'Van sommigen werd geen knoop teruggevonden Overlast door fietser op stoep Stationsweg LEIDEN REGIO HDC972 ZATERDAG 11 DECEMBER 2( De mislukte Engelse bombardementen op Leiden van 10 en 11 december 1944 voerlijnen, opslagcentra en lan- ceerplaatsen van het wapen werden dan ook het doelwit van de piloten. Maar daarbij deden zich al snel problemen voor. Na geallieerde aanvallen op de eerste fabriek in Peenemünde werd de V2-productie in Duits land verplaatst naar een zout mijn in Mittelwerk, die onbe reikbaar was voor bommenwer pers. En speciaal voor het ver voer en de lancering in Neder- door Paul de Tombe Het waren dagen van wanhoop en onmacht en er werd nadien collectief over gezwegen. Pas een halve eeuw na dato was de frustratie die Leiden overhield aan de Engelse bombardemen ten van zondag 10 en maandag ii december 1944 zodanig ver werkt dat de eerste herdenkings bijeenkomst kon worden gehou den. Ook nu nog wordt met ge mengde gevoelens teruggeke ken op de donkerste december dagen van de Tweede Wereld oorlog, waarop Britse piloten de gevreesde V2 raketten van de Duitsers wilden vernietigen. De 'Vergeltungswaffen' werden niet geraakt, De Kooi en vooral het Stationskwartier wel. Daar vielen meer dan vijftig doden erv werd bijna een hele buurt wegge vaagd. „Allemaal voor niks", ver zuchtten toenmalige bewoners van de plek waar nu een par keerterrein ligt. Over de bombardementen werd lang niet gepraat en nu overlevenden er al meerdere malen over hebben verteld, is wel duidelijk waarom ze zo lang hun mond hielden. De herinne ring was voor velen vermoede lijk te pijnlijk. Van enkele gezin nen werd na de luchtaanvallen niets teruggevonden en sommi gen verloren zoveel familiele den dat ze 'in een half uur grijs werden'. Het kwam volgens ooggetuigen, die tien jaar gele den dan wel hun verhaal deden in deze krant, mede door de slechte organisatie bij de hulp verlening. Die was 'waardeloos geregeld' door de Luchtbe schermingsdienst. „We hadden veel meer mensen kunnen red den als we erbij hadden gemo gen. Maar bij die dienst zaten mensen die er totaal geen ver stand van hadden." Ervaring hadden ze zeker niet, want de eerste vier oorlogsjaren was Leiden nagenoeg zonder schade doorgekomen. Er was een Engels toestel neergestort op de Haverzaklaan en een Duits toestel was op de binnen plaats van het Elisabeth Zieken huis aan de Hooigracht geval len. Maar daar was het bij ge bleven, tot die tiende en elfde december van 1944. Op die dagen besloten de En gelsen luchtaanvallen uit te voeren op 't Spoortje aan de Herensingel en op het hoofd station in Leiden. De Britten wisten dat die plekken werden gebruikt als overslagplaatsen voor de V2 raketten, die Duits land in september van dat jaar in de strijd had geworpen tegen Engeland. De eerste V2 die was afgevuurd vanuit Wassenaar, had al meteen een grote krater geslagen in Londen en er zestig huizen vernietigd. Het bevestigde aldaar de indruk dat Hitier en zijn trawanten met de 'vliegende bom' een bijna De Stationsweg, zoals die eruit zag voor de bombardementen. Foto's: archief Hennie Kwik Het Leidse station, waar het meeste puin van de bombardementen al is weggehaald, Achter het station de schoorsteen van de keuken en het verwarmingscomplex van het Academische Ziekenhuis. onoverwinnelijk wapen hadden geïntroduceerd. Door zijn snel heid van ruim 5.000 km per uur en de hoogte waarop hij vloog was de raket eenvoudig niet te onderscheppen. Niet door jachtvliegtuigen en niet door af weergeschut. De verbeterde opvolger van de VI zaaide dan ook dood en ver derf in de Engelse hoofdstad. Zeker toen er dagen volgden dat er 14 exemplaren per dag vanuit Nederland werden ge lanceerd. Uiteindelijk vielen daardoor 2.724 doden, dus was het logisch dat de British Royal Air Force de V2 wilde uitscha kelen. Dat kon maar op één manier: via vernietiging aan de grond. Productiecentra, aan- B en W. „Het plein loopt uit naar de Stationsweg. Voor fiet sers en bromfietsers die uit de fietsenstalling komen èn rich ting Steenstraat gaan is het ver leidelijk om de route te kiezen die tien meter korter is dan de officiële route via fietspad en Stationsweg. De sluiproute gaat via het loopplein op de Stationsweg." Volgens de CDA'ers rijden er vooral veel fietsers over het voetgangersgedeelte als het daar erg druk is, in de spits uren. En dan letten mensen waarschijnlijk ook minder goed op: „Elke seconde telt immers als je de trein of bus moet ha len." De eigenaar van Eigenzorg heeft het volgens het CDA-duo al twee jaar zwaar te verduren. „Bij mooi weer vormt een dub bele rij tafels zijn terras. Vlak langs en soms dwars door de dubbele rij heen rijden met ho ge snelheid fietsers en brom fietsers." Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Belde met de gemeente over de hinder en het gevaar op zijn stoep, werd doorverwezen naar de wijk agent, die hem weer terug stuurde naar de gemeente. En toen werd het stü. Totdat de CDA-raadsleden het voor hem opnamen: „De eigenaar betaalt precario voor een terras in een voetgangersgebied. Op deze wijze ziet hij zijn terrasomzet dalen", schrijven zij. „Voor fietsers op de Stationsweg is het verleidelijk om de route te kiezen die tien meter korter is dan de officiële route via fietspad en Stationsweg. De sluiproute gaat via het loopplein op de Stationsweg." Foto: Dick Hogewonrng Het CDA wil van het college weten of de situatie bij burge meester en wethouders bekend is en of het college op korte ter mijn wil uizoeken welke 'fysie ke maatregelen' er kunnen worden genomen om de veilig heid op het Stationsplein en het voetgangersgebied op de Stationsweg te vergroten. En zij laten zich bij voorbaat al niet met een kluitje in het riet stu ren. „Wij denken hierbij niet aan extra handhaven. Hiervoor is het probleem te ernstig en bestaat het al te lang. De oplos sing zoeken wij in een fysieke maatregel door aanpassing van het plein." Eric-Jan Berendsen ei ia Herdenkingsbijeenkomst tr, in Een monument voor de slachtoffers van de bombardere er ten in Leiden is ook na 60 jaar nog altijd niet opgericht 1K dens de eerste herdenkingsbijeenkomst in de Hartebrug lt beloofde burgemeester Goekoop in 1994 dat op het Stati 0j. plein een kunstwerk of een plaquette zou komen ter heri laj nering aan het drama. „Is nooit gebeurd en zal ook nieti je gebeuren", denkt Hennie Kwik, de Leidenaar met het gri Ur ste oorlogsarchief. Leiden organiseert wel een tweede heit p denkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de slachtof ge| morgen om 15.00 uur in de Hartebrugkerk. In de toespn le( die hij daar houdt, komt burgemeester Lenferink terug c laj toezegging van Goekoop. Het CDA maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid van voetgangers op de Stationsweg en het Stationsplein. Vooral op het smalle gedeelte tussen de Bruine Boon en bioscoop Luxor loopt het volgens de christen-democraten af en toe de spuigaten uit. Grote boos doeners zijn twee gaten in de hoge opstaande rand van na tuursteen tussen de rijweg en de stoep. Via die uitsparingen scheuren fietsers en bromfiet sers van en naar het station, met alle ellende van dien. Zo zijn er al eens twee klanten van restaurant Eigenzorg daar voor de deur aangereden door een passerende bromfietser. Zij moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen aan hun ver wondingen. Het CDA heeft over de verkeerssituatie vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. „Het plein met de openbare, ondergrondse fietsenstalling bij het station is alweer zo'n twee jaar in gebruik", zo schrij ven de raadsleden Linda Lie- verse en Jan-Jaap de Haan aan htm bommen afwerpen. op 't Spoortje, maar op di van de Alexanderstraat ei Sophiastraat. Daar kwam meer dan tien mensen 01 leven. De ontsteltenis over de fa missers was ook in Engel groot. Daarom werd besli de jonge kolonel Denys C in te schakelen, die vanui werpen al enige precisie-, vallen succesvol had uitgi voerd. Hij kreeg de opdra volgende dag de opslagpl bij het Leidse station te bi barderen en deed dat die maandag twee keer. En w ging het twee keer ontzet) mis. Bij het eerste bombarden met zestien Typhoons, n( het middaguur, vielen de bommen aan de stadsziji AZL aan de andere kant 1 absoluut niet worden gei vele