LEIDE Vrijbergen begint met particidier basisonderwijs Vijfde editie Tam-Tam groot succes 'thici helpen mensen hun eigen gedrag te beschouwen' Waarom alles volbouwen?' f Jm Lakenhal nu officieel museum Tersitair docent Rico Sneller wil 'heilige momenten' in zijn colleges PvdA stuit op onbegrip Eredoctoraat Leidse hoogleraar nderd digitale afschriften H - De Universiteitsbi- ieek Leiden heeft het erdste digitale proef- t binnengekregen. Met bouw van een digitale :tie wil de UB de toegan- heid van de Leidse proef- ten vergroten. Ze zijn te n via zoekmachines als |e en krijgen ook een in het e-depot van de aklijke Bibliotheek, waar zij ook op de lange duur raadplegen zijn. Vol- tvoordvoerder Jos Damen er dan de helft van de 132 ichriften van afgelopen ejaar gedeponeerd. De e zijn vrij te raadplegen, chief is bereikbaar via: //openaccess.leiden il/handle/1887/492 in krijgt glas ezicht Een 19-jarige Leider- is in de nacht van don- g op vrijdag op de Lam- arkt met een glas in zijn t geslagen. Dat gebeur- n hij een ruzie tussen irpsgenoot (19) en een ige Leidenaar probeerde ;en. De 20-jarige man is houden. dinistratie enten anders - De Universiteit Lei haft een nieuw compu- eem aan voor de stu- iadministratie. Het ho- derwijs telt tegenwoor- e soorten studenten: ba- masters-, doctoraal-, selings- voltijds- en Istudenten. Het oude iten Informatie Systeem die categorieën niet an. Samen met de uni- iten van Amsterdam, en Nijmegen en de :hool Amsterdam gaat Ise universiteit een systeem ontwikkelen 2007 wordt ingevoerd, jject is Europees aanbe- bster begint we opleiding Internationale politiek anger een kwestie van den alleen. Ook niet- nementele organisaties rtsen Zonder Grenzen, emationale Rode Kruis *8 Internationaal Hof van bemoeien zich met in- I Dnale politiek. De Leid- ster University springt 1ontwikkeling in met II steropleiding 'interna- sl niet-gouvernementele aties'. Internationale ie ingen en management ni angrijke vakken bij de- :ri ie. De opleiding begint imber. 31 j nschrijvingen n w Leyden LMeer dan 150 belang- l(j len hebben zich inmid- eschreven voor een tvel in Leiden-Noord. [corporatie Portaal zegt aantal nog kan stijgen, ^de inschrijvingstermijn 1(uten einde hep. „In- n >rmulieren die maan- [j, post binnenkomen Dk nog mee", aldus :n woordvoerder Joost lp 30 juni wordt om IC ïr in het Stadsbouw- s:endgemaakt wie zijn ;si voor een van de 45 'd veis. Op de te verko- at nd krijgen particulie- jj, e vrijheid om zelf een louwen. De nieuw- e jk Nieuw Leyden is ge- het voormalige EWR- I g luisterrein. maandag 20 juni 2005 door Marijn Kramp leiden - Instituut Vrijbergen begint het komend schooljaar met particulier basisonderwijs. De school aan de Breestraat begint met groep 8. Als dat een succes is, wordt het aantal leerjaren mogelijk uitgebreid. Leerlingen moeten voor het laatste basisschooljaar bij Vrijbergen 13.500 euro betalen. In het laatste basisschooljaar worden de leerlingen bij Vrijbergen klaargestoomd voor de Cito-toets en de over gang naar de middelbare school. Directeur I. Lindhout verwacht dat Vrijbergen met name basisschoolleerlingen trekt die hun niveau willen verhogen. „Bij ons krijgen leerlingen les in kleine groepjes en is er veel extra aan dacht en begeleiding. Dat heeft over het algemeen een gunstig resultaat op de schoolprestaties. Vooral leerlingen met concentratieproblemen of dyslexie blijken bij ons veel meer aan te kunnen dan op een normale school." De leerlingen doen halverwege het schooljaar de Cito- toets. Ze kunnen, benadrukt Lindhout, dus gewoon door stromen naar een reguliere middelbare school. „Maar het zou mij niet verbazen als veel leerlingen bij ons blijven voor hun middelbare schooltijd. Ze zijn in zo'n jaar im mers gewend aan de kleine klassen en extra begeleiding." Voor de brugklas moeten de leerlingen nog meer betalen, namelijkl7.500 euro. Dit bedrag wordt echter lager naar mate je langer op Vrijbergen naar school gaat. Met de komst van de basisschoolleerlingen heeft Vrijber gen besloten om te gaan verhuizen. Het historische pand aan de Breestraat wordt verruild voor een onderkomen aan de Rijnsburgerweg. „Ons gebouw aan de Breestraat is minder geschikt voor jonge kinderen. Zo hebben we geen ruimte buiten en geen fietsenstalling. En voor basis schoolleerlingen heb