Koningstraat baalt van foutparkeerders Grondprijze in Leiden 'heel billijk' LEIDEN REGIO Nu al gekrakeel over Katwijks zeeliedenmonument Leidenaar bestraft voor agressie in door alcohol verziekt huwelijk Aandacht voor thuisloze zwerfjongeren in Leiden Makelaars: Oostvlietpolder duur Vijf maanden voor ontuc HOC 972 dinsdag 23 NOVEMBER 20 Drie Leidenaars in Jonge Akademie leiden - Drie jonge Leidse we tenschappelijk onderzoekers zijn gekozen tot lid van de nieuw opgerichte Jonge Akade mie van de Koninklijke Neder landse Akademie van Weten schappen (KNAW). Het gaat om onderzoekers die aan het begin van hun loopbaan staan en die zich 'nog onvoldoende hebben kunnen onderscheiden' voor het lidmaatschap van het KNAW. Leidse onderzoekers die zijn toegelaten, zijn theoloog B. ter Haar Romeny, staatsrecht- deskundige J. Gerards en data- theoreticus E. Dusseldorp. In februari wordt de Jonge Akade mie geïnstalleerd door minister Van der Hoeven van onderwijs. Bibliotheek in lezing LVI centraal leiden - De Leidse onderne mersvereniging LVI Vereniging voor Ondernemingen houdt een ledenvergadering op don derdag 25 november in de Openbare bibliotheek aan de Nieuwstraat 4. Directeur Peter Duijvestein geeft een lezing waarin hij de toekomstplannen voor zijn bibliotheek ontvouwt. Vanaf maart 2005 verandert de bibliotheek in een 'cultuur huis', waarin bezoekers kunnen rondsnuffelen, elkaar kunnen ontmoeten en waar zij 'cultuur kunnen opsnuiven', zoals Duij vestein dat noemt. Doel van de herinrichting is een halt toe te roepen aan de slinkende bezoe kersaantallen. Belangstellende ondernemers kunnen zich op geven via info@lvileiden.nl. D66 stelt vraag van de maand leiden - Beter contact met de Leidenaar, is wat D66 wil. En daarom introduceren de demo craten de 'vraag van de maand'. De partij wil voortaan elke maand een actuele kwestie op de eigen website zetten in de hoop dat inwoners van de stad daar massaal hun mening over geven. De eerste vraag die D66 op deze manier voorlegt, gaat over betaald parkeren. „Bin nenkort buigt de gemeenteraad zich over het gemeentelijk ver- keers- en vervoerplan", schrij ven de democraten. „Er zal dan ook gesproken worden over de mogelijke invoering van betaald parkeren in een brede schil rond het centrum." De 'vraag van de maand' is te vinden op www.d661eiden.nl. Dronken op de snorfiets noordwijk - Een 16-jarige Noordwijker heeft zondagnacht op zijn snorfiets een aanrijding veroorzaakt. De jongen, die on der invloed van alcohol was, reed in Noordwijk op de Beek laan tegen het verkeer in. Een automobilist uit Noordwijker- hout remde uit alle macht om een aanrijding te voorkomen. De bestuurder achter hem, ook uit Noordwijkerhout, botste op zijn voorganger die op zijn beurt botste met de snorfietser. Er was alleen materiële schade. door Rob Onderwater katwijk - Het monument voor omgekomen Katwijkse zeelie den komt er. De vraag is alleen nog: waar en wanneer? De aan vraag voor een bouwvergun ning is vrijdag dedeur uit ge gaan. Bij machinefabriek No bels in industrieterrein 't Heen kan elk moment worden be gonnen met het maken van de naamplaten van de omgeko men zeelieden. Jan van Welie van de Stichting Monument Omgekomen Kat wijkse Zeelieden ziet eindelijk licht in de tunnel. Maar er dreigt tegelijkertijd onweer. Nog voordat de bouwvergun ning van het kunstwerk van Ge rard van der Leeden is aange vraagd, hebben bewoners van de Boulevard al geklaagd over de plaats van het kunstwerk. Van