'Gemeente heeft geen grote steken laten vallen' Én «I IRpt *jH5T 1 1 U'^iV W-m ff :w-:. y* cut de öcMtvdtetfeolden, Mjm "LLmitinrrr mm uiuwmaK lï'Ï^Ê ^i| .'"j"-rr 1 Citaten uit de uitspraak Waar is dit nou allemaal voor nodig?' 1 REGIO 'Wethouders moeten weg' Vrienden Oostvlietpolder: 'Reactie wethouders merkwaardig' gentien jien weg iDZB 14 A HB beerburg blij [klandizie - Roomburg - B ster gewond inrijding I Een 54-jarige fietsster p in is dinsdagmiddag J geraakt na een botsing m bestelauto. De vrouw de Hoge Rijndijk en en voorrang van de au- naf de Zoeter- iingel kwam. De be- (54) uit Leiden ver- Ie vrouw niet te heb- in. Het slachtoffer is Isnee in haar gezicht Rijnland Ziekenhuis fietser geeft I voorrang [Een 18-jarige Noord- lomfietser is gistermid- jnd geraakt na een bot- |een auto bestuurd iLeidenaar (48). De ser reed op de Konin- en gaf op de kruising .jJammenschansweg jrrang aan de auto die ja mmenschansweg rich- imenschansplein reed. i ekende verwondingen ordwijker naar het ebracht. STELLING oporters van de lende club moeten teer in het stadion Aden toegelaten. ^Keefuw mening J Nw.leidschdagbtad.nl LEI DE donderdag 21 april 2005 R1 vervolg van voorpagina leiden - Ondanks de negatieve uitspraak van de Raad van State zien de Leidse wethouders Geertsema en Hillebrand nog 'lichtpunten' voor de Oostvliet- polder. „De vorige keer is het be stemmingsplan vernietigd. Nu krijgt de provincie de kans om een aantal problemen te repare ren", zegt WD'er Geertsema. Het gaat volgens de beide wet houders vooral om de lucht kwaliteit en de verkeersafwikke ling rond de polder langs de A4. De gemeente heeft al een plan gemaakt om de hoeveelheid fijn stof en stikstofdioxide in de lucht te verminderen, maar tij dens de zitting waren de rech ters van de Raad van State daar uiterst sceptisch over. „Daar was ik niet bij", zegt Hillebrand. Het gemeentelijke plan is niet bij de beoordeling van de be zwaren betrokken omdat het nog niet af was toen GS in juli het bestemmingsplan voor de polder goedkeurden. Hille brand: „Je kunt zeggen dat we het eerder hadden moeten ma ken. Maar pas in de zomer drong tot iedereen door dat de luchtkwaliteit een probleem werd voor allerlei plannen, met name in de Randstad." De Leidse wethouders hopen op riieuwe richtlijnen van het ministerie, zodat bijvoorbeeld de hoeveelheid zeezout in de lucht niet meer wordt meege teld. Of dat Leiden de over schrijdingen elders kan com penseren, door bijvoorbeeld geluidsschermen te plaatsen langs wegen. „Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk wordt", aldus Hillebrand. ^.Aan de andere kant kampt de hele Randstad met dit probleeem. Er moet hoe dan ook een oplossing komen, anders komt de hele economie stil te staan." De Raad van State ziet niets in het plan van de gemeente om de ontsluiting van de bebouw de Oostvlietpolder in fases te regelen. Daar moeten direct plannen voor worden gemaakt, en de Raad van State vindt ook dat de gemeente dan verder moet kijken dan de grenzen van het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder. Het gaat dan vooral om de Lammebrug en het Lammenschansplein, die pas na een reconstructie de ex tra hoeveelheid auto's kunnen verwerken. Leiden wil een nieuw onder zoek doen naar de verkeersaf wikkeling. Een woordvoerder van de provincie meent dat de oplossing al in zicht is. „Dit is toevallig een onderdeel waar wij al langer aan werken. We kijken of we de verkeersafwik keling kunnen verbeteren door de verkeerslichten op de Eu- ropaweg beter op elkaar af te stemmen. Daardoor zou door stroming verbeteren." Verbre ding van de weg noemt de voorlichter van de provincie 'niet realistisch'. De wethouders Geertsema en Hillebrand maken zich niet al te druk over de kritiek die de Raad van State in de toelichting uit. Bij diverse onderdelen van het plan ontbreekt een goede moti vering. Volgens de Leidse ge meentebestuurders is dat voor al een fout van de provincie. Daar ligt volgens de Leidse wet houders nu 'de bal'. „Het be stemmingsplan is niet vernie tigd. Dat wijzigt niet. De pro vincie zal waar nodig extra on derzoek moeten verrichten." De negatieve uitspraak van de Raad van State kost de gemeen te hoe dan ook geld. Nog maar kort geleden werd een hoge prijs (acht miljoen euro) be taald voor een stuk grasland in de Oostvlietpolder. „Dat ligt nu renteloos op de plank. Elk jaar vertraging betekent het verlies van gemeenschapsgeld", zegt Hillebrand. ,,Aan de andere kant: iedereen vindt de Oost vlietpolder een ideale locatie voor bedrijven: het rijk, de pro vincie en de gemeente. Wij gaan er nog steeds