tientallen meters vai doelen. „Mijn moeder w de gaarkeukensoep aan I scheppen toen alle ruitei ons huis vlogen door del druk. De borden en scha op tafel stonden werden zogen en kwamen op hel van de schuur terecht", t nert zich Dith van Es van die met haar ouders en a broers en zusters op de 1 nenvestgracht woonde. I bij het station was de hel losgebarsten. Op de Stationsweg en in verzakbuurt lagen tal vai wonden en doden onder puin en net toen de hulp ning op gang was gekom het een drukte van belan volgde tegen vieren de t\ aanval van de teruggekei vliegers. „Het tweede bo dement was nog erger d<1 eerste", noteerde een 001 ge. De (28) bommen kw;1 overal neer, in het Statio kwartier, de Haverzakbu de zijstraten van de Mor en op de Rijn en Schieka1 „Van sommige gezinnen niets teruggevonden, zei1 knoop van hun kleren" e1 de Morsweg dacht een 0 tuige een fietsende negei zien. „Dichterbij gekomi bleek dat de man zwart 1 de modder." Na het dubbele bombari heerste grote paniek in I j Velen die in de buurt wo van station en spoorlijn ten uit angst voor nieuw vallen. Ook de mannen puin aan het ruimen wai men de benen toen in di van 12 december veertie Mosquito's boven het ra bied rondcirkelden, opn op zoek naar de V2's. He het te heiig was, anders 1 tot een derde bombarde 1, gekomen. Nu dat niet doorging koi puin worden geruimd er den de slachtoffers word borgen. Zo'n 350 gezinn totaal 1.200 personen, re bij stadgenoten worden 1 gebracht en het dodenta de bombardementen lie 46. De Duitsers lieten nie het drama voor propagai u doeleinden te gebruiken spreidden via Het Vaderl van 18 december het bei dat Leiden 'eenige malei 2 Anglo Amerikaansche te e bommenwerpers' was aztl vallen. ti Het aantal slachtoffers li tot 54 omdat verschillen! mensen aan hun verwon!r bezweken of nooit werdf 1 vonden. En bij het verdiie. het verlies van familieiet |e kwam dan ook nog de fr dat geen enkel militair dle' geraakt. 'De bevolking w °c zend over het lukraak go v der bommen uit de vlieg fe op de bevolking,' noteei Leidenaar in zijn dagbot V2 bleef in de lucht tot eft maart 1945, toen de Dui ira de nadering van de geall |jtj troepen zelf de raketond jj{ en de springstof opbliezi De gezamenlijke ontladi de overlevenden volgde di de eerste herdenkingsbi) de komst. Waarom dat zo 1: duurde? „De herinnerin pijnlijk, maar je moet he !tj zien in de geest van de ti zegt de nabestaande van slachtoffer. „Je liep in dit j, wat minder te koop met aE emoties." jp land was een trailer ontworpen, met een hefinstallatie waarmee de raket in afvuurstand kon worden gebracht. De V2 was dus mobiel en vanaf elke plaats te lanceren. Dat deden de Duit sers bij voorkeur in drukbevolk te gebieden (in en om Wasse naar en in het Haagsche Bos), omdat ze er op gokten dat grootscheepse luchtaanvallen daar zouden uitblijven. De raketten werden 's nachts per trein van Duitsland naar Nederland gebracht, waar ze een dag op een opslagplaats bleven staan voor ze met een trailer werden vervoerd naar een lanceerplaats. Een van de weinige mogelijkheden om de V2 te vernietigen was dus op de overslagplaatsen en daar had Leiden er een paar van. Bij het Spoortje, een stationnetje aan de Herensingel, en (meerdere) bij het hoofdstation. „Het lag dus voor de hand dat te zijner tijd deze los- en transportplaat sen het doelwit van de gealli eerde luchtmacht zouden wor den", schreef de toenmalige Leidse wethouder Verweij, die een rampenplan liet ontwerpen voor het geval er bombarde menten zouden komen. Die kwamen er ook en ze mis lukten alle drie faliekant. De zondagochtendaanval van 10 december op 't Spoortje werd waargenomen door tal van mensen die de ochtendmis be zochten in de Josephkerk aan de Herensingel. Buiten zagen de kerkgangers vier Spitfires Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON O 71 - 53 56 424 Een aantal beschadigde huizen aan de Haverzaklaan en de toren van de daar gevestigde Leidse Duinwa termaatschappij. Op de achtergrond is het oude stationsgebouw zichtbaar, met daarachter de schoor steen van het ziekenhuiscomplex. De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 14