SCHRIJVENDE LEZERS Een beetje begrip voor de brugwachter graag Het tere zieltje van Zonnevylle Geen apartheid in het onderwijs na de dood van Theo van Gogh Groen is goed voor de Leidse economie Verplaatsing muurtje Noordwijkerhout is een historische misser R7 Werkende leerinstallatie /er de grens ormgeven :f° s een vak etelmuziek Iburgemeester fonnevylle 3 Moslims en kerkgangers hebben last van agressie Misleidende informatie over Oostvlietpolder ZATERDAG 20 NOVEMBER 2004 |c artikel in het Leidsch dvan 5 november over eerinstallatie (pekelver- ing) in Katwijk. Het is k een werkende installa- »n, vlakbij de Neder- grens, achter Oldenzaal, lothenfelde: twee mu- doorntakken, 415 meter 10 meter hoog. Het iter komt uit bronnen mvels van het Teutobur- Jn ud. De installatie moet v [gehouden worden, ring ior de zoute wind heeft nu thenfelde de officiële _j j ran badplaats. Dat bete- iS) d thet ziekenfonds een vei tgoedt. Voor ieder die L n j, t is: ga kijken, het is een g!, gekkend complex, e kli Herman Amptmeijer, reaj Leiden, alle :us ïle iee; ra' vuil oor urn 'g liefi ;l-_ je w al ontving ik vandaag ker met de tekst: 'Zon de heb je niets'. Dat r mij de spijker op de at ik mij nogal had ge- het logo van Rem- i, waarvan de krant mber melding Onlangs had ik voor ;n typografisch logo onder de naam 'de- iieing'. En na het zien •go Rembrandt werd [eens bevestigd. Vorm- een vak, waarmee ik zeggen dat alle zolder- itwerpen met behulp te pc-programma's de ieken. Dit ontwerp :t eens kunnen maken, durven presenteren. Vincent Bus, Leiden. lemding, ongeloof, let artikel 'Zonnevylle Jer 'doodsteek-adver- Ip de voorpagina van n vrijdag 12 november |Wat een over-reactie ■jazeker, emotionele) de kant van de mede- de - volgend jaar (Re - Leiderdorpse mu il! itde eerste keer dat meester een bele- inteske brief uit- it past kennelijk bij de en ook dit valt uiter- ler de vrijheid van me- g. Hoewel het niet tot rscultuur zal horen ler Zonnevylle - als hij ïft - kritiek uit over de besluitvorming over ichool, hij zal het ho- et me eens zijn dat die zaken onmogelijk in dng kan komen voor de goed besturen. Na het lezen van de Leidse kwestie van 28 oktober voel ik de behoefte om hierop even te reageren. Persoonlijk ben ik als beroepsschipper dagelijks te vinden op de wateren rondom de stad. Hierbij staat onze ma rifoon uiteraard altijd op uit luisteren van het VHF-kanaal van de bruggen. Hierbij valt het mij regelmatig op dat bijna alle brugwachters alsmede de colle- ga-schippers er alles aan doen om een en ander zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bij voorbeeld: 'Even een tandje er bij schipper, dan kan je gelijk met die draai mee', of 'Effe kalm aan, dan kan ik eerst even wat verkeer wegwerken'. Het steekt mij dan ook dat in uw artikel de brugwachter wordt afgespiegeld als een mal loot die er genoegen in schept om het verkeer te pesten. Deze mensen krijgen in de steeds drukker wordende infrastruc tuur de zwartepiet toegespeeld. Het is echter een misvatting dat het gesperd houden van de brug in kwestie een verlichting zou zijn voor het fileleed. Neemt u als u bijvoorbeeld in die file staat eens de moeite om kalm te blijven en objectief naar de situatie te kijken. Het zal u dan opvallen dat nadat de brug is gesloten, het verkeer weer het achter de slagbomen ontstane gat dichtrijdt, en de eerste wa gen nagenoeg achter zijn eerde re voorganger kan aansluiten om vervolgens weer stapvoets verder te sukkelen. Een voorbeeld hiervan is het voorval van een woedende