Welie vindt dat maar vreemd. De klagers zijn volgens hem niet goed op de hoogte. Die verkeren in de veronder stelling dat het kunstwerk in de 'bocht' bij Hotel Savoy wordt geplaatst. Gevolg is dat de eigenaar van Savoy de Katwijkse advocaat G. van der Plas in de arm heeft ge nomen. Hotelier M. Kornet vreest dat het kunstwerk van twaalf meter breed en 2,50 me ter hoog zijn uitzicht bederft, hoewel hij laat weten dat hij sympathiek tegenover het initi atief staat. Strafpleiter Van der Plas: „Voor iedere Boulevard bewoner is het uitzicht heilig, dus ook voor mijn cliënt. Hij vindt dat het kunstwerk te dicht bij zijn terras komt te staan." Van der Plas vindt het kunst werk verder een 'roestige disso nant' op die plek. Volgens de stichting komt het kunstwerk echter op een ande re plek op de Boulevard te staan. Er zijn drie opties: ter Jan van Welie van de Stichting Monument Omgekomen Katwijkse Zeelieden met een naambordje: „De zaak is nu in handen van de gemeen te." Foto: Henk Bouwman hoogte van de Vuurbaak, in de bocht bij Savoy en tussen het anker en het bushokje. De stichting én de gemeente kie zen voor de laatste optie. Dus vraagt de stichting zich hardop af waar de klagers zich druk over maken. Die plek bederft het uitzicht van Savoy helemaal niet. „Verder vinden wij het on gepast ten aanzien van de na bestaanden dat mensen zich nu al druk maken over de plaats van het monument", zegt Wim van der Plas namens de stich ting. „Ook de typering 'roestige dissonant' vind ik negatief." Van der Plas en Van Welie van de stichting maken zich er niet meer druk om. „De zaak is nu in handen van de gemeente, die mag het verder uitzoeken", zegt Van Welie. Bezwaren kunnen de komst van het gedenkteken vertragen, vooral wanneer er eventueel een rechter aan te pas moet komen. Het is niet de enige tegenslag waarmee de leden van de stich ting te maken heeft gehad. Vier jaar geleden werd het initiatief genomen om omgekomen zee lieden te eren in Katwijk. Van meet af aan ging het fout met de financiën. De verwachte bij drage van 28.000 euro van de provincie bleef uit. De stichting hoopte toen op de opbrengst van het eerste vaatje nieuwe haring (die steevast aan goede doelen worden gegeven), maar de 50.000 euro kreeg een ande re bestemming. Uiteindelijk schoot het bedrijfs leven de wanhopige stichting te hulp, terwijl een letteractie on der de Katwijkse bevolking en een concert van het koor Jubi late de nodige financiën ople verde. Na veel vijven en zessen kwam de benodigde 130.000 euro op tafel. leiden - Na de afbouw van 120 bedden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) in de Leidse regio is een aantal jongeren 'met onbe kende bestemming' vertrokken. Hoeveel het er zijn is niet be kend. Het regelmatig uit beeld ver dwijnen van AMA's is een van de oorzaken van een toename van thuisloze jongeren in Zuid- Holland. De provincie wil het hulpverleningsaanbod voor de ze doelgroep daarom uitbrei den. Zorginstellingen Cardea en de Binnenvest gaan in de regio Zuid-Holland Noord een pro ject voor thuisloze jongeren verzorgen. Het project heet '17 plusproject' en biedt hulp aan jongeren van 17 tot en met 23 jaar. Huisvesting, inkomen en dagbesteding hebben ze niet en de vaardigheden om deze te verwerven, ontbreken bij hen ook. Het gaat om jongeren die op het punt staan de reguliere jeugdzorg de rug toe te keren en om jongeren die helemaal geen contact hebben met jeugdzorginstellingen. Cardea en de Binnevest be schikken