Duikers moeten contact houden GESPREK VAN DE DAG Film zorgt voor stormloop op wijnstreek Midzomerviering wint terrein Oude globe met nieuwe grenzen dinsdag 21 juni 2OO5 MENSELIJK Met tulpen uit Amsterdam brengt de 22-jarige ZAINA UIT RWANDA voor het stadhuis de situatie van jeugdige vluchtelingen heel even onder de aandacht van de Amsterdamse BURGEMEESTER COHEN. De bos voor Cohen is een van de vele tulpen die de jonge asielzoekers gisteren tijdens Wereld Vluchtelingen Dag uitdelen in Amsterdam om aandacht te vragen voor jonge vluchtelingen in Nederland. Sinds 2001 wordt op 20 juni wereldwijd aandacht gevraagd voor de situatie van vluchtelingen. In Amsterdam gingen de jonge asielzoekers met een bus de stad door. Op de bus waren de cv's van de jongeren geplakt en in de bus werden filmpjes gedraaid over de ama's. Buiten de bus verzorgden zij onder de klanken van tromgeroffel salsa-lessen. Foto ANP/Juan Vrijdag Het boek 'Ich klage an' van WD- Tweede-Kamerlid HIRSI AU staat voor de tweede week nummer i op de bestsellerlijst van het Duitse weekblad DER SPIEGEL Zij verslaat daarmee onder meer het boek over het leven van de nieuwe paus, de Duitser Joseph Ratzinger. 'Ich klage an' is een vertaling en combinatie van Hirsi Ali's Neder landstalige boeken 'De Zoontjesfa briek' uit 2002 en 'De Maagdenkooi' uit 2004. Boeken van Hirsi Ali, het Kamerlid dat nog steeds onder zwa re bewaking staat, ook vertaald in het Frans, Italiaans, Turks en Fins. Ook de Italiaanse versie staat hoog op de bestsellerslijsten. Britse aardappeltelers zijn een campagne begonnen om de term 'COUCH POTATO' (tv-verslaafde) uit het woordenboek te laten halen. De Britse aardappeltelersbond protesteerde gisteren voor het Britse parlementsgebouw en voor het kantoor van de uitgeverij Oxford University Press. Volgens de telers geeft de term coach potato de aardappel ten onrechte een ongezonde reputatie. Zij pleiten ervoor het te vervangen door het neutralere 'couch slouch' (iemand die de hele dag een beetje op de bank hangt, red.). De uitdrukking 'couch potato' is ontstaan in de Verenigde Staten. van onze verslaggever den haag - Mensen sprongen over vuur om geluk af te dwingen. Of spijkerden beschermende krui den op hun deur om kwaad af te wenden. De langste dag, de dag van de zonnewende, was in vroe ger tijden reden voor midzomer vieringen, en dat is een gewoonte die in Nederland weer op meer belangstelling kan rekenen. In Scandinavië is de midzomer nacht een belangrijke nationale feestdag die gepaard gaat met flinke alcoholische uitspattingen. Elk dorp staat op zijn kop, schetst Allan Swanson, hoogleraar Scan dinavische taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Gronin gen. „Je luistert naar volksmuziek en danst om een paal. Het is tra ditioneel een dag voor ongehuw de meisjes." In Nederland is de midzomervie ring niet zo stevig geworteld. De traditie heeft hier wel bestaan dankzij Germaanse en Keltische voorouders, weten ze bij het Meertens Instituut voor Neder landse taal en cultuur. Voor de Kelten en Germanen was het vooral een dag van feestvreugde, waarbij de zon werd vereerd als bron van licht, warmte en vrucht baarheid. De Germanen betreur den echter tegelijkertijd de dood van Balder, de god van het dag licht, die volgens hen een half jaar afdaalde in Helia's dodenrijk. Kelten noemden hun midzomer feest Alban Heruin, legt de mo derne druïde Ben Alink van de Nederlandse Orde van Barden, O vaten en Druïden uit. „Dat is het feest van de kust. Je kunt stel len dat het nu weer eb wordt voor de zon, die zich hierna terug trekt." De midzomerviering was volgens Alink vroeger vooral een rustpunt vlak voor de oogstperiode. „Je hoefde even niet te zaaien, te ploegen en te planten. Het was Zomer! De zomerzonnewende is het moment dat de zon lood recht op de Kreeftskeerkring staat en haar hoogste stand aan de hemel bereikt. Op het noordelijk halfrond vindt dat op 21 juni plaats, wat die dag tot de langste van het jaar maakt en tevens het offi ciële begin van de zomer. Sinds de kerstening van Nederland eigende de katho lieke kerk