trucker die bijna de brugwach ter te lijf ging. De trucker was vanuit de file getuige van het feit dat de brugwachter twee maal de brug moest openen. Nadat de trucker op de brug was aangekomen is hij gestopt om de brugwachter te bedrei gen. Na deze toestand scheurde Wachten voor de brug, zoals hier in Woubrugge, kost weggebruikers vaak minder tijd dan zij denken. Archieffoto: Hielco Kuipers hij circa 100 meter verder en stond met een hoop gesis en een veel te hoge bloeddruk weer in dezelfde file (de brug wachter vond zijn werk allang niet leuk meer). Verder wordt in het stuk gesug gereerd dat het bij vervoer over water slechts om een paar con tainertjes zou gaan. Het betreft hier meestal schepen met een laadvermogen van minimaal 600 ton (en dat is dan een kleintje), dus inderdaad mini maal 20 zeer zware vrachtwa gens. Verder wil ik u even wijzen op de situatie in de stad Amster dam. Er komt enorm veel zand per schip dwars door de hoofd stad, dit mede voor de aanleg en verbreding van verschillende wegen, de HSL en noem maar op. Ook in Amsterdam leidde dat tot irritaties en onbegrip. Hierdoor werd besloten dat de bruggen in de spits dicht moes ten blijven. Daardoor hoopte het scheepvaartverkeer aan bei de zijden van de stad zich zo op, dat er na de spits een file van schepen door de stad moest. U begrijpt het gevolg al. Het wegverkeer werd na de spits door de lange openingen zo ontregeld, dat dit besluit snel werd teruggedraaid. De les hieruit is als volgt: die file staat er evengoed, ook als de brug dicht blijft. En als er ver standig wordt gedraaid, loopt alles - weliswaar gedoseerd - weer door en levert het voor het wegverkeer juist bij files geen extra vertragingen op. De brug wachters en de beroepsschip pers doen in mijn beleving wer kelijk hun best om alles zo effi ciënt mogelijk te laten verlo pen. Zij hebben een vaarbewijs maar meestal ook een rijbewijs en zijn dus op de hoogte van de problematiek Ook zij zijn er niet bij gebaat als er experi menten zoals in Amsterdam worden gehouden. Nog los van het feit of dit juridisch toelaat baar is. Misschien is dit verhaal een beetje een hart onder de riem van de 'pispaal' in het artikel, namelijk de door de verkeers druk al zo belaste brugwachter. Het moet er toch eigenlijk niet van komen dat deze mensen in de toekomst achter kogelvrij glas hun ambt moeten uitoefe nen. Een beetje begrip dus in de toe komst. Hans Bosma, Leiden. )rdi{ ildv eve rssi euk( eze >orpagina van het vaal Dagblad van 10 no- staat groot aangegeven n islamitische school is 8el1 id. Dat is heel erg, en in dat in deze tijd be- il; nieuwsberichten zijn !CV" krantlezer, begrijp ik ;tJe e wel en steun ik die n dl t '«begrijp is waarom dat gaat over kerken ield worden en dat er gesticht worden bij n verschillende plaat- Rob Louw, Leiderdorp. Burgemeester Michiel Zonnevyl le van Leiderdorp Archieffoto: Hielco Kuipers Medewerkers van de muziek school Rijnakkoord hebben via een advertentie boos gerea geerd op het voornemen van het Leiderdorps gemeentebe stuur om hun school om zeep te helpen. Hun eigen voorzitter MacGillavry, die op de bres zou moeten staan voor de belangen van de school, heeft niets naar zijn 24 medewerkers en 550 leerlingen gecommuniceerd, maar die is dan ook wethouder van dat gemeentebestuur. Fijne voorzitter. De medewerkers hebben als ui ting van hun boosheid over zo veel dommigheid van lokale politici en bestuurders een ad vertentie opgesteld met mu zieknoten met daarin een dolk geplaatst. Goede actie, maar burgemeester