LEIDE Eisen huurhuizen gaan van de baan 'De waarheid kan geen kwaad' Meubels half geld 'Loverboys geen groot probleem' R1 REGIO j-e krakers 1 >n huurbeleid ios-De Vliet l eeuwfeest Regiobestuur wil vrij woonruimteverdelingssysteem ffde doelen gezocht voor Leidsch Dagblad Singelloop Haantje de voorste Leidenaar mag niet ouder zijn DEGELIJK, LIEFTINK RAMEN IDE STELLING I zaterdag 15 januari 2005 'Geen ander en leiden or blindheid' is 'r Leden van de Kraak- stieiden voerden gister- t l actie tegen het nieuwe e ileid van minister Dekker esting). Op de brug [oogstraat verscheen idoek en tegenover De elden actievoerders fly- Bij het Stadsbouwhuis ere Haarlemmerstraat luk- isle krakers niet om illega- ;r doeken op te hangen, itiakgroep Leiden denkt nspositie van huurders ver- n lis de hervormingsplan- 1 Dekker doorgaan. *De Leidse studenten- ïniging Asopos-De Vliet t honderd-jarige be- let een tentoonstelling 13 estuursbureau van de leit Leiden. In deze aan het Leidse Ra- (nr. 70) zijn onder le journaalbeelden te het nationale en inter- damesroeien. De ver leeft die geleend van Er ligt een deel van een trijdverslagen, boka- ledailles geven een een eeuw vrouwen- Leiden. De tentoon- tot en met maandag iri vrij toegankelijk tij- 'itooruren. door Erna Straatsma leiden - Alle eisen voor een goedkope huurwoning gaan waarschijnlijk overboord. Het re giobestuur Holland/Rijnland wil de sociale sector openstellen voor iedereen. Nijmegen heeft positieve ervaringen met dit sys teem. Bedoeling is dat de gemid delde wachttijd voor een woning afneemt. Eengezinswoningen zijn nu al leen beschikbaar voor gezinnen met kinderen, maar staan straks ook open voor kinderloze stellen. Ook de inkomens- en leeftijdseisen voor verschillende typen woningen gaan van de baan. Het beoogde woonruimtever delingssysteem heeft 'meer dy namiek' zegt Ron Hillebrand, portefeuillehouder 'wonen' van Holland/Rijnland. „Een experi ment in Nijmegen is goed uit gepakt. De gemiddelde wacht tijd is afgenomen. Dat is gun stig, want de woningmarkt zit nu behoorlijk vast." Het regio bestuur werkt aan een nieuw systeem dat eerst op proef wordt ingevoerd. In maart pre senteert het regiobestuur een uitgewerkt voorstel, dat vervol gens aan alle gemeenteraden van Leiden en omgeving en van de Duin- en Bollenstreek wordt voorgelegd. De door sommigen reeds geuite vrees voor 'miljonairs die nu een goedkope flat gaan huren' deelt Hillebrand niet. „Het zou kunnen dat zo iemand op zoek gaat naar een heel goedkoop woninkje, maar de praktijk wijst uit dat het niet zo gaat. Stellen zonder kinderen zijn meestal niet op zoek naar een grote eengezinswoning. En mensen met een hoog inkomen komen niet snel af op een goedkope, kleine portiekwoning." Mocht het zo zijn dat een groep huurders wel naar een minder voor de hand liggend type wo ning verhuist, dan is dat nog niet zo erg, vindt het regiobe stuur. „Nu is het zo dat dertig tot veertig procent van alle huurders in een te goedkope woning zit." Nadeel van het huidge woon ruimteverdelingssysteem is bo vendien dat het vrij ingewikkeld is. „Het is soms best lastig dat je iemand voor een woning moet afwijzen omdat die per soon niet aan de inkomenseis voldoet." Het afschaffen van alle huurei- sen wordt pas definitief inge voerd als blijkt dat de wachttij den voor een huurwoning hier ook daadwerkelijk afnemen. Hillebrand: „Want daar gaat het vooral om." Hillebrand: Huurbeleid Dekker desastreus De huurhervormingen die minister Dekker voor ogen heeft zijn 'desastreus' voor de ontwikke lingvan (binnen)steden, denkt PvdA-wethou- der Ron Hillebrand Met 25 andere stadsbe stuurders heeft hij een klemmend beroep op de minister gedaan om enkele belangrijke planon derdelen te schrappen. Dekkers wens om 25 procent van alle goedkope woningen uit de sociale sector