je dat wel nodig, vinden wij." Heel veel groter is het nieuwe onderkomen aan de Rijnsburger weg overigens niet want Vrijbergen wil een klein instituut blijven. „We vinden 70 <i 75 leerlingen mooi zat." Vrijbergen geeft al meer dan 30 jaar les aan middelbare scholieren op havo- en vwo-niveau. Het instituut begon met alleen de eindexamenklassen. „Maar toen er steeds meer vraag kwam naar de overige leerjaren zijn we daar ook mee begonnen." Datzelfde gaat volgens directeur Lindhout op voor groep 8. „Steeds meer ouders kloppen bij ons aan of we ook les geven aan basisscholieren. We hoeven hen nu niet langer meer teleur te stellen." Naar vmbo-onderwijs bleek eerder geen vraag. „Daar zijn we een paar jaar geleden mee bezig geweest, maar daar was nauwelijks interesse voor." Het buurtfestival Tam-Tam trok de afgelopen tien dagen naar schatting 3000 bezoekers. Grote publiekstrekkers waren het openingsfeest, de Marokkaanse avond, de sprookjes dag en het ouderencabaret. Foto: Mark Lamers door Marijn Kramp leiden- De vijfde editie van het buurtfestival Tam-Tam, dat gis teren met het buurttheater werd afgesloten, was een groot succes. Het multiculturele feest van Leiden-Noord was dit jaar ingedikt tot tien dagen en on dergebracht in een tent aan de Bernhardkade. Beide verande ringen zijn voor herhaling vat baar, meldt Tam-Tamcoördina- tor Jennefer Verbeek. De enige wanklank betrof de problemen met de evenemen tenvergunning. De openingstij den die de Tam-Tamorganisa- tie had aangevraagd waren door de gemeente niet ingewil ligd. Die wijziging in de vergun ning was de organisatie echter ontgaan. De politie attendeerde Verbeek hierop toen ze 's avonds om 21.00 uur kwam controleren. In totaal zijn toen drie avondactiviteiten naar het buurthuis 't Spoortje verhuisd. Daarbinnen mocht Tam-Tam wel doorgaan tot 23.00 uur. In totaal, zo schat Verbeek, hebben de feesten en activitei ten de afgelopen tien dagen on geveer 3000 bezoekers getrok ken. Alle evenementen hadden plaats in of rondom de tent te genover buurthuis 't Spoortje aan de Bernhardkade. Voor heen werd het festival altijd ge houden in de verschillende buurthuizen die Noord rijk is. De concentratie van de festivi teiten is voor herhaling vatbaar. Verbeek: „Zo'n tent is veel fees telijker en het maakte het voor de bezoekers een stuk overzich telijker. Iedereen wist waar het feest was. We hebben dit jaar dan ook veel meer bezoekers en vrijwilligers getrokken dan in voorgaande jaren." Een tweede geslaagde wijziging is de indik king. Dit jaar was het tien da gen lang feest. In de voorgaan de jaren waren de evenemen ten uitgesmeerd over een maand. Grote publiekstrekkers waren de opening, de Marokkaanse avond, de sprookjesdag en het ouderencabaret. Verbeek is zeer te spreken over de grote diver siteit aan mensen die de tent hebben bezocht. „Het ouderen cabaret trok wel 250 bejaarden. Er was zelfs een oude dame die al negen jaar niet buiten was geweest. Ook de Marokkaanse dag was het druk. In de middag hadden we activiteiten die al leen voor vrouwen waren be stemd. Dat was een besluit leiden - De Lakenhal mag zich zelf eindelijk officieel een mu seum noemen. Tot voor kort verdiende De Lakenhal dit pre dikaat niet omdat de kunstde pots te klein waren en in slech te staat verkeerden. Ook was de registratie van de collectie niet naar behoren. Maar omdat aan die minpunten hard wordt ge- werkt is het verzoek van de La kenhal onlangs alsnog gehono reerd door het rijk. Dit officiële predikaat maakt De Lakenhal niet ineens Rijksmu seum. Het blijft een stedelijk museum. De officiële museum- titel geeft aan dat De Lakenhal aan bepaalde voorwaarden vol doet en dat is onder andere be langrijk voor de uitwisseling van de kunstwerken die voor het komende Rembrandtjaar van Amsterdam naar Leiden komen. Ook kan de Lakenhal nu aanspraak maken op allerlei overheidssubsidies. De Lakenhal is volgens conser vator C. Vogelaar het eerste middelgrote museum in Neder land dat aan de voorwaarde mix Heijboer ico Sneller wil tijdens ;es een heilig moment Net zoals de beste do- het jaar van de Univer- len als student beleefde leges van de Franse filo- terftues Derrida. „Bij zijn lad ik een gevoel van urt het'. Dat was heel Dat probeer ik ook te sell in mijn colleges. Als itig jaar een van mijn zoiets