de April is een cruciale maand in tuin LEIDEN REGIO Willem-Alexander Kinderfonds verdient 'goud' Cel geëist tegen stelende zwartslai Statenleden: Leiden moet samenwerken met provincie 'ii; m lexander Kin er- en eug een ru 'SP schendt menselijke waardigheid Plantenmarkt in Hortus Botan- Dagblad' Eredoctoraat voor Leids historicus leiden - De Leidse emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis Henk Versnel krijgt in oktober een eredoctoraat van de Uni versiteit van Heidelberg, we gens zijn 'originele' en 'niet zel den revolutionaire bijdragen aan de studie van de antieke godsdienstgeschiedenis'. In Griekse en Romeinse godsdien sten zocht Versnel altijd naar tegenstrijdigheden. Gewoonlijk proberen godsdienstonderzoe kers die 'weg te verklaren', maar naar Versnels overtuiging zijn dit juist belangrijke ken merken van een cultuur die aandacht verdienen. Versnel is in de Leidse binnenstad een be kende figuur, als de banjospeler van het straatorkest 'Jazz Clas sics'. leiden - Birgitta Dolfing, een van de twee SP-raadsleden die deze week hun ontslag aanbo den vanwege interne conflicten binnen de SP, heeft in haar af scheidsrede hard uitgehaald naar haar eigen partij. Ze be ticht een deel van de SP-achter ban 'achter haar rug om en niet recht in haar gezicht' haar posi tie te hebben ondermijnd en de poten onder haar stoel te heb ben afgezaagd. ,,Het is diep triest dat mensen die zichzelf lid noemen van de SP hun ei gen principes niet kunnen nale ven in het alledaagse leven." Deze week maakten SP-fractie- voorzitter Paul Day en raadslid Dolfing bekend per direct uit de raad te stappen. Aan hun be sluit ligt een interne strijd bin nen de SP over te volgen koers ten grondslag. De 'hardliners' binnen de SP, onder leiding van oud-fractievoorzitter en mede oprichter van de Leidse afde ling Cor Vergeer, vinden dat de opgestapte raadsleden de SP- principes verloochenen, zich te veel inlaten met de parlemen taire politiek en te weinig de barricades opgaan. Dolfing: „Ik heb de drie uit gangspunten van de SP, mense lijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid, altijd om armd. Maar het afgelopen jaar heb ik in steeds sterkere mate helaas moeten ervaren dat de wijze waarop hier binnen de af deling vaak uiting aan wordt gegeven niet de wijze is waarin ik mij kan vinden." Ze verwijt de partij 'gebrek aan respect voor elkaar en 'het met voeten treden van de menselijke waar digheid'. Dolfing en Day gelden als rea listische politici, die alom waar dering hebben geoogst van Leidse politici voor de wijze waarop zij de SP-belangen in de gemeenteraad behartigt hebben. De SP wil de zetels die Day en Dolfing achterlaten het liefst opvullen met radicalere leden. Dolfing verwacht daar niet veel van. „Iedere politicus weet dat er pas naar je geluis terd wordt als je gerespecteerd wordt." Volgens Dolfing heeft de SP onder haar en Day dan ook meer voor elkaar gekregen dan in de tijd van Vergeer. den haag - Tegen een 24-jarige man die zich in Noordwijkse hotels voor vele duizenden eu ro's liet verwennen zonder daarvoor te betalen, is bij de Haagse rechtbank vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk geëist. De man kwam de afgelopen ja ren op bijzondere manieren aan geld of kost en inwoning. Hij nam baantjes aan maar nooit voor lang. Binnen de kortste keren ging hij er name lijk met de kasinhoud vandoor. Zoals in Leiden waar de man als medewerker van een schoe nenzaak aan de slag ging en zich vervolgens uit de voeten maakte met 2700 euro. In Zeist zou hij in augustus 2002 zijn gevlucht met 10.000 euro uit de kluis en bij een supermarkt in Apeldoorn verdween 1600 euro. Dat geld gaf hij in elk geval niet uit aan een dak boven zijn hoofd. Want slapen en eten deed hij voor niets, bijvoor beeld in de Noordwijkse hotels Pirombo (voor 2700 euro), Hof van Holland (voor 2900 euro), Edelman (voor 4000 Waikiki (voor 1500 eurtf De man benadeelde j lende bedrijven voor i een kleine dertigduizei Hij werd al diverse mr der veroordeeld. Vorigr' de rechtbank hem een via het Groningse proj& en Verder' zijn leven or brengen. Maar een ral van dat project moestr1 den dat de verdachte weer aan het oplichte Zo tilde hij een collega:? bedrijf waar hij te werl steld en ging er vand het boodschappengeld™ project. Nu zit de manr in voorlopige hechtenr hij wordt verdacht ting via internet. Zijn r L. de Millianostond handen. Ook de verda leek te hebben aangev praten hem dit keer i zou helpen: hij liet gevangenis weten dtie niet bij te wonen. Erei bank doet over twee w spraak. 