H. Vliegen, in le ven oud-lid: der Eerste Kamer en Tweede Kamer en een der oprichters van de S.D.A.P. Hij was een der ondertekenaars van het manifest, dat op 12 Aug. 1894 opriep tot oprichting van de S. B.A.P. Van de overige onderteke naars, de z.g.n. „Twaalf Apostelen", is nu nog slechts de heer A. H. Ger hard in leven. De heer Vliegens pre sideerde de oprichtingsvergadering van de S.D.A.P., terwijl hij even eens zitting had in het voorlopig be stuur. Hij werd in Gulpen geboren als zoon van een meubelmaker en was werkzaam als redacteur Buiten land bij „Het Volk". Bovendien be- kleede hij talloze politieke functies. Vliegen was lid van de Partij van de Arbeid. AANVRAGEN FIETSBANDEN. Het C.D.K. deelt mede, dat op na der te bepalen dagen aan hen, die in het tijdvak van 15 tot en met 31 Mei een aanvraag voor een tourfietsen- band hebben ingediend, doch nog geen bon voor een band hebben ont vangen, na oproep een „bewijs van inschrijving voor rijwielband" uitge reikt zal worden. Bij deze uitreiking rnoet de stamkaart worden medege bracht. Een bewijs van inschrijving zal ook worden uitgereikt aan dege ne, die verzuimd hebben in het tijd vak van 15 tot en met 31 Mei een aanvraag om vervanging van een tcurbuitenbanw in te dienen. WOENSDAG. HILVERSUM I, 415 M. 7.30 Gram.platen. 8.18 Gram. platen. 9.00 Concert. 9.50 B.B.C. Symphonie-or- kest. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Voor de vrouw. 10.35 Bas met piano. 10.55 Gram.platen. 12.00 Accordeon orkest. 12.35 Miller-sextet. 13.15 Plat teland. 13.20 Mil. kapel. 14.00 Voor de vrouw. 14.15 Russisch program ma, piano. 14.45 Gram.platen. 15.00 Voor de jeugd. 15.45 Op bezoek bij zieken. 16.15 Voor de jeugd. 17.15 Gram.platen. 17.45 Causerie. 18.20 Gram.platen. 1830 Causerie. 19.00 Lezing. 19.15 Nieuws uit Indonesië. 1930 .Ons, leven en ons geloof". 19.45 Lezen in de Bijbel. 20.15 Piano-duo. 20.45 Hoorspel. 2125. Malando en zijn Tango-rumba-orkest. 21.50 Be schouwing. 22.00 Gram.platen. 22.20 The Ramblers. 22.45 Voetballen. 23.15 Pkno. 23.25 Gram.platen. HILVERSUM II, 301 M. 7.30 Gram.platen. 8.30 Montere Morgen klanken. 9.00 Ochtendbezoek bij de jonge zieken. 9.30 Gram.platen. 10.30 Morgendienst. 11.00 Klarinet met piano. 11.30 Gram.platen. 12.00 Cin derella ensemble. 13.15 Sangh en spel. 14.00 Uitzending van de Zen dingsdag op „Sandwijck". 15.15 Tuinhalf uurtje. 15.30 Kamerorkest. 16.20 Knapenkoor. 16.45 Voor de jongens en meisjes. 17.35 Metropole orkest. 1 8.20 Vacantietips. 18.30 Strijdkrachten. 19.15 De arbeids voorziening in de landbouw. 19.30 Actueel geluid. 19.45 Gram.platen. 20.15 Programma proloog. 20.15 Aan sluiting met het Kurhaus. 21.15 Cau serie. 21.35 Nieuwe oprtamen. 22.10 Sweelinck-kwartet. 22.45 Avondover denking. 23.00 Gram.platen. DE STAND VAN GROENTEN EN FRUIT. De vrij langdurige droogte heeft de ontwikkeling van verschillende ge wassen ongunstig beïnvloed. Bloem kool, sluitkool, erwten, peulen, prin- cessebonen, snij- en tuinbonen heb ben in meer- of mindere mate door het droge weer geleden, terwijl zich in de koolteelt tevens een aantasting dbor koolmade deed gelden. De ont wikkeling van verschillende andere groenten als andijvie, sla, pronkbo- nen, peen en glasproducten als kom- kommeds. meloenen, tomaten, heeft echter een gunstig verloop. Ook met betrekking tot de vroege aardappe len luiden de vooruitzichten gunstig. Aardbeien blijven teleurstellen. De fruitteeltgewassen ontwikkelen zich normaal maar de aanvankelijk zeer goede vooruitzichten, welke wa ren gebasseerd op de rijke bloei, zul len, mede ten gevolge