vanuit dat daar een bedrijfsterrein wordt ontwikkeld." Geertsema en Hillebrand den ken er niet aan om op te stap pen, nu het plan voor de Oost vlietpolder opnieuw is afge keurd. „Wij hebben er heel veel tijd ingestoken. Alle punten die wij konden repareren zijn gere pareerd. Wij hebben als ge meente geen grote steken laten vallen. De provincie had som mige zaken beter moeten moti veren." leiden - De wethouders Geert sema en Hillebrand moeten zo snel mogelijk opstappen. De gemeente heeft opnieuw 'brod delwerk' afgeleverd. „Het is be ter om wachtgeld voor Hille brand en Geertsema te betalen dan ze door te laten gaan met het uitgeven van miljoenen eu ro's waarvoor we niets terug krijgen." Dat stelt de Stichting Belangen behartiging Oostvlietpolder, een van de bezwaarmakers te gen de plannen voor de Oost vlietpolder. De stichting noemt het gemeentebestuur naïef en incompetent, en vindt het vol strekt onacceptabel hoe er met gemeenschapsgeld wordt om gegaan. De gemeenteraad heeft zitten slapen, constateert de stichting. De stichting gaat er vanuit dat de polder groen zal blijven. „Geen enkel plan heeft daar sinds de Tweede Wereldoorlog nog verandering in kunnen brengen." SS I Tegenstanders van bebou wing in de Oostvlietpol der lieten in 2003 ansicht kaarten maken om te laten zien waarom volgens hen het gebied groen moet blijven. Publiciteitsfoto Enkele citaten uit de uitspraak van de afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. Verweerder is Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De reactie van een provincie- woordvoerder op enkele cita ten: „Dat is een mening. Daar kan ik verder niets mee." Verweerder heeft deze argu menten daarom ten onrechte niet in zijn besluitvorming be trokken. 'Uit het vorenstaande volgt dat het bestreden besluit in zoverre is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid'. 'In het bestreden besluit, noch anderszins, is gemotiveerd waarom, na afweging van alle ruimtelijk relevante belangen, is gekozen voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein op juist deze locatie, waarom verstede lijking in de Oostvlietpolder moet worden toegestaan en ver stedelijking van de gronden tus sen de Europaweg en de Vrou- wenweg moet worden uitgeslo ten. 'Uit het vorenstaande volgt dat het bestreden besluit in zoverre niet berust op een deugdelijke motivering. 'Gelet hierop is niet zeker dat het bestemmingsplan een toereiken de verkeersontsluiting van het bedrijventerrein mogelijk maakt.' Voorts heeft verweerder mis kend dat de grenswaarden voor zwevende deeltjes en stikstofi- oxide in acht moeten worden genomen met ingang van 1 ja nuari 2005 respectievelijk 1 ja nuari 2010.' Verweerder heeft miskend dat het op zijn weg ligt, en niet op die van appellante, om te moti veren waarom het verzoek met betrekking tot verruiming van de bebouwingsmogelijkheden uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening al dan niet moet worden afgewezen. 'Nu in beginsel de bereidheid bestaat om mee te werken aan de bouw van een tiveede woning op de gronden van appellanten, had nader moeten worden ge motiveerd waarom deze moge lijkheid niet in het plan is opge nomen. leiden - De reactie van de wet houders Geertsema en Hille brand op de uitspraak van de Raad van State is 'merkwaar dig', vindt secretaris Hans Pie- ters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. Maar echt ver baasd is Pieters ook weer niet. „Het past wel in de lijn van de eerdere reacties. Je vraagt je wel af wat er dan moet gebeuren om de wethouders een andere kijk op de zaak te laten krijgen." Pieters is het niet eens met de stelling van de Leidse gemeen tebestuurders dat het plan vooral is afgekeurd op de on derwerpen luchtkwaliteit en verkeersafwikkeling. „De be zwaren zijn geheel gegrond ver klaard. Het plan rammelt aan alle kanten. De provincie en ge meente zullen met een heel goede onderbouwing moeten komen om dit recht te breien. Dat zie ik nog niet gebeuren." Pieters bestrijdt ook de stelling van Geertsema en Hillebrand dat de Raad van State het be stemmingsplan niet heeft afge keurd. „Juridisch gezien klopt dat: de provinciale goedkeuring van het bestemmingsplan is af gekeurd. Maar wat ter discussie staat is het bestemmingsplan. Daar maken alle appellanten bezwaar tegen. En die bezwa ren zijn geheel gegrond ver klaard. Dat betekent dat het be stemmingsplan de toets der kri- I Straatsma Negentien medewer- i de sociale werkvoor- DZB verliezen hun or een bezuiniging. De levert een kostenre- an ongeveer een mil- o op. Wethouder Wim (sociale zaken) ver- it dat dit de 'laatste re- tie' is in een reeks. - twee jaar hebben )ZB al verschillende re- ties plaatsgehad, die I ies aan banen oplever- .i ingrepen waren onder odig omdat de dienst 1 de rode cijfers zat. In ze een bezuinigings- Ivan 1,2 miljoen euro. hrapte banen behoren jf idersteunende diensten Zo krimpt de afdeling el en organisatie met ewerkers in, verdwijnt communicatie en Dureau middelen Ook verdwijnt er een f ifi functie. De operatie 1010 afgerond zijn. 