Evangelische school rekent op meer dan 300 leerlingen LEIDEN REGIO Ruïne van Teylingen moet regionale trekpleister worden Woonwaarde is winst voor alle woningzoekende Leidse student zoekt zijn grote liefde in Den Helder Bewoners Vijf Meiplein willen schadevergoeding Belangstellenden komen uit wijde omgeving woensdag 23 februari 2005 leiden - Drie eigenaren van flat woningen aan het Vijf Meiplein willen van de gemeente een schadevergoeding. Zij menen dat de waarde van hun apparte menten is gedaald door de plannen om nieuwe winkels en appartementen te bouwen langs de Vijf Meilaan. De bewoners kijken nu uit op een onbebouwd terrein. Zij vin den dat de locatie van hun ap partement minder is geworden, nu het bestemmingsplan is ge wijzigd. Ook is het woongenot minder groot geworden, door dat hun uitzicht slechter wordt en ze minder privacy krijgen. Volgens het bestemmingsplan konden er tussen de flats en de Vijf Meilaan alleen 'dagwinkels' en 'openbaar groen' komen. Nu de gemeente het plan heeft ge wijzigd met een zogeheten arti kel 19-procedure is massalere bouw mogelijk geworden. Vol gens de bewoners zijn hun flats daardoor minder waard. Zij wil len dat de gemeente de schade vergoedt. De hoogte van het be drag moet een deskundige commissie vaststellen. Winkelcentrum De Luifelbaan aan het Vijf Meiplein wordt op dit moment ingrijpend ver bouwd. Behalve 20 nieuwe win kels, waaronder een Lidl en een Hema, komen er een woonto ren en een parkeergarage. De renovatie kost 65 miljoen euro. Ook een bewoner van de Vliet- weg wil een schadevergoeding van Leiden. Hij meent dat zijn huis in waarde is gebouwd door de komst van huizen en een woontoren aan de overkant van het water. Oorspronkelijk was de bestemming van de grond 'glastuinbouw' met gebouwen van maximaal 6 meter hoog. door Marijn Kramp leiden - Een Evangelische basis school in de gemeente Leiden kan op meer dan driehonderd leerlingen rekenen. Dat denkt de Stichting Evangelisch Onderwijs Leiden die bij de gemeente een aanvraag heeft ingediend om zo'n school ook daadwerkelijk op te richten. Aangezien er in deze regio geen evangelische basisschool is, verwacht de stichting leerlingen uit de wijde omgeving. Het zo genoemde voedingsgebied van de school bestrijkt 24 gemeen ten en wordt begrensd door de gemeenten Haarlemmermeer, Boskoop, Katwijk en Leid- schendam-Voorburg. Vanwege deze streekfunctie wil de stichting graag een school gebouw op een plek in de stad die goed bereikbaar is met de auto en met het openbaar ver voer. Volgens de stichting heeft één op de 200 leerlingen belangstel ling voor evangelisch onder wijs. Voor deze regio komt dat neer op een totaal van 410 po tentiële leerlingen voor het schooljaar 2005. In de vijf jaar daarop neemt het totale aantal leerlingen in deze regio, en dus ook het aantal belangstellenden voor evangelisch onderwijs, iets toe. Waarna het na 2010 af neemt tot iets onder de 400 leerlingen. De stichting hoopt de school deuren te kunnen openen in augustus 2006. Evangelische basisscholen zijn zeldzaam in Nederland. Alleen in Amsterdam, Arnhem, Eind hoven en Zaanstad is een school te vinden waar evange lisch onderwijs wordt gegeven. De evangelische beweging legt de nadruk op de persoonlijke relatie met Jezus en God. De stichting vindt het belangrijk dat kinderen dat niet alleen dat ene uur in de kerk op zondag horen, maar ook de 30 uur dat een kind gemiddeld per week op school zit. Drieduizend bezoekers per jaar veel te weinig voor middeleeuwse burcht Zowel de Leidse Regio als de Duin- en Bollenstreek kampt met probleem dat er maar heel weinig starters een huis krijgen en 1 heel weinig huurders kunnen verhuizen. Archieffoto: Mark Lami door Roza van der Veer voorhout - De ruïne van Tey lingen moet een regionale trek pleister worden. Het huidige aantal van drieduizend bezoe kers is veel te weinig voor de middeleeuwse burcht die ver stopt ligt achter de bebouwing van de Teylingerlaan van Voor hout en Sassenheim. Een mu seum, een tijdvenster en een theehuis moeten de ruïne op de toeristische kaart zetten. De ruïne van Teylingen stamt uit de dertiende eeuw. Het is samen met de ruïne van Brede- rode (bij Santpoort) een van de laatste burchten in Holland. Het kasteel