LEIDE Raad is voor verwarming van terrassen zijn Parken zijn er voor mens en fw intratuin n"34,95 Geluidswal langs milieustraat De Waard 1 i 2e Pinksterdag open! REGIO voerders vlietpolder jj :n steun bij edrijfsleven R1 Ook D66 steunt actie PvdA L Nieuw: de Batavus EuiOpe iECIO Bev - - (i v m bezorgcontrole) ek zi atum: i staa j ^rekeningnummer* a bij automatische on in een ongefrank eerde envelop naar Leidsch Dagblad, 'A nimmer 127. 1800 VB Alkmaar, of bel 0800 - 1711 (gratis). Stun WBsemce®hdc.nl of surf naar www.leidschdagblad.nl. orgvuldig om met persoonsgegevens: in de colofon van de t u nadere informatie. Mijn wereld, mijn krant. -Leidsch Dagblad door Erna Straatsma liter Lara eiden in f tor-city' tem alen rige ieer het et-i, rdei enk< ik Zijl iegin idda 1. Uil 'J het ordo '<rac' De tegenstanders van jventerrein in de Oost- zoeken steun bij het /en. De actievoerders !at het bedrijfsleven at is bij het openhou- het gebied. Onderne- rangen deze week een zopd jarin hen wordt ge- w's ipporter van de Oost- r te worden. 'Jj het terrein naast de gebruiken aatsing van bedrijven Leidse binnenstad. moet een veel hogere z°d betaald worden', zo 10ëe en persbericht van de Van ruimte voor is dus nauwelijks ake.' De aanleg van ijventerrein zou bo eiden tot lange(re) fi- omgeving, omdat de een goede ver- :eling nog ontbre- langere files zul- reeds in Leiden ge- ij ven schade on- als fullcolour bijlage bij dit dagblad. Wilt u adverteren of meer informatie? Bel (075) 6813677 of kijk op www.hdcmedia.nl en klik op Personeel leiden - Langs de 'milieustraat' op industrieterrein De Waard komt een geluidswal. De ge meente moet deze voorziening treffen, anders krijgt ze geen nieuwe milieuvergunning van de provincie. Buurtbewoners mogen binnen kort kiezen uit drie alternatie ven voor een geluidswal. In de wijkvereniging Zeeheldenbuurt is al gesproken over de moge lijkheden en gaat de voorkeur uit naar een zogeheten schans korf. Dit is een zeshoekig meta len vlechtwerk, gevuld met ste nen. „Buurtbewoners krijgen nog een oproep om mee te pra ten over de alternatieven", al dus Cor Amoldus van de wijk vereniging. De tweede andere opties voor een geluidswal zijn een verhoogde groenstrook en een betonnen wand. Buurtbewoners hopen dat de gemeente de gelegenheid aan grijpt om de 'Bontekoebult' op te knappen. Deze groenstrook langs de milieustraat ligt er een beetje verwaarloosd bij. De voetbalkooi is kapotgemaakt 'door jongens die zijn verban nen uit de voetbalkooi in De Kooi'. Arnoldus: „Ik heb de dis- trictsraad Binnenstad-Noord gevraagd de Bontekoebult met een op te knappen als de ge luidswal er komt." Buurtbewoners ondervinden hinder van de milieustraat, waar zes dagen per week wordt gewerkt aan afvalverwerking. De hinder bestaat voor een be- De 'milieustraat' veroorzaakt veel herrie in de omgeving. Bewoners van de aangrenzende Zeehelden buurt (op de achtergrond) ondervinden daar hinder van. Foto: Dick Hogewoning langrijk deel uit herrie, die wordt veroorzaakt door over slag van containers en het ma chinaal fijnpersen van afval. „We hebben al veel maatrege len getroffen om geluidsover last te beperken', zegt een woordvoerder van de gemeen te. Maar op piekmomenten komt het geluid nog boven de maximaal toegestane norm uit." Om de geluidsoverlast te beperken heeft de gemeente onder meer een speciale kraan in gebruik genomen, die afval platrolt in plaats van fijnperst. De gemeente is bezig met een onderzoek naar de mogelijk heid om de milieustraat te ver huizen. Ze wil industrieterrein De Waard ontruimen, om het gebied geschikt te maken voor woningbouw. De milieustraat zorgt bovendien voor overlast voor de buurt, onder meer door het vele verkeer en herrie door overslag van containers. Aanvankelijk was het de bedoe ling om de Oostvlietpolder te gebruiken voor uitplaatsing van bedrijven. Nu de Raad van State echter een rode streep heeft ge zet door het bestemmingsplan lijkt die optie niet haalbaar. De milieustraat blijft nog zeker een jaar of zes op De Waard. »rdt gestuurd door Belangenbeharti- He" a's hond dan geen enkel recht? Met hun baasjes lieten ook de honden zelf gisteren op het Stadhuisplein duidelijk