BINNENLAND 1 Huisartsen accepteren akkoord niet MET KONINGINNEDAG ZIJN WIJ GEOPEND!A Bmghian Huilbui aanklaagster menselijk maar onwenselijk7 si Van Hulst: AIVD treft geen blaam De Spelevaert neemt afscheid van Marieke Rolf Benz spreekt vantiMÏTC» Hoogervorst en ZN teleurgesteld Dagje uit na gedane arbeid 'Thuistelen afdoen met boete' Verhagen teleurgesteld over weigering oppositie De klapsleutel is vooralsnog alleen voor de topinbreker 'Moord op Theo van Gogh enorme schok' Strak voor de dag komen. I FRASkas°1 I De nieuwe Seasons Frankrijk is uit! Nu in de winke bij Va§.Til KEUKENS BADKAMERS brillator "ïitieauto' - De Tweede Kamer alle politieauto's een :or komt. Met het ap- Ihet mogelijk een elek- hok aan het hart toe te Js er sprake is van le- zjeigende hartrit- ae,}iissen. Minister Rem- tenlandse Zaken) voelt eef niets voor de politie- ee|armee uit te rusten. 30Ihem behoort het niet 11jntaken van de politie ,rsJe manier hulp te verle- n Sendien zou invoering m!t financiële en perso- ^nlgen hebben. iet, jaar voor 'Tr/uik zoon wc - Het openbaar mi- leeft gisteren voor de in Middelburg tegen ge vrouw een gevan- van 4 jaar geëist. De te ontkent, wordt er- icht van december lovember 1994 haar jueel te hebben mis- ente jongen was in 1991 ^Volgens de vrouw is al- )eFfen en is er sprake van '8%actie van haar zoon. }aRcop 11 mei. laa irde cel in doodslag 'jpe rechtbank in Zwol- er1en 80-jarige vrouw uit erg veroordeeld tot 21 l cel. De vrouw bracht haar 51-jarige verstan- jandicapte dochter om Tegen de hoogbe- ■buw was vier jaar ge- Hrouw vermoordde Hiter door haar een S) het gezicht te druk- Snde politie meldde ze I n gevoel van wanho- e hebben gehandeld, udste vrouw in een Ise gevangenis. vrijdag 29 april 2005 u d: sp; an Mulder Tkt naar Tien ca ic (ltif tail; in - Een veroordeelde jkindermisbruiker uit In hangt een voor Ne- inieke straf boven het lnwege het grote her waar wil justitie de 82- üur per dag door satel- bi bewaken. Ook moet remmende medicijnen D krijgt hij een psychi- lehandeling. De man te in 2002 en 2004 vier Als hij in de buurt scholen, speeltuinen fe kinderrijke locaties |n alanrraf. Het is ook de man zelf een sig- Sven als hij in de buurt 'erboden zone komt. utrecht/gpd - Openbaar aanklaagster Julsing-Nijenhuis liet dinsdag haar tra nen de vrije loop tijdens het hoger be roep van de vermeende tweevoudige moordenaar Pascal F. De advocaat-ge neraal van het Arnhemse hof kon haar emoties niet de baas, tijdens het voorle zen van persoonlijke brieven, waarin na bestaanden van de vermoorde Nadia van de Ven (25) hun gevoelens uitten. 'Menselijk, maar onwenselijk'. Dat vindt straffechtgeleerde De Roos van de emo tionele uitbarsting van Julsing-Nijen huis. De zitting moest tien minuten worden stilgelegd, waarna rechtbank president Van Houten het karwei van de aangedane advocaat-generaal afmaakte. Volgens De Roos, hoogleraar strafrecht, is het hoogst ongebruikelijk dat een ma gistraat zich zo laat gaan. „Als je weet dat je iets heftigs moet voorlezen, dan moet je je daartegen wapenen, erop voorbereid zijn. Als aanklager moet je met emotionele zaken om kunnen gaan. Enige afstand is gepast. Dat hoort bij je professionele instelling." Het openbaar ministerie in Arnhem wil niet ingaan op het optreden van Julsing- Nijenhuis. Feit is, dat openbare aanklagers de laat ste jaren door het openbaar minsterie zijn gestimuleerd, om contacten te leg gen met slachtoffers en nabestaanden. Dat kan de emotionele betrokkenheid verklaren. De Utrechtse persofficier van justitie Somsen onderstreept het belang van die betrokkenheid. „Slachtoffers verdienen een plaats in het strafproces. Als officier moetje werken binnen strakke, juridi sche kaders, maar gevolgen van een misdrijf zijn nou eenmaal vaak emotio neel", zegt Somsen.Als ik in de recht zaal sta en nabestaanden zijn aanwezig, wil ik laten zien dat ik er ook namens hén sta." De kunst is volgens Somsen afstand te bewaren, maar wel je menselijkheid te tonen. „Vrouwe Justitia heeft dan wel een blinddoek voor, maar ze leeft wel." De tranen bij Julsing-Nijenhuis kwamen opzetten, toen ze voorlas uit de brief van de zus van de vermoorde Nadia van de Ven. 