Normen luchtkwaliteit staan Oostvlietpolder in de we; Het moet smaken zoals bij oma thuis LEIDEN REGIO WIJNKANS Dlrck lil Ondanks verlies toch goed jaar voor Crue Ministerie vindt normen soms te strei VAN DE M UM)! Marqués de Tobar Ribera del Duero I presenteert WD Noordwijk wil voo;: horeca ruimere sluitings Duin- en Bollenstreek he meer bedrijfsterreinen n<* woensdag 26 januari 200 door Janet van Dijk leiden - De strenge normen voor luchtkwaliteit vormen een grote bedreiging voor het plan om in de Oostvlietpolder bedrijven te vestigen. De Raad van State keurt steeds vaker bestem mingsplannen af vanwege deze strenge eisen. Het gaat vooral om plannen voor gebieden langs wegen. De Oostvlietpolder ligt dichtbij de A4. De nieuwe Europese normen moeten de concentraties stik stofdioxide en fijne stof terug dringen. Door de uitstoot en hoge concentratie van deze stoffen is de luchtkwaliteit in Nederland erg slecht. Belang rijkste veroorzakers zijn auto's en bedrijven. Nederland moet in 2010 voldoen aan de strenge Europese Richtlijn Luchtkwali teit, die al aan het einde van de jaren negentig is vastgesteld. Algemeen wordt betwijfeld of Nederland dan die eis kan ha len. Het komt steeds vaker.voor dat belanghebbenden met de strenge Europese richtlijn in de hand bezwaar maken tegen nieuwe plannen en gelijk krij gen bij de Raad van State, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van VROM. Het plan voor een bedrijvenpark bij Hendrik-Ido-Ambacht sneuvel de onlangs om die reden ook, net als het omleggen van een provinciale weg in Gelderland. Afgelopen maandag pleitte het ministerie van verkeer en wa terstaat bij de Raad van State voor een 'creatieve oplossing' om toch spitssü'oken te kunnen aanleggen op de A27 tussen Gorinchem en Noordeloos en Utrecht en Eemnes. De afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State schorste begin november de provinciale goedkeuring van het plan voor een bedrijfster- Het ministerie vindt dat de Raad van State soms te streng is, bijvoorbeeld wan neer voor bepaalde gebieden met de normen voor mensen rekening wordt gehouden, in plaats van met de minder strenge eisen voor de ge zondheid van dieren en planten. Daarover is een 'ju ridisch dispuut' ontstaan. Staatssecretaris Van Geel wil de wetgeving veranderen, zodat de strengste normen alleen gelden voor gebieden waar mensen wonen. „In een weiland gelden andere normen." Het besluit moet zo worden aangepast, dat voor iedereen duidelijk is hoe de richtlijnen moeten worden uitgelegd, aldus de woordvoerder. Daarnaast wil de staatssecre taris bij de Europese Unie toestemming vragen om voor bestaande situaties de strenge eisen uit te stelle 2015, omdat de verwacht is dat auto's dan veel sch ner zijn, en dus zorgen v minder verontreinigde u stoot. Daarmee wordt vo komen dat er voor die ti bijvoorbeeld huizen moe worden afgebroken die i dichtbij een snelweg ligg Uit provinciale en gemeJ lijke rapportages uit 2003 blijkt dat de grenswaard! voor stikstofdioxide en ij stof langs 13,5 kilometerl in Leiden worden overs den. Dat betekent dat 2 bewoners van de stad a verhoogde concentratie^ worden blootgesteld. C de provincie niet verwatj dat Leiden in 2010 kan \f doen aan de normen, 1 er een gemeentelijk plar, aanpak komen. DaarvotF ook provinciale subsidie? schikbaar. De gemeente Leiden wil een bedrijfsterrein van veertig hectare aanleggen in de Oostvlietpolder. Eind april neemt de Raad van State een beslissing over het omstreden plan. Foto: Hielco Kuipers rein in de Oostvlietpolder, om dat er vragen waren