Zonnevylle vindt het, zo blijkt uit het Leidsch Dagblad van 12 november, 'in deze ontwrichte samenleving' ongepast en schrijft op veron gelijkte toon een boze brief naar de muziekschool. Zonnevylle en MacGillavry en de raadsleden moeten begrij pen, dat het intrekken van sub sidies aan muziekscholen, bi bliotheken en zwembaden juist de kwaliteit van onze samenle ving geweld aandoen. Daar be gint het met mensen in de kou te laten staan. Ineens weet onze brieven schrijvende burge meester weer hoe je moet com municeren met je eigen men sen, maar hij maakt op een goedkope manier misbruik van de 'tijdsgeest'. Woorden als 'dolk' en 'dood steek' gebruik je nu eenmaal in dit soort situaties. Het zijn voor de hand liggende termen als je boos bent, maar daar kan het tere zieltje van Zonnevylle niet tegen. De reactie van de burge meester is buiten alle propor ties. H. Houtman, Woubrugge. 'Muurtje om de kerk'. Daar is heel wat om te doen geweest, zoals uit de krant van 18 okto ber blijkt, en terecht. De tuin om de kerk moet ver kleind om meer ruimte moge lijk te maken voor de markt, al dus onze bestuurders. Veel inwoners, maar ook niet- Noordwijkerhouters, zijn het daar niet mee eens. Maar het was - en is - voor de markt kooplui geen optie. Zij blijven liever waar ze nu zijn en dat is op het marktplein. Eerst een gedwongen verplaat sing van het muurtje (voor ve len niet nodig) en nu de men sen van de markt tegen hun wil naar een andere plaats om de kerk te installeren, waar ook geen noodzaak voor is. De geschiedenis zal oordelen, zo te zien is het al een histori sche misser om deze plaats zo op de schop te nemen. Het is een bijzondere plaats waar reli gie, historie, cultuur en ruimte werking bij elkaar komen en een goede invulling geven aan het dorpscentrum. Zaken die ook voor de mensen van groot belang zijn. Met een diepere achtergrond, die de samenleving 'inhoud en visie' geeft. Ik moest dit even kwijt en hoop dat deze elementen een grote rol zullen spelen. J. Wassenaar, Noordwijkerhout. sen niet op de voorpagina staat. Mensen die vluchtig de krant doorkijken zullen denken dat alleen islamitische gebouwen doelwit zijn geworden, sinds de discussie na de moord op Theo van Gogh. Dit is echter niet waar. Het is in mijn optiek net zo belangrijk dat er kerken wor den vernield, dit trekt het hele plaatje recht. Het zijn dus niet alleen de mos lims die er last van hebben, maar ook kerkgangers van an dere geloven in Nederland. Ik vind dat het beeld scheef ge trokken wordt, en ik ben van mening dat de media nu meer dan ooit hun verantwoordelijk heid moeten nemen. Dit is geen tijd om onrust naar één kant toe te stoken. Het gaat niet meer om één groep, het gaat om meerdere groepen die met het geloof te maken hebben. Steeds maar laten zien dat er gebouwen waar moslims ko men het doelwit van agressie zijn, kan tot agressie van mos lims tegen Nederlandse doel witten leiden die iets met geloof te maken hebben. Ik geloof niet dat jullie dit op jullie geweten willen hebben. Al het nieuws weergeven is goed, maar kijk ook goed naar de plaatsing. Zet die twee stukken naast elkaar, zodat in één oogopslag een beeld gevormd kan worden van de heersende problematiek in dit land. Marina Kortekaas, Voorhout. Midas Dekkers vertelde kortgeleden bij 'BNN in de Betuwe' dat seks tussen mens en dier op het platteland niet abnormaal is. Ik geloof dan ook niet dat het woord gei- tenneuker Theo zijn leven heeft gekost. Ik ben bang dat Theo's dood meer te maken heeft met 'normen en