'Over een week word ik ouder dan jij. Waarom? Deze leegte is zo diep, ik durf er niet in te kijken, bang dat ik erin val. Ik voel me onbegrepen en vraag me af hoe jij hiermee zou omgaan.' Als je dit voor kunt lezen zonder emo tie, dan ben je van beton. De enige die dat zou kunnen, is Pascal F.(tot levens lang veroordeeld wegens de moord, red.)", reageert Lucinda van de Ven. Zij en haar moeder hebben de openbaar aanklaagster bij het Arnhemse hof leren kennen als 'een lieve en warme vrouw'. Twee keer hebben ze een persoonlijk ge sprek met haar gevoerd, ter voorberei ding op de zitting. „Haar emoties geven alleen maar aan, hoe menselijk ze is. Daar is niets onpro fessioneels aan." west op inelweg A50 >e - Het moet wildwest est, gistermorgen op r hoogte van het Bra- ïstelrode. Een 33-jarige genchauffeur uit Hol- veld maakte zich zo jen medeweggebruiker j vluchtstrook de an- I ramde. Dat lukte bij- j>ed. De personenwa- I volgens een woord- 1 de politie aan de c helemaal openge- j bestuurder bleef on- )e vrachtwagenchauf- l aangehouden. ilging na jrongeluk let openbaar ministe- la gaat drie bedrijven we(rsoon vervolgen voor irongeluk in de Amer- in Geertruidenberg. aan om hoofdaanne- en onderaannemers Albuko (de steiger- Over de identiteit rsoon die voor de ordt gedaagd, doet en mededelingen. Bij ir° uk in september 2003 L rijf mannen om het le- ,j. akten er drie zwaarge- Onderzoek naar verdwijning van Chinese kinderen den helder/anp - De politie on derzoekt de verdwijning van verschillende minderjarige Chi nese asielzoekers in Den Hel der. Een 12-jarige meisje, dat alleen naar Nederland was ge komen, verdween vrijdag na anderhalve maand uit het op vangcentrum waarin ze ver bleef. De verdwijning was de vijfde in Den Helder in een pe riode van anderhalf jaar, aldus de politie. De Stichting Nidos in Utrecht zegt het incident te hebben gemeld bij de Konink lijke Marechaussee. Op aanwij zing van de voogdij-instelling begon die eind vorig jaar met een onderzoek naar de verdwij ning van tientallen minderjari ge asielzoekers. Dat leidde be gin deze maand tot de aanhou ding van achttien mensen op verdenking van grootschalige kindersmokkel. Volgens een woordvoerder van de politie lijkt er vooralsnog geen verband te bestaan tussen het opgerolde smokkelnetwerk en de verdwij ningen in Den Helder. Volgens M. Berk van de Stichting Nidos is het vooral verontrustend dat de kinderen steeds op vrijwel dezelfde manier verdwijnen: re latief snel na aankomst in Ne derland. Dat lijkt te duiden op een soort werkwijze", zegt hij. den haag/anp - De huisartsen hebben gisteren voorzitter Vos van de Landelijke Huisartsenver eniging (LHV) teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. Ze accepteerden het principeak koord dat Vos met minister Hoo gervorst (Volksgezondheid) en de zorgverzekeraars had geslo ten niet. Hoogervorst en Zorg verzekeraars Nederland (ZN) be treuren dit. De onderhandelingen zijn be langrijk omdat Hoogervorst vol gend jaar een nieuw tarie- vensysteem wil invoeren. Dat is nodig om de nieuwe basisver zekering mogelijk te maken. Hoogervorst figt al sinds begin november met de huisartsen in de clinch. Begin deze maand lag er een principeakkoord. Maar volgens de huisartsen moet de tekst worden aange scherpt. Ze willen vooral meer zekerheid over de besteding van 138 miljoen euro voor in novatie en extra zorg, zoals bij voorbeeld diabeteszorg. Hier over moeten de huisartsen vol gens het principe-akkoord nu individueel met de zorgverzeke raars onderhandelen. De huis artsen vertrouwen de verzeke raars niet en zijn bang dat dit geld ook aan andere vormen van zorg wordt besteed. Vol gens de LHV moet dat