1 leiden - De Hortus Botanicus heeft op zaterdag 7 mei de tra ditionele Plantenmarkt in huis. Kwekers presenteren dan een groot en soms bijzonder assor timent van vaste planten, één jarigen, zomerbolgewassen en zaden van exotische planten. Desgevraagd geven zij adviezen over de vraag hoe de planten het best gekweekt enj— kunnen worden. De H tanicus houdt er altijd h mee dat op de plan'., ook moederdag vol kraampjes onderdak die bijvoorbeeld decöce teriaal aanbieden. Dp- wordt vooral in en omLj jerie van de Hortus gelj vrijdag 29 april 2005 leiden - De gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland heb ben een gezamenlijke verant woordelijkheid als het gaat om de Oostvlietpolder. Het geeft geen pas om de bal nu bij de provincie neer te leggen als in stantie die moet zorgen dat de Raad van State alsnog toestem ming geeft om in de laatste Leidse polder een bedrijfster rein te vestigen. Dat stelt het overgrote deel van de fracties van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Vorige week vernietigde de Raad van State het goedkeu ringsbesluit van de provincie voor het Leidse bestemmings plan. Eerder haalde dit rechts- orgaan al een streep door het Streekplan van de provincie en liet zij de gemeente het bestem mingsplan overmaken. Na de laatste tegenvaller reageerden de wethouders Hillebrand en Geertsema vrij passief: de pro vincie moet haar besluit wat beter motiveren en dan komt het wel goed. „Maai- dat is natuurlijk te mak kelijk gesteld", zegt CDA-sta- tenlid Hans Démoed. „De ge meente Leiden en de provincie hebben hier samen aan ge werkt. Zonder gedegen samen werking zal het niet lukken om de Raad van State de volgende keer wel te overtuigen. Sterker, de primaire verantwoordelijk heid ligt volgens mij bij de ge meente Leiden. Die moet nog maar eens goed kijken naar het bestemmingsplan. Volgens Démoed is 'zorgvuldig heid' daarbij het sleutelwoord. „Het is nu geen kwestie van 'even repareren'. Als het be stemmingsplan en goedkeu ringsbesluit niet heel aandach tig worden bekeken, heb je over een paar maanden de volgende afwijzing van de Raad van Sta te." Ook de WD stelt dat het be drijfsterrein in de Oostvlietpol der alleen kans van slagen heeft als de gemeenten en provincie de handen ineen slaan. „Niet alleen moeten alle feitelijkhe den nog eens tegen het licht worden gehouden, maar ook alle juridische argumenten," zegt WD-statenlid Julie Vol- muller. Groenlinks wil dat de hele wenselijkheid van een bedrij venterrein in de Oostvlietpolder nog eens nauwgezet wordt be keken. „Wat mij betreft staat de vraag of het voorstel eigenlijk nog wel deugt nu centraal", stelt GL-statenlid Alex Ouwe hand, die zegt persoonlijk op gelucht te zijn dat de polder voorlopig groen kan blijven. „Misschien zijn er bedenken die beter weerstand oproepen gerealiseerd kunnen Ook de SP ziet het de Raad van State als cesje tegen wil en Vermeulen: „Wij b Oostvlietpolder kan blijven, want we altijd voor niet blij mee kende over de ruimtelijke volkomen kwijt is er fout stapelt." schappelijk onderzoek. En vooral dat onderzoek naar be tere behandelmethoden is zo kostbaar, dat je nooit voldoen de geld hebt", legt Israëls uit. Ze is dan ook 'bijzonder blij' met de constante geldstroom, maar tegelijkertijd kan ze best begrijpen dat andere stichtin gen die zich voor goede doelen inzetten, met enige frustratie toekijken hoe het WA Kinder fonds de sponsormarkt af roomt. Daarbij gaat het op jaarbasis om bedragen tussen de 200.000 en 260.000 euro, saldi waarvan anderen alleen maar kunnen dromen. „We slokken inderdaad veel op, dat is waar. En