LEIDE RGL midden over Lammenschansweg Crisis binnen de Leidse SP Kindervrijmarkt niet op Nieuwe Rijn ienden Oostvlietpolder weer naar Raad van State Ir is in Leiden he-le-maal geenindustriegrond te REGIO R1 t over religie Ierland Twee raadsleden stappen onmiddellijk op Vind je grote liefde Ondernemers teleurgesteld na uitspraak Raad van State Eis acht maanden voor mishandeling Zijlsingel dinsdag 26 april 2005 JMKan religie een positie- r elen in het 'bij elkaar van de Nederlanders? 5-pord op Theo van ?r vooral aandacht voor inde rol van godsdienst lerlandse samenle- ;emeester Cohen van pjn bijvoorbeeld ziet Positieve, bindende rol jie weggelegd. In het ig Onnesgebouw van irsiteit Leiden aan het luur 25 debatteren Paul -mine Guney van de s tirkse moskee en stu- [ïorgen met elkaar over |wat godsdienst aan de ling kan bijdragen. 20.00 uur. De Rijn Gouwe Lijn (de rode lijn) loopt parallel aan het bestaande spoor en zakt na de Kanaalweg gelei delijk af naar de begane grond. Daar draait de sneltram om de nieuwbouw van het ROC en met een bocht de middenberm van de Lammenschansweg op. door Silvan Schoonhoven leiden - De Rijn Gouwe Lijn (RGL) gaat in 2010 rijden over een groene middenberm tussen de twee rijbanen van de Lammen schansweg. Die variant heeft de voorkeur van het team dat het lightrail-traject ontwerpt. De politiek moet zich nog uit spreken over de definitieve va riant van de lightrail, die in 2010 Gouda en Alphen met Lei den moet verbinden. Maar als het aan de ontwerpers van bu reau Advin ligt, gaat de snel tram niet door een verdiepte tunnelbak rijden, niet over de linker- of rechterbaan van de Lammenschansweg, maar door de middenberm. Deze variant is het veiligst en het best in te passen in het straatbeeld, meent Advin. Er komt een halte bij de krui sing met de Koninginnelaan, waar ook een fiets- en voetgan gerstunnel komt. De ontwer pers vinden een zogenoemde 'verspringende' halte het vei ligst. Daarbij komt het ene per ron ten noorden, het andere perron ten zuiden van de krui sing te liggen. Daardoor moet de tram in beide richtingen eerst de kruising over voor hij de halte bereikt. Dat dwingt het voertuig om langzamer over te steken en dat is veiliger, meent Advin. Nadat de rails in een lus om het ROC zijn gegaan, draait de snel tram met een bocht de Lam menschansweg op. Daar krui sen de rails de autobaan. Op dat punt en ook op de andere kruisingen van de Lammen schansweg komen verkeerslich ten. De Jan van Houtbrug, aan het begin van de Lammen schansweg, blijft zoals die is: er komt geen aparte fietsbrug naast te liggen om de RGL meer ruimte te geven. Advin legt deze week zijn voor keuren voor verschillende on derdelen van het tracé voor aan belanghebbenden. Vandaag staat het Breestraat-traject op het programma en morgen het tracé tussen Leiden Centraal en Transferium 't Schouw bij de A44. Zowel de Fietsersbond als de bewonersvereniging Pieters- en Academiewijk doet niet mee aan de ontwerpsessies. Ze zijn boos omdat wethouder Hessing (verkeer) een onderzoek naar de veiligheid van fietsers nog niet heeft uitgevoerd. Daarom heeft het ook geen zin om de verschillende ontwerpen tegen het licht te houden, vinden ze. Hessing betreurt het dat de be langengroepen zich terugtrek ken. Hij laat weten dat het on derzoek in de Breestraat al is uitgevoerd en dat deze week nog de Lammenschansweg aan de beurt is. Na de voorjaarsva kantie volgen de overige knel punten. Hessing: „Met de tellingen wordt wel degelijk iets gedaan. Als de gegevens compleet zijn, beoordelen we of het ontwerp bijstelling behoeft wat betreft verkeersveiligheid. door Timoteus Waarsenburg leiden - De Leidse SP verkeert in een crisis. Gistermiddag kon digde SP-fractievoorztter Paul Day en raadslid Brigitta Dolfing aan met onmiddellijke ingang hun functie neer te leggen. Ze zeggen zich niet langer ge steund te voelen door een deel van hun achterban. „Een aantal SP-ers, onder leiding van een prominent ex-fractielid, staat een ouderwetse en achterhaal de manier van politiekvoering voor ogen", zegt het tweetal