Gemeente mag werklozen weren NieuweVacatures j Vreugde bij Eurodusnie over subsidierel QDEDBSZZnZB VAN ROY C.S. Het Leidsch Dagblad i gestart met een unieke abonneewervingsactie. Hoofddorp lekker wonen OCCASIONFESTIVAL GROENOORDHALLEN LEIDEN Quick Boys stapt naar de rechter in bananenkwestie Open Dag Kunstacademie Leiden 17 april Haarlem op 10 autominuten Laatste tocht prins Rainier 'Topinkomens zijn nauwelijks aan te pakken' Kabinet steunt harde aanpak probleembuurt ïidsch Dagblad commentaar cenhuis woning oorhout Derde editie van Open Tuindag zaterdag 16 april 2005 ADVOCATEN Rapenburg 55 2311 GH Leiden Tel. (071)5122362 (advertentie) Kijk elders in deze krant 1 kans maakt op unieke cadeaus! vandaag in deze vacaturekrant: Katholiek Onderwijs Voorhout Directeur Gemeente Leiden Buitenwerk Metz BV Object Bewakers www.woneninfioofddorp.nl nn vr.i.iy ht <jr.it'. rnagnzine <i GRATIS ENTREE EN PARKEREN DE GROOTSTE OCCASIONSHOW VAN NEDERLAND VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG APRIL 10-17 uur MINIMAAL €2.000.- VOOR UW HUIDIGE AUTO OF TOT WEL €3.000.- BOVENOP DE TAXATIEWAARDE!! WILLEM DE ZWIJGERLAAN 2 www.occasionfestival.nl door Willem Spierdijk katwijk - Quick Boys spant een kort geding aan tegen de KNVB als er op maandagmiddag 12.00 uur geen uitspraak is in het ho ger beroep in het 'bananeninci- dent'. De Katwijkse club heeft een punt in mindering gekre gen omdat vijf toeschouwers twee weken geleden bananen gooiden naar een donkere scheidsrechter. Quick Boys is het in deze zaak op twee punten niet eens met de KNVB. De club vindt dat de voetbalbond de zaak niet cor rect heeft afgehandeld. De Kat- wijkers hadden gevraagd om een mondelinge behandeling, maar de KNVB heeft de kwestie in een verkorte procedure schriftelijk afgedaan. De club heeft daarna gevraagd om een snelle beslissing in de beroeps zaak. Ook hieraan is geen ge volg gegeven. De club is het verder niet eens met de straf. Het is in het verle den nog niet voorgekomen dat een club een of meer punten in mindering kreeg wegens het ge drag van toeschouwers. De ad vocaat van Quick Boys, mr. An- dré Balkenende, denkt dat de club een goede kans maakt als de zaak wordt voorgelegd aan de burgerrechter. ,,Het is vaker gebeurd dat in kort geding uit spraken van de tuchtrechter van de KNVB zijn terugge draaid." Balkenende vindt dat de voet balbond de reglementen niet goed heeft toegepast. „In de re gels van de KNVB staat duide lijk dat de club iets te verwijten moet zijn als toeschouwers zich misdragen. Daar is helemaal niet naar gekeken." (advertenties) 10.00-17.00 uur Kanaalpad Noord-Oost 22, Rijnsburg, 071-5237200 kunstacademie@xs4all.nl www.woneninhoofddorp.nl en vraag het, grat.r. magazine op! Leidsch OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad Gerard Heemskerk wil de witte kerk in zicht houden Kans op onweer monte carlo - Odin, de hond van prins Rainier van Monaco, volgt de kist van zijn baasje door de straten van Monte Carlo. De laatste tocht van de vorige week overleden prins ging van het paleis naar de kathedraal. Rainier, die 81 jaar oud is ge worden, is gisteren in aanwezigheid van koningen en staatshoofden bijgezet aan de zijde van zijn echtgenote, prinses Grace. Pagina Gesprek van de Dag: Ingetogen afscheid van prins Rainier. Foto: Reuters (advertenties) den haag/gpd - Minister Zalm van financiën vindt dat aan deelhouders buitensporige in komens in de top van onderne mingen moeten aanpakken. Fiscale maatregelen zijn nau welijks uitvoerbaar. Dat heeft de minister geschreven in een notitie aan minister De Geus, aldus een woordvoerder van Zalm. Zalm heeft onderzocht welke mogelijkheden het kabi net heeft om buitensporige be loningen in de top van onder nemingen aan te pakken. „De mogelijkheden in de fiscale sfeer zijn beperkt", aldus de zegsman. Zalm wees eerder al een extra belastingheffing over bonussen af. Over exorbitante topinkomens bij ondernemingen is laatste tijd veel commotie ontstaan. Aanleiding waren de belonin gen van de topmannen van de energiebedrijven Nuon en Es- sent. Minister De Geus heeft de aandeelhouders van deze on dernemingen, gemeenten