bedrag worden opgenomen in het vas te tarief. Hoogervorst vindt het jammer dat het bestuur van de LHV de huisartsen niet heeft kunnen overtuigen. Hij heeft de huisart sen vorige week nog gegaran deerd dat genoemde 138 mil joen volledig ten goede van de huisartsenzorg zou komen. Bo vendien benadrukt hij dat de huisartsen nog meer geld bin nen kunnen halen als zij werk van specialisten overnemen. Ook de zorgverzekeraars vinden de uitkomst 'onbegrijpelijk'. „In onze ogen ligt er een goed ak koord", aldus een woordvoer der. ZN wacht nog op uitleg van het LHV-bestuur en zal zich daarna beraden. Ook in Den Haag is teleurgesteld gerea geerd. Amsterdam - Na zware weken monnikenwerk tijd voor wat ontspanning voor de vier boeddhisten die in Ter Apel en Amersfoort zandmand- ala's hebben gemaakt. Gisteren was het tijd voor een dagje Amsterdam met een rondvaart, een bezoek aan de Oude Kerk op de Wallen waar de World Press Photo expositie te zien is, een bezoek aan een Oosters winkeltje en naar Ajax. Foto: ANP/Juan Vrijdag den haag/gpd - Thuistelers van wiet worden in de toekomst moge lijk beboet in plaats van strafrechtelijk vervolgd. Justitieminister Donner denkt daardoor bij politie en rechtbanken ruimte te ma ken voor vervolging van zwaardere misdrijven. Die aanpak zou er volgens Donner toe kunnen leiden, dat meer verdachten worden aangepakt dan nu. Strafzaken worden nu geregeld afgebroken, omdat het rond krijgen van het bewijs te veel tijd en moeite kost. De apparatuur zou net als nu in beslag worden genomen door de politie, maar de eigenaar zou zelf moeten opdraaien voor het ver nietigen en opruimen van de wietplanten. Mensen die voor de tweede keer worden betrapt, moeten voor de rechter verschijnen. den haag/anp - Fractievoorzit- ter Verhagen van het CDA is te leurgesteld dat zijn collega's Bos (PvdA) én Halsema (Groen links) niet samen met hem campagne willen voeren voor een ja-stem bij het referendum over de Europese grondwet. Verhagen deed daartoe eerder deze week een oproep, maar de leiders van de oppositiefracties reageerden afwijzend. Verhagen zou graag samen met Bos campagne hebben gevoerd, zei hij gisteren. ,Maar Bos wil zich helaas alleen richten op zijn eigen achterban." Halsema legde Verhagens 'oproep tot eenheid uit als een poging om verdeeldheid te zaaien'. „Dat lijkt op een staaltje oude mar xistische dialectiek", aldus de CDA-voorman bij de presenta tie van de CDA-campagne voor het referendum. Verhagen hoopt dat Bos en Halsema nog tot andere gedachten komen. „En anders voer ik wel campag ne samen met Boris Dittrich en Jozias van Aartsen." D66-leider Dittrrich heeft zich al positief uitgelaten over het plan van Verhagen, maar WD-aanvoer- der Van Aartsen moet nog een besluit nemen. Het CDA organiseert in de tweede helft van mei vier mani festaties over het referendum. Ook het partijcongres op 28 mei in Utrecht staat in het te ken van de Europese grondwet - .Verhagen wil verder dat de Ka mer op 31 mei - een dag voor het referendum - niet verga dert, zodat de Kamerleden campagne kunnen voeren. den haag/gpd - Met een zogenaamde 'klapsleutel' en een goed geplaatste tik met een hamer is het volgens slotenkra- kers een makkie om huisdeuren te ope nen. Maar de politie maakt zich nog geen grote zorgen over de methode. De gelegenheidsdief heeft namelijk de klap sleutel nog niet ontdekt, alleen de pro fessional kan er mee uit de voeten. De klapsleutel komt overwaaien uit Duitsland. Daar wordt volgens hobby- slotenkrakers al veel ingebroken met het middel, maar ook Nederlandse dieven krijgen de techniek onder de knie. Vol gens een vereniging van hobby-sloten- krakers, de 'Open Organisation of Lock- picking'is er daarom grote reden voor bezorgdheid. „Het maakt niet uit hoe goed of duur het cilinderslot is, de me thode werkt altijd", zegt slotenkraker Barry Wels. Volgens de krakers is er niet veel voor nodig om met de methode te werken. De dief