LEIDEN REGIO Landelijke sfeer past goed in de binnenstad Bedrijfslevei bezorgd ove] ruimtetekorj Leids bureau levert romantiek in groepsverband 'VW Holland Rijnland vergeet eigen promotie' Anticonceptie-ring populair bij student 'Nieuwe terreinen nodig' Augustinus en Quintus ron de tafel na 'invalincident' ROC heeft weer uitblinker leiden - Hayder al Attabi is dit jaar dé uitblinker van het ROC Leiden. Al Attabi verdient deze titel volgens de jury van de school voor middelbaar be roepsonderwijs, omdat hij in een jaar tijd de Nederlandse taal leerde. Zonder tijdverlies stroomde hij vervolgens door van een niveau 2 ICT-opleiding naar de opleiding ICT beheer der niveau 4. Al Attabi komt op 2 september voor het ROC Lei den uit in de landelijke uitblin kersverkiezing in Amersfoort. Fietsenkijkdag aan Langegracht leiden - Mensen die hun fiets zijn kwijtgeraakt, kunnen woensdag 4 mei op het politie bureau aan de Langegracht kij ken of hun tweewieler is gevon den. Op die dag staan van 14.00 tot 16.00 uur alle in Leiden ge vonden fietsen uitgestald. De ruimte waarin de fietsen staan, is te bereiken via de Volmolen gracht. Er worden die middag geen fietsen verkocht. Centrum collecties van universiteiten leiden - De Universiteit Leiden werkt aan de vorming van een Internationaal Onderzoekscen- tum Bijzondere Collecties. Sa men met de Universiteitsbiblio theek Amsterdam, de Koninklij ke Bibliotheek in Den Haag en de Bodleian Library in Oxford gaan zij oude universitaire on derzoekscollecties beheren en onderzoeken. Het plan is een uitvloeisel van bezuinigings plannen van voormalig college voorzitter L. Vredevoogd, die het 'tafelzilver' van de universi teit wilde verkopen om er on derzoekers van te betalen. 25ste Pokerrit MC Randstad leiden - Motorclub Randstad houdt zondag voor de 25ste keer de traditionele Pokerrit. Tijdens deze tourrit van 200 ki lometer moeten opdrachten worden vervuld voor punten. De Pokerrit begint om 9.00 uur bij het clubhuis van de motor club aan de Hoge Morsweg 199 in Leiden. Dronken man valt vrouw lastig katwijk - Een 36-jarige Katwij- ker is dinsdagavond op het Cleijn Duinplein aangehouden omdat hij een 22-jarige mede werkster van een snackbar aan het plein had lastiggevallen. De Katwijker, die te veel had ge dronken, had geprobeerd geld mee te nemen uit de kassa. Toen de gealarmeerde eigenaar van de snackbar arriveerde, nam hij de benen. donderdag 31 maart 2005 1 door Hans Groenendijk leiden - Een lachmeditatie, een workshop koken, vliegeren op het strand of een wijnproeverij. Het is slechts een greep uit de activiteiten die 2voud voor sin gles uit Leiden en omgeving or ganiseert. In groepen wel te verstaan, want 'groepsdating' is de nieuwste trend. Alexander de Vries (37) was al enige tijd op zoek naar een nieuwe partner. „Als je je door een relatiebemiddelingsbureau laat koppelen aan iemand van wie je eigenlijk niet echt vrolijk wordt, moet je het toch maar een hele avond uit zien te zin gen. Daarom vond ik het wel een goed idee om met een groep op stap te gaan. Grote kans dat er iemand bij zit met wie je een klik hebt." Zo gebeurde het dat Alexander kort geleden met veertien ande re vrijgezellen deelnam aan een workshop koken. „Ik vond het in het begin wel spannend, maar het bleek hartstikke leuk te zijn. Er waren allemaal en thousiaste, gezellige mensen van mijn leeftijd. Ik vond één iemand in het bijzonder leuk en dat bleek wederzijds. Ik heb binnenkort een date met haar. We gaan samen uit eten." Leidenaars Rob Videier en zijn partner Lenny introduceerden met hun relatiebemiddelingbu reau 2voud de groepsdate in Leiden. Volgens hen is het een gat in de markt. Rob: „Veel mensen willen wel een partner, maai" hebben niet de tijd of de sociale omgeving om leuke vrij gezellen tegen te komen. Door deze mensen activiteiten op maat aan te bieden, kunnen ze in een ongedwongen sfeer nieuwe contacten leggen. En ook al rolt er niet meteen een relatie uit, dan