van de droogte, niet geheel en al in vervulling gaan. Ten aanzien van enkele fruitsoorten als appelen en peren, die een sterke vroegtijdige val vertoonden, alsmede van pruimen zijn de verwachtingen sinds de vorige berichtgeving minder hoog gesteld, vooral wat betreft de pruimen. Niettemin zal de oogst van appelen en peren dit jaar hoger uit vallen dan in het vorig jaar. Het zo genaamde kleine fruit zoals bessen en frambozen is normaal bezet, ter wijl de ontwikkeling van de druiven allerzins bevredigend verloopt. BEURSPRAATJE. Ter beurze van Amsterdam ging de belangstelling gisteren in hoofdzaak uit naar de Indische fondsen en de cultuurwaarden in verband met de berichten omtrent een nota van de Ver. Staten aan de Indonesische re gering. En alles wat hiermede ver band houdt. Het eerste gevolg van een eri ander was een uitgesproken vaste stemming voor de cultuurfond sen die zonder uitzondering bedui dend hoger waren, Op de beleggings- markt was de nieuwe conversielening een fractie luier maar veranderin gen van betekenis vielen toch niet te constateren. HAAGSE POLITIERECHTER. I. T. v. W. te Leiden had handel ge dreven in distributiebescheiden; hij had een levensmidelenkaart gekocht, voor welk feit de officier twee weken gevangenisstraf vorderde. De politie rechter veroordeelde tot f 60 boete of 30 dagen hechtenis en voorwaarde lijk vier weken gevangenisstraf met drie jaar proeftijd. De winkelier A. C. D. te Leiden overtrad de distributievoorschriften, voor welk feit de officier f 25 boete of 10 dagen hechtenis, benevens slui ting van het bedrijf voor twee maan den en publicatie van het vonnis vor derde. De politierechter veroordeelde tot 60 boete of 30 dagen hechtenis en twee maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met drie jaar proef tijd1. LJET ZAL 15 JULI a.s. 25 jaar geleden zijn,, dat de Vereniging Her- stellingsoord ,De Leidse Buitenschool" op het te harer beschikking gestelde terrein in de duinen te Katwijk aan Zee de eerste 40 kinderen ter verpleging ontving. Sindsdien zijn 25 jaar verlopen, in welke periode honderden kinderen aan de zorgen van de Leidse Buitenschool zijn toe vertrouwd geweest en zij in deze ideale omgeving hun gezondheid weer terugverkregen. Daarnaast en dit is een zeer voorname factor heeft het onderwijs in de tijd, dat zij er verpleegd werden, niet stil ge staan, maar konden zij bij terugkeer in de school weer in hun klas plaats nemen. De school werd destijds door de toenmalige burgemeester van Kat wijk, wijlen mr. dr. J. Schokking, plechtig geopend. De buitenschool, welke onder de voortreffelijke en moederlijke zorgen van mej. G. Grè- vecoeur staat, is gevestigd in de vil la „Duinlust", welke op 18 Augustus 1922 inclusief iy7 hectare duingrond aan de vereniging werd geschonken door de heer D. J. J. de Koster Reeds op 15 Juli 1922 konden, zoals gemeld, de eerste kinderen worden opgenomen. De vereniging stelt zich ten doel kinderen, die in lichte mate tuber- culoos zijn, te genezen. Via het con sultatiebureau ontvangt men de pa tiëntjes, terwijl in de regel met in stellingen van sociale aard een fi nanciële regeling wordt getroffen. De patiëntjes worden voor een half jaar opgenomen; blijkt, dat de ge zondheidstoestand na 6 maanden van die aard is, dat er geen bezwaar voor terugkeren in het gewone hui selijke leven bestaat, dan verlaten zij de school. Is dit niet het geval dan wordt het verblijf verlengd. De kinderen, die in deze schone omge ving volop van lucht, licht en zon kunnen genieten en daarbij ook een uitstekende voeding ontvangen, wor