dat zich al geruime tijd belemmerd voelt in zijn functioneren. Het 'prominente ex-fractielid' is Cor Vergeer, die twintig jaar voor de SP in de Leidse ge meenteraad zat. „Het laatste jaar is er vanuit de SP een hoop kritiek op het functioneren van de Leidse fractie. De SP is te weinig zichtbaar in de stad, is te weinig spraakmakend op on derwerpen waar de SP spraak makend op móét zijn en de fractie werkt onvoldoende vol gens de SP-ideologie: zonder actie geen fractie", vindt Ver geer, die zegt de vertolker van een breed gedragen gevoel bin nen de SP te zijn. Gistermiddag maakten Day en Dolfing hun vertrek bekend. Volgens hun verklaring hangt ook het opstappen van raadslid Hans van Dam, in juli vorig jaar, direct met dit interne con flict samen. Zijn opvolger, Er- win Tak, blijft 'nog wel' voor de SP in de raad zitten. Day en Dolfing blijven lid van de partij. Paul Day. Archieffoto: Dick Hogewoning Day. „Wij vinden dat we in het huidige politieke systeem, het duale systeem, als volwaardige oppositiepartij meedraaien en binnen de raad op een positie ve en constructieve manier met andere partijen hebben kunnen samenwerken." „Maar we heb ben de laatste tijd zoveel over ons heen gekregen, dat je je moet afvragen of je het als mens nog wel trekt", vult Dolf ing aan. „Onze menselijke waardigheid raakte in het ge- ding." Vergeer zegt het jammer te vin den dat het tweetal de hand doek in de ring gooit.Als poli ticus moet je tegen kritiek kun nen en moet je ook het debat kunnen voeren. De SP is gewor den wat zij nu is door altijd dichtbij de mensen te staan. Wij weten wat er leeft en ver woorden die gevoelens binnen en buiten de politieke arena. De huidige fractie laat zich teveel meeslepen door dat parlemen taire gedoe." Volgens Vergeer en zijn achter ban moet de SP terug naar haar beginselen. Vergeer: „Er wordt te weinig actiegevoerd. Er spe len allerlei zaken in Leiden die een SP-er heel erg zouden moe ten bezig houden. Zoals de sloop van sociale woningen en de discussie rond zwarte en witte scholen. Maar de huidige fractie voert geen actie tegen de sloop. En in de discussie rond de spreiding van wit en zwart op scholen is de SP in Leiden kleurloos." Kortom, de SP treedt te veel op als gevestigde partij. „Een deel van de SP-leden wil de klok te rugdraaien", zegt Day. Vergeer: „De SP is de laatste jaren enorm gegroeid. Al die nieuwe leden komen bij onze partij om hoe de SP is. Dat moeten we dus niet veranderen. We moe ten ervoor waken niet dezelfde fout te maken als de PvdA: de band met de achterban verlie zen." Vanuit de raad is er teleurge steld gereageerd op het vertrek van de twee SP-ers. Fractie voorzitter Leendert de Lange van de WD: „Paul Day en Bri gitta Dolfing zijn twee zeer ge waardeerde en goede leden van de raad. De SP wil kennelijk te rug naar haar radicale imago. Eerst stapten de populisten, onder leiding van Daan Sloos, uit de partij om verder te gaan als Leefbaar leiden. Nu is er kennelijk geen plaats meer voor de realisten. Wat overblijft zijn de 'apparatsjik'." Wie de twee vrijkomende zetels gaan opvullen, is nog niet be kend. In elk geval is oud-raads lid uit Leiden en voormalig lid van de Eerste Kamer Driek van Vugt een serieuze kandidaat. Vergeer: „We hebben hier bin nenkort een algemene leden vergadering over. Maar het lijkt me logisch dat de zetels worden opgevuld vanuit de radicalere hoek van de SP." leiden - De jaarlijkse kindervrijmarkt op Koninginnedag speelt zich dit jaar niet op de Nieuwe Rijn af. De reden: het college van burgemeester en wethouders had bui ten de gewone zaterdagmarkt gerekend. „Eigenlijk hadden we er niet echt bij stil ge staan dat de marktkooplui op Koninginne dag werkten," zegt burgemeester Lenfe- rink. „Toen dat wel het geval bleek, hebben we voor een alternatief parcours voor de kindermarkt gekozen." Dat betekent dat de kinderen dit jaar hun spulletjes aan de man mogen brengen op de Aalmarkt, Kippen- brug, Stille Rijn, Stille Mare, Lange Mare en Oude Vest. De kindervrijmarkt is inmiddels een jaar lijks terugkerend hoogtepunt