te halen, noemt Hillebrand 'absurd'. Ook de criteria voor het aanwijzen van duurdere woningen deugen vol gens Hillebrand niet. In Leiden zou het beteke- nen dat elk huis met een WOZ-waarde boven de 115.000 euro voor een forse huurverhoging in aanmerking komt. „Dat zou betekenen dat meer dan de helft van alle woningen in de Ste venshof onbetaalbaar wordt voor huurders met een modaal inkomen. Roomburg zal ook in één klap boven die grens uitkomen. Maar in Lei- den-Noord is het minder dan vijf procent dat in aanmerking komt voor huurvernoging. Dat be tekent dat wij veel mensen alleen nog maar een waardeloze woonkwaliteit kunnen aanbieden. Hillebrand vindt dat de huurprijs niet gekop peld moet worden aan de WOZ-waarde. In plaats daarvan pleit hij voor meer gemeentelijke bevoegdheden bij het aanwijzen van dure huurwoningenof het verkopen van huurwo ningen. „Ik heb liever dat er in Leiden-Noord wat huizen worden verkocht dan dat de Ste venshof straks niet meer toegankelijk is voor grote groepen huurders." let Leidsch Dagblad organiseert in ïrking met onder meer de Leidse irtvereniging op 22 april de der de van de Singelloop. De organi- i op zoek naar goede doelen voor igst van deze jubileumloop. In- lie in aanmerking willen komen .gkctief zijn in het verspreidingsge- het Leidsch Dagblad, r ging de opbrengst van 10.500 eu ro van de loop langs de Leidse singels naar Stichting De Haardstee uit Leiden en scou- tingvereniging Kimball o'Hara uit Voor schoten. De Haardstee, een stichting die ondersteuning en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, kocht van de opbrengst wasmachines. De scouts gebruikten het geld om hun club huis van brandmelders te voorzien. De op brengst van de Singelloop wordt traditiege trouw tijdens de receptie na afloop van de 6,1 kilometer lange prestatieloop bekend gemaakt. Wie een goed doel vertegenwoordigt en denkt in aanmerking te komen voor de op brengst van de Singelloop kan tot en met vrijdag 11 februari schrijven of mailen naar deze krant: Leidsch Dagblad Singelloop, Postbus 54, 2300 AB Leiden of mailen naar r.rijpkema@leidschdagblad.nl leiden - Pluizige konijntjes, aaibare cavia's, druk tokkende kippen, kwakende eenden en hanen in alle soorten en maten. Dierenliefhebbers kunnen dit weekend weer duizenden kleindieren bewon deren in de Leidse Groenoordhallen. De Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura houdt voor de 108ste keer de internationale driedaagse kleindie- renshow. Avicultura's dierenrijk, de officiële naam van de show, werd gisteren geopend en staat dit jaar in het teken van Frankrijk. Daarom zijn er voor Nederland nog nooit vertoonde bijzondere Franse pluimveerassen aanwezig in de Groenoordhallen. Kijken kan volop, maar kopen ook. Er is een hoek ingericht, waar kopers allerlei ras- en gewone die ren meteen mee naar huis kunnen nemen. Voor duivenliefhebbers is er de veiling van de Golden collectie, de toppostduiven van Nederland. Ook dierenverenigingen en clubs zijn op de kleindieren- show te vinden. Foto: Hielco Kuipers ;er« "'jidenaars' moeten met elkaar in gesprek. Burgemeester fiferink organiseert vier bijeenkomsten voor witte, zwar- lersgekleurde stadgenoten. Onder het motto: we moe- "'met elkaar samenleven'. Een inititatief dat voortvloeit •ord op Theo van Gogh. „Het is niet de bedoeling dat we len gaan uitwisselen." e in Leiden bang Klim-extremisme? jet de kem van de ip. Mensen zijn k dingen die er zijn. I het om." \et idee dat veel Lei tang zijn voor hun \of-vrouw? ïstig te zeggen dat iel meevalt vergele- 'e situatie in Am- r in Leiden zijn linsen bang, ja. De jaar in de moskeeën a de mensen daar Hoe moet het nou agen zij zich af. Aan i kant zijn er ook Nederlanders die ringen hebben ge- Marokkaanse jonge- ncrete aanwijzingen de stad uit de hand Q I tussen