over de luchtkwaliteitsnormen en de verkeersafwikkeling van het ge bied. Een bedrijvenpark in de polder zou leiden tot 8000 au to's meer per etmaal. De ge meente heeft volgens de Raad van State verzuimd te onder zoeken wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit. „De gemeente gaat niet vol doen aan de Europese norm", zegt woordvoerder Dirk van de Hoek van de Stichting Belan genbehartiging Oostvlietpolder, die met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de vereni ging Bewoners Vrouwenweg naar de Raad van State stapte. Met alleen een bedrijvenpark is de milieubelasting al te hoog, maar met de verbreding van de A4 en de nieuwe verbinding tussen de A4 en de A44 (de Nil-west) wordt de norm hele maal niet gehaald, aldus Van der Hoek. „De Europaweg is nu ai druk. Net als de A4." Namens de stichting is de ge meente al eerder gevraagd een milieu-effectrapportage te ma ken, waarin ook de gevolgen voor de luchtkwaliteit zouden staan. „Dat is altijd weggewuifd door de gemeente, die heeft zich niet gerealiseerd dat dat nodig was. Maar het had wel gemoeten", aldus Van der Hoek. De gemeente verklaarde direct na de voorlopige si door de Raad van State nen op goedkeuring na demprocedure, zodat toch kan worden b met de voorbereidend zaamheden. Omdat de der de rechter is, wil meente inhoudelijk nie op vragen over de kwesl n Op 3 maart wordt de procedure tegen het j handeld, eind april Raad van State uitspraa (advertentie) Onze wijninkopers zijn er in geslaagd deze prachtige wijn voor e op de kop te tikken. Ribera del Duero is een gebied in opkomst w worden gemaakt. Deze krachtige rode kwaliteitswijn is gemaakt druif. Het is een fonkelende bessenrode wijn. fluweelzacht met e en lichte tonen van kruiden. Ook in de mond is deze wijn goed ii :n zéér scherpe prijs aar mooie wijnen /an de Tempranillo :n geur van rood fruit 1 balans, rijk en vol :n uit te schenken. Onze aanbiedingen in uw mailbox? DlBCKiii.nl Al eerder problemen De door de Raad van State in de voorlopi ge uitspraak geconstateerde problemen rond de luchtkwaliteit en de verkeersaf wikkeling zijn niet de eerste problemen rond de plannen voor de Oostvlietpolder. In 2001 werd al een bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder vernietigd door de Raad van State, omdat bedrijven niet pas ten in de door het Rijk aangewezen groene buffer. In juli 2004 werd het streekplan van de provincie vernietigd, omdat niet duidelijk was waarom de polder geschikt was voor bebouwing en omdat de provin cie zelf geen onderzoek had gedaan naar de natuurwaarden in het gebied. Boven dien waren de randen voor het industrie gebied te ruim getrokken. In de Nota Ruimte wordt het gebied weliswaar aange wezen als bedrijfsterrein, maar die was toen nog niet vastgesteld. Gede teerde Staten hebben het streekplar middels aangepast, door er een bed Ij terrein van veertig hectare in op te 1 De Kamer van Koophandel is een gi voorstander van de gemeentelijke p nen, omdat er in Leiden grote behoi 1 zou zijn aan bedrijfsterreinen. leiden - Het Leidse biotechbe- drijf Crucell heeft vorig jaar een (verwacht) verlies geleden van 21,3 miljoen euro. Daarmee deed het bedrijf het iets beter dan in 2003, toen het verlies nog 23,4 miljoen euro bedroeg. Ongeveer de helft van het ver lies, 10,5 miljoen euro, bestaat uit zogeheten cashburn, uitga ven die het bedrijf doet aan on derzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. De omzet van het bedrijf verdrievoudigde naar 22,6 miljoen. Volgens fi nancieel topman Leon Kruimer was 2004 'het beste