waarden'. En dan bedoel ik niet 'hun' normen en waarden, maar onze gezamenlijke! Een norm is niets anders dan een maatlat, een regel of een wet. De waarde is niets anders dan lengte die je met die maatlat afmeet of de mate waarin je die regels of die wet volgt en res pecteert. Regelgeving is gebonden aan de cultuur en het tijdsgewricht waarin alles zich afspeelt. Regelgeving is maakbaar. Ne derlanders of mensen van Nederlandse af komst hebben geregeld dat het woord apartheid kon ontstaan. Het is een zuiver Nederlands woord dat internationaal ge bruikt wordt en zelfs vandaag nog van toe passing is op onze eigen maatschappij. Apartheid is bij ons in de grondwet gere geld! Artikel 23 (zoek maar eens op met Google) is een impliciet discriminerend artikel dat een schijnvrijheid oproept. Godsdienstvrij- Theo van Gogh. Archieffoto: ANP heid betekent niet dat je jezelf of je kinde ren mag isoleren van andersdenkenden. Er is één maatschappij, en daarin leven we ge- ïidsch Dagblad van 6 novem- ïerden C. Broeksma en A. t van de Kamer van Koophan- eze« teleurgesteld op het be- ^^de Raad van State om alle iviteiten in de Oostvlietpolder ïorten. Zij stellen dat dit be en lipt is voor de Leidse economie ren dat de economische groei ren negentig goeddeels aan on voorbijgegaan door een te- bedrijfsterreinen. In mijn re ik deze opinie, want meer is weerleggen met enkele feiten dachte bronnen, t wil ik de heren Broeksma en mu t wijzen op de informatie die ekken op de website van de an Koophandel Rijnland: „Of bedrijf heeft dat al gevestigd en en omstreken of dat u |t om zich hier te vestigen, is de juiste keus om u te (her) Een aantrekkelijk werk-, woon en recreatiemilieu midden in het nog rustige en bereikbare deel van de Randstad De bedrijvigheid is zeer divers van aard en de jaarlijkse ERBO- enquête (Enquête Regionale Bedrijfs ontwikkeling) toont telkens weer aan dat dit gebied bovengemiddeld scoort voor wat betreft omzet, werkgelegen heid en rendementsontwikkeling." Onafhankelijk onderzoek bevestigt dit beeld. Onlangs verscheen een econo misch beleidsonderzoek, 'de Atlas voor gemeenten 2004', waarin de vijf tig grootste gemeenten van Nederland op veertig punten zijn vergeleken. De Atlas is een hulpmiddel voor gemeen ten om sterkte/zwakte-analyses te ma ken van hun lokale economie. Uit dit onderzoek kwamen enkele interessan te conclusies naar voren: - Hoe aantrekkelijker de woonomge ving van een stad, des te hoger is de economische groei. - De woonaantrekkelijkheid van een stad wordt bepaald door factoren als bereikbaarheid, historisch karakter, cultureel aanbod, uitgaansleven en, last but not least de nabijheid van groen! Het onderzoek geeft als verklaring dat in steden met een aantrekkelijke woonomgeving de zogenaamde crea tieve klasse graag komt wonen. Hier toe behoren beroepsgroepen als we tenschappers, onderzoekers, architec ten, ICT-ers. Deze beroepsgroepen zijn niet alleen economisch actief, maar geven ook graag geld uit aan de goede dingen des levens. Hoe presteert Leiden in dit opzicht? Leiden presteert op economisch ge bied goed! Onze werkeloosheid is laag (van de vijftig onderzochte steden zit Leiden bij de beste zeven), we hebben het allerlaagste aantal arbeidsonge schikten en we houden de meeste vrouwen aan het werk. Leiden blijkt veel werkenden te hebben die tot de creatieve klasse behoren (nummer twee van de vijftig), ongetwijfeld een gevolg van de aanwezigheid van de universiteit in onze stad. Ook op het vlak van woonaantrekkelijkheid scoort Leiden