met ringmuur en woontoren en omringd door een slotgracht, vooral bekend geworden door Jacoba van Bei eren die haar laatste jaren in de burcht doorbracht, is sinds de zeventiende eeuw een ruïne. Inmiddels is de vesting gecon serveerd en trekt jaarlijks zo'n drieduizend bezoekers. Plan nen tot herbouw worden door de beheerder, de Kastelenstich ting Holland en Zeeland, afge wezen. Want dan is het maar de vraag uit welke tijd het kasteel Teylingen moet worden her bouwd: de middeleeuwse burcht uit de dertiende eeuw of de versterking in latere jaren. Ook al is van herbouw geen sprake, de ruïne is bijzonder genoeg om meer aandacht te krijgen. Dat vindt niet alleen de Voorhoutse wethouder Van Steijn maar inmiddels ook de gemeenten in het samenwer kingsverband Holland Rijnland, de Kastelenstichting, provincie en de Rijksgebouwendienst, ei genaar van de ruine. Gezamen lijk werken ze aan een plan om de ruïne meer voor het voet licht te brengen. „Probleem van de ruïne is dat hij vanaf de Sas- senheimse kant bijna niet te zien is. Ook de toegang naar de mine is slecht te vinden. Daar moet je dus sowieso al iets aan Jorrit Faassen uit Leiden heeft de afgelopen dagen het noor den van Noord-Holland in zijn greep gehouden. Met een pos teractie in Den Helder was hij op zoek naar zijn grote liefde. Het Noordhollands Dagblad, RTL Boulevard, Omroep Noord-Holland en Hart van Nederland van SBS6 toonden interesse voor zijn verhaal. Maar is het allemaal wel waar? Inmiddels neemt hij de tele foon niet meer op en ook voi- cemail-oproepjes blijven onbe antwoord. En zijn moeder laat desgevraagd weten dat haar zoon niet (meer) in de publici teit wil. Faassen, de superro manticus die half Den Helder en Julianadorp vol plakte met affiches van de vrouw van zijn dromen, is even ondergedo ken. Hij lijkt het slachtoffer te zijn van een uit de hand gelo pen grap. Want de foto op zijn affiches is er een van de Au stralische zangeres, actrice en soapster Delta Goodrem, en niet van het onbekende meisje uit Den Helder of Julianadorp waar Jorrit al anderhalf jaar Jorrit Faassen zoekt in Den Helder naar de blonde vrouw van zijn dromen. Foto: Noordhollands Dagblad De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de 8reestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van nmoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen 0 71 63 56 424 naar op zoek zegt te zijn. Zo'n achttien maanden gele den liep Faasen (24) naar eigen zeggen de blonde dame tegen het lijf in een Amsterdamse kroeg. Ze kletsten wat, wissel den e-mailadressen uit en had den een tijdje elektronisch contact. Zo kwam Faassen ook aan de foto die op de posters staat die hij in Den Helder heeft verspreid. Maar hij raakte haar adres kwijt, vergat een te lefoonnummer te vragen en bleef met lege handen achter. Hij wist nog wel dat ze had ge zegd uit Den Helder te komen. Blijkbaar bleef het knagen bij Faassen want afgelopen week einde doolde de romantische ziel uit Leiden door Den Hel der. Op zoek naar het meisje van zijn dromen. Dus plakte hij het centrum en Julianadorp vol met foto's van de aantrekkelij ke blondine. De gouden tip was goed voor 200 euro. De speurtocht had wel iets weg van een combinatie van de te levisieprogramma's All you need is love en Spoorloos en kon moeiteloos in een boekje uit de Bouquetreeks. Al snel na de plakactie werd er via internet op zijn posters ge reageerd. Gewezen werd onder meer op de website van The G8 Beerlog, de weblog van een studentikoze club uit Leiden, niet helemaal toevallig ook de woonplaats van Faassen. Hij blijkt daar ineens 'Peter Orno' te heten, duidelijk een bekende figuur bij 'G8'. Op de site geeft 'Peter Omo' zelf uitleg. Via msn - en dus niet in een kroeg in Amsterdam, zoals hij zelf eer der vertelde - was hij met een meisje uit Den Helder in con tact gekomen. Na een tijdje met haar gemaild te hebben wilde Peter/Jorrit haar wel eens ontmoeten. Zij wilde haar adres niet geven, maar stuurde wel een foto. Van haarzelf, dacht de verliefde romanticus, die meteen be sloot zijn zoektocht naar de vrouw achter de foto groot aan te pakken. Bij toeval stuitte een verslaggever van het Noordhol lands Dagblad op de plakactie en vervolgens werd hij ook door