moet bij de bouwmarkt een ci linderslot, vijl en lichte hamer kopen. Hij vijlt de inkepingen van sleutel maxi maal een halve milimeter verder uit. De inbreker stopt vervolgens de sleutel in een slot van hetzelfde merk en geeft een kleine tik met de hamer op de achter kant van de sleutel, waarna het slot van zelf open is te draaien. De beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het Centrum Criminali teitspreventie en Veiligheid (CCV), baga telliseert de methode. Volgens de orga nisatie vergt het veel oefening. Daar naast moet de dief van alle merken en soorten cilindersloten een bewerkte sleutel hebben. Het vijlen is bovendien geen makkelijke klus als de dief alleen een gewone vijl heeft. „Wie het voor elkaar krijgt, is een zeer professionele dief", zegt een woord voerder van het CCV. „Dit zijn mensen die precies weten wat er in het huis te halen is, bijvoorbeeld een collectie zeld zaam kristal. Zij weten ook welk merk slot in de deur zit." En juist voor die beroepsdief met voor bedachten rade is het Politiekeurmerk Veilig Wonen niet bedoeld. Het uitge breide pakket maatregelen dat de bewo ner aan moet brengen, is alleen geschikt om de gelegenheidsdief te ontmoedigen of te vertragen. (advertenties) m - Jan Mulder vertrekt Tien, de nieuwe tv- in John de Mol. De in het RTL-program- id en Van Dorp zei dat nd in het NPS-pro- IV3. „Ik ben loyaal en Henk." Begin april end dat Frits Barend van Dorp met hun po- ,r Ikshow de overstap ieuwe zender zouden rer de positie van ^jrerd toen nog gepraat. ntal van imi naar 33 t - Het aantal Neder- achtoffers van de zee- p tweede kerstdag in Èstegen naar 33. Het itificeerde slachtoffer and, aldus het mi- buitenlandse zaken jaag gisteren. Drie Ne ts worden vermist. liet bewaakt irde pedofiel zoetermeer/gpd - Een branden de kaars, roosjes, wat tekenin gen en een foto op een klein schooltafeltje. Ze markeren in het lokaal van de gecombineer de groep l/2a van de Zoeter- meerse basisschool De Spe levaert de plek waar de door haar vader vermoorde 5-jarige Marieke zat. Juffrouw Priscilla de Zoete pakt de foto en strijkt met haar hand over het glasplaatje, alsof ze het ontdoet van een laagje stof. Een zorgzaam en tegelijk liefdevol gebaar. „Dit is Marieke met de ldassenbeer", zegt ze. ,Alle kin deren krijgen de knuffelbeer een keer thuis te logeren." Vanaf de foto blikt een meisje vrolijk de wereld in, met een armpje om het pluchen beest. Een lief, rustig en gezellig meis je, dat het leuk vond om te zin gen en te dansen, zo beschrij ven de leerkrachten haar. De foto is een maand geleden ge maakt, ongeveer twee weken voordat Marieke, haar 3-jarige zusje Charlotte en haar 31-jari ge moeder Claudia als vermist werden opgegeven. Elf dagen lang balanceerde De Spelevaert tussen hoop en vrees over het lot van moeder en dochtertjes. 'Ze zijn in De Eftefing', hielden Mariekes klas genootjes al die tijd vol. Vorige week vrijdag vervloog het laat ste sprankje hoop. Na een be kentenis van vader werden de levenloze lichamen in een bos bij Chaam gevonden. De Spe levaert was opnieuw getroffen door rampspoed. Ook in de nacbg van 6 op 7 januari verloor de school een leerfingetje. De 6- jarige Esmée en haar 3-jarige broertje Ivan waren om het le ven gebracht door hun wanho pige moeder, die daarna zelf moord pleegde. Het team van De Spelevaert maakte gebruik van het proto col dat bij het vorige drama, in januari, werd opgesteld. Zo ver schenen er op vrijdag en zater dag mensen van Slachtoffer hulp en Jeugdzorg en kwamen ook de boekjes 'Soms moet je even huilen' en 'Langoor gaat dood' weer tevoorschijn. Juf Priscilla: „Je gaat kinderen niet vertellen hoe vreselijk het is. Je kijkt ook wat er uit de kin deren zelf komt. De ene keer gaat het over Marieke en het volgende moment roept er één: 'Juf ik heb nieuwe sokken'. Na tuurlijk komen er ook vragen over Mariekes vader en dan leg je uit dat hij ziek is in zijn hoofd en dat andere vaders zoiets niet doen. Marc van den Broek, va der van een kind in de bewuste kleutergroep: „Mijn zoontje had ook zo'n reactie. Hij liet z'n vriendenboekje zien en zei: 'Goed dat Marieke er toen in geschreven heeft. Nu kan dat niet meer'. Een tafel bij de ingang van de school is ingericht als gedenk- plek. Tussen de tekeningen, bloemen, kaarten en knuffel dieren valt een briefje op van een 7-jarig meisje. Het is ge richt aan Marieke. 