weten het niet eens te zijn met de gang van zaken. Ëetpolder, de Vereni- Foto: Mark Lamers jners Vrouwenweg en l Vrienden van de [older. De folder heeft 'Ondernemen met fganisaties zetten ook ïkeningenactie onder Ivan de Leidse regio TDie richt zich vooral keanten die 's zomers letweg naar de Vliet- Op verschillen- i langs de Vlietweg pouwenweg kunnen de komende een handtekening is er een digitale geopend, voor een bedrijven de Oostvlietpolder malen door de tegengehouden, het rechtscollege door de provin- van het be- plan zou tekort schieten op luchtkwaliteit en Hondenbezitters blaffen politiek af door Paul de Tombe leiden - In een ultieme poging om het gemeentebeleid te beïn vloeden hebben Leidse honden bezitters gisteren stevig van zich afgebeten. Uit protest tegen het aanlijngebod dat per 15 mei gaat gelden, demonstreerden in de namiddag ruim honderd bazen met hun huisdier op het Stad huisplein. Het w^s er een klein uurtje lang een gejank en een geblaf van je welste, maar of het daartussen door geuite ongenoegen gehoor (advertentie) PERSONEEL+ Arbeidsmarktspecial met deze keer als thema de maritieme sector 13 juni 2005 heeft gevonden bij de politiek, is de vraag. Niemand van de collegepartijen of de oppositie liet zich zien. „En dat terwijl er 700 handtekeningen zijn opge haald en opgestuurd tegen het beleid en overal via pamfletten is aangekondigd dat we zouden komen." Zafer Akbulak begreep er maar weinig van dat niemand van de politiek de moeite had geno men de demonstranten op te vangen. „Er zijn toch aardig wat mensen op de been, dus er had toch op z'n minst een van de partijen belangstelling kunnen tonen," zei hij na de luidruchti ge bijeenkomst teleurgesteld. De opkomst van hondenlief hebbers viel de Nederlander van Turkse afkomst bepaald niet tegen, hoewel Leiden rond de 4.000 hondenbezitters telt. Als woordvoerder van de baas jes uit het centrum, die het ini tiatief tot de actie hadden geno men, had hij er wel wat meer dan honderd verwacht maar hij was toch tevreden. „Want de mensen die er waren kwamen uit de hele stad." Velen grepen de gelegenheid aan om te klagen over het aan tal plekken waar hun huisdier nog los mag lopen en over de veiligheid daarvan. Het college heeft weliswaar 48 locaties aan gewezen waar honden mogen 'uitrennen', maar de velden en groenstroken zijn lang niet al tijd veilig, in de ogen van hun baasjes. 'De aangewezen gebie den zijn vaak smalle en soms moeilijk begaanbare grasstro ken, ingeperst tussen straat, tuinen en/of water. U en uw hond lopen er een gerede kans op een verkeersongeluk, ver zwikte enkels of woedende re acties van omwonenden', heet het in de oproep om bezwaar te maken. Zevenhonderd mensen deden het en honderd van hen togen gisteren naar het Stadhuisplein om hun handtekening verbaal kracht bij te zetten. 'We krijgen de schijt van dit beleid', stond op een spandoek, 'Roos is boos' op de foto van een terriër. 'Het zijn niet de honden maar de katten die zandbakken vervui len' en 'de jongeren zorgen voor de rotzooi, maar als ik mijn hond loslaat, krijg ik de politie op mijn dak," klonk het door de megafoon die geregeld in andere handen overging tij dens de betoging. Het initiatief daartoe was geno men door hondenbezitters uit het centrum, die dreigen te worden verjaagd uit het Van der Werfpark. Daar, noch in het nabijgelegen Plantsoen mogen honden los rondlopen en dat steekt de leden van de groep van 25 geregelde 'uitlaters' ern stig. Vooral omdat ze in het theehuis 'een prachtige ont moetingsplek' hebben en de parken buiten de weekeinden en mooie dagen verlaten zijn. „Honden moeten drie keer per dag loslopen, volgens de Die renbescherming, anders raken ze geffusteerd", aldus Zafer Ak bulak. „En dat kan mooi in de parken. Die zijn er voor mens en dier. Niet voor de sier," stelt hij namens de groep. Die groep wil graag met de ge meente samenwerken om het 'loslaten' van hun honden in het Van der Werfpark mogelijk te maken. „De rotzooi wordt daar in de weekeinden vooral gemaakt door jongelui die er komen 'indrinken'. Van ons heeft niemand last. Wij oefenen sociale controle uit op elkaar en zien er op toe dat hondenpoep wordt opgeruimd", aldus