autochtonen tonen? lse fel signalen dat het holijiis kan gaan. Na de ;e; 2'Theo van Gogh is soopid informatiesys- ïzet, waaraan aller- ies meedoen. Een roep met een speci- andant verzamelt baïen daaruit valt op te k; lt er wel wat aan de anstftt er bijvoorbeeld han^annen zijn om iets j e steken. Het hoeft te gebeuren, maar dat er dingen spe- 12. p goede gesprekken veranderen? hiet zozeer om de hiermee terreur tomen, maar als je t in angst leeft is dat niet goed. Vrij grote groe pen praten niet met elkaar, maar óver elkaar. Dat moet anders. Elkaar een paar keer goed de waarheid zeggen kan geen kwaad." „Kijk, ik maak me geen illu sies dat je de eerste generatie allochtonen bij oudere au tochtonen op de koffie krijgt. Maar het is wel zinvol om vij andbeelden aan te pakken. En elkaar te laten zien dat het over en weer helemaal niet om beroerde mensen gaat." „Je kunt het ook omdraaien en zeggen: er gebeurt in Lei den niets en dus hoeven we niets te doen. Maar als er dan vervolgens iets misgaat zeg gen de mensen: jullie hebben nooit iets gedaan." De politie Hollands Midden signaleert juist een afname van geweldsdelicten Waarom kiest u er niet voor om dat te benadrukken? „Dat doen we ook wel. Maar het is niet zo dat gevoelens van onveiligheid minder be langrijk zijn dan de harde po litiecijfers." De kloof tussen objectief meet bare veiligheid en 'gevoelens van onveiligheid' lijkt alleen maar toe te nemen. „Dat klopt. Maar dan moeten jullie ook eens bij jezelf te ra de gaan. Kranten besteden over het algemeen weinig aandacht aan goed nieuws." Er is al heel veel gezegd na de moord op Theo van Gogh. Wat wilt u nog weten van de Leidenaars? „Het is goed dat we de men sen met elkaar confronteren. Oordelen en vooroordelen moet op tafel komen. Het is leiden - Een 50- of 47-jarige Leidenaar, afkomstig uit Eritrea, mag geen drie jaar ouder zijn van de gemeente. De man heeft bij zijn komst naar Nederland als geboortejaar 1944 opgegeven, maar wil het jaartal bijstellen naar 1941. Hij is bang dat hij anders in de pro blemen komt in zijn vaderland. Op zijn visum staat 1941 als ge boortejaar en hij vreest moeilijkheden bij de immigratiedienst. De gemeente weigert het geboortejaar aan te passen omdat er te wei nig bewijs is dat de man inderdaad ouder is. De man voert drie Eritrese getuigen aan. Volgens de gemeente is dat onvoldoende bewijs, omdat de getuigen toen niet ouder dan negen waren. (advertenties) Produktleweg 15-17, Alphen aan den Rijn tel. 0172 - 46 96 70 www.lieftink.nl Niemand hoeft zich onveilig te voelen in de Leidse regio. Geef uw mening www.leidschdagblad.nl leiden - Het is goed om de lo- verboysproblematiek in Leiden de gaten te houden, maar een actief beleid op dit terrein vin den de Leidse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders niet nodig. Daarvoor is het probleem naar de mening van het overgrote deel van de raad in Leiden te klein en te ondoorzichtig. Het PvdA-duoraadslid Roelof van Laar schreef eind vorig jaar de notitie 'Loverboys en jeugd - prostitutie in Leiden'. Daarin beweert hij dat er in de stad wel degelijk loverboys actief zijn. Loverboys zijn jongens tussen de 16 en 25 jaar die doelbewust liefdesrelaties aanknopen om (minderjarige) meisjes over te halen in de prostitutie te gaan. Van Laar baseert zich op uit spraken van organisaties die hulp bieden aan slachtoffers van jeugdprostitutie, zoals het Scharlaken Koord uit Amster dam en Pretty Woman uit Utrecht. „In totaal zijn er door de organisaties die ik gesproken heb, tien gevallen van jeugd prostitutie, al dan niet door toe doen van loverboys, in de laat ste drie jaar in Leiden gemeld", aldus van Laar. In zijn rapport doet van Laar een aantal aanbevelingen. Zo pleit hij voor onder meer voor structurele voorlichting op scholen, meer deskundigheid bij