'Iedereen is verdrietig', schrijft ze 'en je va der is in de gevangenis en die komt er nooit meer uit. Je hoeft niet ^Speer bang te zijn hoor'. den haag/gpd - Nog nooit heeft een Nederlandse geheime dienst zo vaak zo zwaar onder vuur gelegen als de AIVD vorig jaar. Een groot schandaal over een tolk die informatie lekte, de schok van de moord op Theo van Gogh en een soms twijfel achtige rol bij de bestrijding van terrorisme. De moord op Theo van Gogh op 2 november was ook voor AIVD-hoofd Van Hulst en zijn dienst een 'enor me schok', vertelt hij bij de pre sentatie van het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. „Het jaar 2004 is gebrandmerkt door de gruwelijke moord op Van Gogh en de zeer ernstige bedreigingen van de Tweede- Kamerleden Hirsi Ali, Wilders en andere personen." De AIVD "kwam onder zware druk te staan, vooral uit de poli tiek. „Het is voorstelbaar dat er een onrustig gevoel ontstaat bij een aanslag. Het leidt er al snel toe dat de vinger vanzelfspre kend in de richting van de ge heime dienst wordt gewezen." Kort na de moord volgde daar om een uitgebreide feitenre constructie, waarin stond dat de AIVD moordenaar Moham med B. weliswaar kende, maar Foto: ANP/Robert Vos dat er geen aanwijzingen waren dat hij Van Gogh ging doden. „Door die reconstructie is het beeld hersteld als zou de AIVD blaam treffen, als er al iemand blaam zou moeten treffen", zegt Van Hulst. Veel critici den ken daar anders over. Maar nie mand kan controleren of de AIVD in de reconstructie wel waarheidsgetrouw alle relevan te feiten heeft gegeven. Van Hulst: „We zijn gewend dat we niet op alle beschuldigingen en fantasieën kunnen reageren." Nooit eerder heeft de AIVD zo veel informatie prijsgegeven. Bedoeld en onbedoeld. Een kleine ramp was 'het lek', zoals Van Hulst de AIVD-tolk noemt die geheime stukken achterover drukte en doorspeelde naar verdachten van terrorisme. Er zijn 'maatregelen' getroffen, al blijven die geheim. Omfloerst geeft Van Hulst toe: „Er hebben incidenten plaatsgevonden waarvan je achteraf kunt zeg gen dat we dat wellicht anders hadden moeten doen." Dat geldt volgens hem niet voor de commotie over de rol van de AIVD in het proces tegen de Hofstadgroep. De dienst zou niet alle informatie hebben doorgespeeld voor de aanhou ding van twee verdachten in het Haagse Laakkwartier, waardoor leden van een arrestatieteam onnodig gewond zouden zijn geraakt. Bovendien bleken gesprekken gewist die in het 'terroristen pand' met een microfoon wa ren afgeluisterd. Van Hulst bestrijdt dat belang rijk bewijsmateriaal verloren is gegaan. „Maar een klein deel van de afgeluisterde gesprekken is relevant. Het is onzin om het geluid van trams, blaffende honden en auto's toe te voegen aan een strafdossier." Deze maand in l ditie Comnit Kijk op onze speciale editie voor commercieel talent. 5T] Vacaturekrant.nl commercieel TIM TESTER Taaaanr Al het goede van het Franse land Het zou zó een topstuk kunnen zijn uit het Museum of Modem Art. Toch voelt de Rolf Benz 6000-sofaserie zich net zo thuis in de levendigheid van het wonen In de rol van stijlbank. Huisbank. Leesbank. En rustpuntbank. Een nieuwe vormtaal en innovatieve styling, gedragen door elegant staal (advertentie) Zoeterwoude, Hoge Rijndijk 195, l J Telefoon 071^892086 wWw.brugman.nl ROLF BENZ Openingstijden: Ma-Di-Wo 9 30-17.30 uur Oo-Vr: 9.30-21.00 uur Za 9.30-17.30 uur Zondags gaslotsn MPT DESIGNCENTRUM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 3