Zondag open! Nederlands geld niet meer nodig BINNENLAND 1 'Vlag op schooltas provocerend' TFYF! Utrecht weet zich geen raad met overlast Marokkaanse jongeren 'Bevrijdingsdag, 'bindingsdag'? Slordig!' Herben niet gewaarschuwd voor bedreiging met de dood Original nieuws bij Van Til Politie valt lege woning binnen 'Suriname kan rijk land worden' ijsselstein/gpd - Patrick Balk (16), leerling van het Cals Colle ge in Ilsselstein, moet van de schoolleiding een Nederlands vlaggetje van zijn schooltas ha len. Volgens de directie kan het beschouwd worden als 'provo cerend gedrag' ten opzichte van leerlingen van vooral Marok kaanse afkomst. Directeur Bijeman spreekt te gen dat er van Marokkaanse kant druk is geweest om het vlaggetje te verbieden. De vader van de leerling betwijfelt dat. Hij zegt dat zijn zoon geregeld doelwit is van bedreigingen door Marokkanen. „Ze vallen over zijn kleding. Hij wil graag in het leger en heeft daarom vaak legerkleren aan. Ook zijn tas doet militair aan. Maar Pa trick is absoluut niet vechtlus tig. Toch vinden ze dat hij hen uitdaagt. Het is te gek voor woorden." Bijeman zegt dat de school geen platform is voor provoce rend gedrag. „Bepaalde gedra gingen van leerlingen kunnen andere leerlingen het gevoel ge ven dat ze niet welkom zijn." Met Patrick is het ook niet al leen dat vlaggetje, zegt hij. „Een aantal jongens wil zich niet houden aan de beleidslijn die we aan het uitstippelen zijn. We zijn in dialoog met hen." De leerling moet de directeur maandag laten weten of hij de driekleur van de tas haalt. Voor alsnog voelt hij er niets voor. (advertentie) Ontdek het eilandgevoel boek via www.texel.net OF BEL WV TEXEL 0222 314741 utrecht/gpd - Gemeente, poli tie en eigenaar Cório weten niet hoe ze de overlast van Marok kaanse jongeren in het Utrecht se winkelcentrum Hoog Catha- rijne moeten aanpakken. Ze ko men begin volgende week bij een voor spoedoverleg over de aanhoudende ongeregeldhe den. Donderdagavond veroorzaak ten groepjes Marokkaanse jon geren voor de tweede opeen volgende koopavond rellen in het overdekte winkelcentrum. De politie deelde harde klappen uit. Het winkelend publiek vluchtte het centrum uit, win kels sloten de deuren. Deze week werden vijf jongeren gear resteerd, vorige week elf. De politie weet niet hoe het ver der moet. „Zijn de maatregelen wel voldoende? Of niet? Moet het intensiever?" vraagt een po litiewoordvoerder zich af. „Mis schien moeten we in gesprek met de jongeren." Ook Cório, beheerder en eigenaar van Hoog Catharijne, weet het niet. Manager Van der Heijden, die donderdag acht man beveili ging had lopen: „Het opstape len van beveiligingsmensen, heeft dat zin?" Cório vreest dat de rellen op lange termijn een probleem vormen voor het imago van het winkelcentrum. „De eerste keer leek het inci dent en dat leidde er gelukkig niet toe dat er minder bezoe kers kwamen." Vorig jaar zorgde een andere aanpak ervoor, dat wel de over last van daklozen en drugsver slaafden verminderde, maar niet die van jongeren. Toen zijn er afspraken gemaakt met poli tie, winkeliers en het jongeren werk. „Intensiever politietoe zicht, winkeliers die goed letten op hun spullen en actief jonge renwerk. Die aanpak loopt goed, alleen de inzet van het jongerenwerk is nog niet tot volle wasdom gekomen", zegt burgemeester Brouwer Probleem is volgens haar, dat veel van de jongeren van buiten de stad Utrecht komen. De bur gemeester heeft de kwestie ook aangekaart bij de Unie van Ma rokkaanse Moskee Organisa ties. In moskeeën zou aandacht aan het probleem zijn geschon ken. "jjft Hogeschool het perspectief B www.haagsehogeschool.nl Ons adres: Openingstijden: Noo-d'ertoOe 1038 Ma-Di-Wo 9 30-17.30 uur isEr™ EHHr"' Van tllVlllGJIHIli Q Eigen parkeerterrein www.van.ilnl DESIGNCENTRUM (advertentie) den haag/gpd - LPF-kamerlid Mat Herben heeft via de televi sie moeten vernemen dat hij sinds oktober 2003 op de do denlijst stond van terreurver dachte Jason W. GroenLinks- fractievoorzitter