den zowel intern als extern opgeno men, terwijl allen in de school vol gens een aparte dagindeling leven. Des morgens komen zij onder toe zicht van het onderwijzend personeel per „blauwe" uit Leiden in Katwijk aan. Dit natuurlijk uitsluitend voor de externen, waarna zij met de in ternen gezamenlijk het ontbijt ge bruiken. Daarna volgen zij het ge wone lager onderwijs voornamelijk in de buitenlucht. Indien echter de weersgesteldheid van die aard is, dat een verblijf buitenshuis niet ver antwoord is, volgen zij de lessen in de klas. Tot het einde van de school tijd zijn ze „en pension", waaronder ook begrepen een dagelijks verblijf in de lighal, waar zij zonnebaden genieten. De kinderen, die uit Lei den komen, worden na schooltijd wederom onder toezicht per tram naar Leiden gebracht. Intern worden die kinderen opgenomen, die thuis steeds aan besmettingsgevaar bloot staan. Is thuis dit gevaargeweken, dan komen zij extern in verpleging. Opvallend is het, dat de gezond heidstoestand van de kinderen, zodra zij enige tijd het onderwijs in de school hebben gevolgd, met de daar aan verbonden verpleging, opvallend vooruitgaat en dat dank zij de goede verzorging de resultaten zeer -gun stig genoemd kunnen worden. Zo keert gezondheid weer, wordt het zwakke kind aan de maatschappij teruggegeven en werkt hier iedre dag een actieve directrice, in grote harmonie gesteund door een dokter, enkele assistenten en het onderwij zend personeel aan het welzijn van hen, die snakken naar terugkeer van kracht en energie, onder het nauw lettend toezicht van het bestuur der vereniging, welke op 28 September 1921 op initiatief van prof. Gorter werd opgericht. Naast de buitenschool exploiteert de vereniging ook nog sinds 26 Sep tember 1931 het naast de school ge legen, modern ingerichte, kleuter- huis, waarin alleen kinderen worden opgenomen beneden de leerplichtige leeftijd, die in een tuberculose om geving verkeren, teneinde hen te be schermen tegen besmetting of her nieuwde besmetting. Dit kleuterhuis staat onder leiding van mej. Ta ven raat, die dag in dag uit haar moe- dergelijke zorgen laat gaan over de aan haar zorgen toevertrouwde pu pillen. Het bestuur der vereniging, dat in de oorlogsjaren bij zijn werkzaam heden ernstig gehandicapt werd de buitenschool vond een vriendelijk onderkomen in het volksgebouw aan de Herengracht, terwijl het Kleuter huis naar Renkum werd verplaatst is er thans weer in geslaagd om zijn prachtig 'en onder velen nog te weinig bekend werk op volle toeren te doen draaien. Helaas is één' van de twee lighallen, welke onontbeer lijk voor de verpleging zijn, in de oorlog gesneuveld. Indien mogelijk wil het bestuur hierin zo spoedig mogelijk voorzien, maar daarvoor is geld nodig. Dit gevoegd bij de nood zakelijke veranderingen in het ge bouw eist een bedrag van f 12.000. Zou het, zo vragen wij ons af, nu niet mogelijk zijn om dit bedrag als ju bileumgeschenk bijeen te brengen. Wie neemt hiertoe het initiatief? Hulpbehoevend „Jong Leiden" zal er U met stralende ogen voor danken. Er is echter ook nog een andere wij ze. waarop Leiden met verre omge ving zijn dank voor zoveel liefde en opoffering, nu al 25 jaar, kan tonen en dat is door zich als lid "tegen een minimum contributie van 2 50 per jaar op te geven bij de secretaris, mr. F. D. L. Gunning, Rapenburg 41. Vermelden wij nog dat de school voor kinderen, van alle gezindten toegankelijk is en dat in het be stuur der vereniging o.m. zitting hebben de burgemeester van Katwijk mr. W. Woldringh v. d. Hoop, en de twee Leidse wethouders de