Gemeente wil rustiger jaarwisseling I ii Naar rechter vanwege vogels Oostvlietpolder ïidse baby's wiegen op een felgroen waterbed Alleen bij SieMatic Leiderdorp: uw Individueel Design keuken. REGIO Alcoholverbod in binnenstad sU Twee emmertjes water halen SieMatic Kijk voor meer informatie op www.circuit-zandvoort.nl 'Hi'Snd'mel bijzondere oopavond mei oij< omaanbiedingen. LEIDEN iving op jkweg [Een 16-jarige jongen ngeest is gistermiddag fcoekweg in de Meren- Leiden beroofd. Hij kar en passeerde een Fmet zijn scooter stil- lij het passeren schopte [tegen de fiets van de Hie viel. Vervolgens keen mes op zijn keel [de overvaller geld. Na- klachtoffer zijn porte- ihad gegeven, ging de Ir 18-jarige overvaller lor. rval mislukt levenshof |Een overval op een 14- feigen uit Leiden is gis- jag mislukt. Hij fietste in nshofbij de Truus lertunnel toen opeens :n en een meisje uit de [sprongen. De jongen imes en eiste de porte- De 14-jarige gaf zijn •chter een klap en ging jr op zijn fiets. Hij zag en het meisje nog In op een zwarte snor- lo r botst fietsers Bij een aanrijding tus- tractor en een fiets op rog zijn gistermiddag ronden gevallen. De bestuurder van de aaide een drietal fiet- naar op het moment len zwaaide de maai- die achter de tractor )e machine bleek niet ijn bevestigd. De maai- raakte een fiets waar- 14-jarige jongens uit iten. Zij vielen en met letsel aan been en rhetLUMC. Als wij bij SieMatic uw keuken ontwerpen houden we overal rekening mee. Met de stijl van uw huis en uw manier van leven. Maar ook met uw lengte, uw gezinsleden en zelfs met uw huisdieren. Zo bent u zeker van de meest doordacht ontworpen keuken binnen uw budget; Individueel Design van SieMatic. Lees er alles oveT in het grote SieMatic Keukenideeënboek. Cadeau in onze showroom. Van harte welkom. SieMatic Leiderdorp Meubelplein 11 071-5412615 Openingstijden: Maandag. 13.00 uur lot 17.30 uur, Dinsdag t/m donderdag: 9.30 uur tot 17.30 uur, Vrijdag: S.30 uur tot 21.00 uur, Zaterdag: 9.30 uur ot 17.00 uur. oorhouter st maanden n de woestijn gehaald, dat er weer (vaste) ontheffingsplekken komen voor vreugdevuren en mobiele teams bestaande uit gemeente ambtenaren, brandweer en po litie tijdens de jaarwisseling ac tief zijn om problemen in de kiem te smoren. Volgens Leiden is er sprake van een positieve ontwikkeling. De repressieve aanpak is succesvol. Er is een hoger aantal aanhou dingen en het schadebedrag is gedaald. „De constatering is dat het beter gaat maar dat we er nog niet zijn", aldus de evalua tie. „Daarbij was en is het uit gangspunt dat het een beleid van lange adem is, dat door het volhouden van deze aanpak de resultaten langzamerhand steeds beter worden." Verantwoordelijk wethouder Alexander Geersema (WD) is 'gematigd positief over de laat ste jaarwisseling. „Omdat er minder schade was dan voor gaande jaren maar het schade bedrag toch nog te groot is. Dat moet verder terug." Plan van aanpak Sumatrastraat De gemeente zit in haar maag met de Sumatrastraat tijdens de jaarwisseling. Evenals vorig jaar ging het daar dit jaar weer mis. Jon geren die uit waren op rel len gooiden flessen en ste nen naar de politie. En net als vorig jaar moest de Mo biele Eenheid worden inge zet om de orde te handha ven. Volgens de gemeente is er een duidelijke verschuiving van beruchte plekken tij dens Oud en Nieuw. Waren tot eind vorige eeuw de Burggravenlaan, Tomaten- straat en Mamixstraat stee vast het toneel van ongere geldheden, de laatste jaren zijn de Stevenshof en vooral de Sumatrastraat de brand haarden. „Een voortdurend dilemma is de aard en mate van poli- tie-inzet op deze probleem gebieden", zo staat er in de Evaluatie. „Een sterke aan wezigheid van politie daagt uit en als plekken zoals de Sumatrastraat berucht wor den, trekt dat ook steeds meer ongewenst op relletjes belust publiek. Ook dit keer was de indruk bij de politie dat er veel publiek uit ande re wijken kwam en zelfs van buiten de stad. Daarente gen moet de openbare orde worden gehandhaafd als die ernstig wordt ver stoon!" Volgens de gemeente is pre ventief beleid wenselijk maar moet er tevens een plan van aanpak worden gemaakt waardoor wordt voorkomen dat jongeren die rotzooi