LEIDE Muziekhuis kan toch worden gered Zondag open! Aftder heeft bestaansrecht zoals hij is' Record met een rouwrand o_ REGIO R1 Gemeente heeft meevaller van 15 miljoen over 2004 a>' a> a>' o_ n> O o T3 Cl a> l 'Regels voor luchtkwaliteit bedreiging Leeuwenhoek' vj intratuin JEiTHET GR0ENE warenhu's i Morgen 1 Koopzondag zaterdag 23 april 2005 ooikoortsprof IC kan zelf tegen pollen iweerlieden ei weer thuis )e twee brandweerlie- ondagochtend 3 april wond raakten bij een in een bedrijfsverza- uw aan de Flevoweg thuis. Een van hen, schotenaar, was vorige intslagen uit het Zui- ihuis in Rotterdam. De randweerman, uit Kat- cht het brandwonden deze week verlaten. :r e brandweerman raak- j explosie licht gewond. 2004 voor iklijke Brill De wetenschappelijke Koninklijke Brill NV goed 2004 achter de mzet groeide van ruim n euro in 2003 naar niljoen vorig jaar. Het na belastingen nam procent toe ten op- 11 het jaar daarvoor, tot in euro. Ook nam de tgeverij acht nieuwe lers in dienst waardoor 1 medewerkers nu 91 Uit het jaarverslag de directie voorstelt Tndeelhouders een di- in 53 eurocent per uit te keren. Tot 2009 Brill een 'bestendige, e groei' van zes pro- nten gratis 9en Haag Universiteit Leiden treinkaartjes van stu- e woensdag 27 april nonstreren tegen de plannen' van staats- Rutte (onderwijs). Zij et kaartje wel kopen, nen het declareren via ipartij Bewust en Pro- leP). De demonstratie 12.00 uur op het ïn Haag. De Leidse vertrekken vanaf sta in Centraal met de ui 11.21 en 11.34 uur. elijke Kamer van Ver- (PKvV) heeft de Leid- tenverenigingen ge- 1 zoveel mogelijk stu- mobiliseren voor de a tie. door Timoteus Waarsenburg leiden - De gemeente Leiden heeft een meevaller van 15 mil joen. Het gaat om een eenmalig overschot uit de begroting van 2004. Van dat geld, zo kondigde cultuurwethouder Hessing giste ren aan, gaat 750.000 euro naar het Muziekhuis. Het Muziekhuis wordt met slui ting bedreigd omdat het pand onvoldoende geïsoleerd en niet brandveilig is. De kosten om het Muziekhuis open te houden bedragen minimaal zes ton. Begin deze maand wilde Hes sing de concertfunctie van het Muziekhuis schrappen vanwe ge geluidsoverlast. Hij zei toen dat het oplossen van dat pro bleem minimaal 500.000 euro zou kosten en dat de gemeente dat geld niet had. Daar komt nog bij dat de brandweer heeft geconstateerd dat het pand niet aan de veiligheidseisen voldoet. Het brandveilig maken vergt een extra investering van tussen de 100.0000 en 150.000 euro. Hessing: ,,Er is nu wel geld. Ik wil dat gebruiken om eenmalig en duurzaam in het Muziekhuis te investeren.'' Hij zal binnen enkele maanden een voorstel hiertoe naar de gemeenteraad sturen. „En ik ga binnenkort met de brandweer praten om te kijken of we tot een tijdelijke oplossing kunnen komen, nu het geld om het Muziekhuis open te houden er is." De meevaller van de gemeente wordt gestort in de concemre- serve van de gemeente. Het overgrote deel, zo'n 13 miljoen, komt binnen die post in de 'herstructureringsreserve': het potje waaruit kosten voor sloop en nieuwbouw betaald worden. Uiteindelijk blijft een bedrag van ongeveer twee miljoen euro over om 'vrij' te besteden. „Van dat geld gaat in elk geval zo'n zes ton naar het minimabeleid en 750.000 euro naar het Mu ziekhuis", aldus wethouder van financiën Van der Sande. De wethouder toonde zich ver heugd over de extra vijftien mil joen, maar zei toch ook wat 'verdrietig' te zijn. „Ik kan on danks deze meevaller de helaas noodzakelijke bezuinigingen