SCHRIJVENDE LEZERS Bos van Wijckerslooth vrolijkt mij juist op Clubs moeten bij discriminatie hun verantwoordelijkheid nemen Niet alleen luisteren, maar ook spreken langs de lijn Ril Spelregels reef de goedwillende ndernemers de ruimte voor Vrienden Oostvlietpolder *reef groene bestemming aan Oostvlietpolder Jezus zou zich in dit Rome niet thuisvoelen Vrijheid van meningsuiting zonder bananen te gooien vrijdag 29 april 2005 in aanmerking te komen op de pagina Schrij- ezers moeten lezersbrieven orzien van naam, adres en nnummer van de auteur, n woonplaats van de brief- r worden - behoudens uit- ijke gevallen - bij de brief jkt. ven moeten reageren op een publicatie in het Leidsch lijdrage mag maximaal 400 woorden tellen. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten en/ofte redigeren. Brieven van politieke partijen, gemeenteraadsleden of -fracties komen in de regel niet voor plaat sing in aanmerking. Zij hebben een ander podium waarop zij hun mening kunnen ventileren. Brieven sturen naar: redac- tie.ld@hdc.nlof postbus 54, 2300 AB Leiden, of fax: 071 -53 56 415. reageren op het stuk 'In 1 heerst een waar schrik- d' van 21 april, waarin ler de moeilijkheden die nemers van het gemeen- ipparaat ondervinden ens duidelijk uiteenzet, ag me inderdaad af hoe dslieden hun taak zien eldt voor overheid en ge le): als strenge of overbe- ouders, belerende op- rs, dril-sergeanten om ge- aamheid in te stampen, ile-uitvoerders om orde els te handhaven, macht- rs die naar willekeur (of elang) beslissingen kun- smen, of personen die ge- rorden de belangen van rolking als hoogste belang 1 (omdat zij daartoe door fde bevolking in goed ver- Jen gekozen zijn)? In het laatste geval zou de ge meente blij moeten zijn met ie dere ondernemer die bereid is zijn pand/winkel/bedrijf goed te onderhouden of monumen ten te restaureren zodat ze ge bruikt kunnen worden. Een stad vol monumenten ontaardt in een doodse ruïne tenzij goedwillende mensen proberen er een leefbaar en bruikbaar ge heel van te maken. Het gevit over de kleur van een zonne scherm, een naampje hier, een stenen binnenmuur van dubi euze monumentale waarde daar, de negatieve reacties op creatieve oplossingen, de dui delijke willekeur van ARK en bouwvergunningen. Waarmee is de gemeente bezig? Els Sala, Oegstgeest. leiding van een artikel rant van 26 april wil ik weg de Vrienden van /lietpolder aanraden de Beschermd Land- ;ezicht aan te vragen Oostvlietpolder op de Natuurbescher- ivet 1998. Volgens mij is status die nog verder an de status van monu- ment voor een gebouw. Als ge handeld wordt zoals bij een monument, dan is het onmoge lijk het landschap te verande ren vanaf het moment dat zo'n verzoek wordt gedaan. Veel succes. J. Perquin, Leiden. thouders Hillebrand en m erna denken dat de bouw e t bedrijventerrein in de ?e ietpolder over een jaar e ginnen, blijkt uit de krant e april. Dat is optimistisch e 1 vernietigend oordeel e Raad van State. Niet 01 iets zijn de beroepen te- 3 t goedkeuringsbesluit t bestemmingsplan op inten gegrond verklaard, thouders lijken bezig de ing en de gemeenteraad n de ogen te strooien Idoen alsof het slechts n om een paar vorm- van de provincie, ist heb ik van de uit zitten smullen. De Raad ate heeft alle gronden die e: ngevoerd, goed bestu- en geoordeeld dat de ireiding zo slecht is dat oud niet eens onderzocht te worden. Een bloem de provincie heeft op gvuldige wijze al onze be ngen van tafel geveegd, meente heeft niet aange- waarom juist de Oost- older een geschikte locatie ewel er is geen motivering bet plan. De verkeersont- igis door