samen over 24 op vangplaatsen voor thuisloze jongeren in de regio Midden Holland (in Leiden en in Al phen aan den Rijn). De provin cie en de gemeente Leiden dra gen allebei ongeveer een ton bij aan het project. Naar verwach ting gaat Leiderdorp ook bijdra gen aan het '17 plusproject'. Hoeveel 'thuisloze jongeren' door Zuid-Holland zwerven is niet duidelijk. De Algemene Re kenkamer deed in 2002 een eer ste onderzoek in 43 centrumge meenten; daarin wordt gespro ken over minimaal acht zwerf jongeren in Leiden. Adviesbu reau Van Montfoort maakte twee jaar geleden een schatting voor Leiden en Gouda en komt op hogere getallen uit. Volgens het bureau zouden in leiden zo'n twintig tot 140 thuisloze jongeren verblijven. Behalve om AMA's gaat het dan ook om verslaafden, psychiatrische pa tiënten en meisjes die het slachtoffer zijn van jeugdprosti- tutie. den haag/rijnsburg - Voor het stelselmatig afranselen van zijn echtgenote is een 61-jarige man uit Leiden door de Haagse poli tierechter veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden. Ge durende hun destructieve rela tie werden de twee steeds sa men dronken en liep een en ander meer dan tien jaar lang danig uit de hand. Dat gebeur de eerst in hun woning in Rijns- burg en later in hun huis in Lei-' den. Buren en vrienden van het stel zagen dat de vrouw regelmatig een blauw oog had. Ze werd bovendien meerdere malen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De zeer breed geschouderde ver dachte benadrukte dat de kneuzingen van de vrouw niet altijd aan hem te wijten waren geweest. Hij zou de veelal rond zwalkende dronken vrouw meerdere malen uit bezorgd heid van straat hebben geplukt. Hij gaf wel toe dat ze hysteri sche ruzies hadden en dat hij haar 'zo nu en dan' een klap had gegeven. Ook sleurde hij haar met enige regelmaat aan haar haren naar bed. Zo hard handig dat ze er kale plekken van op haar hoofd had. De vrouw belde op 13 augustus van dit jaar de politie. Hij had haar toen wederom aan haar haren door het huis gesleept, haar keel dichtgeknepen en een glas op haar hand kapotgesla gen. Agenten die de 'kleerkast' wilden meenemen, werden door de man uitgescholden. Drie dagen later wilde de Leide naar het weer goedmaken met zijn grote liefde. Hij kocht een tweedehands salontafel voor de vrouw omdat hij haar vorige aan gruzelementen had gesla gen. Tot zijn grote woede be merkte hij echter dat zij haar deur voor hem gesloten hield. Hij schopte daarop haar ruit in. Maar dat was volgens de man 'omdat hij zijn medicijnen no dig had'. De verdachte vond het oneerlijk dat hij tijdens de zitting werd afgeschilderd als de grote boe man. Hij vond juist dat hij altijd Auto's die op de stoep worden neergezet, dubbel parkeren, wagens die binnen een paar meter van een hoek zijn gestald en diverse voertuigen op het zebrapad. Om precies te zijn staan er op een willekeurige doordeweekse ochtend om tien uur 's ochtends met enige re gelmaat tien auto's fout gepar keerd in de Koningstraat. De parkeerproblematiek in dat deel van Noorderkwartier is nijpend. Op zijn Leids gezegd: het is een zooitje in de Koning straat. Volgens bewoners gaat het om een structureel probleem. Im mers, betaald parkeren begint aan de overkant van het water van de Maresingel, zodat veel mensen uit het centrum hun (tweede) auto gratis en voor niets in de Koningstraat neer zetten. Ook personeel van win kels en bedrijven maakt zich hier schuldig aan, om maar niet te spreken over