over mij zou lan ben ik een heel te- dij. :eti elft 'e Studentenraad koos ineller tijdens de Aca- Plechtigheid in de aaj Tk tot beste docent van £3"siteit. Hij had zijn no- >e danken aan de stu dievereniging van de faculteit godgeleerdheid, TFLS. Volgens penningmeester Aart Juffer was het belangrijkste argument dat Sneller veel tijd voor zijn stu denten neemt. „Hij wil je echt de inzichten van de filosofie la ten begrijpen. Als docent is hij niet vastgeroest in zijn eigen wereld, hij doet zijn best om al les in begrijpelijke taal uit te leggen. De filosofie die hij do ceert is erg lastig, dus dat is wel prettig." Ook voorzitter Sophie Hogerzeil heeft lovende woor den voor haar docent. „Hij kent zijn studenten en neemt veel tijd voor ze, staat ook buiten de colleges voor ze klaar. Zijn col leges zijn goed voorbereid en levendig." De docent reageert onwennig op zoveel lof. „Ik vind het fijn om te horen, want studenten zijn objectief. Niemand heeft ze gedwongen om me voor te dra gen." Het geheim van zijn suc ces is simpel. „Ik probeer mijn studenten enthousiast te ma ken voor filosofie. Het is een moeilijk vak, maar toch probeer ik ook mensen die er niet direct voor in de wieg zijn gelegd, er voor te interesseren. Ik wil ziel tjes winnen." Zijn studenten roemen de grote vrijheid in zijn colleges. Toch zegt Sneller dat er in zijn colle ges 'niet te veel democratie' is. Dat lijkt niet met elkaar te stro ken. „Ik geef de studenten de ruimte om vragen te stellen, maar dan wel binnen een door mij aangegeven kader. De Fran se filosoof Rousseau gaf al aan dat je een kind vrij moet opvoe den, maar dat je wel moet pro beren binnen die vrijheid aan wezig te zijn." Hoewel filosofie een ondersteu nend vak is, vindt Sneller het vakgebied, en dan vooral ethiek, erg belangrijk. Dat geldt zeker voor studenten van de fa culteit godgeleerdheid, waar voor hij werkt. „Het zou stomp zinnig zijn als je je bezighoudt met goed en kwaad en je jezelf daarbuiten plaatst. Ethiek vraagt er juist om dat je je eigen gedrag beschouwt." Om zijn studenten te inspireren, pro beert hij dan ook onderwerpen te bespreken die beide partijen aanspreken. „Ik praat graag met studenten. Ik kan met ze over mijn eigen vakgebied pra ten. Andere docenten hebben hun eigen vakgebied, dus dat is wat lastig. Ik praat het liefst over het mijne", geeft hij zijn passie voor ethiek en filosofie weer. De pas gekozen beste docent vindt onderwijs belangrijk, maar zonder onderzoek zou hij niet kunnen onderwijzen. „Dan zou ik uitdrogen. Onderzoek houdt me fris en daardoor zijn mijn colleges ook steeds nieuw." Als student waardeerde Sneller vooral dat hij zich kon spiegelen aan zijn docenten. „Ik keek op naar intellectuelen die zelfstandig hun gang gaan. Daar horen ook vernieuwende colleges bij." waar niet iedereen zich in kon vinden maar het beoogde effect werd wel bereikt. Er waren flink veel vrouwen die zich bij ge mengde evenementen niet la ten zien." De verschillende bevolkings groepen van Noord mengen zich nog niet bij elk evenement van Tam-Tam. „Maar bij de opening was de hele wijk verte genwoordigd. Jong, oud, blank, zwart, arm, rijk, hindoe, chris ten, moslim. Ze waren er alle maal. Het zou mooi zijn als die vermenging zich verder door zet. Het is tenslotte een multi cultureel buurtfestival." door Bas Benneker leiden - „Wilt u tekenen me neer, voor behoud van dit ge bied? Of zegt u, doet u mij maar een industrieterreintje?" Met die vraag werden zaterdag tallo ze voorbijgangers op de Vliet- weg geconfronteerd. Zwaaiend met de formulieren in de hand maande secretaris Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder fietsers en brommers op de Vlietweg tot stilstand. Vrijwel iedereen te kende. „Ik schat voorzichtig zo rond de 85 procent", aldus Pie ters. Later op de middag mocht fractievoorzitter Conny Broeyer (PvdA) de verontwaardigde re creanten tekst en uitleg ver schaffen over het gemeentelijke plan de polder voor een groot deel te bestemmen tot bedrijfs terrein. Op de Vlietweg staat sinds een maand een stemhokje waar ie dere passant met een handte kening steun kan betuigen aan behoud van de Oostvlietpolder. Zeker driehonderd handteke ningen per week komen er vol gens Pieters uit de brievenbus rollen, nog afgezien van de honderden ondertekenaars op