LEIDE Zes miljoen voor grond in Oostvlietpolder lar huis bellen, vrouwtje zoeken en zaken regelen A t M ,r'e« Mm m* tr Veel criminaliteit op bedrijventerreinen Spaar mee voor Intratuin! REGIO s staat bomen veg Leidse monumentenlijst groeit met 20 panden Eén verjaardag, twee burgemeesters m aantrekkelijke korting bij maandag 7 maart 2005 jiologieprijs louwstra Huidonderzoekster Joke Bouwstra van de eit Leiden is door igiestichting STW be- Simon Stevin Mees- Bouwstra krijgt de prijs vanwege haar en in het onderzoek transport van genees- door de huid. De iderzoekster ontvangt ijs een bedrag van een ien euro, dat ze vrij len aan toepassings- jnderzoek. Technolo- STW financiert wetenschappelijk k in Nederland en be- toepassing daarvan. Vereniging van vrienden: 'Russische roulette met belastinggeld' leiden - Leiden betaalt ruim 6 miljoen euro voor 37 hectare grasland in de Oostvlietpolder. Baggeraar Boskalis en de Grond en zandexploitatiemaatschappij Rijnland hebben een hoge grondprijs bedongen, bij wijze van schadeloosstelling. De prijs is ruim vijf keer zo hoog als de marktprijs voor grond met een agrarische of natuurbestem- ming. In de grondprijs verrekenen burgemeester en wethouders de kosten die beide eigenaars de afgelopen jaren hebben ge maakt, toen er nog sprake was van de komst van een bagger- depot. Die plannen zijn inmid dels van de baan. De gemeente wil een bedrijvenpark in de Oostvlietpolder aanleggen. De gemeente betaalt zo'n 16 euro per vierkante meter. De normale marktprijs voor gron den met een agrarische of na- tuurbestemming is ongeveer 3 euro per vierkante meter. Lei den heeft de grond aangekocht als compensatiegebied voor het bedrijvenpark in de Oostvliet polder. Een groot deel van het aangekochte terrein wordt na tuurgebied, een klein deel is be stemd voor bedrijven. De Vereniging Vrienden Oost vlietpolder stelt dat het college 'Russische roulette' speelt 'met het belastinggeld van de Leidse burgers'. „Het is maar zeer de vraag of dit een verstandige in vestering is, omdat de Raad van State zich nog moet uitspreken over het bestemmingsplan Oostvlietpolder", aldus woord voerder Bert Stemerdink. „Als het bestemmingsplan wordt vernietigd, is er ruim 6 miljoen euro uitgegeven voor grond waarvan het nog maar de vraag is hoe dit in de toekomst wordt bestemd." Niet verliezen Wethouder grondzaken en eco nomie, Alexander Geertsema, laat via een woordvoerster we ten dat de gronden 'voor onge veer dezelfde prijs worden te ruggekocht als waar ze indertijd voor zijn aangekocht'. „Plus een opslag voor gemaakte kos ten, maar dat is geen 12 euro per vierkante meter." Hoewel de koopovereenkomst door beide partijen is getekend op 8 februari, is de verkoper nog niet helemaal tevreden. „We willen niet aan de transac tie verdienen, maar ook niet verliezen", aldus de juridisch adviseur van Rijnland en Bos kalis, G. Johannes. „In principe d de eerste week van de maand is het druk in heihuizen ie Buma )e bezoekers van Ortel (besteden geen aan- 1 de dingen die om gebeuren. Ze zijn te j internetten of bellen 1 de cabines. Een don- brult iets onverstaan- arst daama in lachen krijg ik het idee dat dat hun stem sneller 1 Afrika als ze harder n", lacht eigenaar &t. :om is een van de ne- izen in Leiden. De Je hoek van de Haar- en de Hooigracht ver vijf telefooncabi- •n aantal computers temetten. Vooral de ik van de maand, als en binnen zijn, is het van jewelste. „Dan 400 klanten per dag. s allochtonen: Afri- lamers, Antillianen, in en Polen. Die kun- |eel goedkoper bellen Us je bijvoorbeeld in lining naar Polen belt ~t een normale vaste 170 eurocent per mi- bij mij is dat slechts ft." klanten bellen naar ran herkomst om bij pet familie en vrien- ti zaken te regelen, ise jongeren gebrui- elefoons en internet, a ze chatten om een e vinden en daama direct een afspraak- het er wat minder aan toe, blijkt uit ïl van Glenn, een lanse zakenman. Hij