de gemeente iregeld, de réchter thier van willekeur. Niet de provincie heeft ervan jekregen, maar juist ook neente. Onzorgvuldig, iotiveerd, willekeurig, spraak concentreert zich )rocedures, maar daar- liggen belangrijke inhou- ms-katholicisme Dor dummies' in Schoonhovens stoom- 'Rooms-katholicisme ïmmies' in het Leidsch d van 25 april ontbreekt meer één kerkelijke aardigheidsbekleder en aartsbisschop, iimmies: dat is gewoon schop, maar dan heel opmerking dat kennis igie nodig is om weer 11 kunnen praten, daar het volkomen mee eens, om andere redenen dan N ihoven (waarschijnlijk) - Het is namelijk van het D e belang dat de mensen n dat met een terugkeer :t geloof niet iets moreel lurs, maar doodgewoon terlijkheid in huis wordt i. Leo Cozijn, Noordwijkerhout. delijke oordelen. Bijvoorbeeld: de wenselijkheid en de locatie van het bedrijventerrein moe ten worden onderbouwd met harde gegevens. De verkeers- ontsluiting moet in het plan zelf worden geregeld. Het belang rijkste inhoudelijke onderwerp is natuurlijk de luchtkwaliteit. De gemeente is tien dagen voor de zitting bij de Raad van State komen aanzetten met een rap port hierover. De belangheb benden en de rechter hebben hierover geen inhoudelijk oor deel kunnen vormen. Gezien de slechte kwaliteit van de lucht is het onmogelijk om met een on derzoek te komen waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit niet nog verder verslechtert. Een paar maanden geleden heeft de provincie het streek plangedeelte voor het gebied opnieuw vastgesteld. Daarbij is totaal voorbijgegaan aan wat de rechter bij de vernietiging van de vorige poging heeft gezegd. Verder zitten er in dat plan vormfouten en is er met geen woord over de luchtkwaliteit gerept. De kans is groot dat de beroepen hiertegen gegrond worden verklaard. De wethou ders kunnen zich beter de vraag stellen of er een betere bestem ming aan de polder is te geven. Een bestemming die draagvlak heeft bij de bewoners en die voor alle Leidenaars nut heeft. Een groene bestemming dus. Caroline Raat, Leiden. Wat zou Jezus vinden van al die drukte rond die pausbenoe ming? En dan de media, het lijkt wel één grote reclamestunt. En wat zou Jezus vinden van al die pracht en praal daar in Ro me? Hij zal wel willen weten hoe dat tot stand is gekomen terwijl er zoveel armoede en honger in de wereld is. En die kleding en die mijters, is Jezus daarin voorgegaan? Ik denk dat hij zich in Rome niet thuis zou voelen. En dan die roep om een heiligverklaring van de overle den paus, misschien heeft Jezus een bedelaar wel veel meer lief dan de paus! Nee, niet méér, Hij houdt van beiden evenveel. L. de Boer, Zoeterwoude. Met belangstelling heb ik ken nis genomen van de mening van ene Maarten Smakman, oud-speler van zaterdaghoofd klassers FC Lisse en Ter Leede. Het betreft hier zijn zienswijze, vrijdag 22 april opgenomen in het Leidsch Dagblad, dat bij discriminerend gedrag van supporters, het bestuur van die vereniging zijn verantwoorde lijkheid moet nemen. De heer Smakman verwijst naar een incident bij WSB en naar het bananenincident bij Quick Boys. Volgens het relaas van de heer Smakman bekent bij Quick Boys zowel trainer Aandewiel als voorzitter Kuijt in eerste instantie expliciet schuld, maar blijft het daarna akelig stil. Nadat de KNVB een straf van een punt in minde ring brengen heeft uitgespro ken gaat de club zelfs in beroep tegen deze straf! Volgens analist Smakman kan dit slechts twee dingen beteke nen: of de bestuurders vinden racistische uitingen niet echt een probleem, of de besturen ontlopen hun verantwoorde lijkheid om de