niet terugdraaien. Het gaat hier om een incidentele meevaller." De gemeente moest het afgelo pen jaar tien miljoen euro be zuinigen. „Dat zijn structurele besparingen", aldus Van der Sande. „Het gaat hier om een eenmalig bedrag. Maar ook in cidenteel geld is geld, en daar zijn we natuurlijk erg blij mee." door Tim Brouwer de Koning vervolg van voorpagina leiden - De dertigste Singelloop mag dan records gebroken heb ben, voor de organiserende po litie zat er een rouwrand aan. Eerder deze week overleed een motoragent van het korps Hol lands Midden. Uit piëteit droe gen de collega's gisteren een rouwband tijdens de uitoefe ning van hun werk. De hardlopende meute zal net als het talrijke publiek weinig hebben gemerkt van de droefe nis bij de politie, die via de Leidse Politie Sportvereniging (LPSV) al dertig keer betrokken is bij het hardloopevenement. Zoals altijd leidden agenten, al dan niet op de motor, de krioe lende meute in goede banen. Volgens districtschef De Meij zou de betreurde Katwijkse col lega Jan Jonker niets liever heb ben gehad. Maar een receptie bij de politie, waar alles herin nerde aan de 33-jarige motor agent die volgende week wordt begraven, vond de politie onge past. Vandaar dat de opbrengst van de Singelloop dit keer aan de andere kant van de Lange- gracht bij sponsor Nuon be kend werd gemaakt. Daar heerste tevredenheid over de opbrengst, afgerond op 13.000 euro. Twee goede doe- Zoals elk jaar deden er ook nu weer veel basisscholen mee met de Singelloop. Foto: Mark Lamers len, de Katwijkse Stichting sport en recreatie gehandicapten en Het Willem-AJexander Kinder en Jeugdcentrum, kunnen er hun voordeel mee doen. „Want daar gaat het bij de Singelloop al dertig jaar om", zei LPSV- voorzitter Han Olde Juninck na afloop van de recordeditie. „Door de loop sober te houden blijft er veel over voor het goede doel. Dan maar geen chippies voor de tijdsregistratie." De organisatie, waarvan ook het Leidsch Dagblad deel uit maakt, richt zich vooral op 'het hele gezin'. De kinderen troffen het gisteren. Zij kregen voor of na de 6,1 eindeloze kilometers de kans om starter Dirk Kuijt een handtekening te ontfutse len. De veelgevraagde Katwijkse schutter van Feyenoord en het Nederlands elftal zette zijn krabbel met plezier. Dat de Singelloop in zijn over volle agenda paste, komt mede door de banden van zijn schoonfamilie met de Leidse politie. Toen hij de meute om half acht in beweging had ge schoten, gingen Kuijts gedach ten terug naar de Oranjeloop in Katwijk. Daar draafde hij vroe ger wel eens mee. „Maar door het voetballen komt nu niet veel meer van hardlopen. Ik vind de Singelloop wel een leu ke activiteit, zeker omdat het om zulke goede doelen gaat." stoorbare vasthoudendheid vecht de Vereniging Vrienden Oost- r voor het behoud van de polder als groen, natuurlijk gebied. Voor keer in vier jaar vond de vereniging de Raad van State aan haar zij- ipen woensdag haalde de Raad een streep door plannen van ge- provincie Zuid-Holland om het gebied in te richten voor bedrijven in woningen, tot blijdschap van secretaris Hans Pieters (43). \rd! u wel. Eerlijk gezegd uitspraak wel verwacht, j ik het dan weer dat wet- lillebrand en Geertsema I alsof het bestemmings- vlietpolder niet ter discus- 1 dat alleen het goedkeu- uit van de provincie is ver- 'ormeel is dat misschien nhoudelijk ging het tij- ïg over het bestem- u, het bestemmingsplan nders dan het bestem- Jers Hillebrand en Geertse- (n dat de gemeente 'geen m heeft laten