jaar sinds de beursnotering'. Crucell maakt vaccins tegen ziekten als influenza, het West- Nijlvirus, malaria, ebola, aids, hondsdolheid, SARS en tuber culose. Het produceert deze vaccins met behulp van Per.C6, een vloeistof waarin zich gene tisch gemanipuleerde menselij ke zenuwcellen bevinden die de geneeskrachtige eiwitten uit scheiden. Per.C6 geldt interna tionaal als een betrouwbaar en goed productiemiddel. Crucell levert de vloeistof tegen beta ling aan andere geneesmidde lenproducenten in de hele we reld. In 2004 kreeg Crucell oc trooien op de Per.C6-technolo- gie in de VS en de EU. De kernactiviteit van Crucell blijft het bestrijden van infec tieziekten. Tot nu toe is er voor al veel laboratoriumonderzoek naar de vaccins gedaan, maar volgens Kruimer wordt jaar waarin ze klinisch getest. Hij kondigde ontwikkelingsinitiatievf als het bedrijf daar 'kan a ziet'. Tot twee jaar werkte Crucell ook aai medicijnen tegen kankèv Crucell heeft nog ruinn joen euro in kas. Het deel daarvan is bestein onderzoek naar en ling van bestaande erle; producten. Je wilt goed eten, maar er ook niet al te veel geld aan uitgeven. Lezers van de rode gids van Michelin, de inter national 'restaurantbijbel', weten dan waarop ze moeten letten: een Bib Gourmand. In Leiden komt maar één etablissement in aanmerking voor deze onderscheiding: Anak Bandung op de Garenmarkt in Lei den. Gesprek met een trotse Hans Kagie, eigenaar en kok van het Indo nesisch restaurant. Leg eens uit: hoe verdien je nu zo'n Bib Gourmand'? „Het criterium luidt: een verzorgde maaltijd voor een schappelijke prijs. Bij ons heb je voor maximaal 25 euro per persoon een maaltijd met alles erop en eraan. Natuurlijk wordt ook gelet op de kwaliteit van de produc ten, het tafellaken, of de toiletten schoon zijn en de keuken helemaal in orde is. Blijkbaar is dat bij ons het geval, want we hebben deze onder scheiding nu alweer voor het zeven de achtereenvolgende jaar gekre gen." En jullie hebben ook weer 'een bestek- je' weten binnen te slepen. „Inderdaad. Zo'n bestekje zegt voor al iets over de luxe van de zaak. Ik moet er eerlijk bijzeggen dat dié on derscheiding mij niet zoveel zegt. Als je bij wijze van spreken veertien gla zen op tafel zet, krijg je er nog een bestelg e bij." Trots? .Absoluut. Op die Bib Gourmand ze ker. Vooral omdat er maar weinig Aziatische restaurants in de gids van Michelin staan. De nadruk ligt toch vooral op de Franse keuken, waar de inspecteurs het meest vanaf weten. Hoewel je in dat opzicht de laatste jaren een lichte kentering ziet. Ook Aziatische restaurants duiken nu va ker in de gids op." Er zijn ook bij jullie inspecteurs op bezoek geweest? „Jazeker. Meestal zijn het oud-koks of re^tauranteigenaars. Het zijn dus mensen die veel van het vak afweten. Een prachtberoep, dag in dag uit lek- De Blauwe Steen, die al 70Ö jaar in de Breestraat ligt, is hét symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON O 71 53 56 424 ker eten in goede restaurants. Ik zou er zo op solliciteren, ha ha ha." Is zo'n onderscheiding behalve een lust ook niet een last? je moet hem ook maar zien vast te houden. „Nou, dat valt wel mee hoor. Dat speelt veel meer als je een ster hebt. Daardoor krijg je ook meer bezoe kers, omdat er nu eenmaal mensen zijn die sterren 'sparen'. Dan moet je echt op je tenen lopen om zo'n ding vast te houden. Bij zo'n Bib Gour mand speelt dat veel minder. Mocht ik die kwijtraken, dan zal dat niet heel veel klanten kosten, denk ik." Wat onderscheidt Anak Bandung nu eigenlijk van soortgelijke