verschillende omroepen benaderd, die maandagavond uiteindelijk toch geen aandacht aan het onderwerp besteed den. Onbekend is of Faassen nu gedesillusioneerd thuiszit en de telefoon niet opneemt, of op weg is naar Australië voor een ontmoeting met Delta Goodrem, onder meer bekend van de soapserie 'Neighbours'. Eén ding staat wel vast: de 200 euro beloning voor het vinden van zijn droomblondine kan hij in zijn zak houden. Een be drag dat symbool zou kunnen staan voor de keerzijde van het online daten. Eric-Jan Berendsen Ronald den Boer door Sjaak Smakman leiden - Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als het allemaal lukt, kunnen vanaf t november alle woningzoekenden in alle zestien gemeenten van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek zich inschrijven op alle vrijkomende huurwoningen. Er komt dan ook een nieuwe manier van verde len, die ervoor moet zorgen dat méér mensen het huis van hun dromen kunnen betrekken. Ne gen vragen en antwoorden. Hoe werkt het nu? Op dit moment bestaan er nog twee gescheiden woningmark ten, die van de Duin- en Bollen streek en van de Leidse Regio. In de Duin- en Bollenstreek worden woningen 'gelabeld', dat wil zeggen dat ze worden bestemd voor starters, door stromers en/of mensen van buiten de regio (vestigers). Is de woning bestemd voor een star ter, dan wordt die toegewezen aan de liefhebber met de hoog ste leeftijd. Een doorstroomwo- ning gaat naar de kandidaat die al het langst in een huurhuis woont, de zogeheten woond- uur. In de Leidse regio telt bij star ters niet de leeftijd, maar hoe lang ze al staan ingeschreven. Bij doorstromers geldt net als in de Duin- en Bollenstreek de woonduur. De Leidse regio kent geen labeling, maar wel normen voor passendheid. Een alleenstaande kan bijvoorbeeld niet inschrijven op een wat gro ter eengezinshuis. Ook wordt gekeken naar het huishoudin- komen om te voorkomen dat mensen met een hoog inkomen in een hele goedkope woning komen. Waarom wordt niet gewoon voor een van de huidige verde lingsmethoden gekozen? Beide gebieden kampen met het probleem dat er maar heel weinig starters een huis krijgen en maar heel weinig huurders kunnen verhuizen. Als je toch naar een gezamenlijk systeem moet, kun je beter kijken of je niet iets beters kunt bedenken. Wat voor mogelijkheden zijn er?' Er zijn talloze varianten in om loop. Om een hele vergaande te noemen: de loterij. In Soest worden alle vrijkomende hui zen gewoon verloot onder alle belangstellenden. Dat heeft een voordeel: wie niet te kieskeurig is en op veel huizen inschrijft, heeft de beste kansen. Dat pakt goed uit voor starters voor wie eigenlijk alleen maar telt dat ze een eigen dak boven hun hoofd willen hebben. Nog een voor deel: het systeem is makkelijk uit te leggen. Maar omgekeerd kun je als cor poratie geen 'verhuisketens' op gang brengen en met één vrij komend huis meerdere wo ningzoekenden gelukkig ma ken. En nog een nadeel: loting druist in tegen het gevoel dat je gewoon netjes achteraan in de rij moet aansluiten. En wat is het hier geworden? Het wordt een systeem zonder dat huizen voor bepaalde groe pen worden aangewezen. Nieuw is de introductie van het begrip woonwaarde. Het aantal punten van een woningzoeken de bestaat straks uit zijn woon- of inschrijvingsduur plus die zogeheten woonwaarde. Dat laatste is de 'waarde' van het huis dat hij of zij achterlaat. Hoe je die 'waarde' moet bepa len is nog de vraag. Dat kan de gemiddelde wachttijd voor een bepaald soort huis zijn maar ook afhankelijk zijn van de WOZ-waarde. Meneer en me vrouw Van Duijn die al heel lang in een huis wonen, kun nen dan straks kiezen waar ze naar toe willen. Starters d<lte tegen missen die extra pu omdat ze nog geen huis h ben. Die zullen dus mindi kiezen hebben. 