daardoor komen andere groepen kinderen wat minder aan bod, dat is ook waar. Maar we kunnen maar voor één fonds tegelijk wer ken", stelt Israëls met spijt vast Sabien Bentveld en zij zijn de enige twee professionals bij het Kinderfonds en hebben samen een baan voor zes dagen in de week. „Maar daar ben je na tuurlijk veel langer mee bezig dan de dagen die ervoor staan. Als je ergens voor inzamelt moet je overal aanwezig zijn, je praatje houden en laten zien dat je betrokkenheid groot is. En dan niet alleen van jou per soonlijk, maar ook van al die vrijwilligers die meewerken. Mensen ervaren het als prettig als ze zien en horen dat je de organisatie promoot." commerciële achtergrond, aan de slag gingen bij het fonds dat zes jaar geleden werd opge richt. „In die tijd hebben we vooral goodwill proberen op te bouwen en te behouden. Door te laten zien waar het fonds voor staat, door uiterst zorgvul dig te werk te gaan in de beste ding van de gelden, maar ook door voortdurend het resultaat en daarmee de betrouwbaar heid van de club te tonen. Nu oogsten we wat we gezaaid hebben. Mensen zijn nog snel ler bereid geld te geven voor kinderen die niet ziek horen te zijn maar een kans horen te krijgen. Dat haalt wat weg voor anderen, ja. Maar onze erva ring is ook dat er nog heel veel geld beschikbaar is. Het Ronald McDonald gala leverde pas meer dan 1 miljoen euro op. Je moet alleen de juiste personen zien te vinden." Niet iedereen heeft de juiste personen om op zoek te gaan naar de juiste personen. „Dat is ook waar", beseft Israëls, die maar al te graag haar drie gou den tips prijsgeeft. „Promoot de organisatie, zodat mensen weten waar die voor staat Straal betrouwbaarheid uit en trek vrijwilligers aan die de boodschap enthousiast uitdra gen. Dat leidt tot een sneeuw baleffect." Paul de Tombe leiden - Tuineigenaren in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegst- geest, Warmond en Voorschoten kunnen zich weer opgeven voor de derde Leidsch Dagblad Tuin dag op zaterdag 11 juni. Belang stellenden kunnen zich tot zater dag 28 mei aanmelden per tele foon 071-5356362, via een briefje ter attentie van Romke Rijpke- ma, Postbus 54, 2300 AB Leiden, of per e-mail: r.rijpkema@leidschdagblad.nl. Het Leidsch Dagblad publiceert van tevoren namen en adressen van de deelnemers op www.leid- schdagblad.nl en in de Uitkrant. Joke Lodder-Romijn zwaait al dertig jaar de scepter over haar tuin aan de Zoeterwoudsesingel 25. Ze houdt van 'vrij veel soor ten' in brede borders en ook vindt ze het leuk om iets te kunnen eten uit de tuin. Elke dinsdag is zij te vinden in de Hortus Botanicus, waar ze wiedvrijwilligster is. Afleggers uit de Hortus heeft zij nauwe lijks, op een bijzondere dovene- tel na. „Alleen het onkruid mag je meenemen." Ook heeft ze een primula die door kruis bestuiving 'niet echt wild meer was' en die de Hortus om die reden niet meer wilde hebben. Tuinideeën „Voor een stadstuin is de onze vrij groot, 22 bij 6 meter, dat is een groot geluk. Ik heb gekozen voor een zigzag-indeling met bredere en smallere borders. De verharding bestaat uit om gekeerde grindtegels met rode bakstenen. De merktekens van de steenfabriek zijn daardoor zichtbaar, dat vind ik wel een beetje jammer. Ik houd van een gevarieerde tuin met vrij veel soorten en ik vind het leuk om er iets uit te kunnen eten - Ja panse wijnbes, appel, mispel, doomloze braam, tuinkruiden. Er moet altijd iets bloeien. De buren hebben tamelijk hoge bomen, daarom heb ik daar zelf niet zo'n behoefte aan. Hogere accenten creëer ik bijvoorbeeld met pioenen." Werk „Ik ben het hele jaar met de tuin bezig. De sneeuwklokjes zijn nu uitgebloeid en op die plek is het een slagveld van loof. Dat moet ik weghalen om Rijp en Groen Bezoekers aan de Tui kunnen op zaterdag Uk. ook een bezoek brenge^ het pesthuis van Natui] HetAWN, de Nederlal organisatie voor hobbysi ders, houdt op die daglie congres met een tuinnjm in de binnenhof van hiei pesthuis. Hier staan 40v£ kraampjes van bedrijvig* instellingen, waar tuinjtt hebbers terecht kunne? onder meer rots- en