zich de van oor sprong heidense rituelen toe. Ze werden gekoppeld aan de 'geboortedag' van Jo hannes de Doper op 24 juni. een moment van genieten. De Kelten en Germanen maakten er ook weer niet zó veel heisa van. Het is een van de acht feesten die de kringloop van het jaar accen tueerden." Volgens de afwijkende Keltische seizoensindeling zou 21 juni juist midden in de zomer val len, wat de term midzomer ver klaart. „De Sint-Jansviering is onze mid zomerviering", constateert Piet de Boer van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. „Dat was een dankbaarheidsfeest op het mo ment dat de oogst op het punt stond binnen te worden gehaald. Via eerbetoon werden goede weersomstandigheden afge smeekt." Alban Heruin werd ook gezien als een feest waarbij het licht de duisternis overwint. In de rituelen die met midzomervieringen ge paard gaan, komt vaak het ge bruik van vuur terug. Zo sprongen mensen en vee over vuur, werden brandende wielen van heuvels gerold of stropoppen verbrand. Het vuur werd geassoci eerd met zuivering. „Er zijn geen vaste rituelen", aldus Alink. „I is vanuit plaatselijke traditie 1 folklore ingevuld." Op de dag zelf werden vaak j cessies gehouden. De avond voor werden via Sint-Jansvui kwade geesten en invloeden jaagd. Aan deuren werden zo heten Sint-Janstrossen geboi boeketten met onder andere gele Sint- Janskruid en blain renbloemen die beschermin moesten bieden tegen blikso slag, ziekte en andere ellend leen heel lokaal, in enkele Bi bantse dorpen, is dat gebrul in zwang. Onder invloed van de new a beweging mag de zonnewei zich in vernieuwde belangst verheugen, signaleren zowel Meertens Instituut als Ben A „De ontkerkelijking leidt er dat mensen naar nieuwe riti zoeken", aldus een woordvo van het instituut. Vandaag is het weer zo ver. Nederlanders hebben tussen 1955 en 2005 meer dan 750 miljoen euro ge doneerd aan UNICEF. Dat maakte UNICEF Nederland gisteren bekend gemaakt. Deze giften hebben we zenlijk bijgedragen aan de grote vooruitgang die er afgelopen halve eeuw is geboekt, aldus de organisa tie. De Nederlandse vertegenwoor diging van de VN-kinderrechtenor- ganisatie staat deze week uitge breid stil bij haar vijftigjarig be staan. Gisteravond was er een jubi leum-theaterprogramma in de Ko ninklijke Schouwburg in Den Haag, met als gast koningin BEATRIX. RO GER MOORE en PAUL VAN VLIET, ambassadeurs van UNICEF, doopten gisteren in Den Haag een speciale UNICEF-tram. Foto ANP/Koen Suyk Een door de centrumrechtse Volkspartij (PP) ingehuurde hoogleraar heeft in Spanje voor ophef gezorgd met zijn bewering dat HOMOSEKSUELEN vaak zijn opgevoed door ALCOHOLISTEN, ruziemakende ouders of overbezorgde moe ders. Psychopatholoog Aquilino Polaino Lorente deed zijn uitspraken voor een senaatscommissie die zich buigt over het regeringsvoorstel homo's het adop tierecht toe te staan. Op uitnodiging van de oppositionele Volkspartij voerde Polaino als één van de elf deskundigen het woord op een bijeenkomst van de Senaatscommissie voor justitie. Tijdens de sessie kwamen de voor -en nadelen van adoptie van minderjarigen door homoparen aan de orde, aldus de krant El Mundo in de interneteditie. De Volkspartij is geen voorstander van adoptie door homoparen. De oppositiepartij stelt dat ze dit standpunt inneemt om de familiewaarden te beschermen en niet om zich tegen homoseksuelen te keren. Reisboekhandel Stanley Living stone in Den Haag heeft een nieu we globe laten maken. Een antieke wereldbol, maar wel met de lands grenzen van vandaag. Zodat 'ie ten minste eventjes actueel is. Het heeft drie jaar geduurd voordat hij er kwam, zegt eigenares Nasja Berg. Wanneer is het idee ontstaan? „Dat idee is zo'n drie jaar geleden ontstaan. In onze reisboekhandel, die genoemd is naar de ontdek kingsreizigers Stanley en Livingsto ne, kwamen mensen die zo'n echt antieke globe wilden hebben, maar dan met de grenzen van van daag. Daar zagen wij wel wat in. Maar het duurt natuurlijk even voordat je er eentje kunt produce ren. Je moet een ontwerper zoe- Bertold Brecht: Eerst komt het eten, daarna de moraal