vallen' en dat \ieuw plan alleen de ver- :keling moeten verbeteren \tkwaliteit verhogen. ik moeite mee. Ik zie het jing om hun straatje vegen. Natuurlijk had de de gebreken in het be- 'splan moeten zien, maar uiteindelijk bij de gemeen- B ovendien miskennen iders zo de uitspraak van ierder heeft die al gewe kt Rijksbufferbeleid, de na- len, de ecologische zone, iting met het Groene dat herhaalt de Raad in Ie uitspraak natuurlijk al- ;t. Die heeft wel wat beters t moet u maar blij zijn met Kid die zichzelf keer op keer igen voet schiet. 1; wel, maar op de keper be- heb ik liever een goed ordeningsbeleid. Helaas hogelijk om in Leiden met adsleden op andere ge- e brengen. Ze luisteren irgumenten. Het is toch [vast te stellen dat dit het uurgebied is dat Leiden Imet 91 wilde planten en jie zie je niet in de Leidse p Cronesteyn, die de raads leden dan roemen om hun natuur waarden." Even advocaat van de duivel: die Oostvlietpolder is een saai grasveld waar je niet eens in kan. „Stelt u zich eens voor dat de ge meente Arnhem net zo met haar buitengebied zou omgaan als Lei den. Dan was er van de Hoge Velu- we niet veel meer over. Vervangt u de herten en de zwijnen nu eens door weidevogels, dan heb je in fei te dezelfde discussie. Raadsleden roepen ook steeds: als ik door de Leidse regio fiets, zie ik alleen maar saaie grasvelden. Nou, daar kan ik tegenoverstellen: ik zie alleen maar betonnen dozen. Dat argument raakt kant noch wal." Vindt 11 het college van BenW voor ingenomen? .Absoluut. Werk en economie staan bij voorbaat hoger op de lijst dan natuur, milieu en leefbaarheid. De wethouders zitten om tafel met de woordvoerders van de Kamer van Koophandel en de LVI, maar wij hebben nog nooit een gesprek ge had. Dat steekt me. Wij hebben de vraag naar bedrijfsruimte bekeken en wat blijkt? De beschikbare be- drijfsgrond in Nederland is de afge lopen vier jaar gestegen van één naar zes miljoen hectare, terwijl het aantal transacties daalt. Op Valken burg is ook alweer veertig hectare ingetekend als bedrijfsterrein. Hoe zo dan gebrek aan bedrijfsruimte? Waarom moet alles binnen Leiden worden gezocht? Het is niet vol te houden dat de ruimtenood hier zo nijpend is." Hebt u nog wel vertrouwen in de overheid? „Zij draait het zoals het haar uit komt, dat staat mij tegen. In de ja ren '90 hebben we nog met ons al len bepaald dat de Oostvlietpolder in het Rijksbufferbeleid hoort en dat dat een planologische kernbeslis sing is. Wat zie je? Nog geen decen nium later wordt er alweer aan ge tornd. Het gaat echt niet alleen om de Oostvlietpolder hoor, maar ook om Vlietpoort, de Driegatenbrug, een golfterrein en 200 recreatiewo ningen in Vlieüand, plannen voor een 'Knoop Leiden Oost' bij de krui sing van de Rijn Gouwe Lijn met de A4... heel de oostkant van Leiden gaat op de schop." Waar woont u eigenlijk zelf? „In de Lage Mors. Maar ik heb een volkstuin in de Oostvlietpolder. Tja, als het puur om mezelf ging, zou ik beter mijn mond kunnen houden, want pal achter mijn tuin komt een grasreservaat. Het gaat mij niet om mijzelf. De polder heeft bestaans recht zoals die nu is, daar kom ik voor op. Als de overheid doorgaat op de ingeslagen weg, heeft elk sprietje gras straks een bestemming en ziet heel Nederland er hetzelfde uit, met bedrijfsterreinen, fietspa den, bankjes en prullenbakken." tekst: Wilfred Simons foto: Hielco Kuipers 3 LA "O -T LA 3 3 LA rö' Hh IDE STELLING Supporters van de uitspelende club moeten niet meer in het stadion worden toegelaten. Geef