Femke Halse- ma heeft minister Donner (jus titie) inmiddels om opheldering gevraagd over de volgens haar 'schandalige gang van zaken'. Het tv-programma Nova meld de donderdagavond dat de na tionale recherche al in oktober 2003 op de hoogte was van Ja- sons plannen om Herben, pre mier Balkenende en minister Zalm te vermoorden. Jason W. werd vorig jaar november in Den Haag opgepakt na een urenlange belegering van zijn woning. Daarbij wierp hij handgranaten naar de politie. Een vreemde gewaarwording om zo van die doodsbedreiging te horen, vindt Herben. „Na tuurlijk had ik dat destijds wil len weten. We zijn bij de LPF wel wat gewend, maar ik had er wel van op de hoogte willen zijn." Normaal gesproken treft de politie maatregelen als ie mand bedreigd wordt. „Ze hou den je huis in de gaten, luiste ren zo nodig je telefoonge sprekken af', somt Herben op. De zaak is Halsema in het ver keerde keelgat geschoten. Vorig jaar deed zich iets soortgelijks voor met WD-leider Van Aartse'n, die ook niet op de hoogte werd gesteld van een doodsbedreiging aan zijn adres. Zijn naam werd genoemd in de brief die de moordenaar van Theo van Gogh op diens li chaam had achtergelaten, maar de WD-leider hoorde dat pas dagen later. Halsema nam dat toen minister Donner zeer kwa lijk. „Eigenlijk vind ik de situa tie van Mat Herben nog schan daliger", zegt ze. „Als Nova de informatie niet te pakken had gekregen had hij het nooit ge weten." Amsterdam, Breda, Delft en Eindhoven Zondag 30 januari 5 van 10-17 uur Het ontbijt staat klaar! Ma t/m v 10 - 21 uur Za 9 - 20 uur. www.lKEA nl 0900-235 45 32 (0.10/min 1.95 ;sen 10-11.30 uur Tafel GS 1296 is van recente datum, maar door de Gebroeders Van der Stroom geheel in de geest van W.H. Gispen ontworpen. En daardoor perfect passend bij de diverse (remake) eetkamerstoelen uit de Dutch Originals-collectie. Zoals de 101 H: een verende achterpootloze dinerzetel van de hand van Gispen zelf. eerokend kind: der kanker Icht - Kinderen die dage nlangere tijd worden bloot- lid aan tabaksrook lopen |dan 3,5 keer zoveel kans lis volwassene longkanker Jjgen. Dat blijkt uit onder- |dat gisteren in het British :al Journal is gepubli- t. Voor het onderzoek is [ken naar 300.000 mensen loit, of langer dan tien jaar |iadden gerookt. Iets min- n de helft is zeven jaar jgd om de gevolgen van foken in kaart te brengen. 1 op cd-rom's [discussie iaag - Minister Van der .en (Onderwijs) heeft over- let staatssecretaris Wijn itingen) over het BTW-ta- ir educatieve cd-rom's laakte het ministerie van gisteren bekend. Uitge- in scholen klagen al een over het feit dat cd-rom's lesmateriaal worden ge- onder het hoge tarief van :ent vallen. Schoolboe len onder het tarief van cent. nner wil verbod li-symbolen «burg - Minister Donner ïstitie beslist begin maart nazi-symbolen wil verbie- Tegelijkertijd zal hij in een aangeven in hoeverre een rking van 'haatdragende ïodig is. Dat heeft Donner edeeld na afloop van :g met zijn EU-collega's in nburg. Het verbod op na- nbolen kwam gisteren aan ïuropees justitiecommis- Tattini stelde zo'n verbod naar aanleiding van de ïotie over de Britse prins die op een feestje ver- n in een nazi-uniform. breidt kuit De TBC-besmetting in lijkt zich over Nederland breiden. De zieke mede- ir van de Cl000 in Zeist 'een 8-jarig jongetje uit olde te hebben besmet, erband tussen dit geval en smetting in Zeist staat aldus de GGD Flevoland. Ider van het jongetje is i< aam bij een supermarkt, hij zijn zoontje meenam de winkel, is het kind daar 1 tri itact gekomen met de ht ut Zeist. Het lijkt erop dat igen een open en dus be- elijke vorm van TBC heeft. rapeut vast aren misbruik idam - Justitie en politie :n dinsdag een 57-jarige )eut uit Rijswijk aange- ;n op verdenking van ja- en stelselmatig mis- van een jonge vrouw. De s in onderzoek bij justitie litie in Amsterdam, omdat isbruik zich daar zou heb- Dorgedaan. Het 26-jarige offer heeft onlangs aan- edaan. Volgens de