iger wekelijks in een 1 de Hooigracht voor iet Zuid-Afrikaanse Maar toen kreeg ik sen groepje Marok- gens. Ze waren luid- ze handelden in iets, t wat. In ieder geval, mdat de 3 October- l het niet wil, komen suwe bomen op de Hooguit kunnen er n plantenbakken ko- aan, die verplaatst rden voor de kermis, van de wijkvereni- Vest is er boos over fiente door de knie- r een 'eliteclubje'. )men op de Molen- in in oktober 2003 |wel ze net een jaar aren aangeplant. De lesten weg om de in de weg te staan, ïument. Quist sprak kapitaalvernietiging' westelijk deel van als 'wegwerpbuurt'. ken, zitbanken, alles 1 en moet eenvoudig ken voor de kermis- ;een nieuwe bomen plaats, heeft de ge- n weten. Niet alleen n in de weg voor de :ermis, ook is de stand te laag voor d laat de gemeente ïndien verwacht de dat de Molenwerf paar jaar opnieuw icht. Bomen passen ,,»i waarschijnlijkheid totaalplan', schrijft jk tibtenaar Verdel aan l gelooft daar niets imeente doelt daar- plannen voor het ,r laar dat is aan de van lage grondwa- or bemaling heb ik :vero." Gemeente maakt zich nog geen zorgen De gemeente Leiden maakt zich vooralsnog geen zorgen over het groeiend aantal bel winkels in Leiden. Er is geen maximumaantal vastgesteld en er wordt ook geen extra toezicht gehouden. In Am sterdam gebeurt dat wel, na dat uit onderzoeken is geble ken dat de branche in de hoofdstad gevoelig is voor criminele activiteiten. De CDA-fractie meent dat in Leiden het probleem wordt onderschat. „De landelijke signalen ge ven duidelijk aan dat er iets aan de hand is. Onderne mers in de binnenstad heb ben ons gewaarschuwd dat er een coffeeshopachtig pu bliek rondhangt bij heihui zen, waardoor klanten van omringende zaken worden afgeschrikt, met alle nadelige economische gevolgen van dien. Wij pleiten voor een hardere aanpak", aldus raadslid Linda Lieverse, die de kwestie binnenkort in een vergadering aan de orde wil stellen. op een bepaald moment kwam de politie langs en ik vond het erg onprettig dat ik net binnen was. Daarom koop ik nu liever belkaarten om thuis te bellen." Volgens Ortel-eigenaar Suat is de concurrentie binnen de branche moordend en de ex pertise miniem. Iedereen kan zo een belhuis openen, vertelt hij. „Je hebt niet eens een mid denstandsdiploma nodig. Veel buitenlanders van mijn vaders generatie steken hun geld in een belhuis om snel rijk te wor Volgens een ondernemer zou de gemeente minimaal een middenstandsdiploma en ICT-expertise verplicht moeten stellen voor iemand die een belhuis met cybercafé wil openen. Foto: Hielco Kuipers den, terwijl ze geen verstand hebben van computers en za kendoen." En dat is gevaarlijk. „Je moet goed opletten in deze branche. Ik heb wel eens ie mand achter de computer van daan geplukt die probeerde in te breken in het systeem. Daar naast zijn er oplichters die valse belkaarten willen slijten. Een kennis in Den Haag is zo een keer voor 20.000 euro het schip in gegaan", zegt Suat. Volgens de Turkse ondernemer zou de gemeente minimaal een middenstandsdiploma en ICT- expertise verplicht moeten stel len voor iemand die een bel huis met cybercafé wil openen. De gemeente is echter niet van plan zich daarmee te bemoei en: „Het is gewoon een legitie me business", zegt een woord voerder. Suat zou ook meer politietoe zicht willen, maar extra toezicht op de heihuizen in Leiden is niet aan de orde, laat de voor lichter van de politie Hollands Midden weten. „Dat zou al snel uitmonden in een beperking van vrijheid." Op vragen over mogelijke criminele activiteiten in heihuizen wil hij verder niet ingaan. Dat zou nadelig zijn voor bonafide eigenaren. leiden - Het gebeurt niet iedereen: twee burge meesters op verjaardagsvisite. Maar het over kwam mevrouw J. Poortman-Dingemans gisteren op de dag dat zij 100 jaar werd. Burgemeester Henri Lenferink (met ambtsketen) was uiteraard namens Leiden op bezoek, maar burgemeester Jaap Pop van Haarlem