uw mening j www.leidschdagblad.nl (advertentie) Produktieweg 15-17, Alphen aan den Rijn tel. 0172 - 46 96 70 www.iieftink.nl Ontbijtservies spaaractie De belangrijkste oorzaak van het positieve overschot is de rijksbijdrage voor de wet Werk en Bijstand. „We hebben over het afgelopen jaar zes miljoen euro van het Rijk meer gekre gen dan we nodig hebben ge had", aldus Van der Sande. „En dat geld hoeft niet terug." In de nieuwe wet Werk en Bijstand hebben gemeenten zelf meer verantwoordelijkheden: ze krij gen een vast bedrag van het Rijk. Wat ze minder aan bij stand uitkeren, mogen ze hou den, wat ze meer uitgeven, moeten ze zelf bijleggen. Daar naast bleef er ongeveer 3,5 mil joen euro aan 'niet gerealiseer de kapitaallasten' over. Van der Sande: „Als er een brug ge bouwd wordt, kost dat geld. Dat geld wordt pas afgeschreven, als de brug voltooid is. Het gaat hier dus om kosten van projec ten die we in 2004 hadden wil len afronden, maar die niet ge haald zijn." Deze kosten krijgt de gemeente op een later tijd stip alsnog voor haar kiezen. Kamer van Koophandel bezorgd door Wilfred Simons leiden - De strenge Europese regels op het gebied van lucht kwaliteit bedreigen de ontwik keling van de Leeuwenhoek. Dat zegt de Kamer van Koop handel in reactie op het afwij zen van de Oostvlietpolder als bedrijfsterrein door de Raad van State. Volgens secretaris Cees Broeks- ma van de Kamer van Koop handel dreigt de situatie te ont staan dat er geen Leidse bedrij ven meer uit het centrum kun nen worden uitgeplaatst en dat ook de acquisitie van nieuwe bedrijven stokt. Ruimte langs de rijksweg A4 die in principe beschikbaar is, kan niet worden benut, onder meer vanwege de luchtkwaliteitseisen. De Leeu wenhoek grenst aan de A44 en zou tegen dezelfde beperkingen kunnen oplopen. Dat zou bovendien verregaande gevolgen kunnen hebben voor de komst van Rijn Gouwe Lijn. Als de Europese eisen ten aan zien van luchtkwaliteit inder daad de ontwikkelingen rond om de Rijksweg A44 bedreigen, zoals de Kamer van Koophan del meent, dan komt de Uni versiteit Leiden niet over de brug met 5,5 miljoen euro voor de Rijn Gouwe Lijn. De univer siteit wil namelijk investeren in de RGL, maar kan dat geld al leen opbrengen uit de grondex ploitatie van de Leeuwenhoek. Bovendien zou deelname aan de RGL voor de universiteit niet interessant zijn als de Leeu wenhoek niet bebouwd wordt. (advertenties) bij Intratuin Voorschoten j Wij zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Magazijnverkoop met extra hoge kortingen op heel veel artikelen! 1 VOORSCHOTEN, Leidseweg 518, 071-5322203, donderdag en vrijdag koopavond. Amsterdam en Delft Zondag 24 april van 10-17uur Het ontbijt staaf klaar! Ma t/m vr 10-21 uur Za 9 - 20 uur. www.IKEA.nl 0900-235 45 32 (O.lO/i I Mijn wereld, mijn krant. I Leidsch Dagblad Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! £fja, ik neem een vast kwartaalabonnementen ontvang de eerste 2 weken gratis! Ik betaal automatisch 56.20) per acceptgiro 56.70) Naam M V Adres: Postcode Plaats "Itelefoonnr Geboortedatum: e-mailadres: (i.v.m. bezorgcontrole) Bank-/girorekeningnummer Handtekening: Uitsluitend bij automatische incasso. p Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 127. 1800 VB Alkmaar, of bel 0800 - 1711 (gratis). E-mail: lezersservice^hdcnl of surf naar www.leidschdagblad.nl. Wij gaan zorgvuldig krant vindt u nadere informatie persoonsgegevens: in de colofon van de Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 13