ambtena ren van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht. In het week einde staan er geregeld vele be stelbusjes van bedrijven uit het centrum. Voor voetgangers, met name De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 kinderen en mensen die slecht ter been zijn, levert het fout parkeren gevaarlijke situaties op. Soms is het passeren van een auto op de stoep niet mo gelijk zonder over de straat te moeten. En vuilnisbakken wor den geregeld niet geleegd, om dat auto's de bakken blokke ren. Dit resulteert weer in een verergering van een ander groot probleem in de straat: zwerfvuil. Maar de bewoners dragen ook een oplossing aan. Ophouden met kostbare en onzinnige re ferenda met betrekking tot be taald parkeren. Het betaald parkeren moet 'gewoon' wor den ingevoerd in heel Leiden, met dien verstande dat ieder huishouden voor één auto niet hoeft te betalen. Voor gasten van bewoners kan de gemeente ieder huishouden een aantal vrijkaartjes verstrekken, zoals dat in Delft ook gebeurt. Of, zo als nu het geval is, er kan een aantal parkeerkaarten, de zoge naamde kraskaarten, worden gekocht. Met de manier waarop het par keerbeleid nu wordt uitgevoerd zijn de bewoners het totaal on eens omdat het ene stadsdeel met het parkeerprobleem van het andere stadsdeel wordt op gescheept. Bovendien zou met het geld dat betaald parkeren oplevert, het fout parkeren worden aangepakt. Dat zal de leefbaarheid in Noorderkwar tier aanzienlijk verbeteren. Volgens een woordvoerder van •fcv Schots en scheef geparkeerde auto's zijn eerder regel dan uitzondering in de Koningstraat. Foto: Bart Bennis de gemeente handhaaft de ge meente niet in de Koningstraat omdat het niet onder het par- keerrestrictiegebied valt. Met andere woorden, omdat er geen betaald parkeren dan wel parkeren voor vergunninghou ders is. Het uitschrijven van de bonnen wordt aan de politie overgelaten. „Dat klopt", aldus ft» Ruud van Es van bureau Noord. „Wij werken hier met actielijsten met daarop items waarop wij letten. De Koning straat komt op die lijsten voor. We treden daar wel degelijk verbaliserend op en de bewo ners moeten dat weten want een deel van de parkeerbonnen gaat op auto's van de bewoners zelf. Het zijn dus niet alleen mensen van binnen de singels die daar parkeren. Bovendien geldt er in de Koningstraat sinds kort ook een wegsleepre- geling. Auto's die hinderlijk in de weg staan, worden weggeta- keld." Eric-Jan Berendsen door Wilfred Simons leiden - De nieuwe Leidse grond prijzen lijken aardig in de pas te lopen met wat elders in de regio en de Randstad gebruikelijk is. Zowel sociale verhuurders als projectontwikkelaars en bedrijfs- makelaars vinden de voorgestel de prijzen in de 'Nota Grondprij zen gemeente Leiden' heel rede lijk. Alleen het voorstel om de bedrijfsgrond in de Oostvlietpol der tussen de 300 en 350 euro per vierkante meter bruto vloer oppervlak te waarderen, wordt 'aan de hoge kant' gevonden. De stap van Leiden om de grondprijzen openbaar te ma ken, is opmerkelijk. De meeste gemeenten in de regio willen desgevraagd niet zeggen wat de grond kost, uit vrees dat zij daarmee hun concurrentieposi tie ten opzichte van elkaar schaden. Andere gemeenten voeren op dit moment geen grondpolitiek, omdat zij geen uitgeefbare grond hebben. Lis- se heeft alleen snippergroen in de aanbieding, voor 183 euro per vierkante meter, als het om minder dan 25 vierkante meter gaat. Percelen die groter zijn, kosten 262 euro per m2. Leiden