heren J. C. van Schaik en S. Menken, waar van de eerste reeds 25 jaar. -De feestelijkheden ter gelegenheid van dit 25-jarig bestaan zullen her dacht worden met eer. feestavond in Op voorstel van B. en W. werd met alg. stemmen besloten om de vacantie-toelage ad 2 pet., overeen komstig de nog te ontvangen rijks regeling, ook van toepassing te ver klaren voor het bij de gemeente Lisse in dienst zijnde personeel. Vervolgens werd besloten tot de aankoop var. een chevrolet-truck met 3-zijdige hydraulische kipinstallatie voor een totaal bedrag van 7170.— Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt aldus besloten. Bij de rondvraag informeert de heer Kortekaas naar de secretaris benoeming. De voorzitter zegt, dat dit punt in de eerstvolgende raads vergadering aan de orde komt. De heer de Koning zegt, dat Lisse een grote behoefte heeft aan een zwembassin. Is het niet mogelijk het zwembad te maken en de op stallen provisorisch te maken zolang het materiaalgebrek gekit. Thans dreigen er mistoestanden te ontstaan, die z. i. onverantwoord zijn. De voorzitter zegt, dat het college van B. en W. reeds opdracht heeft ge geven om deze mogelijkheden te onderzoeken en eventueel te verwe zenlijken. De politie heeft opdracht om wantoestanden tegen te gaan. De heer de Vries informeert naai de regeling omtrent het surplusfonds. en vraagt of de kwekers, die, zoals reeds in de vorigie vergadering is besproken, in een noodtoestand ver keren, nu geholpen kunnen worden. De heer Lefeber deelt mede, dat het surplusfonds inderdaad uitkerin gen verleent aan de kwekers, doch dat men er om moet vragen. Het gaat niet vlot. Alleen mag een voor schot verleend worden indien zij werkelijk in nood' verkeren. De heer van Leeuwen zegt, dat hem inderdaad een dergelijke mede deling is gedaan. Er om vragen doet men niet gauw en temeer niet, om dat men geheel opening van zaken moet doen. Een der voorwaarden is o a. dat men 5 pet. rente moet beta len, hetgeen absurd hoog is en on verantwoord. Na de breedvoerige hierop volgen de discussie wordt besloten, dat de raad aan het bedrijfschap Sierteelt producten een uitvoerig en gedocu menteerd protest zal zenden om een doeltreffende regeling te bereiken. Aan de gemeentebesturen van de bloembollenstreek zal een adhaesie- betuiging worden glevraagd De heer de Vries informeert nog naar ide exploitatie van de motor racebaan De voorzitter zegt, dat deze voor de wedstrijd berust bij de K. N. M. V. Aanbesteding. Onder architec tuur van het architectenbureau PaardekooperBarnhorn, werd door de woningbouwvereniging „Volksbe lang" alhier in café-restaurant „De Nachtegaal" aanbesteed het bouwen van 38 woningen; Ingeschreven werd door: Fa. E. Schuijt te Hillegom voor f 569.500. R. P. van der GeerStuifzand te Leiden voor 621.700.K. Bruggie te Leiden 617.163.Aannemeres- te Leiden 617.163.Aannemers- 675.000.Joh. Seysener te Hil legom 571.500.Gebr. A. en J. den Ouden te Alphen aan den Rijn- Oegstgeest 624.000.Fa. G. Bergs- hoek te Alphen a. d. Rijn 6Ü2.000. N. J. Schaap te Alkmaar 653.00. S. L. Blom te Heemstede f 682.000. WEERSVERWACHTING PLAATSELIK BTJIïG. g g Meest zwaar bewolkt,, met g g plaatselijk een enkele bui. Wei- g g nig verandering in temperatuur, g o Zwakke wind. 5 s noooooooooooooooooooooooooooooooou J. Wittebrood te Beemster 665.000.. J. Pieterse te Delft f 582.500.