Het faillissement dat niemand wilde Tulpenfonds Novacap trekt nog altijd spoor van vernieling Moeiteloos zouden ze binnenlopen, de be leggers in het Lissese Novacap Floralis Ter mijnfonds. Maar het ging fout, en goed fout ook. In plaats van miljoenen te incasseren, dreigen ze miljoenen te verliezen. De tulpen manie van 2003 heeft een spoor van vernie ling getrokken. Het Sierteelt Bemiddelings Centrum en andere bedrijven zijn failliet, re putaties zijn geknakt en er lopen talloze rechtszaken. Een jaar na de ontploffing is het einde nog lang niet in zicht. „Het gaat jaren duren voordat duidelijk is hoe het nu precies in elkaar zit. Als het al ooit duidelijk wordt, tenminste", zegt een nauw betrokkene. door Sjaak Smakman Het is mei 2003. Op het be drijf van de gebroeders Pa ter in het Noord-Hollandse Spierdijk is het druk tijdens de showdag van nieuwe soorten. De show wordt deze keer echter niet ge stolen door de bollen, maar door de man die er grote plannen mee heeft: Marco Vrijburg. Samen met Jeanette Franken is de Lissenaar initiatiefne mer van het Novacap Floralis Ter mijnfonds 2004, dat grootscheeps gaat beleggen in die nieuwe soorten. Wie meedoet, kan op een gemakke lijke manier veel geld verdienen. Een rendement van 30 procent in een jaar tijd is haaibaai-, meldt de pros pectus. Het loopt storm. De opzet is eenvoudig. De beleggers storten hun miljoenen in het fonds, dat vervolgens via het Sierteelt Be middelings Centrum (SBC) bollen koopt en verkoopt. SBC koopt echter pas voor Novacap als het bedrijf (lees: commercieel directeur Mark van der Poll) ie mand heeft gevonden die de bol len voor méér geld van Nova cap koopt. Zo loop je als beleg ger dus op het oog geen enkel risico. „Het leek niet fout te kunnen gaan", zegt een beleg ger die voor ette lijke mil joenen in stapte. „Het zag er waterdicht uit, de be heerders kwamen vrij be trouwbaar over. Geraadpleegde fiscalisten en accountants waren zo enthousiast dat ze er zelf ook meteen in wilden stappen." Op de lijst van beleggers prijken dan ook bekende namen: Cor Boonstra (twee ton), Pieter de Rijcke (ex- Kruidvat, elf miljoen), Willem Sijt- hoff (acht ton). Ook de Novacap-di- recteuren Vrijburg en Franken stap pen in, voor respectievelijk 1,3 mil joen en vier ton. Mark van der Poll zelf doet mee voor een miljoen. Van der Poll is een centrale figuur. Al twintig jaar bemiddelaar in bloem bollen, en een goede ook. 'Een han dige jongen', heet het in de bloem bollenwereld. 'Maar Mark zal je niet belazeren', voegen oud-collega's daaraan toe. Van der Poll wordt op een gegeven moment commercieel directeur van SBC. Hij heeft samen met Henny van der Voort het bloem- bollenbemiddelingsbedrijf overge nomen van Cebeco, dat van deze vreemde eend in zijn grote bijt af wilde. Van der Poll heeft zich gespeciali seerd in de handel in nieuwe soor ten. Daar deed hij altijd al in, maar sinds een paar jaar groeit de handel enorm. De aandelenmarkt is inge stort, onroerend goed doet het ook niet lekker en obligaties zijn saai en weinig lucratief. Avontuurlijke beleg gers zoeken iets nieuws dat goed geld oplevert. En ze vinden dat in de tulpenhandel. Een markt voor nieuwe soorten is er zeker. Veel oude bekende tulpen soorten takelen langzaam af, terwijl de consument tulpen wil die er leuk uit zien en lang staan. Bovendien is er grote druk op de sector om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Vraag uit de markt, geld dat op zoek is naar beleggingen en sterke verhalen over grote win sten bij een biertje aan de bar doen de rest. In een paar jaar tijd groeit de handel in nieuwe soorten van 4 tot 5 miljoen per jaar naar een ongekende 200 miljoen. De inkomsten van be middelaars zijn een percentage van hun omzet en Van der Poll maakt in Foto's: Frans Roomer en Dick Hogewoning zijn eentje zo ongeveer meer omzet dan de rest van SBC bij elkaar met de gewone bollenhandel. Een mooi huis aan de Grevelingen in Lisse, een enorme BMW voor de deur getuigen daarvan. Maar met de groei van de tulpen- markt herhaalt zich het verhaal van de aandelenhandel van een paar jaar eerder: alles wordt vanzelf geld waard. „Er waren te weinig goede nieuwe soorten", zegt een oud-SBC- er, „de bollenwereld rook dat er veel te verdienen was. Ik weet van