Akbu lak. Ook de hondenbezitters die er af en toe komen, willen de le den van de groep „in samen werking met de parkwachters" best aanspreken op hun gedrag, als dat eraan meehelpt dat ze het park als uitlaatgebied kun nen blijven gebruiken. Op loop afstand zijn er nauwelijks alter natieven, nu honden zelfs in polderpark Cronesteyn en de Leidse Hout niet meer overal los mogen lopen. „Geef ons het Van der Werlpark en het ach terste deel van het Plantsoen", riep Akbulak tegen de muren van het stadhuis. „Daar komt geen hond en er is nooit wat te doen." 5.I een Ami )esp< vaart L ik neem een vast kwartaalabonnement en de eerste 2 weken gratis! automatisch 56,20) per acceptgiro 56,70) M V vrijdag 13 mei 2005 door Erna Straatsma leiden - Een meerderheid van de gemeenteraad wil af van het verbod op terrasverwarming. D66 schaart zich achter het ver zoek van de PvdA, dat eerder al steun kreeg van de WD. Het niéuwe terrassenbeleid voor 2005, waar het verwarmingsver bod in is opgenomen, werd twee weken geleden door de voltalli ge gemeenteraad goedgekeurd. „Ik ben ook niet beroerdste", zegt D66-raadslid Peter Boots- ma, in reactie op het verzoek van de PvdA. „Ik wil zo'n ver zoek best steunen hoor. Alles wat terrassen in Leiden veraan genaamt, heeft mijn steun." D66 is wel 'verbaasd' over de aandacht die de PvdA heeft voor het verbod op terrasver warming na negen uur 's avonds. Fractievoorzitter Con- ny Broeyer kwam vorige week met kritiek op de bepaling, ruim een week na de goedkeu ring van het nieuwe terrassen beleid. Bootsma heeft ingestemd met het verbod op terrasverwar ming, maar vindt de bepaling niet erg belangrijk. „Er zijn maar een stuk of zes van die ge velkachels in de hele stad. Ik heb bij het hele onderwerp niet zulke sterke gevoelens als de PvdA-fractievoorzitter. De PvdA stuurde gisteren een brief naar het college van bur gemeester en wethouders met de vraag om het verbod op ter rasverwarming te heroverwe gen. De fractie wil dat het colle ge nader overleg voert met ter rasexploitanten, over de vraag hoe mogelijke overlast is te voorkomen. Zolang er geen overleg is gevoerd is de PvdA tegen 'handhavend optreden'. De horecaondernemers zelf hebben het college woensdag al om nader overleg gevraagd. De Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Leiden, wil onder meer duidelijkheid over het sanctie beleid en met een aantal nieu we bepalingen zijn de onderne mers het helemaal niet eens. Zoals het verbod op terrasver warming na negen uur 's avonds en de plicht om voor het plaatsen van vaste parasols een bouwvergunning aan te vragen. IDE STELLING Cr wordt veel te veel gezeurd over hondepoep. Geef uw mening www.leidschdagblad.nl (advertenties) JU HET GROENE WARENHUIS Wij zijn open van 9.30 tot 17.30 uur. Y»Yi lVjV.m «v 1 'WvM u 1 Oudhollandse tuinbank Van gietijzer, 126 57 75 cm, Van 57,50 VOORSCHOTEN, Leidseweg 518, 071-5322203, donderdag en vrijdag koopavond. Lang plezier van je gekleurde haar met Andrélon KleurBalans. Andrélon KleurBalans shampoo is speciaal ontwikkeld voor gekleurd haar. Deze milde, verzorgende shampoo bevat het unieke ingrediënt ColorfIRM', dat openstaande hoarschubben extra loot sluiten waardoor je hoorkleur 'verzegeld' wordt en je lang plezier hebt van je gekleurde hoor. O Noast de KleurBalans Shampoo en Crèmespoeling is er ook een Color Core Lotion voor extra verzorging en glans van je gekleurde hoar. De Color Care Lotion is niet vet en hoeft niet te worden uitgespoeld. Andrélon KleurBalans: voor lang plezier van je gekleurde haar! Met 25% korting op Vrij Uit fietsvakanties Met de Europe introdu ceert Batavus zijn nieuwste recreatiefiets Sportief, buitengewoon comfortabel en altijd de juiste zithouding Deze stijlvolle fiets is zeer geschikt voor het maken van korte en lange toer tochten in Nederland en het buitenland. Koop de Batavus Europe en ontvang van vakantiespecialist Vrij Uit 25% korting op vier speciaal geselecteerde fietsvakanties. Adviesprijs 749,- Voor deze aanbieding geldt op=op. Ga snel naar uw Batavus dealer of check www.batavus.com m GRATIS lidii'itx voor de fietsvakantie! (9 I,ATAVI/S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 13