vijtji planten, bodemverbetfni biologische mest en zelie Vorig jaar trok de markoi bezoekers. Bij het AVVWi alle volkstuinvereniginpo de Leidse regio aangespt (www.avvn.nl) na De Tuinkeuringscomaa Gemeente Zoeterwouc d dit jaar mee aan de Tufd van het Leidsch Dagblg Dat betekent dat er in D tenvoude 28 tuinen ojfl- zijn voor publiek, te w#r. de tuinen die door de jw missie zijn geïnspecteen'; Meer inlichtingen: A. vti berg, 071-5802194 of a|a\ verberg@freeler.nl Hj< ga i April is de drukste tuinrrf» voor Joke Lodder-Romijri houd van een gevarieerd*; met vrij veel soorten en H het leuk om er iets uit te', eten". Foto: Hielco Kuipë v et cb 1 van de Singelloop, de Kiwani's die een Disco Queenparty in Het Koetshuis hielden en win keliersvereniging De Luifel- baan, die op zaterdag 7 mei een kinderfeest geeft. „Het is een poosje wat stiller geweest, maar de laatste tijd gaat het in derdaad opvallend goed", zegt fondsenwerver Marion Israëls. „We zijn op dit moment met twintig dingen tegelijk bezig." De eyro's stromen binnen en het Kinderfonds kan er niet ge noeg van krijgen. „Al het geld dat we ontvangen is bestemd voor projecten die ervoor zor gen dat de patiëntjes van het kindercentrum het wat beter naar hun zin krijgen, zoals de kindertelevisie, en voor weten Het Kinder- en Jeugdcentrum heet vangf 8 december 2000 Het logo van het Willem-Alexandeifonds. Foto: Henk Bouwman Het is dé manier waarop Sa- sponsoring en fondsenwerving, bien Bentveld, met een cursus en Marion Israëls met haar ruimte te maken voor de fuch sia's. Ze zijn winterhard, maar we hebben toch strenge vorst- dagen gehad waardoor de bo venkant is afgestorven. De groei moet van diep komen, vanuit de wortels, daardoor zijn ze dit jaar wat laat. Lege plekken die zo door het jaar heen ontstaan nadat de bloei voorbij is, vul ik op met bloeiende potplanten waardoor de borders toch een vol aanzien behouden." Rotklus „Zevènblad verwijderen. Ik heb nu klimop weggehaald dat door het afscheidingshek met dé tuin van de buren heen groeide, dat gaf een hoop gepriegel. April is een cruciale maand in het tuin onderhoud: als je dan achter bent, haal je het de rest van het jaar niet meer in, althans, dat denk ik wel eens." In juni „Het is altijd lastig om te voor spellen wat je zo door de loop van het jaar krijgt. Daar denk je vooral over na op het moment datje daarmee bezig bent en daarna niet meer. Ik heb wel eens gedacht: ik moet dat alle maal eens opschrijven. In juni bloeien zeker de anemonen, ro zen, monnikskappen, azalea's, irissen, clematissen, de waterle lie en misschien ook de sering nog." Tevreden? „Nooit helemaal. Alles ver plaatst zich, alles groeit. Een boom van de buren wordt slecht en moet misschien wor den gekapt. Daardoor verandert de lichtinval in de tuin en wordt alles anders. Het ene jaar doen sommige borders het goed en andere juist niet. Je hebt altijd probleemgebieden. Soms denk ik, de tuin overziend: kijk, dat hoekje is nou aardig. Aan som mige problemen is weinig te doen, een perfect middel tegen slakken bijvoorbeeld heb ik nog nooit gevonden. Als ik een me rel in de tuin zie, zeg ik wel eens tegen 'm: laat de wormen maar zitten en haal de slakken eruit." Wilfred Simons O aa Het Willem-Alexander Kinder fonds beleeft 'gouden' tijden. Het lijkt wel of er momenteel in Leiden geen evenement kan worden georganiseerd zonder dat er een bedrag wordt be stemd voor de stichting die geld inzamelt voor het kinder en jeugdcentrum van het LUMC. Sinds de website van het fonds eind februari werd geopend, melden geldschieters zichzelf aan om de afdeling te sponso ren waar vroeggeboren kinde ren, kinderen met een hartaf wijking en kinderen met kan ker worden verpleegd. Alleen al de afgelopen week werden achter elkaar bijdragen toege zegd door de organisatoren Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Erlc-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 53 56-124 De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt is het symbolische middelpunt van de stad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 14