ïids theater ijgt tweede ncertzaal mza id" n< Regio krijgt binnenkort commercieel televisiestation in) 0^ „kkeV*' 'Elke speler van PSV is fris in het hoofd' Uiner: In file in tijd van baas gehoorzaal ruim jaar dicht De hand van Mondriaan Weg met die takken-CAO dinsdag 26 april 2005 OPGERICHT 1 MAART 1860 Leidsch IÜI Dagblad Het is tijd voor een godsdienst die van alle mensen houdt ^Jade/anp - Het schier onoplosbare probleem van de fi- fe ïing kan wellicht worden opgelost als mensen in de ijn tijd in de file staan. Dan kunnen de werkgevers cre- p aar oplossingen voor het fileprobleem zoeken. Dat bal- p ooide minister Donner van justitie gisteren op tijdens e ting in Kerkrade. 1(j ak daar een gehoor toe van vertegenwoordigers van inderwijs, vrijwilligers en zorg. „Zouden we woon- eierkeer definiëren als arbeidstijd, dan wordt het een n >em van de werkgevers, die dan antwoorden kunnen 3 1", zei Donner. Met het filevoorbeeld wilde hij aange- p it problemen vaak opgelost kunnen worden door een s bril op te zetten. „We moeten niet meer aan de over- .g ragen: hoe los je mijn probleem op", maar „wat heb ik a zodat ik mijn probleem kan oplossen". Twee leden van SP Leiden stappen per direct uit de raad Oud-tennisprof Tom Okker bouwt galerie af in Hazerswoude Leidse zwemster Heemskerk naar WK in Montreal Regenachtig 1 "-14° 13~ NO 4 kijsdam ie Stadsgehoorzaal in |jgt een tweede zaal iersonen. In het sei- 2007 sluit de huidi- :zaal 13 maanden lang voor het publiek om bieden aan de bou ten gedeelte van ge- er de Aalmarkt op de Nnen. leropening, voorzien 2007, verandert de f^ial aan de Breestraat 5. n van naam. De oorzaal wordt dan lijk Concertgebouw. S net de bouw van de ial heeft ook de twee- 'an de renovatie van ƒ.1 sgehoorzaal plaats. geleden werd de gro- e iet de ruimtes daar- ypl grondig verbouwd, nu ook een nieuwe Dr de grote zaal, een foyer en nieuwe kan- slag- en andere werk- jie, kleine zaal krijgt 1 entree aan de Aal een eigen foyer. Klei- ite zaal kunnen straks djd, gescheiden van Jorden gebruikt. Voor e festivals kunnen de et elkaar verbonden r Petra Unger van de joorzaal is verheugd "I eindelijk wat gaat ge beuren. Zij drong de afgelopen jaren herhaaldelijk aan op de nieuwbouw. Niet alleen omdat de werkomstandigheden in het gebouw veel te wensen overlaten, maar ook omdat voor een goede exploitatie een tweede zaal noodzakelijk is. Na de uitbreiding wordt het aantal concerten verhoogd van nu zo'n 100 per seizoen naar circa 140. Beginnende ensembles en bijzonder reper toire krijgen daardoor een ge schikt podium. Ook kunnen er meer congressen en bedrijfs feesten plaatshebben. Met de nieuwbouw is een be drag gemoeid van ruim 8,5 miljoen euro. Wethouder Ruud Hessing zei gisteravond zich er van verzekerd te heb ben dat het Stedelijk Concert gebouw zich met een tweede zaal goed kan bedruipen en dat voor de exploitatie geen extra geld nodig is. De nieuwbouw voorziet ook nog in de bouw van een win kelruimte aan de Aalmarkt, waarin zich bij voorkeur een culturele trekker moet vesti gen. Overigens verdwijnt de naam Stadsgehoorzaal niet hele maal. Het Stedelijk Concertge bouw blijft de naam Stadsge hoorzaal als 'ondertitel' ge bruiken. Tijdens de bouw, in het seizoen 2006-2007, wordt een aangepast concertpro gramma samengesteld voor de Waag en andere locaties. COMMENTAAR RAMPENOEFENING jeners zijn allesbehalve irbereid op grootschali- m of ernstige ongeluk- - Inspectie voor de Ge- Iszorg heeft in een gis- jepresenteerd rapport -Hd dat vooral ambulan- m en brandweer tekort- bij calamiteiten. De In- Dmt met de verontrus- aaita na 41 oefeningen in er.fobben gebracht. 'aij)ort van de Inspectie de! bij conclusies van de efening in lokisterdamse 15 hulpverle- eejanties wer- -xjk volledig iar heen en ^rs worden nolpen of compleet aan indrergelaten. rt.