een kweker die in 2002 100.000 euro vroeg voor een soort die hij een jaar eerder eigenlijk wilde weggooien omdat het niks was. Ik heb nog nooit zoveel kwekers het hok bij Mark in zien lopen met een fotootje of een potje met weer een nieuwe soort. Ik heb het ook wel tegen hem gezegd: Mark, dit klopt niet. Maar het was of je een zak snoep van een kind afpak te." Voorlopig kan het niet op. Lissenaar Dennis Wassenaar, die zijn IT-be- drijf op het goede moment heeft ver kocht en al een paar keer flink heeft verdiend aan de tulpenhandel via Van der Poll, brengt via de Porsche- club menig belegger met Mark in contact. In augustus 2002 brengt hij Vrijburg en Van der Poll bij elkaar. Vrijburg vertelt Van der Poll over zijn ideeën voor een tulpenfonds. Hij is niet de eerste. Eerst zien en dan ge loven, denkt Van der Poll. Maar Vrij burg is serieus. Hij heeft al een paar proefhandeltjes opgezet via zijn No vacap Holding, en die hebben goed geld opgeleverd. Het werkt, weet hij. In het voorjaar van 2003 nemen de plannen voor het Novacap Floralis Termijnfonds steeds vastere vormen aan. In mei is het zover: Vrijburg brengt zijn fonds met succes aan de man. Schattingen gingen uit van eni ge tientallen miljoenen aan inleg, het wordt ruim 85 miljoen. Meer dan de helft daarvan is afkomstig van SBC-klanten, de rest komt van men sen buiten het vak. De presentatie mag dan pas in mei zijn, de komst van het fonds is al veel langer bekend. Vrijburg zelf be gint, volgens betrokkenen, al maan den voor de officiële presentatie met het fonds te leuren in zijn kennis senkring. En ook in het bollenwe- reldje is de komst van het fonds al lang bekend. De prijscarrousel waar van Novacap later gewag zal maken, komt al kort na nieuwjaar op gang. Maar wat wil je, zegt een betrokkene: „Als ik zou horen dat er 20, 30 mil joen in de markt komt, zou ik ook al vast wat gaan kopen." Foutje bedankt Van der Poll blijft de spin in het web van de handel. Via hem worden soorten in korte tijd meerdere keren doorverkocht tussen verschillende handelaren voor steeds hogere prij zen. De Barney kost 1000 euro per kilo op 12 februari en bij aankoop door het fonds in juli is hij 2562 eu ro. De Royal White stijgt van februari naar juli van 90 naar 247 euro per ki lo. In het Novacapjaar 2003 wordt er voor bijna een miljard euro ver handeld. Novacapdirecteuren Franken en Vrijburg zeggen achteraf van niets te hebben geweten en alles over te hebben gelaten aan Mark van der Poll. Maar Vrijburg komt meerdere keren per week naar de Lissese Grachtweg om mee te kijken over de schouder van Mark, verklaren oud werknemers van SBC. Bovendien heeft Novacap toegang tot MX-Bulb, de internetsite van SBC waarover veel handel loopt. Vrijburg en Fran ken weten dus - of künnen dat in elk geval weten - wat er wordt gekocht en verkocht en voor welke prijs. Maar de aankoopprijs doet er in we zen niet eens toe. Het gaat om de verkoopprijs. Een belegger legt het simpel uit: „Stel dat ik 100.000 euro betaal voor een Volvo die maar 50.000 euro waard is. Dan betaal ik veel te veel. Maar als ik al iemand heb die hem van mij gaat kopen voor 120.000 euro, wat kan mij dat dan schelen?" Want dat is de crux van het fonds: Novacap koopt die Volvo pas voor een ton als er iemand is die er 120.000 euro voor wil beta len. Op papier klopt het allemaal. Als het fonds sluit, heeft Novacap voor een kleine 75 miljoen euro bollen gekocht en die op papier al weer ver kocht voor meer dan 160 miljoen. Alles exclusief kosten, maar dan nog is de winst tientallen miljoenen. Wat oogt als een bastion van gewa pend beton, is in werkelijkheid ech ter een kaartenhuis. Net als de ande re twee grote bemiddelingsbedrijven CNB en Hobaho, werkt SBC met zo geheten koopbriefjes, die kwekers krijgen thuisgestuurd en waarop staat aangegeven wat ze hebben ge kocht en voor welke prijs. Af en toe worden daarbij fouten gemaakt, maar vanaf september gaat er bij SBC zoveel fout dat de term spook- briefjes gaat circuleren. Is dit nog toeval?, vragen kwekers zich af. Voor een deel komt het omdat SBC een nieuw computersysteem in ge bruik heeft genomen, waarbij geheel volgens de traditie van nieuwe com putersystemen van alles fout blijkt te gaan. Uiteindelijk moeten vrijwel al le bestaande