—; B. J. Oudejans te Purmerend f 682.000. Firma Balvers en Zoon te Uitgeest 685.000.J. J. Fijn uit Heilo voor 644.200.Bouwbedrijf Jobo I te Santpoort f 686.000.Bouwcombi natie „Wassenaar" te Wassenaar 635.000.B. van ider Zijden te Leiderdorp 593.000. Het laagst werd ingeschreven döor de Fa. E. Schuijt te Hillegom voor 569.500.terwijl de hoogste in schrijver, het Bouwbedrijf Jobo I te Santpoort, inschreef voor f 686.000. De gunning is aangehouden. NIEUWE BOEKEN C Aster, Gentilis, O.F.M. Cap. Het tweede zwaardHet leven van de Heilige Laurentius van Brindisi. Eindhoven, Het Hooghuis. IV. Een der strijds- baarste apostelen der Contra- Reformatie. Hij leefde van 1559 tot 1619. Het boek is boeiend ge schreven. Aveline, Claude (scheef ook o. ps. Minervois) Het dode ge tij. Vert. uit het Frans (Le temps mort) dr. Eva Tas Am sterdam, Republiek der Lette ren, (Bodoni-serie). IV. Oor logsnovelle, in '44 clandestien te Parijs verschenen. Gevangenis, verhoor, deportatie. Pakkend, so ber. Rongen, Hier., P., O.C.R. Gesprekken met Christus, le Deel: Gods levensvlam. Over de theorie van het christelijk le ven. Utrecht; Brussel, Het Spectrum. V. Rijk aan gedachten en dichterlijke vervoering; niet altijd even duidelijk. Redeke, Martin. Blinkie Co. Utrecht, A. W. Bruna Zoon. IllIV. Humoristische levensroman. Na veel onmaat schappelijke avonturen wordt Blinkie tenslotte een flinke Bart. Blink. Keulers, Jos., Dr. Waar Je zus leefde. Een reis door Egypte, Palestina en Syrië. Geïll. rnet 32 blz. foto's. Roermond; Maaseik, J. J. Romen Zn. V. Het feit dat dit rijk geïllustreerd boek reisbeschrijving, -studie- en meditatieboek een 4e druk verschijnt, spreekt voor zichzelf. Wells, H. G. De geschiedenis van meneer Polly. Vert, uit het Engels (The history of Mr. Pol ly) door Bas van Deilen. Am sterdam, Antwerpen, Van Dit- mar. IV. Scherpe ontleding van meneer Polly's karakter. Ver keerde opvoeding met daaruit voortvloeiende verkeerde daden. Werumeus Buning, J. W. F. Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere ge dichten. A'dam, Em. Querido, 1947. IV. Een 15-tal verzen uit '45 en '46. Prachtige balladen (o.a. Van de dingen die niet over gaan, en De tout mon coeur). Over alle hangt een weemoedige sfeer. I is verboden; II is streng voorbehouden; III is voorbehoud; IV is volwassenen; IVV is rijpere jeugd; VI is voor allen. dê Stadsgehoorzaal op 12 Juli a.s., terwijl het bestuur a.s. Zaterdag middag, om half drie, in het school gebouw aan de Duinoordweg zal recipieeren. Ten slotte volgt nog op 4 September een feestavond met de kinderen. NIEUWE AANWINST VOOR DE LAKENHAL. Wij waren gistermorgen in de ge legenheid de nieuwe aanwinst voor de Lakenhal ,n.l. een negental schil derstukken van Floris Verster, een legaat van de heer W. Scherjon, te bewonderen. Hoewel deze aanwinst niet zó groot is, dat het stedelijk mu seum een overzicht kan geven van het oeuvre van deze bekende in 1927 overleden Leidenaar, is dit legaat toch wel belangrijk, temeer daar het museum niet beschikt over een al te groot aantal werken van de Leidse schilders uit de 19e eeuw. Helaas ver toeven verschillende van de mooiste schilderijen van Verster op de Hooge Veluwe. waar, behalve enkele touris- ten, practisch niemand hiervan kan genieten .terwijl ze juist als studie object van grote waarde zijn. Verster was n.l. een groot colorist, die zeer goed de kunst verstond om met prachtige kleurencombinaties te werken, wat vooral tot uiting kómt in zijn zomerbloemenkransje, de wit te pot met scabiosa en de bokkingen. De laatsten doen wel enigszins aan Breitner denken. Verder omvat het legaat de portret ten van zijn zoon en zichzelf, het huisje te Borger, de drie kannetjes, de dahliaknollen en een Delfts vaasje met hulst. Voorts toonde de directeur, de heer