normen en waarden waar hun clubs voor staan ook in moeilijke tijden uit te dragen. Smakman conclu deert dat dit laatste het geval moet zijn. Ook al heeft Smak man nog zo gelijk als hij zegt, dat de besturen van clubs (wat te denken van de echte sup porters en spelers) hun verant woordelijkheid moeten nemen, toch spreekt de KNVB in deze een verkeerde, oneerlijke straf uit, dus daar hoort protest te gen aangetekend te worden. Het is een straf opleggen, die vooral de spelers treft. En die spelers, die zich drie of vier keer per week het leplaza- rus trainen en vervolgens als hoogtepunt van de climax een partijtje willen ballen in het weekend, kunnen zo'n incident niet voorkomen. Ze kunnen er op dat moment nou net niets aan doen. Daarom is het een onnozele straf die de KNVB oplegt en daar hoort ook een weliswaar falend bestuur op preventief discriminatiegebied (dit soort flauwekul ontstaat naar mijn mening niet van de ene op de andere dag) tegen te proteste ren. Het is die spelers niet aan te rekenen, dat de plaatselijke supermarkt de bananen voor 0,34 in de aanbieding heeft en dat er een paar pubers niet te gengehouden worden door supporters. Daarom begrijp ik die Maarten Smakman niet helemaal, want hij heeft toch steeds op hoog voetbalniveau geacteerd en ge presteerd en schijnt dat on danks zijn hoge leeftijd nog steeds te doen. Boud gesproken Maarten Smakman, in de krant van 22 april. Ik vind dat je over een behoorlijke dosis moed be schikt als je zomaar je 'oor' te luisteren durft te leggen als je naast bepaalde supporters staat die bepaalde onjuiste uitspraken doen. En zeker daar je zelfs twee keer durft te luisteren, voor de derde keer durfde je het niet meer aan zeker, want stel je voor dat je stem opeens zou over slaan en je de dader zou moeten aanspreken op zijn daden, dat risico kun je na tuurlijk niet nemen. In jouw tijd was dat gelukkig anders geregeld, toen had je alleen te maken met die 'rooie teringlijder' op de rechtsbuitenplaats, die 'kale klootzak' die liep te fluiten en die 'homofiel' die jou een voet dwars zette als je aan de bal was. Maar ja, dat waren andere tijden, en dan hadden die schertsfiguren maar niet de euvele moed moeten heb ben om als autochtoon met de poten binnen het veld te komen. Nu is alles anders, en het wordt een keer tijd om je frustraties ten opzichte van dat arrogante Quick Boys kwijt te raken na zoveel jaren. Je haalt juist twee verenigin gen aan die gelukkig per wedstrijd enkele duizenden toeschouwers kunnen boei en, uiteraard loop je dan de kans dat er wel eens iets fout kan gaan, meer dan wanneer er drie- of vierhonderd staan te kijken zoals jij bent ge wend. We maken in deze periode regelmatig mee dat er com mentaar wordt geleverd door personen die vanaf hun luie kont de zaak eens rustig be kijken, ik kan met een gerust hart beweren dat wij als be stuur van Quick Boys dagen bezig zijn met dit probleem. Maar wij hebben te maken met dezelfde figuren als jij die alles fout vinden maar op het moment suprème hun mond dichthouden. Want wie weet, misschien komen de daders er wel achter dat jij je mond voorbij hebt ge praat. Het is trouwens jammer dat blijkt dat je soms ook proble men met lezen en luisteren hebt, de personen die zijn bestraft waren toevallig geen lid van de club, maar ja dat is in dit geval natuurlijk een fu tiliteit. Voor jou houdt het hier op, jij hebt je gal ge spuwd en kunt weer lekker achterover leunen tot zich weer het volgende 'rassen probleem' voordoet, dan kun je overeind veren en in de pen klimmen. Als je het dan hebt over 'je verantwoorde lijkheden