Poetin wil kracht én democratie BUITENLAND Tientallen doden door treinramp in Japan Vernieuwd Nederlands paviljoen in Auschwitz ontroert en confronteert Benedictus als popster onthaald Laatste Syrische soldaat weg uit Libanon 'Einde Sovjetunie was catastrofe' K-Viait - Chinese ambtenaar moet zweten pekinc/anp - De temperatuur in alle overheidsgebouwen in de Chinese hoofdstad Peking zal deze zomer niet lager zijn dan 26 graden Celsius. Dat heeft het stadsbestuur beslist, al dus het persbureau Xinhua. De maatregel is bedoeld om de vraag naar energie binnen de perken te houden. Energietekor ten vormen al jaren een groot probleem in de stedelijk gebie den. In de meeste Chinese provincies viel vorig jaar zomer re gelmatig de stroom uit. Oorzaak is het gebruik van de miljoe nen stroomslurpende airco-installaties. De elektriciteitsbedrij ven kunnen de steeds grotere vraag naar elektriciteit nauwe lijks bijhouden in het steeds welvarender land. Het is de be doeling dat de stroomvoorziening in 2006 voldoende is uitge breid om aan de vraag te kunnen voldoen. Willem-Alexander en Maxima openen tentoonstelling in vernietigingskamp in Polen misbruikte jongens ■ki - In Finland zit een 42- I man aangehouden die 445 Thaise jongens seksu- eft misbruikt. Sinds 1989 hij 26 keer naar Thailand, ugkeer van zijn laatste Erd hij opgepakt, na een n de Belgische politie, leeft een telling bijgehou- n het totaal komt op on- r445", zei een politie- (voerder. Omdat de man na zijn 26e sekstrip was Hakt, had hij nog geen ge- I s over die reis opgetekend q i'administratie'. 1 ika Fisher 12 onder vuur N - De Duitse minister uitenlandse zaken Joshka - is gisteren liefst twaalf tdervraagd door een par- scommissie over de visa- die zich onder zijn ver- jordelijkheid afspeelde, lang werden in Oost-Euro- el vlot visa afgegeven voor ndsrepubliek. Ook veel ïelen profiteerden daar- ischer erkende gisteren 11 j fouten heeft gemaakt bij soepelde afgifte van visa. F jk verweet hij de opposi te iter de zaak kunstmatig 23 kloppen tot een schan- De bewindsman van de len was jarenlang de ge le Duitse politicus, maar opulariteit heeft onder de ffaire fors te lijden. z 's Spaanse P ir vliegen niet 371 id - Circa 90 procent van 3m likopters van de Spaanse lacht staat sinds eind vo- r aan de grond. Voor de ipters ontbreken de doku- in waaruit hun luchtwaar- un id blijkt. Slechts vijftien K 1150 heli's wagen zich 1 het luchtruim. Ése examens in i a nagekeken v0 n - Britse onderwijsauto- n laten honderdduizen- tamens wegens bezuini- 1 nakijken in India. De ar- osten in het Aziatische ijn een fractie van die in Brittannië. In totaal gaan 1 500.000 examens via e- Zl laar India voor correctie. I i eerste zending zouden ens al problemen zijn - an, omdat de examens te h teruggestuurd. en doden walvissen Noorse walvisjagers heb- ide eerste week van hun (seizoen 25 dwergvinvis- dood. Ze mogen dit jaar slo 796 walvissen doden, 670 vorig jaar. Noorwe- het enige land ter wereld Zl immerciële jacht op wal- toestaat. Het vlees wordt 11 in. Volgens de Noren zijn ;meer dan 100.000 D [vinvissen, en lopen ze :en gevaar uit te sterven, tpan en IJsland schieten isen, maar voor 'weten- pelijke doeleinden'. :as |Z ord aantal angenen in VS ij ngton - De Amerikaanse genisbevolking heeft in P" met 2,1 miljoen gedeti- len een nieuw record be- Dat is 2,3 procent meer et jaar ervoor. Op elke X) Amerikanen zijn er 726 meerden, tegen 142 per 00 in Groot-Brittannië, en 21 iNederland. Bijna 