Pelinck, ons ook de reeds in het be zit van de Lakenhal zijnde of in bruikleen afgestane werken van Verster, o.a. een prachtig mooie was- krijt-tekening. minutieus fijn uitge werkt en enkele tekeningen. Alles te zamen omvat de Verster-collectie nu een vijf en twintig tal werken, wat nog slechts een klein gedeelte is uit zijn gehele oeuvre, dat uit ruim 300 portretten, schilderijen, tekeningen en studies bestaat. Het best zijn wel de landschappen en stillevens van Verster, doch ook zijn portretten getuigen van zijn kunstenaarsschap. We zagen o.a. ook een portret jvan zijn vrouw, in zeer donkere kleuren gehouden en, in te genstelling hiermede, een van zijn zoon, dat, hoewel niet zo geslaagd, het toch heel goed doet om zijn prachtige kleurencombinatie van rood en geel. In 1928 heeft de toenmalige ad junct-directeur de heer Coert een herdenkingstentoonstelling georgani seerd, die tezamen met de Rembrand- tentoonstelling (1906) en de Jan Steen-tentoonstelling (1926), wel tot de best-geslaagden behoort. Ruim 7000 mensen brachten toen een be zoek aan de tentoonstelling van de toen pas kort overleden schilder, diie de oudere Leidenaars zich nog wel zullen herinneren als bewoner van het kleine landgoed Groenoord. Wij feliciteren de Lakenhal met deze aanwinst en raden de liefheb bers aan deze schilderijen, die tot November in een afzonderlijke zaal blijven hangen, te gaan bezichtigen. Zij zullen van hun tocht geen spijt hebben. Aanstellingsvergunning voor leer lingen van de Rijkswerkplaatsen. De aandacht wordt er op geves tigd, dat ingevolge besluit van de Minister van Sociale Zaken van 17 Juni j.l. voor het in dienst nemen van werknemers, die een opleiding hebben gevolgd op de Rijkswerk- plaatsen, hetzij voor scholing of voor omscholing of herscholing; een ver gunning nodig is van de directeur van het bevoegde Gewestelijke Ar beidsbureau. Uiteraard geldt zulks alleen voor de eerste arbeidsverhou ding, welke betrokenen na het ver laten van de Rijkswerkplaatsen aan gaan. Met ingang van 30 Juni is "dhr. W. H. Th. Heimig benoemd tot Ad junct-directeur der N.V. Leidse Tex tielfabrieken, gebrs. van Wijk en Co. Tevens zijn met ingang van gemel- den datum benoemd tot Procuratie houder de heer J. C. Lut, hoofd van de afdeling „Verkoop Binnenland" en de heer W. F. Verhey van Wijk hoofd1 van de afdeling „Grondstoffen" EINDEXAMEN MEISJES H3.S. Voor het eindexamen Hogere Bur gerschool voor bieisjes met 5- en 6- jarige cursus, afd. M.M.S. te Leiden zijn geslaagd: H- E. Bakker, C. J. Burgersdijk, M. J. Coenraads Neder- veen, Noordwijk aan Zee, F. J. van Gelderen, Oegstgeest, J. M. denfHar- tog Oegstgeest, A. H. Hendriksen, Zoeterwoude, F. M. Huizinga, L. M. van Kleffens, Wassenaar, B. H. A. Kromhout, Rijnsburg, H. Lau, F. A. Panhuyzen, Oegstgeest, I. Schophui- zen, G. Stapel, B. L. van der Weele, J. K. Borleffs, C.. J. W. Elsgeest, H. de Geus, Katwijk aan Zee, M. Kaan, Voorburg, C. E. C. ten Kate, Wasse naar, J. E. van Kerkhof, M. J. Kop pend, Th- C. Krantz Oegstgeest, F. J. Libot, P. Meirink Rijnsburg, M. Pie terse, Voorburg, J. van de Plassclie Voorburg, J. E. P. Post, Voorburg, C. E. van Ree Voorschoten, J. Sloos Oegstgeest, C. Th. van der Spek, J. Stuit Voorburg, M- Suringar, G. A. H. Vlam, Voorburg, T. M. Zekveld. Waar geen woonplaats is vermeld, is deze Leiden. Afgewezen: 4 candidatën. 