en provincies, bijeengeroepen. Doel is de mogelijkheden te verkennen die de aandeelhou ders hebben om invloed uit te oefenen op de salarissen van topbestuurders. Immigranten als ratten in de val v"" bij brand Parijs New Yorks verkeer deze maand aan Leidse Nieuwe Rijn urodusnie is 'blij' met de boze re- i de Tweede-Kamerleden Van VD) en Van As (LPF). De twee po- ren zich aan een subsidie van ito voor het voeren van een cam- n de Europese Grondwet. Van jjemt Eurodusnie 'een organisatie Jeweld Eurotoppen heeft ver lok in Amsterdam'. Van As vindt Tt gedrag met de subsidieverlening oond'. iewoordvoerder Marco van Duin oorbaar. „Laat ze liever inhoude- ze stellingname reageren dan het acties uit het verleden te heb- ireden constateert hij: „We zijn er in geslaagd om een levendig de gen over een verschrikkelijk saai onderwerp. Met dank aan de heren Van Baaien en Van As." De pijn over de subsidie zit niet toevallig bij VVD en LPF. WD-minister Zalm kreeg in 1999 een taart van Eurodusnie in het ge zicht, LPF-topman Pim Fortuyn moest er in 2002 aan geloven. Van Duin vindt die er gernis overdreven. „Laten ze eens ophou den over die taarten en het over de Grond wet hebben. Als Van Baaien ons verwijt ge welddadig te zijn, moet hij dat eerst bewij zen. Wij zijn een geweldloze, vredelievende organisatie. Iedereen kan bij ons binnenlo pen." Van Duin gaat ervan uit dat de Referen dumcommissie de subsidie niet terug draait. Het geld gebruikt Eurodusnie om op zaterdag 28 mei een landelijke manifestatie tegen de Europese Grondwet te houden op de Leidse Beestenmarkt. Daarnaast ver spreidt het anarchistisch collectief 250.000 freecards en 30.000 programmaboekjes met kritiek op de Europese Grondwet. De Europese Unie is in de ogen van Euros- dusnie vooral een project van het bedrijfs leven. Van Duin zegt dat 'Brussel' gunstige handels-, vestigings- en investeringsvoor- waarden schept, maar het sociale beleid daaraan 'volkomen ondergeschikt' maakt. Als de Grondwet wordt aangenomen, wordt het kapitalisme 'als het ware in de uitgangspunten van de Unie gegraveerd'. Pagina Ri: Eurodusnie niet bang voor 'inkapseling' den haag/gpd - Gemeenten mogen werklozen gaan weren uit probleemwijken. Mensen die niet over een 'regulier inko men uit werk' beschikken krij gen in deze buurten geen huis vestingsvergunning, ook niet als de woning door een particu lier wordt verhuurd. Een uitzon dering wordt gemaakt voor stu denten met studiefinanciering en ouderen met aow of prepen sioen. Dat staat in een wets voorstel dat het ministerie van volkshuisvesting binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt. Het kabinet gaf gisteren zijn fi at aan een hardere aanpak voor wijken of buurten waar relatief veel kansarmen wo nen. Met name de gemeente Rotterdam vroeg om meer mogelijkheden om de verpau pering en verloedering tegen te gaan. Op de selectie van wo ningzoekenden in de particu liere sector hebben gemeenten momenteel nog amper grip. Volgens het concept-wets voorstel krijgen gemeenten straks ook de mogelijkheid om huishoudens met een bepaal de gezinssamenstelling, leef tijd of opleidingsniveau bij voorrang in een probleem buurt te huisvesten. Buurten waar werklozen geweerd wor den en hoger opgeleiden voor rang krijgen, moeten wel voor af door de minister van volks huisvesting zijn erkend als probleembuurt. „Positieve ballotage kan hier leiden tot een evenwichtiger bevolkings samenstelling", schrijft minis ter Dekker in een nog vertrou welijk stuk. Voorwaarde voor de selectie van woningzoekenden is ver der dat de gemeenten voor kansarmen elders in de stad of regio passende huisvesting heeft. De maatregel mag niet onbeperkt gelden; zodra de sa menstelling van een buurt weer in orde is mag geen on derscheid meer worden ge maakt naar inkomen of oplei dingsniveau. Tenslotte heeft het kabinet gis teren besloten om overbewo- ning van panden actiever te gaan bestrijden. Gemeenten kunnen dergelijke panden straks ook sluiten en onteige nen met een beroep op de leefbaarheid van de buurt of met een verwijzing naar moge lijk gevaar voor de veiligheid of volksgezondheid. Momenteel kunnen