steekt daar gunstig bij af met een 'algemene richtprijs' van 150 euro per vierkante meter. De duurste grond die Leiden de komende jaren in de verkoop heeft, staat in het Aalmarktge bied. Daar mag een vierkante meter 'verhuurbaar vloeropper vlak' tussen de 1000 en 1200 euro kosten. Makelaar Sander Zwaan van Basis Bedrijfshuis vesting 'kan zich bij dit bedrag iha wel iets voorstellen'. „Voor Ll kels in binnensteden be geen duidelijke richtlij zegt hij. Een herontwikke hei gebied 'nabij het centrun een Zaandam' gaat voor 10fl ïti z 2400 euro per vierkante n 1 In de Amsterdamse Kalveif) in de ondergrens 1815 Daarmee is de Leidse priétru ling gemiddeld, meent Zvr f De prijs van de grond dii t den in de Leeuwenhoek koopt, wijkt niet af van v aan de regio gebruikelijk is. 0 [om moment geeft de gem er Sassenheim grond uit o| eg bedrijfsterrein Sassenl gslo Zuid, pal aan de rijksweg irdi Een vierkante meter grom 1 op daar 250 euro. Leiden 2 ikn Leeuwenhoek, ook aan de de voortaan in de markt voo nd vergelijkbare 250 a 270 eui aaf meter. Tot nu toe warejeën Leidse grondprijzen in de wenhoek juist erg laag: de ede uitgegeven grond kostte 18 ro per vierkante meter. Ook bij de sociale studf huisvester SLS Wonen kijk mand op van studenten! den die 160 euro per vied kosten. Volgens woordvoiBI Margriet Henninger dr no< Leidse prijzen 'heel billijk' Ben Twijfels zijn er alleen gronduitgifte in de Oos P polder, mocht die ooit voi drijven beschikbaar k( Volgens Zwaan worden p van 300 a 350 euro per viec te meter nergens gehaale >ste den verdedigt de hogezen door te wijzen op de liggii F- de zware, internationale portas die de A4 is en op bijheid van Schiphol. ktPg' Wil dag alles voor zijn vrouw over had gehad. Haar continue dronken schap zou hem soms tot wan hoop hebben gedreven, maar toen ze in het ziekenhuis lag na een valpartij zorgde hij voor haar hondje en bezocht hij haar tweemaal daags, zei hij. Door zijn eigen overmatige drankgebruik kon hij zich de helft van alle gewelddadige voorvallen overigens niet meer herinneren. Toch was hij ervan overtuigd dat zijn ex de mis handelingen zwaar had over dreven. De advocaat van de verdachte was van mening dat de vrouw het deels aan haar eigen gedrag had te wijten dat het zo vaak uit de hand was gelopen. Maar dat vond de aanklaagster klinkklare onzin: Alsof je erom vraagt om regelmatig in elkaar te wor den geslagen als je een dronke lap bent", riep zij uit. De offi cier van justitie eiste dan ook een celstraf van een halfjaar te gen de man. De rechter haalde daar in het vonnis één maand vanaf. rlo] Jeii ror id, 1 rbe 10 u ch< die leiden - Twee Leidenaars (21 en 19) zijn door het Gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Aan die voor waardelijke straf is een proeftijd van twee jaar gekoppeld. Het tweetal is schuldig bevon den aan het plegen van ontucht met een meisje, in een woning aan de Steenstraat op 2 oktober 2003. Het slachtoffer was toen 15 jaar. De twee moeten haar ook ieder 500 euro schadever goeding betalen. De advocaat- generaal had respectievelijk 21 en 30 maanden cel geëist. Het meisje was aan de voor avond van 3 oktober met een aantal vriendinnen op de ker mis op de (Nieuwe) Beesten markt. Daar kwam het groepje de twee mannen tegen. Er werd wat gedronken en gepraat waarna het meisje alleeiislti: de twee meeging naar ning aan de Steenstraat. Daar zou zij nog meer afgp' hebben gekregen waar 1.L slaperig was gewordene' danks te hebben aange >>st