60 pro- h ian de Amerikaanse ge- j nisbevolking is afkomstig n raciale of etnische min- l id. Van alle zwarte man- ussen de 25 en 29 jaar zit 'A schatting 12,6 procent in I; tegen 1,7 procent van de e mannen. door onze correspondent Remco Reiding moskou - Rusland moet zich ontwikkelen tot een vrij, demo cratisch land met Europese idea len. Een sterke staat, waarin niet met de wet gesold mag worden. Dat noemde de Russische presi dent Vladimir Poetin gisteren tij dens zijn 'troonrede' de belang rijkste taak voor zijn land. Poetin zei zich niet onder druk te laten zetten door wie dan ook. „Rusland bepaalt zelf de snelheid, termijnen en voor waarden van de democratise ring." Daarmee reageerde hij op stevige kritiek van Condo- leeza Rice, de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken. Zij stelde vorige week de toene mende macht van het Kremlin en het gebrek aan vrije media aan de kaak. In zijn jaarlijkse toespraak voor parlementsleden en politieke en geestelijke leiders zei Poetin dat democratische ontwikkelin gen niet alleen noodzakelijk zijn, maar ook gunstig voor de economie. Veel Russen zijn echter gedesillusioneerd over de gevolgen van de zogeheten perestrojka. Zij denken dat Rus land niet geschikt is voor de mocratie. „Ik zou degenen die zo denken willen terugbrengen naar de realiteit", zei Poetin. Wel noemde hij het uiteenval len van de Sovjetunie de 'groot ste geopolitieke catastrofe' van de vorige eeuw. In zijn zesde 'staat van de natie', die recht streeks werd uitgezonden op de Russische televisie, pleitte Poe tin - niet voor het eerst - voor een sterkere staat en voor de dictatuur van de wet. De presi dent benadrukte dat individue le vrijheden, mensenrechten en het economische klimaat daar niet onder mogen lijden. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt vervolgd. Anderen hoe ven zich geen zorgen te maken. Poetin probeerde ook de zaken wereld gerust te stellen. De oud-spion vroeg rijke landge noten die hun kapitaal in het buitenland hebben onderge bracht weer in eigen land te in vesteren. Alleen twijfelachtige deals die de afgelopen drie jaar zijn afge sloten moeten worden herzien, gaf Poetin opnieuw aan. Nu is de termijn nog altijd tien jaar. Poetin riep op tot een radicalé, nieuwe aanpak in de strijd te gen terrorisme. Hoewel er vol gens de president veel succes sen zijn geboekt, is de dreiging nog altijd groot. Parlementsver kiezingen in de opstandige deelrepubliek Tsjetsjenië later dit jaar moeten de basis leggen voor stabiliteit en democratie in de Kaukasus. „Als we zwakte tonen of geen ruggengraat, dan zullen onze verliezen onmete lijk groter zijn", waarschuwde Poetin. Gehaaste forenzentrein boort zich in appartementengebouw door onze correspondent Peter van Nuijsenburg Vaticaanstad - Alsof er een popster binnenkwam, zo werd paus Benedictus XVI gisteren begroet door een grote groep Duitse gelovigen die bij de 78- jarige kerkvorst op audiëntie kwamen. Hij sprak zijn landge noten in het Duits toe. Hij ver telde over zijn worsteling tij dens het conclaaf. Hij zei dat hij heeft gebeden dat God hem zou sparen voor het „lot" om paus te worden. Benedictus zei dat hij de „valbijl" niet kon weige ren. „Toen uit de stemmingen steeds duidelijker werd dat de valbijl naderde en op mij ge richt was, heb ik God gevraagd mij dit lot te besparen. Maar in deze situatie luisterde hij' dui delijk niet naar me", zei de kersverse paus met een glim lach. Terwijl hij juist zijn kerke