politie zij zes jaar nodig gehad moed op te brengen rermeende misbruiker aan :entenis in ordzaak idam - Een 24-jarige man lekend dat hij op 1 de- de er in Amsterdam-Osdorp -jarige vrouw met mes- om het leven heeft ge- t. Volgens justitie is de len bekende van het offer. Het motief ligt in de onele sfeer'. De vrouw is ,t r eigen huis gedood. Haar ga, lijk overschot werd gevon- "ir haar vader. bee impartij Turkije iter' CDA Het CDA gaat op Eu- niveau nauw samenwer kt de Turkse islamitische -jniAKP van de Turkse pre- irdogan. De partij is giste- waarnemer toegelaten [Europese koepelpartij Europese Volkspartij), be ook het CDA behoort, (voor het eerst dat een is- >che partij de waame- latus krijgt. De EVP heeft psloten om Ons Oekraïne, ij van de Oekraïense pre- j Joesjtsjenko, als waarne- e te laten. ïede centrum llzoekers - Het tweede vertrekcen- ir uitgeprocedeerde kers komt in het Bra- Vught. Burgemeester en iders hebben daarover Temming bereikt met itraai Orgaan opvang kers COA. De gemeen- moet er nog wel mee in- ten. In Ter Apel is het 'ertrekcentrum geves- de centra worden afge- I asielzoekers voorbereid p terugkeer naar het land jrkomst. door Alex Bogers en Rudi Buis den haag - Bevrijdingsdag moet worden omgedoopt in 'Dag van de democratie en van de bin ding'. Het kabinet wil, met mi nister Rita Verdonk voorop, 5 mei aangrijpen om de kloof tussen allochtonen en autochtonen te dichten. „De Belgen, Fransen, Britten en Amerikanen houden allemaal hun tradities in ere. Ne derlanders gaan slordig om met hun geschiedenis." Nooit! Nooit mag er ook maar een spat veranderen aan de vie ring van 4 en 5 mei. Tenminste, als het aan Jan Adriaan Eijkel- hoff ligt, 87 jaar alweer en in de oorlog steun en toeverlaat voor Britten die in de slag om Am- hem vochten. Eijkeffioff her denkt naar eigen zeggen iedere dag. In zijn kelder gaf hij na de slag om Arnhem onderdak aan vier Britse militairen. Ook bracht hij in de oorlogsdagen informatie en goederen over aan Britten in het veld. „Dat heeft mij wellicht een beetje traditioneel gemaakt", verklaart hij. De oud-verzetsstrijder, woon achtig in het Gelderse Ooster beek, vindt dat voor andere the ma's maar een andere dag moet worden gezocht. „Laten wij voor eeuwig vasthouden aan onze dagen, de dodenher denking op 4 mei en Bevrij dingsdag op 5 mei. Dat doen Britten, Belgen en Fransen ook met hun oorlogen en revolu ties." Formeel blijft 5 mei gewoon Be vrijdingsdag heten. Toch wordt er sinds deze week weer gemor reld aan het karakter van de dag. De viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog blijft bestaan, maar daarnaast moet op deze dag het 'wij-zij- gevoel' tussen allochtonen en autochtonen aan de kaak wor den gesteld, vindt minister Rita Verdonk en met haar het kabi net. Het idee voor een nieuwe opzet van Bevrijdingsdag ontstond af gelopen week tijdens een be zinningsbijeenkomst in de Haagse Ridderzaal. In een am biance van tafels vol vazen met tulpen én grote kartonnen bor den met spreuken als 'een vriendelijk woord doet nie mand kwaad', spuiden tal van organisaties en bestuurders ideeën. Zoals de 'Dag van de democratie en van de binding'. Op het plan is veel kritiek. Met name oorlogsveteranen en ou deren zijn furieus. Juist in de week dat de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz- Birkenau wordt herdacht, klinkt in Nederland de roep om Be vrijdingsdag een andere tint te geven. Bovendien is het dit jaar zestig jaar geleden dat de Duit sers zich overgaven, een mijl paal. Vandaar dat minister-pre sident Balkenende gisteren tij dens de ministerraad aangaf dat Bevrijdingsdag op z'n vroegst volgend jaar een andere stempel krijgt. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei bestrijdt dat daarmee de kernboodschap van Bevrij dingsdag verloren gaat. „De link met de Tweede Wereldoor log blijft. Alleen krijgt de dag een breder karakter. De viering van Bevrijdingsdag met thema's als vrijheid, democratie en rechtsstaat wordt niet te grab bel gegooid, maar juist ver breed en verdiept", aldus een woordvoerder. De Wageningse socioloog Kees de Hoog noemt dat 'onzin'. Juist door een dag van binding in het leven te roepen, sugge reer je dat er enorme verschil len in de maatschappij zijn, vindt hij. „Staan dan links van een gedenksteen de zwarten, en rechts de blanken? Dat klinkt een beetje grof, maar volgens mij valt het allemaal nog wel mee." De Hoog wijst op de groeiende allochtone midden klasse. „Laten we niet vergeten dat het merendeel van de al lochtonen wel integreert. Daar heb je geen dag van de binding voor nodig." Zeker niet op Bevrijdingsdag, meent de Wageningse hoogle raar. De Amerikanen vieren nog altijd Independence Day, de herdenking van de onafhanke- Bevrijdingsfestival in Den Bosch. Volgend jaar viert Nederland misschien op 5 mei de Dag van de demo cratie en van de binding. Archieffoto: GPD/Marcel van den Berg lijkheidsverklaring van 4 juli 1976. Op 14 juli ligt Frankrijk stil voor de herdenking van de bestorming van Bastille in 1789. Hoogleraar De Hoog: „Het is pas zestig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is afgelo pen. Ik vind dat wij slordig met onze geschiedenis omgaan." amsterdam/anp - De politie heeft gisteren enkele stra ten in de Amsterdamse wijk Buitenveldert afgezet, om dat ze vermoedde dat in een woning aan de Soetendaal een gijzeling aan de gang was. Het bleek loos alarm te zijn. Een arrestatieteam deed iets na half twee 13.30 uur een inval in het huis. De politie verwachtte daar een ge gijzelde man aan te treffen, maar het pand bleek leeg te zijn. Volgens omwonenden is het gezin dat in het huis woont, met vakantie. Een politiewoordvoerder wilde niet ingaan op de aanleiding voor de actie. De leerlingen van een vmbo-school in het gebied werden door de poli tie naar huis gestuurd. Foto.- ANP/Evert Elzinga door Nina Jurna Paramaribo - Nederland moet stoppen geld te pompen in de Surinaamse economie, vindt mi nister Van Ardenne van Ontwik kelingssamenwerking. „Surina me moet op eigen benen kunnen staan." De potentiële rijkdom wordt bevestigd in een rapport van de Wereldbank. Daarin wordt de voormalige Nederland se kolonie het zeventiende rijk ste land ter wereld genoemd. Minister Van Ardenne voert de komende dagen overleg met haar Surinaamse collega van Planning en Ontwikkelingssa menwerking Raghoebarsingh over een nieuwe relatie tussen Nederland en Suriname. Een zakelijke in plaats van een ont wikkelingsrelatie. Van Ardenne: „Suriname heeft de potentie een rijk land te worden. Er zijn genoeg natuurlijke hulpbron nen: olie, hout, goud. We moe ten af van een afhankelijkheids relatie waarbij Nederland maar geld blijft pompen." Maar hoe zit het met armoede bestrijding? Nog altijd leeft een meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens. Van Ardenne:Als Suriname in staat is de natuurlijke hulpbronnen te gebruiken, kan ze zelf de be strijding van armoede ter hand nemen. En bijvoorbeeld ook goede gezondheidszorg creë ren. Nu betaalt Nederland dat voornamelijk. In onze nieuwe relatie moet dat veranderen." De nieuwe relatie moet gericht zijn op samenwerking op het gebied van drugsbestrijding, culturele samenwerking en sti mulering van het bedrijfsleven. De afbouw van de oude ont wikkelingsrelatie mag over vijf jaar worden uitgesmeerd, want veel zaken zijn niet goed ge gaan, zo bleek vorig jaar uit het rapport 'Geleerde Lessen'. Veel geld kwam niet op de juiste plaats terecht of werd gestoken in projecten die uiteindelijk niets opleverden. In de Nationale Assemblee in Suriname bleek dat zowel de coalitiepartijen als de oppositie voor afbouw van de ontwikke lingsrelatie zijn. „We moeten ons op onze buurlanden rich ten, zoals Brazilië en Venezu ela", aldus parlementslid Jenny Simons van de Nationaal De mocratische Partij. Onlangs ging Suriname samenwerkings verbanden aan met China, In dia en Indonesië. (advertentie)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 3