restaurants? „We koken hier authentiek, zonder een concessie aan de westerse smaak te doen. En we gaan met de tijd mee. Ik geef ook kooklessen, waarbij ik re gelmatig nieuwe gerechten uitpro beer. Als het in de smaak valt, serveer ik het ook in het restaurant. Je kunt niet altijd met Tempo Doeloe-ge- rechten blijven aankomen." Hebben jullie ook wel eens Indonesi sche bezoekers? „Ja. En het grootste compliment dat ik van hen kan krijgen is: het smaakt precies zoals bij mijn oma thuis," Floris Verster In de Blauwe Steen van gisteren staat een ongelukkige formulering in de passage over de winnende docu mentaire van Wout de Bruijne over het leven en werk van de Leidse schilder Floris Verster. De tekst meldt dat Verster zich verdronk in 1927 in de vijver van zijn tuin. Hoe wel dat de gangbare opvatting is, heeft de maker van de film juist ge probeerd aan te tonen dat zijn ver drinkingsdood geen opzet, maar een ongeluk was. Rody van der Pols noordwijk - De WD wil een verruiming van de sluitingstij den in Noordwijk. De liberalen pleiten voor dezelfde aanpak als in Leiden en Katwijk. „Die twee gemeenten hebben uitste kende ervaringen met een sys teem van wie binnen is, mag binnen blijven. Het gaat ons er niet primair om de exploitanten omzetgroei te bezorgen, maar wel om hen in de gelegenheid te stellen het probleem van de overlast bij het weggaan aan te pakken", aldus de raadsleden Van der Vlugt en Van der Jagt. Tweeënhalf jaar geleden pleitte Van der Vlugt ook al voor een andere aanpak. Nu gaan alle bars, dancings en discotheken vrijdag- en zaterdagnacht om twee uur dicht, waardoor alle stappers tegelijk op straat ko men te staan. De WD wil daar om een proef met het 'Leidse en Katwijkse model'. Dat bete kent dat bezoekers vanaf twee uur 's nachts niet meer worden toegelaten en dat de horecaon dernemers mogen bepalen hoe lang iemand mag blijvi De WD heeft het plai,r nieuw systeem in te v< nieuw gelanceerd, 01e op heden niets is ge a omdat zich vooral de lia de nodige problemen? voorgedaan op De G uitgaansgebied in N" „We krijgen de indru probleem wordt ge seerd. En dat terwijl d in die wijk ergernis één is", aldus Van der Voor de horeca hoeft en Katwijkse model een te worden over Zij zijn al tevreden a tingstijd wordt versch I twee naar drie uur, drongen zij vorige m in een brief aan B en Volgens burgemeesti e wordt na overleg met s gewerkt 'aan een voi 5 volgende week in hi komt en daarna aan wordt voorgelegd'. W houd van het voorstel vooralsnog niet zeggei Hans Kagie: „Je kunt niet altijd met Tempo Doeloe-gerechten blijven aankomen." Archieffoto: Taco van der Eb bollenstreek - Het bedrijfsle ven in de Duin- en Bollenstreek heeft snel meer ruimte nodig. Als er niets gebeurt, valt er over drie jaar geen grond meer uit te geven en kunnen ook bedrijven die hier al sinds jaar en dag ge vestigd zijn, niet of nauwelijks meer uitbreiden. „Dat zal de Duin- en Bollenstreek in de toekomst op achterstand zetten als we niet oppassen", aldus voorzitter V. Salman van de Vereniging Bedrijfsleven Duin en Bollenstreek (VBDB). De afgelopen tien jaar is gemid deld ruim zeven hectare nieuw bedrijventerrein uitgt ,j de streek. Gaat dat zo g is Over drie jaar de la; v, mei op. En herinric j bestaande bedrijvei levert bij lange niet d( cent ruimtewinst op d vincie inboekt, aldui Hij wees erop dat de eigen mensen mome niet aan werk kan h beroepsbevolking 80.000 terwijl er 'ma banen in de streek leidt tot veel onnoc werkverkeer op de toi n belaste wegen", aldus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 14