lijke loopbaan had willen afslui ten en zich met zijn broer Georg, die ook priester is, had willen terugtrekken in Beieren om nog enkele theologische Tokyo - De Japanse obsessie met punctua liteit is naar alle waarschijnlijkheid de oor zaak van de grootste treinramp in het land sinds 40 jaar. Minstens 59 mensen kwamen gisterochtend vroeg om het leven toen een foienzentrein ontspoorde en in volle vaart tegen een flatgebouw knalde. Ruim 450 mensen raakten gewond, van wie sommige zeer ernstig. Reddingswerkers vrezen daar om dat het dodental nog verder zal oplo pen. Er werd gisteren druk gespeculeerd over de oorzaak van de ramp, maar het zal vermoe delijk nog enige dagen duren voor er defi nitief uitsluitsel kan worden gegeven. Intussen is wel vast komen te staan dat de trein, alvorens te ontsporen, niet eerst op een auto is gebotst die op een overweg zou hebben gestaan. De betreffende auto was wel meegesleurd door de trein, maar pas nadat de eerste wagons uit de rails waren gevlogen. Ooggetuigen en passagiers die het ongeluk overleefden leken gisteren een meer voor de hand liggende oorzaak te bevestigen. De machinist lag één a anderhalve minuut achter op zijn schema en zou veel te hard hebben gereden om die achterstand in te lopen. Op het traject waar de trein ont spoorde geldt een maximumsnelheid van 70 km per uur. Diverse passagiers die dage lijks met deze trein reizen, zeiden dat de machinist te snel het gevaarlijkste stuk van het traject, de bocht waaraan het flatge bouw lag, was ingegaan. Bovendien was het traject niet voorzien van het remsys- teem, dat automatisch de snelheid matigt als een trein te hard rijdt. Japanse treinen gelden als de meest veilige en punctuele ter wereld. Voor een Japanse machinist bestaat er geen groter gezichts verlies dan te laat, ook al is het maar een tiental seconden, op zijn bestemming te ar riveren. Of dit daadwerkelijk de oorzaak van de ramp is, moet blijken uit het verhoor van de 23-jarige machinist. Hij is ernstig ge wond en lag tot gisteravond laat nog met minstens 10 andere slachtoffers bekneld tussen de wrakstukken. Het is zeer de vraag of zijn toestand binnen enkele dagen een verhoor toestaat. De man was nog geen jaar bevoegd om alleen een trein te bestu ren. Hij was vorig jaar al berispt, omdat hij op hetzelfde traject te snel had gereden. De ravage die door de ontsporing was aan gericht, was enorm. De voorste twee van de zeven wagons tellende trein vouwden zich om een hoek van het gebouw en werden daardoor door midden gescheurd. De tweede wagon schoof onder de eerste en beide veranderden in een berg verwrongen staal. De trein was met ongeveer 600 passa giers op weg van een voorstad naar Osaka, de tweede stad van Japan. De trein is het meest gebruikte transport middel in Japan. Elke dag reizen rond de 60 miljoen mensen, bijna de helft van de be volking, per trein naar en van hun werk en school. Zelfs kleine ongelukken komen hoogst zelden voor. De ramp bij Osaka is de ernstigste sinds 1963, toen bij een trein ongeluk in Tokyo 161 mensen het leven verloren. De ontspoorde trein vouwde zich om een flatgebouw heen. Reddingswerkers hadden grote moeite om de gewonden te redden en de doden te bergen. Foto: Reuters Vreedzame terugtrekking is unicum in Midden-Oosten Nonnen gingen volledig uit hun dak toen de paus binnenkwam. Foto: EPA boeken te schrijven. „De weg van de Heer is niet comforta bel", concludeerde hij. „Maar wij zijn ook niet voor comfort gemaakt, dus ik kon