ken, het ontwerp bespreken en de- globe laten produceren. En nu zijn we dan zo ver dat we ze kunnen gaan verkopen." Waar heeft u de globe laten bou wen? „De globe hebben we in Engeland bij een globe- en kaartenmaker la ten bouwen. Die man levert ook dergelijke producten aan universi teiten en instituten." Hoe groot is de globe? „De globe is 57,5 cm hoog, heeft een diameter van 30 cm en de lan dennamen zijn in het Engels. Ge woon omdat we vonden dat dat mooier klinkt." Hoeveel kost die globe? „Onze nieuwe globe, die overigens de actueelste globe op de markt is omdat Oost-Timor dat er al op staat, kost 280 euro." Hebben jullie er veel op voorraad? "We hebben er twaalf op voorraad. Als iemand zo'n globe bij ons be- stelt kan het twee weken duren voordat hij geleverd wordt, want het duurt een week om hem te bouwen." Voor foto's van de globe: www.denhaag.org/livingstone vinkeveen - Het water is troebel en koraalriffen met felgekleurde vissen kom je in Nederland niet tegen. Toch hijsen duizenden duikers zich elke week in hun pak. Niet zonder risico. In de Vinkeveense Plassen verdronk het afgelopen weekeinde een duiker. Zijn lichaam werd giste ren gevonden. van onze verslaggever Een duikuitrusting ligt op het bal kon te drogen. Via de zwemvlie zen loopt er een straaltje water uit. Sandra de Zeeuw is net terug van een duiktocht in de Noord zee, waar ze een oud wrak heeft gezien. Soms de zee, soms bin nenwateren: duiken doet ze over al in Nederland. „Ik ken ergens een fantastisch plekje. Het riet staat daar dicht langs de oevers. Het zit daar tjokvol vis. Laatst zag ik er zelfs twee schildpadjes." Troebel water waar je hooguit een snoek of voorntje tegenkomt: écht veel valt er doorgaans toch niet te beleven in de Nederlandse wate ren? Daar denken 50.000 Neder landse duikers anders over. Zeker in de mooie weekeinden trekken ze hun duikpak uit de kast en gaan ze met duizenden het water in. Soms gaat het dan al mis. Duikers die eigenlijk te dik zijn voor hun pak, maar zich er toch in weten te proppen, kunnen onder water last krijgen van hun ademhaling. Of het pak blijkt niet waterdicht meer. „Een goede voorbereiding is een must", zegt de 34-jarige Dé Zeeuw, eigenares van duikcen trum Moby Dick in Den Haag, voorheen Dive Adventure. Dui kers beschouwen hun activiteiten als 'veilige, sportieve recreatie', maar het kan mis gaan. In de Vinkeveense Plassen wordt sinds zaterdag een 25-jarige man uit Apeldoorn vermist. Ongeveer veertig kilometer uit de Zeeuwse kust is diezelfde dag een 41-jarige Belgische duiker spoorloos ver dwenen. De oorzaak van beide ongevallen is nog onbekend, maar de duikerswereld is er flink van geschrokken. Het ligt niet aan de veiligheids maatregelen, zegt Paul van Al phen van de International Asso ciation of Divingschools (IADS). „Duiken doe je nooit alleen, maar met een maat, je buddy." Voordat een duiker het water in plonst, is er altijd een buddy- De wereld van Chris uit 'Sideways' check. Een duiker controleert nooit alleen zijn eigen uitrusting, maar ook die van zijn buddy. Is al les goed aangesloten? Heb je vol doende lucht? Onder water geldt een andere be langrijke regel: verlies je buddy nooit uit het oog. Dat is lastig, want het zicht is hooguit een me ter of vijf en zelfs nihil als een an dere duiker net over de bodem heeft geschraapt. Met handsigna len houden ze contact. Omdat duikers onder de opper vlakte op elkaar lijken, gebruiken sommigen twee verschillend ge kleurde zwemvliezen. Of een felle armband. „Duikers die bang zijn om elkaar kwijt te raken, zijn soms verbonden met een koordje om hun pols", weet duikschoolei genaresse De Zeeuw. Duikers halen brevetten om hun vaardigheden te verbeteren. De basisopleiding duurt in totaal een dag of vijf en bestaat uit theorie lessen, zwembadsessies en 'echt Duikers met een buitenlands brevet zijn risicogroep duiken' in het buitenwater. Daar voor moetje minimaal zestien jaar zijn. Aspirant-duikers krijgen een medische keuring. Vrijwel alle organisatoren van duiktrips eisen een brevet, maar het is niet straf baar om op eigen