op Koningin nedag. Nieuw dit jaar is een gratis, vijf uur durende show van dj Armin van Buuren op de Garenmarkt. „Ik heb er veel zin in, maar ben ook wel wat nerveus voor deze 'thuis wedstrijd'", zegt Van Buuren, die rekent op zo'n 5000 bezoekers. „Ik heb hier op school gezeten en gestudeerd. Daardoor ken je de stad en de mensen natuurlijk beter. Maar dat maakt ook dat de verwachtingen hoger gespannen zijn", aldus de dj die de volgen de ochtend afreist naar Los Angeles om te draaien op het grootste dansfestival in de Verenigde Staten. (advertentie) De Vereniging Vrien- vlietpolder heeft bij de State beroep aangete- en het nieuwe streek- r het gebied, dat de Zuid-Holland heeft Aan de Raad van State een voorlopige uit- "svraagd, zodat er in de ssen Leiden en Zoeter - iets in het gebied kan veranderen zolang er geen defi nitief oordeel is geveld. Het beroep komt enkele dagen na het laatste succes van de Vereniging en andere bezwaar makers tegen het plan om be drijven en zestig woningen te bouwen in het gebied: vorige week woensdag verklaarde de Raad van State bijna alle be zwaren tegen de provinciale goedkeuring van het bestem mingsplan geheel gegrond. In juli vernietigde de Raad van State het oorspronkelijke streekplan van de provincie, waartegen de Vereniging Vrien den Oostvlietpolder ook be zwaar had gemaakt. De Raad van State oordeelde dat niet duidelijk was gemaakt waarom de polder geschikt is voor be bouwing. Dat was juist nodig, omdat bebouwing afwijkt van het nog geldende rijksbeleid. Ook had de provincie nagelaten onderzoek te doen naar de na tuur in het gebied. Eind februa ri werd het herziene streekplan vastgesteld, met een kleinere 'contour' waarbinnen bebou wing wel zou zijn toegestaan. Maar volgens de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder deugt ook het nieuwe plan niet. Daar in wordt volgens de bezwaar makers nog steeds niet goed duidelijk gemaakt waarom er bedrijven en woningen moeten komen in de polder, wat de na tuurwaarden zijn, hoe de ver- keersafsluiting moet worden geregeld en of er wordt voldaan aan de strenge regels voor luchtkwaliteit. Op die punten vochten de Ver eniging en andere bezwaarma kers met succes de goedkeuring door de provincie aan van het bestemmingsplan van de ge meente. Vier jaar geleden ver nietigde het hoogste adviesor gaan een eerder bestemmings plan van de gemeente voor de Oostvlietpolder. "fed Simons let Leidse bedrijfsleven richting van de Oost- rr tot bedrijfsterrein op- p zijn neus voorbij -Raad van State noemt !n 'onvoldoende gemo- ~"h wijst op de slechte Jiteit langs de A4 en de |e verkeersontsluiting. ""^of niet erg dat de Jolder (voorlopig?) bui tvan de Leidse onder- -|ijft? :r Joop du Prie van _mersvereniging De loment is er in Leiden kl geen industriegrond fiets. Voor een ge let meer dan 100.000 is dat funest. Ons rijf heeft wel panden in Alphen aan den Leidse bedrijven die 1 gingen. Het is een jje over de Nil, maar toch niet enthousiast Ie menden in de auto, slibben dicht en het irdt er ook niet beter sen moeten in de stad (1 lijven en lopend, fiet- 9. let openbaar vervoer ba|werk kunnen." 6. f Rob Plug van bouw- 17lbbledeck in De 8 !t al aankomen. Toen ^rzitter was van on- •svereniging LVI heb ik i college van B en W al Chris Verplancke. Archieffoto: Hielco Kuipers vaker gewezen op het gevaar dat die polder buiten ons bereik kon blijven en gezegd: denk nou na over alternatieven! Maar ik moest mij 'positief opstellen'. Ik ben ondernemer, ik ben lie ver realistisch. Nu gaat het weer jaren duren. Dat is triest voor de ondernemers op De Waard, die van de gemeente weg moe ten, maar niet kunnen. Dit is een heel heel héél slecht sig naal." Woordvoerder Léon Mur van het Competence Centre Life Sciences „Beginnende biotechnologie- Joop du Prie. Archieffoto: Henk Bouwman Rob Plug. Archieffoto: Hielco Kuipers ondernemingen kunnen in Lei den wel terecht, maar de pro blemen beginnen na een jaar of vijf. Dan willen ze niet meer in een bedrijvencentrum, maar in een eigen gebouw. Op dat ge bied zie je op het Bio