nemen' begin dan met de wereld te verbeteren door eerst naar jezelf te kij ken, mogelijk verbetert de wereld als iedereen die op dezelfde manier naar het spelletje kijkt als jij, passief dus, bij dergelijke situaties actief durft te reageren langs de lijn. Mogelijk wordt het dan weer fijn langs de lijn. Klaas Varkevisser, Secretaris Ouick Boys, Katwijk. De politie neemt een spandoek in beslag met de tekst 'KNVB NSB' dat een paar supporters van Ouick Boys hadden ontrold in de duinen. Daar bekeken zij het restant van de wedstrijd tegen Capelle, dat als straf voor het bananenincident zonder publiek moest worden uitgespeeld. Foto: Cees van Hoogdalem Overigens vind ik, dat zijn stel ling blijft staan. Zowel de clubs als de KNVB moeten alert zijn op wat Smakman noemt 'lach wekkend achterhaalde vormen van openlijk racisme' en ver antwoordelijkheid nemen. Maar tevens moeten zij creatie ver en vooral rechtvaardiger zijn met hun strafmaatregelen. Paul Wolvers, (oud-speler van MMO), Hoogmade. Op 5 mei vieren wij onze 60- jarige bevrijding, helaas zijn wij mensen (niet allen) nog niet bevrijd van voetvalvan- dalisme, stenen gooien naar rijdende bussen in De Kooi en vandalisme bij het Thee huis in de Leidse Hout. On derwijspersoneel signaleert ook een opstandige jeugd, inclusief sommige ouders. Als jongetje van ongeveer 15 maanden werd ik door de Canadese soldaten, bij de in tocht van Leiden op de Plan tage, van mijn moeders arm gelicht en een stukje meege nomen op de tank. Zo blij waren de bevrijders bij het zien van de Leidse bevol- king. Nu heerst er geen nare man, geboren in Oostenrijk en be velhebber in Duitsland. Waarderen wij heden nog onze vrijheden, als je in ogenschouw neemt de grote vernielzucht en geen eerbied meer hebben voor eikaars ei gendommen. De vrijheid van meningsuiting te kunnen be leven zonder het gooien van bananen bij een voetbalwed strijd naar een - waarschijn lijk toch heel aardige - ge kleurde arbiter. Laat een en ander een lesje voor ons zijn om de normen en waarden te handhaven. Ik was 18 jaar beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine. Vele Nederlanders hebben in het verleden gestreden en het leven gelaten voor de goede zaak: een vrij Neder land. Dat Nederland vrij mag blij ven en verlost mag worden van terrorisme. Frank van Vliet, Leiderdorp. Het Bos van Wijckerslooth in Oegstgeest. Particuliere foto Het Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest is een prachtig oud bosje met een korte maar stati ge beukenlaan. Eeuwenoude ei ken staan als zuilen langs de bochtige binnenpaden. Ik loop al 25 jaar dagelijks met de hond in dit bos en ik reageer veront waardigd op een artikel in de krant van 18 april onder de misleidende kop: 'Wijckersloot een triest bos'. Het is geen triest bos, als je triest bent kun je hier met een wandelingetje juist opvrolijken en nieuwe energie opdoen. Het is ook geen 'hondenpoepbos'. Overal in Nederland kan men in een hondendrol trappen, ik beweer niet dat dit in dit bosje nooit gebeurt. Als je weet hoe veel mensen hier dagelijks lo pen met hun hond, is het juist opvallend hoe schoon de paden zijn. De verklaring is eenvoudig: vrijlopende honden doen het liever tussen de struiken. Een hondendrol is trouwens smake lijk en voedzaam voor andere dieren, denk aan de kauwen. Het Bos van Wijckerslooth is de enige plaats in Oegstgeest waar de honden los mogen lopen en waar dit veilig kan. Hebt u een hekel aan honden, ga dan naar andere bosjes en parken. Overi gens mimen de 'hondenmen sen' dagelijks het bos op. Er wordt namelijk tijdens school- pauzes en in de