'e reorganisatie levert een bezuiniging van en euro op, maar ook imalige kosten. De di- DZB schat dat er euro nodig is voor her- latsing van medewer- imaast worden de jaar- iten voor WW-uitkerin- ongeveer 200.000 euro tot 2010) geschat, nigingsoperatie is vast- ihet Masterplan DZB, oedgekeurd door het van burgemeester en ers. De ondememings- ft nog geen advies uit- neentelijke meerjaren- is vastgelegd dat DZB winst moet maken, j kenschetst De Boer Volgens de wethou- I niet realistisch om te it de sociale werkvoor- oit in staat is om winst 1. zei hij in januari van tiek niet heeft doorstaan." Er moet nu een bestemmings plan worden gemaakt dat 'recht doet aan de belangen van de burgers en aan het unieke ka rakter van de allerlaatste agrari sche polder op Leids grondge bied', meent Pieters, die spreekt van een 'geldverslindend pro ject'. Servies spaaractie Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! ^Ja, ik neem een vast kwartaalabonnement en ontvang: de eerste 2 weken gratis! Ik betaal: automatisch 56,20) per acceptgiro 56,70) Naam: M V Adres: Postcode Plaats Ttelefoonnr(i.v.m. bezorgcontrole) Geboortedatum e-mailadres B ank- /girorekeningnummer Handtekening Uitsluitend bij automatische incasso. bvp< Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar Leidsch Dagblad, Antwoordnummer 127, 1800 VB Alkmaar, of bel 0800 - 1711 (gratis). E-mail: lezersservice@hdc.nl of surf naar www.leidschdagblad.nl. I Mijn wereld, mijn krant. I Leidsch Dagblad Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens: m de colofon van de krant vindt u nadere informatie. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch^ Dagblad (advertentie) Personeel van het Theehuis was gisterochtend bezig de ravage van het vernielde terras op te ruimen. Op de inzet is te zien dat een deel van het terras door de vandalen in een sloot is ge gooid. Foto's: Hielco Kuipers Vandalen richten ravage aan bij Theehuis in Leidse Hout door Eric-Jan Berendsen leiden - Vernielde terrastafels, kapotte stoelen, omgekieperde plantenbakken en lege bierblikjes en drankflesjes. En een deel van het terras in de sloot. Het zijn de stille getuigen van vandalisme bij het Theehuis in de Leidse Hout. Onbekende richtten daar dinsdagnacht een ware ravage aan en bekogelden ook nog eens de dieren met blikjes en flesjes. Uitbater Bernard Stöxen likt zijn wonden. „Toevallig heb ik vorige week een gesprek met de wijkagent gehad over vandalisme", aldus Stöxen. „Er is hier namelijk altijd wel enige overlast. Het park heeft een meer dan gemiddelde aantrekkingskracht op de jeugd. Gemiddeld twee keer per jaar wordt er hier wel wat vernield maar zo erg als dit keer heb ik de afgelopen jaren niet meege maakt. Waar is dit nou allemaal voor nodig, vraag ik me af." De uitbater vermoedt dat een groep mid delbare scholieren verantwoordelijk is voor de vernielingen. „Toevallig is er dinsdag avond in de stad een examenfeest geweest van een school hier in de buurt. Ik denk dat een deel van de bezoekers dat feest hier heeft voortgezet. De politie moet maar eens in die richting zoeken. Ikzelf zal in ieder ge val contact opnemen met de directeur van de desbetreffende school." Vandalisme, zinloos geweld, alcohol en jeugdige overmoed. Dat zijn de noemers waaronder de vernielingen kunnen worden gerangschikt, volgens Stöxen. „Niet alleen mijn terras is vernield en in de sloot ge gooid, ook de dieren zijn het doelwit ge weest. Blikjes en flesjes waren ver over het hek gegooid en een rieten mand met daar in aarde en planten is ook over het hek ge kieperd. Dat ding is niet te tillen dus dat moeten meerdere jongeren tegelijk hebben gedaan. Daarnaast is ook nog de kast van een gasmeter bij de ingang van het park ka pot geschopt. Dat had tot een levensge vaarlijke situatie kunnen leiden." Stöxen overweegt om in het Theehuis te gaan overnachten. „In het weekeinde zijn hier tot 's avonds laat borrels en partijen en is er dus sociale controle. Doordeweeks is het een stuk rustiger. In het verleden heb ik hier wel eens geslapen en ik denk dat ik dat voorlopig maar weer ga doen."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 13