huisjesmelkers alleen worden aangepakt als er spra ke is van drugspanden of ille gale bewoning. TAARTGOOIERS :n Europa! Dat dient zich te weten. Subsi de te voeren voor of Europese grondwet? zaak in een land dat isitie pleegt te or- Veertigduizend euro ir de Stichting Vrij- mhinksteeg, een je waar de taart- het Leidse krakers- lusnie onderdeel echter een van belas- n een bele- i de 'slacht- v01 de taart- tzi er van de ia' tticommissie die is be- 00 Ie toekenning van de is om twee redenen 20 pijnlijk. Zo blijkt de 'w uitsluitend te kijken 1 n tiviteiten die de subsi- ngtegt te organiseren en lie achtergrond van de e club. Gewiekste ac- 1 leven alleen maar een j?1 op tafel te leggen om tt niet gering geldbe- leze subsidiegever los speet nog schamper 'OP als 'een bu- misser' - in Euro- eenmaal heel veel om - kwalijker is sp gesteund wordt irdelijk is voor di verse taartgooi-incidenten. Zo werden Gerrit Zalm, Frits Bolke- stein en wijlen Pim Fortuyn op zeer onaangename wijze op taart getrakteerd. Kwalijk omdat het gooien van een taart in het gezicht van pu blieke figuren onder geen be ding als 'ludiek' mag worden af gedaan. Het gaat wellicht te ver om zo'n daad een aanslag te noemen, maar het gooien van een taart in iemands gezicht is een ontoe laatbare aantasting van de waardigheid van het mikpunt. Er wordt een grens overschreden als een actiegroep zich verlaagt tot handtastelijkheden. Het is een vorm van gewelddadige intimi datie. Eurodusnie zegt de laatste taart nog niet te hebben ge gooid. Of het de referendumcommissie zal lukken het geld terug te vor deren, zoals de WD en LPF wil len, zal lastig zijn. Tegenover de ze misser heeft de commissie ook één wijs besluit op haar conto staan: de LPF, of althans de groep mensen die ongege neerd in de geest van wijlen For tuyn zegt te spreken, heeft als vrijwel enige politieke partij de gevraagde subsidie niet gekre gen. Bill Meyer Nie'vlgen Leiden. •/voorhout - Circa mensen, meest Voor- overnachten sinds op het terrein van ichappij Heijmans lerdorpse Zijldijk. Ze die manier aan een •men in het gewilde ien-project in Voor inschrijving begint im tien uur en dan het eerst komt, wie naait'. Slapen doen de kandidaat-kopers in geEen enkeling over- de en caravan, iivtj fan Lanen-project ligt ovt Oosthout. De goed- p v roning kost 395.00 eu- ïkh de bouwplannen be is de belangstelling Ergens' in april zou n n nformatie komen over pprocedure. Een aan- in heeft speciaal een angeschaft omdat je om half acht al otj n", aldus een van de rd -kopers, dei hu Itijd: belachelijk maar jet) h op die stoep zitten' Extra voorlichtingsavond op 9 juni: 19.00-21.00 uur Golf Zondags geeft vijf golfclinics weg Mode Lekker trendy de golfbaan op Hoor Een Russisch juweel van Marc Almond Reis Golf in Tunesië is redelijk betaalbaar Samen met de Hortus Botanicus geeft het Leidsch Dagblad gepassio neerde tuiniers opnieuw de kans om hun tuinen open te stellen. De derde Leidsch Dagblad Tuindag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 juni, tussen 10.00 en 17.00 uur. Evenals voorgaande jaren streven wij naar een eenvoudige opzet. Wie aan de Tuindag wil meedoen en in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, Zoeterwoude of Voor schoten woont, kan zich tot zater dag 28 mei opgeven via telefoon nummer 071-5356362 of per e-mail: r.rijpkema@leidschdagblad.nL Alle deelnemers krijgen een speciale poster, waarmee zij op 11 juni aan belangstellende bezoekers kenbaar kunnen maken dat zij een 'open tuin' hebben. Het Leidsch Dagblad publiceert van tevoren in de UIT- bijlage de namen van de deelne mers, zodat zij gemakkelijk te vin den zijn. Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang- de eerste 2 weken gratis! Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Dagblad SER komt met alternatieve WW den haag - De Sociaal Econo mische Raad heeft een alterna tief plan voor herziening van de WW gepresenteerd. In het plan worden jongeren en werkne mers met kort lopende arbeids contracten ontzien. Wel wordt de duur van de WW korter. Pagina Economie 710404 600028

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 1