hebben ze toch een leuke avond gehad." Mensen kunnen zich bij 2voud ook alleen abonneren op de ac tiviteiten. Niet de relatiebemid deling staat dan centraal maar het opdoen van nieuwe contac ten speelt hierbij de hoofdrol. Videier: „We gaan proberen om maandelijks een aantal activi teiten op de agenda te krijgen. Mensen die zich bij ons lid ma ken, worden op de hoogte ge houden door middel van een nieuwsbrief en krijgen 10 euro korting op elke vijfde activiteit waaraan zij deelnemen. Zo kun je dus regelmatig een leuke ac tiviteit ondernemen én nieuwe mensen leren kennen." Als er uiteindelijk een relatie uitrolt is dat voor 2voud uiter aard extra leuk. „Ons bureau is er natuurlijk toch gewoon om mensen te koppelen. Ik ben dan ook blij voor Alexander. Na de laatste groepsactiviteit zijn er trouwens nog meer telefoon nummers uitgewisseld. Er zijn al mensen samen uitgeweest." Alexander de Vries is in ieder geval alweer enthousiast over de volgende activiteit. „Ik heb gehoord dat er binnenkort een middagje lachmeditatie op het programma staat. Lijkt me hart stikke leuk." Maar hij weet na tuurlijk nog niet hoe zijn date daarvóór gaat verlopen: „Hope lijk is ze de vrouw van mijn dro men. En zo niet, dan ga ik ge woon weer een keertje groeps- daten." Positie van interim-directeur Carla Kieft: niet benijdenswaardig door Annelieke Slappendel rijnsburg/bollenstreek - 'Lek ker veel zelfstandigheid!' was een reactie die Carla Kieft kreeg toen ze vertelde dat ze interim- directeur werd bij VW Holland Rijnland. Wie dat idee heeft, zit er flink naast. „Je hebt veel be trokkenen die je beoordelen", vat de 51-jarige Lissese haar weinig benijdenswaardige posi tie samen. Onlangs nog kreeg de vervang ster van de zieke algemeen di recteur Tjeerd Scheffer het zwaar te verduren in Noord- wijk. Daar stelden raadsleden de subsidie aan de VW ter dis cussie. De kustgemeente zou te weinig terug krijgen voor die 328.000 euro, de hoogste ge meentelijke bijdrage aan Hol land Rijnland. „Terwijl wij de meeste bedden te vullen heb ben", deed ook wethouder Van Duin een duit in het zakje. Kieft heeft wel begrip voor be zwaren zoals die uit Noordwijk. „Het is natuurlijk wennen. Vroeger hadden ze een eigen VW-kantoor met een directeur en daarmee een duidelijk eigen gezicht." Ruim twee jaar gele den ging dat met nog vijf ande re VVV's op in een groter ge heel: VW Holland Rijnland. Dat vergt heel wat aanpassingen, merkt Kieft nog steeds. „In Lei den wordt bijvoorbeeld heel anders gewerkt dan in Lisse, met een stadse mentaliteit in plaats van een dorpse." Aan de interim-directeur de taak om de organisatie op orde te brengen. Toch zat Holland Rijnland de afgelopen tijd bepaald niet stil volgens Kieft. „Er wordt hier heel hard gewerkt", vindt ze. „Ken je het knooppuntensys- Interim-directeur Carla Kieft laat graag zien waar VW Holland Rijnland goed in is. Foto: Henk Bouwman teem? Daarbij kun je al fietsend van bordje naar bordje je route bepalen. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen." Een ander voor beeld is de toeristenpas die voor 5 euro een dag lang recht geeft op busvervoer in de regio. „Daarvan zijn er vorig jaar 2000 verkocht tegenover 500 in het eerste jaar. Dat is een behoorlij ke groei." In het harde werken ligt voor een deel de oorzaak van het probleem, denkt Kieft. „We zijn zo druk bezig onze klus te doen dat we vergeten promotie voor onszelf te maken. En dat is juist nu nodig, nu de VW een eigen gezicht mist door de overgang van de individuele naar de regionale aanpak. „We moeten rechtvaardigen wie we zijn en aantonen dat de subsi die terecht is. Zoals de Ameri kanen zeggen: Be good and teil it!" Kieft, die in een vorige baan on der meer het gebruik van de chipper moest bevorderen, be gon dicht bij huis. Enkele we ken na haar aantreden in okto ber liet een medewerker haar de kaart zien die hoort bij de toeristenpas. Een grote platte grond van de regio waarop de attracties staan