kwam ook een cadeautje brengen. Hij is namelijk een neef van de jarige. „Leuk om een collega aan het werk te zien", zei hij over Lenferink. Jannetje Janna Poortman-Dingemans kwam op 6 maart 1905 in Rotterdam ter wereld. Tijdens haar huwelijk kwam ze naar Leiden waar ze aan de Ma- redijk woonde, vertrok daarna 20 jaar naar Dren the maar sinds 1990 is ze weer terug in de Sleutel stad. „Een verrukkelijke stad." Haar gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk, is goed. „Ik ben onder een goed gesternte gebo ren." Daarom woont ze nog zelfstandig en doet het huishouden zelf. Wel heeft ze een nicht die haar helpt bij de post omdat ze slechtziend is. „Maar je moet niet kijken naar watje kwijt bent, je moet kijken watje overhoudt. Ik hou van het le ven want het is boeiend." Met het bereiken van de mijlpaal van 100 jaar be hoort mevrouw Poortman-Dingemans tot een se lecte club. In Leiden wonen momenteel 20 mensen van 100 jaar of ouder. Vijf staan er op de nomina tie dit jaar 100 te worden. Foto: Taco van der Eb leiden - Het aantal gemeente lijke monumenten is vorig jaar met 20 uitgebreid, tot in totaal 1543. Aan de lijst beschermde panden zijn onder meer het voormalig Joods Weeshuis in de Roodenburgerstraat, de Kaasmarktschool en delen van het Slachthuiscomplex aan de Maresingel toegevoegd. Uit het jaarverslag over 2004 blijkt dat de monumenten commissie in totaal vijf keer heeft vergaderd om adviezen uit te brengen. Dit gebeurde deels op eigen initiatief, deels op verzoek van burgemeester en wethouders en deels op verzoek van derden. Alle ad viezen zijn door burgemeester en wethouders overgenomen. Op verzoek van de Stichting Industrieel Erfgoed (Stiel) bracht de commissie een po sitief pre-advies uit over de elektriciteitscentrale aan de Langegracht. Dit jaar volgt een definitief advies over dit ge bouw uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Eveneens op verzoek van Stiel bracht de commissie een positief advies uit over enkele gebouwen aan de Maresingel, behorende tot het voormalig Slachthuister rein. Op verzoek van het Centraal Israëlitisch Weeshuis en de Vereniging Oud Leiden heeft het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat in april een plek gekregen op de gemeentelijke monumenten lijst. Het pand is momenteel in beeld als mogelijk Slaap- huis voor daklozen en was voorheen in gebruik als GGD- kantoor. De Adviescommissie Ruimte lijke Kwaliteit bracht de Kaas marktschool en de school aan de Stadhouderslaan onder de aandacht van de monumen tencommissie. De commissie adviseerde in december posi tief: burgemeester en wethou ders hebben deze adviezen nog in behandeling. Op eigen initiatief is de monu mentencommissie eind 2004 begonnen met een inventari satie van gebouwen langs de singels. De Rijnsburgersingel, de Maresingel en de Zijlsingel zijn al behandeld. In 2005 concentreert de commissie zich op de bebouwing aan de Zoeterwoudsesingel en de Witte Singel. De komende maanden buigt de commissie zich over een onlangs ingediend verzoek van de initiatiefgroep 'De Leidse Hout Monumentwaar dig'. Deze groep wil het com plete (sport) park op de ge meentelijke monumentenlijst geplaatst zien. Stiel heeft ge vraagd om de monumentale waarde van het 'Gorterge bouw' aan de Wassenaarse- weg 56 te bekijken. De com missie büigt zich dit jaar ook over de waarde van een bun ker uit de Tweede Wereldoor log aan de Morsweg. Naast 1543 gemeentelijke mo numenten telt Leiden 1364 rijksmonumenten en één pro vinciaal monument. hebben we overeenstemming bereikt, maar de eigendoms overdracht is nog niet geheel rond." Volgens Johannes probeert de gemeente aan de cijfers voor rentederving te 'knabbelen' en zou dat mogelijk tot een civiele procedure wegens 'onrechtma tige daad' kunnen leiden. „We hebben ook gemerkt dat de ge meente de drie verkopers ver schillend heeft behandeld." Ook het hoogheemraadschap Rijnland heeft