'v. BONKAARTEN AFHALEN. Morgen zijn aan de beurt de ge zinnen waarvan het hoofd een stam kaartnummer heeft van 32.001 t/m 34.500. Overgelegd moeten worden de tweede distributiestamkaarten (zonder inlegvellen) en de nog niet aangewezen bonkaartstroken van bonkaart 707. Het distributiekantoor aan de Steenschuur is voor deze uitreiking geopend van 8.30 tot 11.45 en van 2 tot 4 uur. kaartnummer heeft van 34.501 t/m 37.000 Overgelegd moeten worden kaartnummer heeft van 37.001 t/m 39.500. Overgelegd moeten worden kaartnummer heeft van 39.501 t/m 40.500. Overgelegd moeten worden uitreiking geopend van 8.30 tot 10.30. LEIDSE UNIVERSITEIT. Geslaagd voor het candidaatsexa- men Godgeleerdheid de heren: G. Bloemendaal te Vlaardingen, N. van der Veen te Wassenaar, M. de Jonge te Baam (cum Jaude). oooooooooooooooooooooooooooooooooo De verschrikkelijke Cfoa&eMa oooooooooooooooooooooooooooooooooo Een vrolijke liefdesroman van BERTA RUCK. Vertaald door TEO DE WITTE. 14) Amber had in heel haar houding iets zo koels en uitdagends, dat elke jon geman het na tien minuten al meer dan goed vond. Ook de jonge Wyn- stone was erg, beslist erg beleefd ge weest en had zich alle moeite gege ven om een gesprek met haar te be ginnen. Maar zelfs binnen de record tijd van tien minuten had hij handig van een raken zet van Arabella ge profiteerd om, helemaal opgelucht, zijn aandacht aan een dankbaarder voorwerp te besteden. „Ja, heus!" zei hij vor de zoveel ste maal, tijdens een der pauze's van miss Ames' ontzettende muzikale executies. Lady Sybil overwoog dat haar niets beters te doen stond, dan deze avond verbazend vroeg naar bed te gaan en stil weg te sluipen, zonder de jonge lui goede nacht te zeggen, om in de beslotenheid van haar boudoir rus rig van haar zenuwaanval te genieten De zenuwaanval was erger dan ze aanvankelijk verwacht had en niet geschikt om door een doodgewone kamenier te worden verholpen. Peg gy werd dus vijf minuten na lady Sybil's geheimzinnige terugtocht door Manners naar boven geroepen om er meer dan twee uur te luiste ren naar het eindeloos geweeklaag over het onheil, dat het ontzettend kind over het huis had gebracht, over de trouweloosheid van echtgenoten, die een arme vrouw de verantwooi- ding laten dragen voor hun onbezon nen streken en niet in het minst over de meer dan ergerlijke wijze waarop haar zoon, haar Eric tot de vijand was overgelopen! „Bent u daar dan zo verbaasd over, t£-nte?" zei Peggy Delamere, die er die avond wat erg bleekjes uitzag, wellicht van de inspanning om steeds maar over haar tante's hoge voor hoofd te moeten strijken, maar nog waarschijnlijker door emoties in haar eigen hart, waarnaar nog nooit iemand had geinformeerd. „Verwonderd?" zuchtte en steun de mrs. Cattermole, terwijl haar hand om een nieuwe zakdoek vroeg. „Och ja, ik geloof, dat men eigenlijk nooit meer verwondend moet zijn over al de laaghartigheid der moderne jon gelui." „Ik geloof het niet." „Er blijft ten slotte één ding over, waarvoor we allen niet dank baar genoeg kunnen zijn", zéi mrs. Cattermole met een hernieuwde po ging om het leven toch nog draag lijk te vinden. „Ja, tante. Wat dan wel?" „Wel diteen jonge man van Eric's soort of zijn verbazend elegan te vriend, mogen zich eens vrolijk maken over zo'n verschrikkelijk pro duct als miss Ames, maar daar blijft het ook bij", verklaarde Eric's moe der met een overtuiging, die het kind van de wens was. „Zij be schouwen haar natuurlijk als een soort revuegirl. Ze kunnen haar aan moedigen, maar met geen andere be doeling dan om eens af te wachten hoelang zo'n schepsel al die bar ale dingen kan volhouden en om zich elke minuut meer en meer te overtui gen, met wat voor minderwaardig creatuur ze te doen hebben. Zij kun nen zich eens een avondje wat grap jes met haar