aangegeven, af en toe te voorschijn gehaald om op te hangen bij een evene ment. Zonde, vond Kieft. Nu siert deze kaart de muur van haar kantoor. De kritiek hangt ook samen met verwachtingen, legt de interim directeur uit. Uitvoeringsover eenkomsten, die op verzoek van de gemeenten waarschijn lijk nog dit jaar gesloten wor den, moeten zorgen dat die aanmerkingen realistisch zijn. „Deze overeenkomsten bieden de mogelijkheid om ons af te rekenen op de prestaties die wij leveren", vertelt Kieft, „dan is onderbouwde kritiek mogelijk." Daarbij moeten de verschillen de plaatsen er meer van door drongen raken dat ze elkaar no dig hebben. „Niet alle toeristen die op het Rembrandtjaar afko men zullen in Leiden verblij ven. De stad heeft een geweldig achterland met de kust en de bollenstreek. Omgekeerd bie den de Leidse musea en de his torische binnenstad mogelijk heden voor partnerprogram ma's bij de congressen die bij voorbeeld in Noordwijk georga niseerd worden." Toch beseft Kieft dat het vrijwel onmogelijk is om het iedereen naar de zin te maken. „Want gemeente, bedrijfsleven, inwo ners: ze vinden allemaal dat ze er wat over te zeggen mogen hebben. Er zijn een heieboel belanghebbenden en wat je voor de één goed doet, doe je voor de ander minder goed." Maar ze blijft enthousiast over haar tijdelijke werk in de regio. Het promoten daarvan heeft Kieft al van jongs af aan meege kregen. „Mijn familie zegt al tijd: 'Wil je niks missen, dan kom je naar Lisse'." Rond de Hooglandse kerk ves tigen zich steeds meer meubel winkeltjes. Meubel- en decora tiewinkel Lifestyle heeft de zaak aan de Nieuwe Rijn helemaal doorgetrokken naar de Nieuw- straat. Via een smal gangetje met spiegels aan de muren en brandende waxinelichtjes be reikt de klant het nieuwe out- let-gedeelte. Hoofd marketing Merle Klijn is erg blij met de outlet aan de Nieuwstraat. „Er was veel vraag naar. Als je het woord outlet noemt, gaan mensen al ren nen. Bovendien kunnen we de sfeer in de winkel beter bewa ren. Vroeger stonden de oude spullen afgeprijsd in de winkel. Nu staan daar alleen nog maar nieuwe producten, aangepast aan één seizoen. Landelijk en klassiek, dat is de sfeer in de winkel van Lifestyle. De winkel past daarom goed in een oude binnenstad. „Wij wil len niet op een meubelboule vard. Dat zijn te kolossale win kels", vindt Klijn. Bovendien wil Lifestyle het winkelende publiek de winkel in trekken. „We verkopen voor veertig pro cent meubels en voor zestig procent decoratie. Mensen lo pen gewoon even binnen om te neuzen naar leuke nieuwe spulletjes." Tussen de ingerichte zit- en eethoeken waant de klant zich in een landhuis. Overal bran den kaarsen en er hangt een geur van hout en riet. Midden in de zaak is een tafel voor de gelegenheid volledig in paas- sfeer gedekt. Servies, bestek, ei eren en brandende kaarsen, aan alles is gedacht. Op de ach tergrond klinkt jazzy muziek. „De klant moet zich bij ons thuis voelen", zegt Klijn. Leidse band De studentenvereniging vormt van oudsher voor veel Leidse studenten het middelpunt van het sociale bestaan. Voor veel oud-studenten lopen de con tacten die zij hebben opgedaan bij de studentenvereniging nog steeds als een rode draad door hun sociale én zakelijk leven. Tom Kok (47) denkt nog dage lijks terug aan zijn studenten tijd. De oud-partijvoorzitter van D66 was enkele jaren lid van Augustinus: „Mijn sociale landelijke en klassieke sfeer troef bij woon- en decoratiewinkel Lifestyle. Vorige week werd de verbouwde zaak geopend, met achter in de winkel een outlet-gedeelte. Foto: Mark Lamers De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan 8erendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 netwerk is in mijn studenten tijd gevormd. Ik ken mijn vrouw bijvoorbeeld via de stu dentenvereniging en ik heb nog altijd een warm contact met heel veel vrienden uit die tijd." Ook professioneel profi teert Kok nog van zijn oude contacten. „Ik heb in die perio de