willen trappen naar de Sumatrastraat trek ken. De politiek gaf gister avond groen licht voor het opstellen van zon plan. Politiecommissaris heeft andere baan leiden - Commissaris Peije de Meij (45) van het district Lei den/Voorschoten van de politie Hollands-Midden vertrekt bij het Leidse korps. Hij wordt di recteur van de Nederlandse Po litie Academie in Apeldoorn. Zijn vertrek werd gisteravond door burgemeester Henri Len- ferink bekendgemaakt. Wan neer De Meij precies weggaat, zei Lenferink niet. leiden - Burgemeester Henri Lenferink komt binnenkort met een verbod om in het openbaar alcohol te drinken voor grote delen van de binnenstad en het Diamantplein. De maatregel geldt niet voor terrassen. Lenfe rink hoopt zo de overlast van alcoholisten tegen te gaan. Wanneer de maatregel van kracht wordt, maakte Lenferink niet bekend. I g?Ja, ik neem een vast kwartaalabonneia»nt ontvang de eerste 2 weken gratis! I Ik betaal: automatisch 56.20) per acceptgiro 56,70) J Postcode/Plaats: J Tblefoonnr: (iv.m. besorgoonIrole Geboortedatum: I I e-mailadres I Bank-/girorekeningnummer* I Handtekening: I Uitsluitend bij automatische incasso. B Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 127, 1800 VB Alkmaar, of bel 0800 - 1711 (gratis). E-mail: lezere8erviceC®hdc nl of surf naar www.leidschdagblad.nl Mijn wereld, mijn krant. A Leidsch Or Dagblad i had de Stichting irtus wel te veel activi- irganiseerd voor de izomernacht die gis- plaatshad in de bota- n achter het Acade- 1 iw. De belangstelling .ofhet nu om het ron ging, een klassiek de Oranjerie, een plantaardig papier- 31 met vleesetende feen plantenveiling. j* m Leidenaars wandel- «e uur 's nachts over lanen, aten een sushi, Clandestien legden medewerkers van de Hortus Botanicus hun baby's al jaren op het blad van de reuzenwaterlelie. Gisteren mochten alle Leidse ouders dat. Foto: Mark Lamers leiden - Verhitte kindertjes bij tropische temperaturen vragen om een verkoelende gen bij de waterspeelplaats in park Cronesteyn. Zwemmen, rennen en natuurlijk oplossing. Veel ouders - en andere waterliefhebbers - vonden die de afgelopen da- emmertjes water halen bij de pomp. Foto: Hielco Kuipers leiden - De Vereniging Vrien den Oostvlietpolder probeert via de rechter af te dwingen dat Leiden geen bedrijventerrein mag aanleggen irï deze polder. De natuurbeschermers hopen te bereiken dat Leiden zijn ont heffing op de Flora- en Fauna wet weer moet inleveren. De Vrienden stellen dat het in de Oostvlietpolder 'wemelt van de beschermde diersoorten'. „Ook al beslaat het industrieterrein slechts een gedeelte van de pol der, deskundigen zijn het er over eens dat dan de gehele polder niet langer geschikt is als weidevogelgebied'schrijft Hans Pieters van de vereniging. Leiden heeft de ontheffing van de Faunawet al een jaar op zak. De Vrienden Oostvlietpolder heeft bezwaar aangetekend, maar het ministerie verwees dat bezwaar naar de prullenmand. Nu denkt de vereniging op nieuw een kans te hebben de ontheffing te dwarsbomen. De Raad van State heeft het be stemmingsplan voor de polder vernietigd en daarom moet ook de ontheffing vervallen, vinden de natuurvrienden. Leiden heeft de ontheffing ge kregen na een 'natuurwaarden- onderzoek', waarbij onderzoe kers kijken welke dieren of planten in het gebied voorko men. Dat onderzoek is niet zorgvuldig gedaan, vinden de Vrienden. Niet de hele Oost vlietpolder is volgens hen on derzocht, waardoor een aantal zeldzame dieren over het hoofd is gezien. „Er had geen ontheffing ver leend mogen worden voor het vernietigen van de plaatsen waar ieder jaar weer zeldzame beschermde vogels zoals grut to's nestelen of overwinteren", schrijft Pieters. De plannen voor een bedrijven terrein hebben al ernstige ver traging opgelopen door de uit spraak van de Raad van State. Die vernietigde in april het be stemmingsplan. Grootste pro bleem waren de verkeersafwik keling en de normen voor luchtkwaliteit. Door de aanleg van een bedrijfsterrein van 35 hectare neemt het autoverkeer met achtduizend voertuigen per dag toe. door Eric-Jan Berendsen leiden - Uitbreiding van de mo biele teams met een kraakwa gen en licht blusmateriaal. Na gaan hoe de opslag van kerstbo men