veroorloven, ofschoon ik me Eric van een hoger karakter had gedacht, doch dan blijft het toch binnen de perken, zoals onze jonge lui tegenwoordig ook wel hun genoe gen zoeken op fancy—fairs met de koormeisjes uit de operette. Ik blijf er bij, dat ik de man altijd minder waardig heb gevonden, om dat hij te weinig karakter bezit om de Verplich tingen die zijn stand hem oplegt, na te komenmaar dan toch besloot lady Sybil met buitengewo nen nadruk, „blijft het alles een tijd verdrijfDit is geen kind, waar mee Eric of zijn vrienden zich langer dan een avond ernstig kunnen bezig houden. Dit is gelukkig geen kind, waarmede zij zouden trouwen. O, nee! Daarvoor willen en durven ze hun rang en hun stand toch niet te verlaten, Peggy!" Dp arme Peggy Delamere had op haarrong om te ant.wcorden: Waarom trouwen dan zoveel jon gelui tegenwoordig met die koor meisjes, die niet eens aardiger van uiterlijk of beter van karakter zijn dan Arabella?" Maar zij zei het niet. Zij voelde er niets voor om haar tan te" nog veen extra crisis te bezorgen. Ze zocht naar een geschikte gele genheid om zich zo spoedig mogelijk aan dit hatelijke karweitje te kunnen onttrekken en naar haar eigen ka mertje te sluipen en dan languit op haar bed in het donker na le den ken over deze verschrikkelijke avond.... Eindelijk kwam die gelegenheid en het doodvermoeide kind kreeg verlof om te gaan slapen en te denken... te denken.In haar gedachten zag ze niets anders dan haar neef. de vol komen Apollo der twintigste e-.uw in zijn onberispelijke smoking, lachend en gekscherend als hij r.ooit te vo ren in hun tegenwoordigheid had ge daan. Zij zag het goedxope en stra lende gezicht 'bown de p;ano tegen de achtergrond! van de twee smo kings. Geen ogenblik was dat goud blonde hoofd zonder die achtergrond geweest. Arabella, het ontzettend kind, de lieveling van Eric Catter mole en zijn intieme vriend. Tante Sybil mocht bij hoog en bij laag bewaren, dat de jongelui altijd binnen de cmheining van him stand b.cven Peggy waf daar nog zo zeker niet, van! HOOFDSTUK VI. Arabella wordt aan een nader onderzoek onderworupen. Die merkwaardige avond was het keerpunt in de houding van al de vrouwelijke bewoners op „De Schuur" tegenover Arabella Ames. Aanvankelijk hadden zij haar ver acht en gehaatthans zagen zij met vrees en ontzag tot haar op. Ze hadden haar gezien vanuit een tot heden onbekende en onvermoei de gezichtshoek; het succes bij de mannen. Ja. Een onbestreden en vol kómen succes en dat bij twee gerou tineerde gezelschapsmensen als Eric en Wynstone. Ze waren aanvankelijk van plan geweest nog diezelfde ovond laat met de auto naar hun garnizoen terug te- keren. Maar bij bleven over. Zij zou den me1 de familie in ieder geval het ontbijt gebruiken. Eric zag cr stralend en verba-:» d goedgehumeurd uit; ja ditmaal was hij werkelijk aan het onlb jt goc-dg- - humeurd., en hield de wamt rij de warme schotels boven de spiritusiam- pen, toidat miss Ames zou komen Ja, Ex c wachtte ditmaal totdat de vrouwelijke gast zou beginnen. Hij had natuurlijk die morgei reeds uit vier mor.cien omstandige verhalen moeter si.kken over de tri4':-h.e ge beurtenis, die de oorzaak was geweest dat Arabella's vader een dergelijke eis van zijn papa had kunnen afper sen. En telkens was zijn enige com mentaar op al die klachten en hate lijkheden geweest: „Wel ja, waarom niet? Het is heel wat pxettiger gezel schap, dan ik hier gewend, ben aan te treffen. Ik hoop, dat ze nog wat blijven zal!" (Wordt vervolgd). J

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1947 | | pagina 2