goed (nummer twaalf). Sterke punten van Leiden zijn de goede be reikbaarheid en de historische binnen stad. Leiden scoort gemiddeld op de punten cultureel aanbod, veiligheid en uitgaansleven. Leiden scoort echter slecht op het punt nabijheid van na tuur. De aanleg van een ruimtevretend in dustrieterrein in één van de meest dichtbevolkte steden van Nederland heeft, als je de uitkomsten van dit on derzoek bekijkt, ongetwijfeld een ave rechts effect. Vernietiging van groen werkt verloedering van onze leefomge ving in de hand. Kort samengevat: groen is goed voor de Leidse econo mie. Blijkbaar ziet de gemeente Leiden ook het belang van groen in, getuige het bericht in het Leidsch Dagblad van donderdag 4 november 2004, dat de gemeente lid wordt van de Vereniging Groene Hart-gemeenten. De vereni ging zet zich volgens dit bericht in voor het behoud van het Groene Hart als open ruimte in de Randstad, waar bij vooral oog moet zijn voor de bij zondere landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden van dit ge bied en de specifieke toeristische en recreatieve kwaliteiten. In juli heeft de Raad van State nog eens bevestigd, dat de Oostvlietpolder deel uitmaakt van het Groene Hart. Er is dus hoop voor het behoud van een groene Oostvliet polder! Namens de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, Bert Stemerdink, Leiden. Op 6 november stond een reac tie van de Kamer van Koophan del in de krant op het opschor ten van bouwactiviteiten in de Oostvlietpolder. De Kamer van Koophandel beweerde dat door het opschorten van de bouw de financiering van de N11 -West in gevaar komt en daarmee alle ontwikkelingen aan de west kant van Leiden onmogelijk worden gemaakt. Zij zegt letter lijk dat de aanleg van de weg uit de grondexploitatie van de pol der moet worden betaald. Ik viel van mijn stoel toen ik dit las. Iedereen weet dat de gemeente Leiden de grootste moeite heeft om de exploitatie van de Oost vlietpolder financieel dekkend zamenlijk. Eigenlijk moeten wij door een herzien of verbeterd grondwetsartikel ge dwongen worden dat samenleven aan te leren in plaats van gescheiden van elkaar, in apartheid op te groeien. In Katwijk, van oudsher een vissersge meente, waar ik het grootste deel van mijn leven doorbracht, was het vroeger voor ge lovigen normaal om je kind naar een open bare school te sturen. Geloof beleid je thuis en niet op school. Nu heb ik het gevoel dat misbruik van artikel 23 ertoe heeft geleid dat nagenoeg iedere sekte wel een eigen schooltje en zonodig een uit gemeen schapsgelden gesubsidieerd schoolbusje of taxi heeft. Begin met het voorgerecht en niet met het toetje: laat kinderen de waarde van het verschil en de verscheidenheid proeven. Schaf apartheid in onderwijs af! Als een soort bronvermelding, ik ben hu manistisch opgevoed in het oosten van het land maar coëxisteer al meer dan 35 jaar met Katwijkers van diverse pluimage. Stuk voor stuk hard, maar nooit harteloos! Jaco de Nooijer, Katwijk. te krijgen. Geldgebrek heeft de gemeente er juist toe gebracht om zestig extra woningen in het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder op te nemen. Deze woningen moeten funge ren als kostendrager voor het plan. Ik roep de gemeente Leiden op om ondubbelzinnig afstand te nemen van de beweringen van de Kamer van Koophandel. Daarnaast vind ik het schande lijk dat een instituut als de Ka mer van Koophandel zulke mis leidende informatie durft te verstrekken. Marieke Burgerjon, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 19