niet in te zijn voor seks, vervolgens toch door de zijn misbruikt. Het Hof verkrachting echter niet zen. Uiteindelijk slaagde het offer erin via haar mobielt vriendin te bellen die ha men met andere meiden i|hin huis haalde. Een van die dinnen schakelde de poli r de die de oudste meteen ojrikl en de andere ontuchtple] ziel ter arresteerde. jg Het duo heeft altijd volghi den dat de seks plaatsvon rf s instemming van het meisj tie lan AGENDA Wilt u iets melden? Bel 071-5356421, dagelijks tussen 9.00 en g to uur. Faxen mag ook: 071-5356415. E-mail: stadsredactie.ld@h fee Op de vogelshow van Avibus zijn vanaf donderdag 275 vogels te zien, verdeeld over drie groe pen: kleurkanaries, postuurka naries en tropische vogels. De vogelshow wordt gehouden in het gebouw van PV De Blauw- kras aan de Voorschoterweg, naast zwembad De Vliet. De openingstijden zijn donderdag van 20.00 tot 22.00 uur, vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur, zater dagvan 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Licht-donker is de titel van de tentoonstelling op de Vrije Schoolgemeenschap Rudolf Steiner, met tekeningen, foto's en theaterkostuums, gemaakt door leerlingen van de klassen 5 en 6 van de vrije scholen uit Leiden, Alphen en Zoetermeer. De muzikale start is donderdag om 20.00 uur, belangstellenden kunnen op vrijdag (van 8.30 tot 15.30 uur) en zaterdag (van 13.00 tot 15.00 uur) ook terecht in het gebouw aan de Surina- mestraat. Voor 55-plussers houdt de Stichting Dienstverlening Lei den conditietraining en sport en spel op dinsdagmiddagen van 13.30 tot 14.30 uur in de gymzaal aan de Corantijnstraat. Meer informatie: 071-5123744. Amnesty International houdt donderdag een debat over ge weld tegen vrouwen in Mexico. De afgelopen tien jaar waren er 370 meldingen van moord. De bijeenkomst begint om 20.30 uur in het Lipsiusgebouw, Cle- veringaplaats 1. Amnesty ver koopt de komende zaterdagen kerstkaarten, kaarsen, agenda's en andere cadeaus in de biblio theek aan de Nieuwstraat, van 11.00 tot 16.00 uur, en op z^ter- erl< ten oek 0 tc ;>n dag 11 december ook in v centrum De Kopermolen, 10.00 tot 14.00 uur. In buurtcentrum Matilo Zaanstraat 126, is vrijdag! workshop over het belast est stelsel, van 9.30 tot 10.30 naa Rudi van Maanen geeft 2u dag 28 november een lezi1 ee over het totstandkomen v serie over het Leidse verli waarvan onlangs deel 4 vi scheen. De lezing begint 14.00 uur in de Koolzaal i bibliotheek aan de Nieuw y Toegang: 2,25 voor leden 3,40 euro voor niet-leden ierv Unicef zoekt vrijwilliger ;en in de regio op markten en voo gelijke kaarten en cadeau v len verkopen. Het werk ko maximaal drie uur per da idsl geven kan via tel. 5315250 vei 5421562of via uniceflei- den@wanadoo.nl. In buurthuis De Panera! idi delstegracht 85) is woens en november een bingo vooi plussers, aanvang 13.301 Er is een veiligheidscd- ontwikkeld waarop gebru TJ hun bezittingen, eveniuei J foto kunnen opslaan. Na inbraak kan daarmee bij 1 zekering aangegeven wor welke spullen zijn verdwe De cdrom is verkrijgbaar woningcorporaties Ons D |0p de Sleutels van Zijl en Vlii roo Portaal, de Stichting Huis g ting Werkende Jongeren SLS/Wonen, bij de politie wijken en op het stadhuis het Stadsbouwhuis. De Stedenband Oxford zoek naar nieuwe vrijwill tsai Voor meer informatie: Ril [aat ders, tel 5891629 of Carel twe Ingen, tel 5167029. !FC en ma sh( onl flC' gis °I ge l üge de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 14