onbruikbare grond aan de gemeente terug- verkocht: in totaal zo'n 13 hec tare. Uit tactische overwegingen handhaven grond- en zandex ploitatiemaatschappij Rijnland vooralsnog het beroep tegen de provinciale goedkeuring van het bestemmingsplan. Anderhalf jaar geleden gaf de raad burgemeester en wethou ders een mandaat voor een 'ac tief grondbeleid'. Voor aankoop van gronden werd ruim 16 mil joen euro uitgetrokken. door Eric-Jan Berendsen leiden - Leiden kampt - in ver gelijking met andere gemeen ten - met veel criminaliteit te gen ondernemers en bedrijven. Deze ongunstige score wordt vooral veroorzaakt door de zeer hoge criminaliteit op de bedrij venterreinen Leeuwenhoek en Cronestéin en in het winkelge bied in het centrum. Hoewel cijfers aantonen dat er de laatste tijd minder inbraken zijn gepleegd, heeft het verder terugdringen van criminaliteit tegen ondernemers en bedrij ven toch prioriteit in Leiden. Dat staat in het gemeentelijk Veiligheidsprogramma 2005- 2009 'Samen werken aan een veilig Leiden'. Ondernemers vinden het vaak nutteloos aangifte te doen. Vol gens het Veiligheidsprogramma spaart het in de ogen van on dernemers tijd om niets bij de politie te melden, de schade voor lief te nemen en 'gewoon' een stel nieuwe beeldschermen aan te schaffen. Momenteel wordt gekeken om aangifte makkelijker te maken, bijvoor beeld via internet. Winkeliers kunnen dat al doen sinds no vember vorig jaar. De gemeente wil samen met de Kamer van Koophandel en an dere (ondernemers)verenigin- gen de komende jaren parkma- nagement op alle bedrijventer reinen in Leiden van de grond krijgen. Probleem daarbij is dat de organisatiegraad van de on dernemers vaak nog laag is. Daarnaast wil Leiden meer po litietoezicht op de terreinen, het stimuleren van de oprich ting van winkeliersverenigingen en de deelname aan het Keur merk Veilig Ondernemen. Lei den is volgens het Veiligheids programma geen onveilig ei land in de Randstad maar kent de problematiek die past bij een middelgrote stad. In het Veiligheidsprogramma wordt ook omschreven hoe de criminaliteit gepleegd door veelplegers moet worden ver minderd. Leiden kent momen teel 59 volwassen en 17 jeugdi ge veelplegers. Hun delicten va riëren van autokraken tot win keldiefstal. Naar schatting 80 procent van hen is verslaafd aan harddrugs, alcohol en/of gokken, veelal gecombineerd met psychische problemen. Ook hebben velen van deze veelplegers vaak fikse schulden en geen huisvesting. Om de problemen aan te pak ken, sluit de gemeente zich aan bij de zogeheten ketenbenade ring. Dat betekent dat veelple gers moeten worden opgevan gen nadat zij door politie dan wel justitie zijn vrijgelaten. Daartoe wordt dit jaar een con venant afgesloten tussen ge meente, woningcorporaties, verslavingszorg, politie en re classering. Een sluitende 24- uurs opvang moet de overlast verder verminderen. Daarvoor wil de gemeente de Leonardus- kerk aan de Haagweg gebruiken en het GGD-gebouw aan de Roodenburgerstraat. Voor jeug dige veelplegers, onder de 18 jaar, wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Mijn wereld, mijn krant. I Leidsch 0 Dagblad (advertentie) ÏEilMHiS LeidschDagblad Lees nu Leidsch Dagblad i -M in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! e?Ja, ik neem een vast kwartaalabonnement en ontvang de eerste 2 weken gratis! Ik betaal: automatisch 56,20) per acceptgiro 56,70) Naam: M V Adres Postcode /Plaats: Ttelefoonnr:(l.v.m beeorgcontrole) Geboortedatum e-mailadres Bank-/girorekerun gnummer Handtekening: Uitsluitend bij automatische incasso. bvp< Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 127, 1800 VB Alkmaar, of bel 0800 - 1711 (gratis). E-maillezersservice!?hdc.nl of surf naar www.leidschdagblad nl Deze aanbieding is geldig tot 31 maart 2005 Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Ajt Dagblad o aM'/te/ O k weMSfW*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 7