transacties handmatig opnieuw worden ingevoerd. En daarbij worden tikfouten gemaakt. Kweker Jos Borst bijvoorbeeld heeft op een bepaald moment een tegoed van 150 miljoen bij SBC. Foutje, be dankt. Maar er is meer aan de hand, zal cu rator Eelke Muller later constateren. Van der Poll levert ook verkeerde da ta aan. De druk op hem is enorm. De prijzen van de bollen zijn opgelopen tot exorbitante hoogten, maar hij moet toch steeds weer kopers zien te vinden die nóg meer willen betalen. „Op een gegeven moment waren die bollen niet meer te verkopen", zegt een betrokkene. „Daar zat Mark in zijn kantoor achter zijn twee beeld schermen, één om te kopen en één om te verkopen. Om de vijf minuten een sigaret, om de tien minuten tele foon om weer een zaak te doen. Het was een verschrikkelijk rookhol daar." Van der Poll verklaart later schrifte lijk dat hij een keer inderdaad be wust fout is geweest. Om de zaken voor Novacap rond te maken, be sluit hij om ook in zee te gaan met buitenlandse bedrijven, zoals Lenore en Cier. Vrijburg accepteert die ech ter niet als kopers. Volgens Van der Poll suggereert Vrijburg om die ver kopen maar op naam te zetten van Holland Bolroy Market, het bedrijf van de Heiloose ondernemer Cees van der Velden en groothandelaar in nieuwe soorten. Van der Poll doet het, omdat Vrijburg dreigt de Nova- capmiljoenen voor de aangekochte bollen anders niet over te maken. Van der Velden zal later ontkennen ooit ook maar één bol van Novacap gekocht te hebben. Dan breekt rampmaand november aan. Waar het preciesiout gaat, is ook na een jaar nog niet helemaal duidelijk. Maar een paar dingen springen in het oog. Ten eerste is er de Hollandsche Bank Unie (HBU). Deze volle dochter van ABN-Amro is de grote financier van het tulpen fonds. Wie voor een miljoen wil deelnemen in het fonds, moet voor zes ton onderpand leveren. Als ook veel SBC-klanten zich geïnteresseerd tonen in het tulpenfonds, accepteert HBU hun tegoeden bij SBC als on derpand. Het gevolg van die con structie: als het fout gaat bij SBC, gaat HBU voor vele miljoenen het schip in omdat de bank dan met waardeloze onderpanden zit. Op een of andere manier krijgt HBU lucht van de problemen en zet grote druk op financieel directeur Henny van der Voort van SBC om een groot deel van de van HBU afkomstige miljoenen terug te storten. In totaal maakt Van der Voort 41 miljoen euro over. Een flink deel daarvan in strijd met de regels, constateert curator Muller later, waardoor SBC met mil joenentekorten komt te zitten. Als er ook nog eens steeds meer mel dingen binnenkomen van klanten die koopcontracten ontkennen, gaat Van der Voort rondbellen. Veel meer klanten blijken nu aankopen te ont kennen - de bollenwereld wordt on gerust. De chaos is compleet als midden in de nacht Hells Angels voor de deur staan bij Van der Poll: ze blijken via een stroman belegd te hebben in het tulpenfonds en zetten een pistool tegen zijn hoofd om hem duidelijk te maken wat er gebeurt als zij straks hun geld kwijt zijn. Van der Poll duikt onder. Van der Voort ziet het niet meer zit ten: ze zet Van der Poll uit zijn func tie en besluit surseance aan te vra gen. Was dat echt nodig? In elk geval heeft niet iedereen een hoge pet op van de kwaliteiten van Van der Voort. „Een omhooggevallen secre taresse die op het goede moment op de goede plaats was", luidt de harde kwalificatie van iemand die haar goed kent. Handelswaar De dag na de surseance-aanvraag geeft Novacap zelf de laatste duw. Novacap heeft veel méér bollen ge kocht dan het kan betalen. Er is ruim 85 miljoen opgehaald, waarvan voor 73 miljoen bollen zijn gekocht. De overige twaalf miljoen zijn nodig voor BTW, commissies, vakheffing en andere kosten. Maar Novacap-di- recteuren Vrijburg en Franken be sluiten om van die twaalf miljoen voor nog eens 7,7 miljoen bollen te kopen - die op papier al weer zijn verkocht voor ruim tien miljoen. SBC koopt de bollen en betaalt ze voor het grootste deel, maar op de dag na de surseance zeggen Vrijburg en Franken plotseling dat ze die bol len helemaal niet hebben gekocht en dat SBC buiten zijn boekje is gegaan. Het geld dat SBC heeft uitgegeven aan die extra bollen, was bedoeld voor de BTW en andere kosten, zeg gen ze. Het tekort loopt daardoor