politie, jeugdzorg en onder wijs en goede opvangplekken voor slachtoffers in de regio. Zijn betoog viel niet in vrucht bare aarde. De overige fracties vinden het probleem serieus genoeg om in de gaten te houden, maar te klein om op de politieke agenda te zetten. „Er zijn jeugdproble men die veel groter zijn", stelde Jacques de Coo van LWGDe Groenen droogjes vast. „Vecht zucht en schulden bijvoor beeld." „Een onderwerp dat in het pakket van seksuele voor lichting past", zei WD'er Marij ke van Dobben de Bruijn. Van Laar toonde zich verbaasd en teleurgesteld. „Het is mis schien niet het grootste pro bleem in Leiden, maar wel voor de mensen die er mee te maken krijgen. Het zal je dochter maar zijn." De meeste steun kreeg hij nog van het wethouder Buijing. „We willen scholen wijzen op het cursusaanbod over lover boys van de GGD, maar we kunnen het niet opdringen. Voor zover bekend is het in Lei den in het verleden één keer voorgekomen dat een meisje slachtoffer is geworden van een loverboy. Toen heeft de politie alles uit de kast getrokken. I Mijn wereld, mijn krant. 1 Leidsch Dagblad niet de bedoeling dat we be leefdheden gaan uitwisse len." U wilt dat de Leidenaar recht voor zijn raap zegt wat 'ie voelt en vindt. Ik zou zeggen: doet u alvast een eerste aanzet tot het debat. „Ik vind in ieder geval dat er contact moet komen tussen bepaalde groepen die dat ei genlijk niet willen. Een sub stantieel deel van de mensen wil geen contact met moslims en dat is in de long run fout. Hetzelfde geldt voor Marok kanen die aan bepaalde za ken niet mee willen doen, zo als vrijwilligerswerk bij een voetbalvereniging. Dat is een hele beleefde bij drage aan de discussie. „Ik ben nou eenmaal be leefd." Toch hoopt u dat andere Lei denaars niet blijven steken in beleefdheden. Zitten daar wat u betreft nog grenzen aan? „Je moet van je hart geen moordkuil maken. Maar ze kere fatsoensnormen moeten wel in acht genomen worden, denk ik. Die stadsgesprekken zijn geen uitnodiging tot een scheldpartij." Cohen of Opstelten? „De feitelijke verschillen tus sen de Rotterdamse en Am sterdamse aanpak zijn eigen lijk heel klein, al stralen beide burgemeesters iets heel an ders uit. Ik ken beide heren een beetje en weet dat ze het over veel zaken eens zijn. Maar qua beeldvorming voel ik me meer thuis bij Cohen. Het is ook belangrijk dat we de andere kant van de zaak belichten: de boel bij elkaar houden, integratie." tekst: Erna Straatsma foto: Hielco Kuipers Hillegom- Bij Meubelcity Outlet Center kunt u meubels direct van de fabrikant kopen. De groothandel en/of grossier wordt overgeslagen. Hierdoor kunnen wij kasten, eet- hoeken. verlichting, accessoires etc. aanbieden met enorme kortingen. Ook staan er talloze aanbiedingen op de site meubelcity.com. Het scheelt altijd 40% tot 70%. Meubelcity heeft een hele brede klantenkring, van grotere bedrijven tot kleinere eind gebruikers. iedereen is welkom bij: Outlet Center - Meubelcity Weeresteinstraat 138 Hillegom Tel: 0252 527 323 OPEN TUSSEN KERST OUD EN NIEUW WWW.MEUBELCITY.COM Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de errste 2 weken gratis! ■U J /ja, ik neem een vast kwartaalabonnement en ontvang de eerste 2 weken gratis! Ik betaal: automatisch 56,20) per acceptgiro 56,70) Naam: M Adres: Postcode Plaats Telefoonnr: (Lv.m. boorgoontrc Geboortedatum e-mailadres: Bank-/girorekeningnummer Handtekening: Uitsluitend bij automatische incasso Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar Leidsch Dagblad. Antwoordnummer 127. 180O VB Alkmaar, of bel 08OO - 1711 (gratis). E-mail lezersservices hdc rü of surf naar www.leidschdagblad nl Deze aanbieding is geldig tot 31 maart 2005. orgvuldig om met pereoonsgegevei It u nadere informatie. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2005 | | pagina 13