voor illegale vreugdevuren het best juridisch kan worden aangepakt en een preventieve aanpak van de problemen in de Sumatrastraat. Zo hopen burge meester en wethouders van Lei den de komende jaarwisseling rustiger te laten verlopen dan de afgelopen drie keer. Dat bleek gisteravond tijdens een vergade ring van de commissie Bestuur en Veiligheid. Tijdens de vergadering werd de Evaluatie Jaarwisseling 2004- 2005 van de gemeente bespro ken. Daaruit blijkt dat de afge lopen jaarwisseling, ondanks grote rellen in de Sumatra straat, rustiger is verlopen dan de twee voorgaande jaren. Ook de kosten die de gemeente kwijt was aan extra inzet van mens en materieel en het herstellen van schade door vernielingen, waren minder dan in 2003 en 2004. De jaarwisseling kostte de ge meente dit jaar bijna 2 ton aan schades en extra inzet van per soneel. In 2003-2004 was dat 215.000 euro en het jaar daar voor zelfs 375.000 euro. De po litie was 65.000 euro kwijt aan de extra inzet van onder meer de ME. Voorafgaand aan de af gelopen jaarwisseling zijn bij de politie 245 meldingen geregi streerd over overlast. Bij vorige jaarwisselingen waren dat er 239 (2003-2004) en 447 (2002- 2003). Tijdens de viering zelf kwamen er 63 meldingen bin nen tegen 27 vorig jaar en 158 twee jaar terug. Voor de komende viering van Oud en Nieuw wil de gemeente naast de extra maatregelen het huidige beleid voortzetten. Dat betekent dat er voor de jaarwis seling intensief vuil wordt op- ders te wachten om hun kind te laten fotograferen op een blad van de reuzenwaterlelie Victo ria amazonica. Een tuinman met lieslaarzen pakte elke baby voorzichtig aan, waadde door de vijver en legde de kostbare hummels op het felgroene 'wa terbed'. „Kijk eens hier", riep de fotograaf als de baby zacht jes lag te wiegen. Voor elk kind dat opkeek, stond een oma klaar die vertederd 'oh wat schattig' of iets dergelijks riep. Het leggen van baby's op het blad van de waterlelie is al jaren clandestiene praktijk in de Hor tus. Personeelsleden doen het met hun eigen baby's, dus dat het kan, was bekend. Het is echter voor het eerst dat het blad 'officieel' beschikbaar is voor alle Leidse baby's. Volgens Hortuswoordvoerster Stans van der Veen kan een blad maxi maal veertig kilo dragen, maar zoveel wogen de Emma's, Jas pers, Mezen en Zita's bij lange na niet. De eeneiige tweeling Laurens en Gabriel Dufour, die met hun negen maanden zes tien kilo zijn, was vermoedelijk het zwaarste gewicht dat het blad te torsen kreeg. In de Wintertuin hield hortula- na Carla Teune bevallig de te veilen planten in de lucht. De belangstelling was groot, maar veel geld brachten ze niet in het laatje. Ginko's ('een levend fos siel, mensen!') deed 6 of 7 euro en toen de vierde ter veiling kwam, bleek iedereen voorzien. „We zetten in op 6 euro", riep de veilingmeester. „Niemand? Dan slaan we af. 5 euro?" Dat werd Teune toch te gortig. „O nee", zei ze, terwijl ze de zaai ling liefhebbend aankeek. „Dan neem ik 'm teru^.'-' Eerste Midzomernacht van Hortus Botanicus trekt honderden bezoekers fred Simons Ze heeeette Bloooody igt het Leids Viswij- inder de vleugelnoot idse Hortus Botani- ichtskunstenaar heeft er honderden lerop bij de nieuwe danig last van. Zijn loëzie is alleen te ho- luisteraars heel dicht omen zitten, wat ge- pstelling van de ban- echt mogelijk is. 'De gj tstruik' heet het ge- hij voorleest, maar arden dringen tot de listeraars door. 'Ik ie ïefd, ik word gestor- kt het ijl op een ach- van een luidkeels 'Zij hrik der zee'. "Ver- ïhout, mierbèklom- idschreeuwkeeltjes' en 'En met déalles deee namen een hapje van het Indo nesische buffet of nipten aan een wijntje ('Wme from the Alps, met als absolute topper een frisfruitige Zwitserse Vin de Chanoines 2003) Bij de Vïctoriakas stonden zeker honderd jonge moeders en va- Je komt elke Grand Prix in aanmerking voor de volgende prijs; kaarten voor races op Circuit Park Zandvoort ter waarde van €60,- Win 2 paddock kaarten voor één van onderstaande races op Circuit Park Zandvoort. (advertentie) Circuit Park Zandvoort 26 - 28 augustusDTM 17-18 september Trophy of the Dunes 15-16 oktoberFinaleraces

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 9