op tot 14 miljoen. Van der Poll en zijn advocate Saskia Koerselman probe ren bij de rechter nog een verlenging van de surseance te krijgen, maar dat lukt niet: een week later is het faillissement een feit. Waarom storten Vrijburg en Franken SBC op deze manier in de afgrond? De meest waarschijnlijke verklaring is, zeggen insiders, dat ze zélf in de problemen kwamen. Om de extra aankoop te kunnen financieren én aan alle overige (fonds)verplichtin- gen te voldoen, moeten ze heel snel miljoenen euro's extra zien aan te trekken. Blijkbaar lukt dat niet. De enige uitweg is dan nog om de aan koop gewoon te ontkennen en de gloeiend hete aardappel door te schuiven naar SBC. Franken ontkent namens Novacap deze lezing overi gens in alle toonaarden. Het is een faillissement dat niemand heeft gewild. Want mét SBC valt de marktplaats voor nieuwe tulpen- soorten weg en is de handelswaar zo goed als waardeloos. Van der Poll en zijn advocate Koerselman doen nog een poging tot een doorstart, maar curator Muller wil niet meewerken. Ook al blijkt op een bijeenkomst in hotel Sassenheim dat schuldeisers miljoenen willen inleveren om SBC overeind te houden, het bedrijf is en blijft failliet. „Er bestaat een risico dat SBC failliet gaat. Het fonds kan dan rechtstreeks met de kopers de zaken afwikkelen", meldt de Novacap-prospectus. Maar dat blijkt niet mee te vallen: nu SBC failliet is, ontkent bijna iedereen de aankopen van Novacap. Betaal je, dan zit je met peperdure bollen waarop je gegarandeerd een enorm verlies gaat lijden. Dan kun je beter ontkennen en hopen dat je de dans ontspringt omdat niemand wijs kan worden uit de administratieve rot zooi bij SBC. Inmiddels lopen er bij na tweehonderd rechtszaken. De af loop daarvan is ongewis. Ook op andere fronten opent Nova cap het vuur met aangifte tegen de 'samenwerkende fraudeurs', Van der Poll en een aantal handelaren. Die hebben de prijzen van de bollen be wust opgedreven om daarmee de beleggers een oor aan te naaien, stellen Franken en Vrijburg. Een aantal van die handelaren heeft vol gens hen bovendien in de eerste helft van november via een trucje met buitenlandse firma's onterecht miljoenen Novacap-euro's geïncas seerd. En ten slotte is er nog de HBU. Ook daartegen loopt inmiddels een pro ces. HBU wist blijkbaar eerder dan Novacap dat er iets fout zat. In plaats van de miljoenen terug te ei sen, had de bank moeten ingrijpen of Novacap moeten waarschuwen, stellen Vrijburg en Franken. En dus is HBU aansprakelijk voor de scha de, vinden ze. De perikelen hebben een spoor van vernieling getrokken. In Npord-Hol- land zijn al twee bedrijven, waaron der de onderneming van de gebroe ders Pater, mede door de affaire fail liet. Afhankelijk van de uitslag van de vele rechtszaken en justitiële onder zoeken zullen er nog meer slachtof fers vallen. Van der Poll wordt opge pakt en vastgehouden. Tijdens de verhoren van justitie krijgt hij een hersenbloeding. Hij is inmiddels weer thuis met ver- lammings- verschijn- selen aan de rechter kant, maar of het fy siek ooit helemaal goed komt, is de vraag. Zijn repu tatie is ge knakt. Franken en Vrijburg vechten door tot het bittere ein de. De met miljoenen euro's ge lardeerde toekomst als direc teuren van beleggings fondsen in tulpenbol len, is weg. Maar hoe meer aankopen ze uitein delijk kunnen afdwingen, hoe min der kans ze lopen op schadeclaims van beleggers en hoe meer ze uitein delijk nog aan dit fonds overhouden. Ook dan gaat het over bedragen met zes nullen. En - zeggen tegenstan ders - alleen door constant het vuur te openen op anderen kunnen ze de aandacht van hun eigen handelwijze weghouden. Zijn er ook winnaars? Ja hoor: de ju risten. Novacap heeft al bijna twee miljoen uitgegeven aan advocaten, curator Muller is goed voor tonnen. Die bedragen zullen nog wel verder oplopen, want de zaak is nog lang niet ten einde. Een nauw betrokke ne: „Het gaat jaren duren voordat duidelijk is hoe het nu precies in el kaar zit. Als het al ooit duidelijk wordt, tenminste." Voor deze reconstructie zijn ge sprekken gevoerd met veel betrok kenen, die veelal niet bij naam ge noemd wilden worden. Ook is ge bruik gemaakt van openbare en vertrouwelijke stukken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 4