houtje ergens te gaan duiken, mits het geen verbo den terrein is. Dom Dat is dom, vinden duikers. Zelfs mét een brevet ben je er nog niet. „Als je net je rijbewijs hebt ge haald, kun je schakelen en ken je de verkeersregels. Maar de rijerva ring komt pas later", zegt De Zeeuw. Zo moet een duiker geen moeite hebben met rekenen. In hun tanks nemen ze meestal 2400 liter samengeperste gewone lucht mee, goed voor een halfuur tot een uur onder water. Ga je dieper, dan gebruik je door de grote dnik meer lucht. De vuistregel: aan de oppervlakte is het verbruik vol gens De Zeeuw twintig liter gewo ne lucht per minuut, op tien me ter diepte veertig liter, op twintig meter zestig liter en op 32 meter diepte tachtig liter per minuut. Daar komt bij dat duikers vol doende lucht moeten overhouden om weer te stijgen. Geleidelijk stijgen en veiligheidsstops zijn nodig om decompressieziekte te voorkomen, waarbij zich door de te snelle drukverlaging in het bloed levensgevaarlijke stikstof belletjes vormen. Daarom moeten duikers voor de zekerheid met een kwart van hun lucht aan de oppervlakte terugke ren. Een gemiddelde duiker, die niet dieper gaat dan 18 meter, kan met een normale luchtvoorraad een klein uur onder water I Maar de duiker die naar 32 i zakt, kan maar een derde v tijd van de onderwaterflora 1 fauna genieten. Duikdoden In Nederland valt jaarlijks handvol 'duikdoden'. Meesi I doordat ze te diep gaan en opstijgen, meent Van Alphi IADS, want haaien zijn er 11 Sommige duikers willen ov'1 waar ze komen per se de b1 raken, voor de kick. Op en] tientallen meters diepte is ter ijskoud, zo'n vier gradö1 Een risicogroep duikers wc degenen die ooit in het bu1 land een cursus in warm, I water hebben gedaan. In hË bele, koude Nederlandse v duiken totaal anders. De Z I „Of je nu in een dorpje op platteland een rondje in dts rijdt of in de grote stad, da!l nogal uit." van onze correspondente santa ynez - Het is tegenwoordig elk weekend een gekkenhuis bij de wijnproeverijen in de Califor- nische Santa Ynez Vallei. Allemaal dankzij 'Sideways'. „Die film heeft de ogen geopend." Chris is levensecht, geen namaak. Bijna alle bezoekers aan de San- ford Wijngaard, gelegen aan een verlaten ogend weggetje in de Santa Ynez vallei, kennen Chris. Van gezicht dan. Want bijna ie dereen hier heeft de film 'Side ways' gezien. Daarin had Chris Burroughs een bijrolletje. Hij speelde zichzelf: een oude hippie the bodempjes godendrank in schenkt voor wijnproevers. Sinds de film staat het leven van Bur roughs en het hele wijnwereldje in deze regio op zijn kop. Er is het tijdperk vóór Sideways, en het tijdperk erna. En dat is een stuk drukker. Iedereen kent Napa Valley en So noma County, de befaamde wijn gebieden boven San Francisco. Dat er ook in Zuid-Californië fraaie wijnen worden gemaakt, was tot voor kort een goed be waard geheim onder wijnliefheb bers. Nu is het elk weekend een gekkenhuis in de plaatselijke wijngaarden en -proeverijen in de Santa Ynez Vallei, op dik twee uur rijden van Los Angeles. En dat al lemaal dankzij een film, die deze winter in de VS te zien was en in Nederland sinds februari. In Sideways - wat vrij vertaald staat voor 'van de weg geraakt' - trekken twee boezemvrienden er een weekje op uit voor de 'ultie me' trip. Ze nemen afscheid van het vrijgezellenbestaan van le vensgenieter Jack en eigenlijk ook een beetje van elkaar. De depres sieve Miles, een mislukte schrij ver, introduceert Jack bij zijn grote liefde: wijn. De aimabele Jack drinkt graag mee, maar hij is ge obsedeerd door zijn wens om voor de bruiloft nog een laatste slippertje te maken. Regisseur Alexander Payne kreeg een oscar voor zijn bewerking van het gelijknamige boek van Rex Pickett, dat nog wat wranger is dan de tragikomische productie van Payne. Chris Burroughs (links) schenkt wijn in de wijnproeverij van Sanfort in Buellton. Foto GPD Met een boot met sonar (onder de paraplu) werd gisteren de zoektocht naar de vermiste duiker voortgezet op Fotp GPD/Harmen de Jong de Vinkeveense Plassen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 8