veel mensen leren kennen, waar ik later iets aan heb ge had. Ik kende Boris Dittrich bij voorbeeld via Augustinus en heb hem later gevraagd zich te kandideren voor de Tweede Kamer. Ook in het zakenleven onderhoud ik nog steeds veel contacten met Augustijnen." Ook Eckart Wintzen had in zijn loopbaan baat bij zijn actieve studenten verleden. De topma nager was in de periode 1957- 1962 lid van Minerva en stond later aan de wieg van IT-groot- macht BSO/Origin. „Toen ik tien jaar nadat ik weg was uit Leiden mijn eerste krediet voor een eigen bedrijf aanvroeg, was het niet helemaal toevallig dat dat bij een bankier was die ik nog kende uit Leiden. Dat praatte net iets makkelijker, je kent elkaar al en weet al een beetje van eikaars achtergrond. We hebben daarna jarenlang heel intensief en professioneel samengewerkt. De Leidse band gaf ons het gevoel dat je zeker wist dat je door de ander niet belazerd zou worden." De huidige generatie studenten ziet de vereniging toch vooral als een sociale ontmoetings plek. Cissy van Zijderveld (21) van Augustinus: „je wordt niet bewust lid van een studenten- vereniging om aan je zakelijke netwerk te bouwen. Het is iets wat misschien wel speelt op de achtergrond. Maar je bent toch vooral gewoon lid voor de ge zelligheid. Hoewel het natuur lijk wel heel handig kan zijn als je later iemand op een hogere positie kent." Ook Minervaren zijn geen be wuste netwerkbouwers. Be stuurslid Floortje Groendijk: „Veel mensen denken dat mis schien, maar écht heel bewust netwerken gebeurt hier niet. Wij organiseren vaak reünies voor de alumni. Soms komen studenten op die manier wel eens aan een stageplaats via een oud-Minervaan, maar daar zijn die reünies op zich niet voor bedoeld. Het is vooral een sociaal gebeuren." Tessa de Wekker en Hans Groenendijk door Erna Straatsma leiden - Ondernemersorganisa ties willen dat het regiobestuur HollandRijnland op korte termijn nieuwe bedrijventerreinen aan wijst. Voor de komende jaren dreigt een tekort aan ontwikke lingsruimte voor bedrijven, schrijven 'Partners in Rijnland' in een wensenpakket. Het bedrijfs leven maakt zich daarover 'ern stige zorgen' en hekelt de 'trage besluitvorming' en 'onvoldoende bestuurskracht'. Met het oog op de gemeente raadsverkiezingen van 2006 heeft Partners in Rijnland, een platform voor het georganiseer de bedrijfsleven, de wensen voor de komende jaren op pa pier gezet. Het wensenpakket verschijnt deze week als bro chure en wordt vrijdag aan het regiobestuur aangeboden. In het platform zitten de LVI (Leidse Vereniging voor onder nemingen) de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn (VOA), de Onderne mersvereniging Katwijk, het Be drijfsleven Duin- en Bollen- streek(BDB), de Kring Bedrijven Bloembollenstreek, de Leider- dorpse Ondernemersvereniging (LOV), Het Acüeve Groene Hart, VNO-NCW West en de Kamer van Koophandel voor Rijnland. Het bedrijfsleven hoopt op een regionaal programma voor ont wikkeling van nieuwe bedrijfs terreinen. Dat zou moeten uit monden in een 'regionaal ont wikkelingsbedrijf. Regioge meenten moeten gezamenlijk aan de slag gaan om bestaande bedrijventerreinen te 'hers tureren'. Ze kunnen elkaa helpende hand bieden bij wisseling' van terreinen. Partners in Rijnland wi transformatie van binnensi lijke bedrijventerreinen tot ningbouwlocaties tot een 'i mum' beperken. Alleen al ders compensatie mogelij stemt het bedrijfsleven in uitplaatsing zoals Leiden voorbeeld wil. Deze gemi ziet de bedrijven op Groenoordhallenterrein ei Waard graag verhuizen - terreinen in Zoeterw (Groenendijk) of de L al Oostvlietpolder. Bij de herstructurering vai drijventerreinen moeten meenten ook aandacht he voor het terugdringen 'vreemde eenden', zoals d handel. Die bedrijven mi elders onderdak vinden, n het bedrijfsleven. Het georganiseerde bedri ven maakt zich 'ernstige gen' over de reservering gronden voor nieuwe bi venterreinen. Voor de pei na 2015 zijn nog geen plai gemaakt. Voor