ïctie voor de Gezond st schetst een soortgelijk ^j maakt zich grote zor- de inzet van de dien- itelt de Inspectie onder t dat de brandweer niet toegerust op rampen ihemische middelen in 1 ig zijn. Ambulanceper- lu door een tekort aan ;ens praktij koefenin- :en laten schieten en onvoldoende routine leiden - De bollenvelden in Noord- en Zuid-Holland staan in volle bloei. Deze luchtfoto toont de schitterend gekleurde bollenvelden die vanaf eind maart tot half mei het landschap van de beide provincies een vrolijk uiterlijk geven. De strakke lijnen en de kleurenvlakken zouden zomaar een schilderij van de kunstenaar Piet Mondriaan kun nen vullen. Foto: Hans van Weel door Loman Leefmans leiden en regio - R.O.B. TV is de naam van een commercieel televisiestation dat binnenkort aan het kabelpakket in Leiden en omstreken wordt toegevoegd. Daarmee krijgt de publieke regionale zender TV West in een deel van de regio een concurrent. De regionale program maraad besloot gisteren ook dat de Franse kunstzender Arte moet worden doorgegeven. De programmaraad geeft advies aan Casema namens de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijns burg, Valkenburg, Voorschoten, War mond en Zoeterwoude. Door het be sluit verdwijnen Rai Uno en France 2 uit het basispakket van vijftien zenders. Meer dan 90 procent van de kijkers heeft geen basispakket, maar het uitge breide standaardpakket van iets meer dan dertig zenders. Ook in dat pakket maken de Italiaanse en de Franse zen der plaats, zo laat woordvoerder Gradus Vos van Casema weten. „Twee extra zenders gaat ten koste van de kwaliteit. Het is'ons streven, en dat van andere kabelexploitanten, om iedereen uitein delijk te laten overgaan op digitale tele visie. Dan komt een soortgelijk pro bleem niet meer voor, want dan kun nen er acht keer zo veel zenders worden aangeboden als nu." Vos verwacht dat er zowel bij zijn be drijf als bij de programmaraad protes ten over de verbanning van Rai Uno en France 2 binnenkomen. „Dat krijg je nu eenmaal bij alle wijzigingen", aldus Vos. „De verantwoordelijkheid ligt in dit geval bij de programmaraad." Regionaal Omroep Beheer TV bestaat pas twee jaar en heeft zijn hoofdkan toor in Alkmaar. De regionale zender is te zien in Gouda en omgeving en in grote delen van Noord-Holland. Vol gens manager Yvonne van der Meulen kunnen twee regionale zenders prima naast elkaar opereren. „TV West is een publieke zender die afhankelijk is van overheidssubsidies. Dat brengt ver plichtingen en beperkingen met zich mee. Onze ervaring met RTV Noord Holland leert dat zij bijvoorbeeld een goed, actueel journaal hebben en wij ons meer op achtergrondreportages richten." R.O.B. TV is van plan om di rect na doorgifte ook programma's uit Leiden en omstreken te gaan maken, als daar adverteerders voor worden gevon den. Van der Meulen denkt daarbij met name aan het in beeld brengen van fes tiviteiten en evenementen. Bij TV West vrezen ze een rivaal niet. „Laten we er maar blij mee zijn, want van concurren tie kun je alleen maar beter worden", aldus woordvoerster Ineke Kouwen- berg. Mackay volgt Meester op oegstgeest - Een jongensdroom gaat in vervulling voor WD-er Eric Mackay. Hij wordt de nieu we wethouder van Oegstgeest. Mackay wordt donderdag in de raadsvergadering geïnstalleerd als opvolger van Rianne Mees ter (Progressief Oegstgeest). De dag daarop zegt hij zijn baan op bij Sdu Uitgevers, waar hij sinds 1 januari van dit jaar senior uit gever is. Pagina R3 Massale steun royaal gebaar Amsterdam - Meer dan 160.000 mensen hebben koningin Bea trix opgeroepen een royaal ge baar te maken voor de duizen den vluchtelingen die mogelijk worden uitgewezen. Zij vinden dat asielzoekers die vaak al ja renlang in Nederland verblij ven, niet over de grens moeten worden gezet. De initiatiefne mers houden vandaag een bij eenkomst in Den Haag. Schrijf ster Marion Bloem, die het ini tiatief nam voor de actie, zal de petitie waarschijnlijk later deze week aan Beatrix aanbieden. 120.000 Meisjes slaven in legers londen - Wereldwijd zijn zeker 120.000 meisjes, sommigen niet ouder dan acht, ontvoerd en gedwongen in legers en rebel lengroepen te vechten, huis houdelijk werk te verrichten en - vrijwel altijd - als seksslaaf dienst te doen. Dat meldt Save The Children. In Sri Lanka zijn 21.500 meisjes betrokken bij het conflict tussen de regering en Tamil Tijgers; in Congo ziten zo'n twaalfduizend meisjes in rebellengroepen en in het noor den van Oeganda heeft het Ver zetsleger van de Heer zevendui zend meisjes ontvoerd. 'Toerist met visum niet doden' caïro - Buitenlanders in Egypte die geen moslim zijn maar wel een visum voor het land heb ben, mogen niet gedood wor den. Dat heeft een radicale is- lamgeleerde geschreven in een commentaar in een Egyptisch weekblad. Volgens sjeik Mo hammed Hassan is een visum te vergelijken met een religieus erkende overeenkomst voor de bescherming van niet-islamiti- sche gasten. Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! ;t - te beschikken. Geen geringe aan klacht. Wellicht minstens zo kwalijk - en daarover zijn sommige ram pendeskundigen na de oefening in Amsterdam terecht veront rust - is de onduidelijkheid over de complexe structuren die er bestaan als het gaat om de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt als er werkelijk iets aan de hand is. Het verleden heeft im mers geleerd dat er ook op be stuurlijk niveau nogal eens wat misgaat. Een niveau waar ook het bezuini gingsmes soms fors wordt gehanteerd als het om hulpverlening gaat. Dat de Inspectie nu aandringt op meer oefeningen in het veld is logisch, maar het kritisch tegen het licht houden van bestaande structuren en geldstromen is van minstens zo groot belang. Betrokken minis teries zouden zich de kritiek moeten aantrekken dat er zowel uit financieel als bestuurlijk oogpunt veel werk aan de win kel is als het gaat om goede hulpverlening. Adriaan Brandenburg lisse - Hoveniers hebben actie gevoerd voor een betere CAO. Onder het motto 'Wij willen geen takke(n) CAO' maakten zij gisteren bij de Keukenhof Lisse duidelijk dat ze niet akkoord gaan met de principeaf spraken tussen werkgevers en collegabond CNV. De Keukenhof was niet blij met de actie. De bloemen tuin wees de vakbond FNV-bondgenoten erop dat de hoveniers die er werken een 'eigen' arbeidsover eenkomst hebben. Bezoekers aan de Keukenhof konden de actie wel waarderen. Ze kregen allemaal een tulp van de actievoerders. Foto: Mark Lamers milaan/gpd-anp - Ze kwamen uit alle hoeken van de wereld om hun droom te realiseren: slagen in Europa. En nu staan ze op één grote stap van de fi nale van de Champions League. Voor de vreemdelingen van PSV staat vanavond tegen AC Milan de eer van een heel land op het spel. Voor de Eindhovense club gaat het om een 'oneerlijk' maar opwindend gevecht met één van de rijkste clubs van Eu ropa. De begroting van Milan is met 300 miljoen euro zes keer zo groot als die van PSV. De spe lers van Milan worden gemid deld vijf keer zo goed betaald als die van PSV. De spelers van Milan hebben gemiddeld ze ventig Europese wedstrijden gespeeld, die van PSV nog geen veertig. En de erelijst van Cafu, Maldini, Seedorf en Sjevtsjenko is oneindig veel rijker dan die van Gomes, Alex, Farfén, Beas- ley, Park en Lee. Toch klopt in de Zuidameri- kaanse en Koreaanse harten van de PSV'ers het geloof in een goede afloop. Beasley zegt: „We hebben sinds december geen enkele wedstrijd verloren. Er is veel vertrouwen onder de spe lers. In deze fase van het toer nooi heeft elk team een kans om te winnen. De omstandig heden zijn in ons voordeel. Wij neem 6611 vast zijn kampioen, elke speler is fris m het hoofd. Park gelooft dat 1 de behaalde titel de ploeg 'vrij' 1 nt betaal heeft gemaakt. „Fysiek zijn we D automatisch 56.20) een beetje moe, maar mentaal 1 a p®1" accePteiro se.70) héél erg fit." 1 Naam: Zichtbaar vervuld van trots over J Adres- de onverwacht goede prestaties van zijn ploeg beloofde trainer 1 Guus Hiddink gisteravond aan 1 de massaal toegestroomde Eu- J ifeiefoon ropese sportpers een strijdbaar 1 Geboortedatum: PSV. De oefenmeester genoot 1 p_mnn'. van de aanwezigheid van tien tallen cameraploegen. Hij prees J AC Milan, maar straalde even- 1 Handtekening: eens zelfvertrouwen uit. Hij uiuimtend bU *utom»u«che 1»». predikte zelfs een beetje opti- stuur deze bon op in een ongefrankeer- misme. „Het wordt moeilijk. heel moeilijk zelfs. Maar we wil- 1 1)61 len opnieuw alles en iedereen 1 versteld doen staan. Bijna nie- J ,"r' mand verwacht PSV in de fina- wlJ me, Ie. Het IS aan ons om iedereen 1 gegevens In het colofon van de krant weer te verrassen. We zijn heel j vlndt u natlcre ulformatle blij dat we de halve finale mo- Mijn wereld, mijn krant. gen spelen. Maar we willen nu 1 Leidsch Dagblad ook naar de eindstrijd.1 Vermoedelijke opstelling PSV: Gomes; Ooijer, Alex, Bouma en Lee; Van Bommel, Vogel, Park en Cocu; Farfan en Beasley. Pagina Sport: Linskens: Laat Lucius nu maar scoren 8 710404 600011

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 1