0 Wat zijn de voordelen? Om te beginnen is het eer eenvoudiger dan de huidi manieren van huizen to ei zen. Omdat je niet meer ki naar inkomen en gezinsg kan iedereen inschrijven huurhuizen. De vrijheid huurder wordt zo veel gnEu Het risico dat mensen me hoog inkomen in een goe huis komen, blijkt in de klein te zijn. De grote pli mensen die verhuizen, ni lijk weer helemaal op nul ten staan. Ze hoeven d; tot Sint Juttemis te wach ze ooit nóg een keer will< "j huizen. Die zekerheid zo voor dat mensen sneller zen. Ervaringen elders, g ken met woningzoekend de regio en berekeningei ben laten zien dat het 00 werkt. En dat er dus mei is dat je met één vrijkom huis meerdere woningzo den kunt helpen. Wat zijn de nadelen? Starters moeten genoegt men met de woningen d 'overblijven' aan het ein de rit. Dat zijn natuurlijk mooiste huizen. Maar tal huizen dat voor hen schikbaar komt, zijn ze slechter af dan nu. da L'S iel ?i»o 1 e kli op dr; Is dat aan wijzen van hu voor starters dan toch gt idee? Als je populaire woning bestemmen voor starter kunnen ze niet meer mt in de 'verhuisketens' w: de woningmarkt weer 0 moet komen. Uiteindeli men er dan dus minder ningzoekenden in het h ze graag willen. Je moet heel goed afvragen of d j 'winst' voor starters dot speciaal aanwijzen van opweegt tegen de winsl woningzoekenden boel die verhuisketens lel lopen. lai ld iek Lost dit verdeelsysteem genlijk wel wat op? Elk verdeelsysteem blijl melen in de marge als te verdelen valt. En dat| Holland Rijnland nu ei het geval. Óm woning: den echt te helpen moi meer betaalbare koop huurwoningen komen. dan kun je de wachttiji een (ander) huis echt tj brengen. De enorme sl van de huizenprijzen ii gelopen tien jaar is ooi te boosdoener. Die hei gezorgd dat veel huuri stap naar een koopwoi meer konden zetten. Maar de krapte op de markt onderstreept oojsT lang van een goed verckhil teem: als er maar heel L- vergeven valt, is het val 1 nóg groter belang dat jrS mee zoveel mogelijk njrik; helpt. Alle winst die je ide kunt boeken, is meer q kom. P3 'lop Hoe zeker is het dat deph zo verdeeld gaan wordrne De komende maandei |e de zestien gemeenterq erover uitspreken, wai ni de regio Holland Rij10'1 het groene licht moet jerv 1 november moet het pjf systeem dan gaan dra|je name in de noordelijk streek ligt nog wel eerr^ De gemeenten daar k^ng met het vertrek van stfct k naar de nieuwbouw itjas gelegen mega-nieuwb Getsewoud in de Haajvo' meer. Daar willen ze meer mogelijkheden P ters en denken ze toe labeling. yd, lik doen. En als je de ruïne vervol gens hebt gevonden, is er wei nig te beleven. Je loopt een rondje in de woontoren en ziet de vele duiven, gaat nog even de ringmuur op, bekijkt de klei ne expositie en het is klaar. En dat terwijl de ruïne historisch van groot belang is", aldus Van Steijn. Tijdens een recent gehouden informatiebijeenkomst van alle betrokkenen, inclusief de om wonenden, is afgesproken dat de ruïne ongemoeid wordt ge laten. Door de bouw van bij voorbeeld een museum of ex positieruimte wordt bezoekers meer geboden. „Dat zou in de zogeheten schuur van Reek- man, een rijksmonument, kun nen. Er wordt bijvoorbeeld ge zocht naar een expositieruimte voor heraldiek, dat zou daar ook een plek kunnen krijgen. Die schuur moet dan wel wor den aangekocht van de eige naar." Bijkomend voordeel is dat door het slopen van wat bij gebouwen bij de Sassenheimse bollenschuur de mine vanaf de Sassenheimse Teylingerlaan opeens veel beter te zien is. En mogelijk kan daar dan ook ge lijk een duidelijke toegangsrou te worden gemaakt. Andere opties zijn de bouw van een theehuis, al dan niet in combinatie met het museum, om bezoekers te trekken. Een tijdvenster, waarbij via een computerscherm de vesting Teylingen voor het oog van de kijker herrijst, moet het kasteel meer doen leven zonder dat een uitgebreid beroep op de fantasie hoeft te worden ge daan. Ook wordt nagedacht over een combinatie met het jachtgebied van Teylingen, de Keukenhof, en 't Huys Dever in Lisse. „Dat kost natuurlijk allemaal geld. Maar om geld te krijgen, moet je eerst een goed plan hebben om zo'n gebouw niet De ruïne van Teylingen in Voorhout. Archieffoto: Dick Hogewoning langer te verstoppen. Dat moet je promoten want nu zijn er heel veel mensen uit de Bollen streek die nog nooit in de ruine zijn geweest", aldus Van Steijn. Hij hoopt nog dit jaar alle par tijen op een lijn te krijgen zodat in 2006 begonnen kan worden met de uitvoering. „En mis schien staat er dan nog niet ge lijk een museum maar begin nen we eerst met het tijdven ster. We kijken wel wat het makkelijkst te realiseren is."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 14