deze zonnige zaterdag. Alle maal verklaren ze zich tegen het plan van de provincie en de gemeente Leiden om een groot deel van de Oostvlietpolder - ruim 40 hectare - te bestemmen als bedrijfsterrein. De polder die volkstuinen en weiland om vat, is volgens de vereniging Vrienden Oostvlietpolder 'de laatste ongerepte polder binnen de Leidse gemeentegrenzen'. In april haalde de Raad van Sta te voor de derde keer een streep door de Leidse plannen voor bebouwing van het gebied. Toch blijft de vereniging door gaan met het verzamelen van handtekeningen. Pieters: „Het is de bedoeling dat de provincie nu met een betere onderbou wing van het bestemmingsplan komt. Maar deze handtekenin gen - we hebben er al meer dan 2500 - zijn eigenlijk vooral be doeld voor de verkiezingen van volgend jaar". Bij die verkiezingen zullen in elk geval Groenlinks en de PvdA kleur moeten bekennen waar het gaat om hun steun aan het plan. Hoewel deze za terdagmiddag Groenlinks ver stek laat gaan, komt voor de PvdA fractievoorzitter Connie Broeyer naar het stemhokje aan de Vlietweg om de onderteke naars uitleg te geven over de vi sie van haar partij. Het onbegrip blijkt groot. „Wat heeft de PvdA er in godsnaam voor belang bij het hier ook vol te bouwen? Juist van de PvdA valt me dat ontzettend tegen", zegt de fietsende recreant Bob Sikken. Hij wijst naar de wei landen, naar de enorme wind molen die deze week is ge plaatst in Zoeterwoude en naar de zaterdagmiddagfile op de A4. „Moeten we dan alles vol bouwen in dit land?" Dapper brengt Broeyer naar vo ren dat Leiden een tekort heeft aan bedrijfsterreinen, hetgeen de werkgelegenheid niet ten goede komt. Verder zegt ze dat er bedrijven van het Waardei- land naar de Oostvlietpolder kunnen verhuizen, zodat er op die eerste locatie goedkope woonhuizen kunnen worden gebouwd. Maar Sikken blijft sceptisch. „Ik begrijp die argu menten, maar laten we het hier in godsnaam houden zoals het is. We hebben al zo weinig groen meer over. Telkens wordt er maar weer van afgesnoept. Ik word er doodziek van." Vriendelijk lachend herhaalt Broeyer haar standpunt. „De PvdA is voor behoud van groen, maar wil niet elke vierkante centimeter behouden ten koste van de werkgelegenheid en wo ningbouw. Bovendien zitten we nu eenmaal in het college, en daarbinnen hebben de partijen dit nu eenmaal met elkaar afge sproken." Daarop springt Pieters in en zegt, tikkend op de dikke stapel ingevulde formulieren op de te kentafel: „Nog een half jaartje in het college van B en W, en dan zullen we wel eens zien wat de kiezer van jullie plannen vindt." voldoet om het predikaat mu seum te voeren. Het museum heeft daarvoor moeten aanto nen dat er hard wordt gewerkt aan een goede registratie van de collectie. De verbetering van de depots maakt deel uit van de renovatie die op dit moment plaatsheeft in De Lakenhal. leiden - De Leidse hoogleraar theoretische computerweten schappen Grzegorz Rozenberg krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Bologna. Ro zenberg onderzoekt vooral hoe informatieverwerking plaats heeft en heeft grote belangstel ling voor de manier waarop DNA dat in levende cellen doet. Rozenberg werkt sinds 1979 aan de Universiteit Leiden en ontving eerder al twee eredoc toraten, van de Universiteit van Turku (Finland) en de Techni sche Universiteit Berlijn. Universitair docent Rico Sneller is de beste docent van de Universiteit Leiden. „Ik geef studenten vrijheid tijdens mijn colleges, maar wel binnen grenzen die ik stel." Foto: Hielco Kuipers Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! gfja, ik neem een vast kwartaalabonnement en ontvang de eerste 2 weken gratis! Ik betaal automatisch 56.20) per acceptgiro 56.70) Naam: DM V Adres: ja Postcode Plaats: Ttelefoonnr: mm bezorgcontrole) Geboortedatum e-mailadres: Bank- /girorekeningnummer Handtekening Uitsluitend bij automatische Incasso. Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar Leidsch Dagblad, Antwoordnummer 127. 1800 VB Alkmaar, of bel 0800 - 1711 (gratis) E-mail: lezerssèrviceiéhdc.nl of surf naar www leidschdagblad nl. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens: in de oolofon van de krant vindt u nadere informatie. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Of Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 7