de komend ren heeft de regio welis drie bedrijventerreinen op oog, maar ze zijn alle nog politiek veilig gesteld': 0 nendijk (grensgebied Zo woude/ Hazerswoude) MEOB-terrein (Oegstgeest de Oostvlietpolder (Lei< 'Redenen hiervoor zijn on tingsproblematiek, plan ming, onzorgvuldige proq res, trage besluitvorming ei voldoende bestuurskracht' dus Partners in Rijnland. leiden - Het bestuur van stu dentenvereniging Quintus heeft inmiddels contact gehad met zijn 'collega's' van Augustinus. Reden voor de toenadering is de inval van een aantal Quinten in de sociëteit van Augustinus, begin deze maand. Volgens Au gustinus vielen toen tussen de 80 en 100 leden van Quintus het verenigingsgebouw binnen, Quintus houdt het op ruim de helft. Tijdens de uit de hand ge lopen grap vielen rake klappen en werd er onder meer een mo numentale deur beschadigd. De politie ontruimde uiteinde lijk de hele sociëteit. Vlak voor Pasen is er een ge sprek geweest tussen de bestu ren van beide studentenvereni gingen. „Het eerste contact sinds het incident", aldus Vic tor Dobbe, preses van Augusti nus. „Van Quintus heb ik be grepen dat zij de zaak eerst even wilden laten bekoelen al vorens met ons in gesprek te gaan. Tijdens het gesprek heeft tus aangegeven de schade te willen vergoeden. „Daa men we wel uit", denkt D( „Maar we verwachten Quintus ook nog een zoer aüs het gaat om het herst van de relatie tussen onze enigingen. Wij zijn met i verontwaardigd dat Quintu niet als een verenigings ziet terwijl er toch een vel gingsbrede afvaardiging binnenkwam. Mannen, wen, leden van disputei hun ordecommissie, juisi feit dat hun ordecommiss bij was en het toch nog hand is gelopen, maakt on; ontwaardigd. Ik heb begi van Quintus dat zij wel lijkheden zien om dit ci op te lossen. Wij verwal nog deze week een bril daarna gaan we weer vooi persoonlijk gesprek rond fel zitten." leiden - Uit een enquête van farmaciebedrijf Organon blijkt dat Leidse studentes belang stelling hebben voor nieuwe anticonceptiemethoden. De pil staat nog altijd op nummer één, maar zeker 40 procent van de ondervraagden blijkt de zoge heten NuvaRing te prefereren, een soort tampon die drie we ken werkt en die niet hinderlijk is tijdens geslachtsgemeen schap. Het op drie na favoriete anticonceptiemiddel van Leidse studentes is het koperspiraaltje. Volgens woordvoerster Lilian van der Heiden voelt Organon zich verantwoordelijk voor voorlichting op het gebied van anticonceptie. „Eigenlijk is dat een taak van het onderwijs, maar het goede seksuele onder wijs dat daar vroeger werd ge geven, bestaat niet meer." Ook huisartsen schrijven haast au tomatisch de pil voor aan jonge gebruiksters en lichten ze naar de smaak van Organon onvol doende in over nieuwe ontwik kelingen. Organon verzorgde op 9 febru ari een 'ladies night' op de Leidse studentenvereniging Quintus, met een anticoncep- tiekennisquiz, cabaret en een presentatie over voorbe hoedsmiddelen. Van der H den noemt die bijeenkoms 'goed bezocht'. Eenzelfde p sentatie hield Organon op dentenverenigingen in Ams dam, Maastricht, Nijmegei Rotterdam. Van der Heidei strijdt dat het om een proi tietoer ging. „Uit onderzoel gebleken dat 80 procent va Nederlandse vrouwen tussi de 20 en 24 jaar ten minste maal per maand de pil verp Een NuvaRing, die drie weï lang hormonen afgeeft in li doses, is dan een gemakkei alternatief." Volgens Van der Heiden ga het er niet om dat zij met sl dentes een jonge, trendsett markt wil bereiken. „Neder is een echt 'pilland' en daai door weinig geïnteresseerd nieuwe, minder belastende ticonceptiemogelijkheden. Daar willen wij veranderinj brengen." Zij denkt dat de voorlichtingscampagne eei goed begin is. „In tweegesp ken praten vrouwen niet gi over voorbehoedsmiddeler maar in een vrouwendispu in een vriendinnengroepje doen zij dat wel. Zo hopen de informatie verder te ver spreiden." fu li uu- Leiden l LINES'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 14