Science Park problemen ontstaan. Alle grond hier is bestemd. De Oost vlietpolder is nodig om bedrij ven als Crucell en Centocor in de toekomst in Leiden te hou den. Centocor zit na een mil joenenverbouwing voorlopig goed, ja, maar zal ook daarna weer willen groeien." Secretaris Hans Pieters, Ver eniging Vrienden Oostvlietpol der „De vraag naar bedrijfsgrond in Leiden wordt sterk overdreven. De Oostvlietpolder is in de praktijk helemaal niet bedoeld om nieuwe bedrijven te vesti gen, maar om bestaande uit te plaatsen. De bedrijventerreinen De Waard, Hallenweg en Kenauweg, in totaal 23 hectare, wil de gemeente Leiden herbe- stemmen als woonlocatie. Dat wijst niet op een gebrek aan lo caties. Mocht dat toch zo zijn - er zijn plannen voor vijftig hec tare bedrijfsterrein op het voor malige Vliegveld Valkenburg. Vijftien hectare meer dan de Oostvlietpolder!" Ondernemer Chris Verplancke van het Stadsparkeerplan „We kunnen het ons niet per mitteren om de Oostvlietpolder groen te houden. Zolang die polder niet in gebruik genomen kan worden, houdt het zoveel andere plannen tegen. De Rijn Gouwe Lijn, de omvorming van De Waard tot woonwijk, om maar iets te noemen. Ik ken wel bedrijven die in andere ge meenten zoeken, ja. Dat zijn Leidse bedrijven met mensen die niet de stad uit willen en als dat toch moet, nou daar zit een hoop emotie bij. We hebben nog steeds een 'hapsnaperfenis' van bedrijven her en der in de stad. De luchtkwaliteit in de polder is niet goed, dat weet ik ook, maar bedrijven zijn ook niet zo schoon. Concentreer het op één plek, dat lijkt mij het beste." H.E. de Jong van Elektrobouw Leiden BV in De Waard „Dat wij in De Waard zitten, is stom toeval. Als ik met mijn be drijf naar Tietjerksteradeel wil, dan kan ik dat morgen doen. Wij zijn niet gebonden aan Lei den of aan de Oostvlietpolder. Wij zijn een landelijk werkend groothandelsbedrijf en impor teur van gereedschappen. Slechts één van onze werkne mers woont in Leiden. Niet dat we gaan verhuizen, hoor. Wij zitten hier goed, we hebben de ruimte en een mooi pand." Voorzitter René van Leeuwen van MKB Leiden Leiden presteert al jaren onder zijn economische vermogen. Ga maar na: we hebben een evenwichtig samengesteld, kansrijk bedrijfsleven, een hoogopgeleide beroepsbevol king, we liggen strategisch in de Randstad en we hebben heel veel kennis. De Oostvlietpolder is onze investering in langjari ge, robuuste economische groei. Eerst veertig hectare en dan nog eens 40, dan kunnen we jaren vooruit. Gebrek aan bedrijfsruimte is ook een soci aal probleem. We hebben nog altijd veel laag opgeleide Leide- naars, die moeten ook werken. Hun uitkeringen moeten wij als Leidenaars zelf betalen." leiden - Acht maanden jeugd detentie en plaatsing in een jeugdinrichting. Die straf eiste de officier van jusitie tegen een 15-jarige Leidenaar die voor de kinderrechter in Den Haag moest verschijnen voor het ern stig mishandelen van man (34) uit Voorhout op de Zijlsingel, in de nacht van 4 op 5 oktober. Samen met een plaatsgenoot (16) schopte en sloeg de jeugdi ge dader het slachtoffer om on bekende reden het ziekenhuis in. De Voorhouter, vader van drie kinderen, lag wekenlang in het ziekenhuis en revalideert nog steeds. De 16-jarige is inmiddels tot een half jaar cel veroordeeld. De rechter doet 4 mei uit spraak. Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! É^Ja, ik neem een vast kwartaalabonnement en ontvang de eerste 2 weken gratis! Ik betaal automatisch 56.20) per acceptgiro 56.70) Naam:DM V Adres: Postcode Plaats "Itelefoonnr: il v.m. bezorgcontrole) Geboortedatum Bank-/girorekeningnummer Handtekening: Uitsluitend bij automatische Incasso B Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 127. I8OO VB Alkmaar, of bel 0800 - 1711 (gratia) E-mail: lezersservice@hdc.nl of surf naar www.leidschdagblad.nl Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens: in de colofon van de krant vindt u nadere informatie. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch £24 Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 13