avonduren veel 'gerecreëerd' in het bos. De blikjes, de (kapotgesmeten) drankflessen, de snoepverpak- kingen (andere onaangename vondsten noem ik niet), blijven rondom de bankjes liggen. Oegstgeest moet blij zijn met zijn bos en van driehonderd mensen weet ik zeker dat zij blij zijn. Het is een klein wonder dat dit charmante bosje, omge ven door wegen en bebouwing, ongerept bestaat, midden in het dorp. Het bosje heeft nog een beetje geheimzinnigheid. De peuters van kindercentrum De Kindervlinder komen hier regelmatig. Zij kunnen veilig in een groene omgeving, in de frisse buitenlucht, met takjes en blaadjes rommelen. Bij sommi ge bomen kun je je voorstellen dat er kabouters wonen, of een bosmuisje. Kinderen van de ba sisschool komen hier hun eer ste herfstbladerenverzameling maken. Het kronkelende padenplan danken wij aan een ontwerp dat de beroemde tuinarchitect J.D. Zocher rond 1810 maakte voor eigenares Cypriana van Lelyveld-van Royen. De gefor tuneerde weduwe wilde een 'Engelse landschapstuin' die in de mode kwam. De hoogop- gaande stammen met het hoge bladerdak dempen het geluid. 'Alsof je een kathedraal binnen komt', zei onlangs een liefheb ber, ook zo'n dagelijkse wande laar. Overal fluiten roodborstjes en mezen, soms zie je ineens boomkruipertjes. Van decem ber tot april hoor je dagelijks de spechten roffelen die zo hun territoria afbakenen. In het voorjaar bloeien de bosane- moontjes, er zijn zelfs maartse viooltjes, straks staat het flui- tenkruid manshoog. In de zomer is er nog prettige schaduw te vinden. Belangrijk, nu onze zomers warmer wor den. In de winter zou je dwars door het bos heen kunnen kij ken als er niet zoveel hulst stond die voor wat groen zorgt en een schuilplaats biedt aan vogeltjes. Als je geluk hebt kun je in de hulst een goudhaantje ontdekken. Dat is een grappig vogeltje met een gele kruin- streep dat als een kolibrie in de lucht kan hangen om witte plukjes woiluis van de onder kant van de hulstblaadjes te plukken. Ieder vogeltje, ieder insect, iedere paddestoel, iede re vleermuis (er vliegen vier soorten in ons bos) heeft zijn eigen plaats en taak in het bos, alles hangt samen, het is een kostbare ecologische eenheid. 'Er is een reddingsplan nodig' lees ik en 'De Rotary is al drie jaar bezig om het bos op te knappen'. Dag in dag uit zijn ze maar aan het opknappen. Wij, de dagelijkse wandelaars, hoe ven niet drie jaar na te denken en maandelijks te vergaderen om te constateren dat er veel esdoorns zijn opgeschoten de laatste jaren en dat er veel hulst staat. Voordat men de zaag ter hand neemt moet men zich wel afvragen hoe het komt dat juist hulst het zo goed doet en welke struikjes men hiervoor in de plaats kan zetten. 'Alles aan het Bos van Wijcker slooth wordt onderzocht' stond er twee jaar geleden al in deze krant. De Rotary heeft in juli 2003 'alle bomen' geteld maar er nooit iets over gepubliceerd. Zij hebben op een andere dag, in maart 2004, jonge esdoorns omgezaagd, dat kon geen kwaad, hulde! Maar na drie jaar weten ze nog niet welke vogels er in het bos voorkomen. Ge noeg amateur-vogelaars kun nen daarover vertellen. Dan vraag ik nog maar niet naar de insecten, andere kriebeldiertjes of kleine zoogdieren. Het bos hoeft niet gered te wor den, et moet achterstallig on derhoud plaatshebben. Dat klinkt minder spannend. Oegst geest heeft vele keurige, aange harkte, kortgeknipte parken en parkjes. Mag dit vriendelijke bosje alsjeblieft een bosje blij ven? Namens driehonderd gelukkige wandelaars, Margreet Wesseling, Oegstgeest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 23