niets an ders doen dan 'ja' zeggen." door onze correspondent Harald Doornbos Beiroet - De vreedzame terug treking van het Syrische leger uit Libanon is bijna afgerond. Vandaag zal de laatste Syrische militair Libanon verlaten. Hier mee komt na 29 jaar een einde aan de Syrische aanwezigheid in Libanon. De Syrische terugtrekking is niet zomaar een gebeurtenis in het Midden-Oosten. In Liba non komt men superlatieven te kort. Historisch en ongelofelijk, zeggen de meesten. En dat klopt. Want hoe vaak gebeurt het - zeker in het Midden-Oos ten - dat een bezettingsleger zich vreedzaam terugtrekt? Ook de snelheid waarmee de Syrische regering uitvoering gaf aan het voornemen om uit Li banon te vertrekken is onwaar schijnlijk. Half februari zag het er nog naar uit dat de 20.000 Syrische militairen nog jaren zouden blijven. De Libanese bevolking leek zich er al bij neergelegd te hebben. En toen, op 14 februari, werd de Libane se oud-premier Hariri ver moord. Plotseling gingen de Li- banezen massaal de straat op en eisten het vertrek van Syrië, dat zij ervan beschuldigden achter de aanslag te zitten. Het werd een geweldloze volksop stand die binnen 60 dagen re sulteerde in het vreedzame ver trek van het Syrische leger. Voor de Syriërs is het een enor me aderlating om Libanon zo maar in de steek te laten. Want niet alleen leidde het 29-jarige verblijf tot grote rijkdom voor Syrië en de mogelijkheid voor zo'n half miljoen Syrische gast arbeiders om in het veel rijkere Libanon een baan te vinden, ook politiek was Libanon zeer kostbaar voor Syrië. Dit komt met name omdat Syrië in de loop der jaren haar aanwezig heid in Libanon is gaan be schouwen als wisselgeld voor de teruggave door Israël van de Golanhoogte. De Syriërs hoop ten op gelijk oversteken: wij weg uit Libanon, Israël weg van de Golan. Maar door zich na de moord op Hariri nu daadwerkelijk te rug te trekken uit Libanon zon der dat Israël enige belofte heeft gedaan om de Golan te rug te geven aan Syrië, lijkt de deal volledig in het water te vallen. Maar waarom trekt Syrië zich dan zo gemakkelijk terug uit Li banon? Velen in Libanon me nen dat het Syrische regime in het geheim onderhandelingen voert met Israël, waarna Israël - later dit jaar - een gedeeltelij ke terugtrekking bekend zal maken van de Golanhoogte. Dit weer in ruil voor Syrische erkenning van de joodse staat. Anderen menen dat Syrisch ge flirt met het anti-Amerikaanse verzet in buurland Irak de be langrijkste rol heeft gespeeld. „Door zich nu uit Libanon te rug te trekken hoopt Syrië van het Amerikaanse lijstje van ter roristische landen te worden geschrapt," schreef een krant in Beiroet. Wat de ware achtergrond ook moge zijn; Syrië is weg uit Liba non. En vijf jaar geleden trok Israël zijn troepen terug vanuit Zuid-Libanon. Daarmee is Li banon weer baas in eigen huis en dat is voor de meeste Liba- nezen alleen maar goed nieuws. ans Jacobs im - 'Nooit meer Auschwitz'. Die ;uk vormt de levensdraad van de venden en hun nabestaanden van irmalige Duitse vernietigings in het Poolse Oswiecim. Om de bering aan de 57.000 daar ver- ide Nederlandse joden, sinti en ro vend te houden en om nieuwe ge- te vertellen over de verschrik - 11 is de tentoonstelling in het Ne- ids paviljoen vernieuwd en gemo- :rd. Prins Willem-Alexander en Maxima openen vandaag, met :retaris Clémence Ross-van S), de expositie, idvol landen heeft in de oude van het kamp, dat in januari ijaar geleden werd bevrijd, een ei- 'ntoonstelling ingericht. Daar het verhaal verteld van de bezet jodenvervolgingen, de deporta- het lijden van de eigen bevolking ie tot Auschwitz. De Nederlandse Helling, ondergebracht in de ige chirurgische barak - wacht kamer van het crematorium, aldus de gevangenen - stamde uit 1980 en werd al lange tijd als achterhaald en verou derd gezien. Het was er donker en somber, de accen ten lagen te veel op de hongerwinter en de oorlog zelf, vond tentoonstellingsma ker Carry van Lakerveld. 'Nieuwe inzich ten, nieuwe vormen van presentatie voor jongere generaties en het jarenlan ge gebruik van het paviljoen maakten een grondige renovatie noodzakelijk', al dus een woordvoerder van het ministe rie van VWS, dat het Auschwitz Comité de taak gaf met een nieuw concept en een nieuwe opstelling te komen. „Dat was niet zo makkelijk", zegt ont werper Victor Levie, die eerder met suc ces zorgde voor de nieuwe inrichting van de Hollandse Schouwburg in Am sterdam en het Joods Historisch Muse um. „Mijn handen waren gebonden. Het paviljoen maakt deel uit van het Auschwitz museum en het museum heeft zo zijn eigen regels en opvattingen over de tentoonstellingen. Het mag niet interactief zijn, ze willen ook geen vi deo's en veel films. Dat beperkt de mo gelijkheden." De eerste bezoekers van de nieuwe pre sentatie, waaraan ruim twee jaar is ge werkt, noemen die tijdloos. Het accent is van de oorlog verschoven naar de ver volging en de moord op 102.000 Neder landse joden, van wie de helft is omge bracht in Auschwitz. De door de Polen opgelegde beperkingen dwongen Levie en zijn ploeg toch weer te kiezen voor foto's en een handvol documenten die het ijzingwekkende verhaal moeten ver tellen. Het museum heeft het liefst dat meteen wordt begonnen met de bezetting en de vervolgingen, maar Levie opent zijn fris ogende, vol in het licht gepresenteerde tentoonstelling - de luiken zijn open, de muren wit geverfd - met het tonen van joods Nederland voor de oorlog. „Als iets verdwijnt door de oorlog, moet je ook laten zien wat er was", argumen teert Levie. „Het is sober, maar dat is passend in deze omgeving", verklaart hij de wat saaie opzet. Dus hangen er oude foto's van het jood se weeshuis in Leiden, de synagoge in Naaldwijk, in Zwolle en aan de Gronin gerstraat in Assen. De joodse gemeen schap heeft dan al veel vluchtelingen opgenomen, uit Duitsland. „We hadden radio, je las wel wat in kranten, maar ach Duitsland. Hier in Nederland ge beuren zulke dingen niet", wordt Simon Peereboom aangehaald. Dat soort cita ten zetten de gebeurtenissen ontnuchte rend in hun context, want in rap tempo volgt het onheil elkaar in de kleine ruim te op: strijd, bezetting, vervolging, ver zet, deportatie, vernietiging. „Zij mogen alleen maar ademhalen, dat wij in Nederland dat zomaar over onze kant laten gaan", staat op de muur. Maar uiteindelijk mag ook dat niet. Een muur met ruim 57.000 namen van jo den, sinti en roma, is daar getuige van. Meer dan welk onderdeel van de exposi tie confronteert dit sluitstuk de bezoeker met de holocaust: al die namen, rij na eindeloze rij. Hier slaagt de tentoonstel ling, die verder wat mager en vlak is, als nog om te beroeren en krijgt 'Nooit meer Auschwitz' gestalte. Anutertüm i4-9-»94J J I -■ W'wkJu' a7-4-»Stf7 Op een lange wand staan de namen van de 57.000 Nederlandse joden en 245 Nederlandse sinti en roma die in Auschwitz zijn vermoord door de nazi's. Foto: ANP/Marcel Antonisse

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 7