Groenlinks niet bedacht op crisis LEIDEN REGIO Groen staat voor geheel Stadhoudersspeelterrein wordt eindelijk opgeknapt ■h Leidenaars ontkenii brandstichting win! We hebben vanuit het collegebelang gereageerd' 'et Besloten bijeenkomst Lef raad over de Oostvlietpo Leidenaar hoeft cel niet in leiden/den haag - Een 30-jarige Leidenaar is gisteren door de Haagse rechtbank vrijgespro ken van poging tot verkrachting van zijn ex-vriendin in een wo ning in Leiden. Twee weken ge leden eiste de officier van justi tie nog twee jaar cel, maar de rechtbank acht de poging niet bewezen. Straf voor uithaal met bierglas leiden - Een 21-jarige Leidenaar is gisteren door de rechtbank in Den Haag tot vier maanden cel veroordeeld plus vier voorwaar delijk met een proeftijd van twee jaar. De man had in juli een bezoeker van een café in de St Aagtenstraat met een kapot bierglas bewerkt. Twee weken geleden was er tien maanden tegen hem geëist. Het slachtof fer moest naar het ziekenhuis om snijwonden in zijn gezicht en hals te laten hechten. Dijkstal bij Leidse Hoed leiden - Hans Dijkstal, voorma lig minister en voormalig partij leider van de WD, gaat maan dag in de Tuinzaal van de Hooglandse kerk in discussie met Amanda Kluveld, docent cultuur- en mentaliteitsge- scheidenis aan de Universiteit van Amsterdam. Op verzoek van De Leidse Hoed en onder leiding van oud-rector Lam mert Leertouwer van de Leidse universiteit spreken zij over het onderwerp 'Waar sta je voor en wat zijn je inspiratiebronnen?' Op dinsdag 23 november wordt dominee Carel ter Linden over dit onderwerp ondervraagd, met de Utrechtse hoogleraar rechten Jenny Goldschmidt. De bijeenkomsten duren van 20.00 tot 22.00 uur. Tweehonderd 'droomhuizen' leiden - Aan de architectuur wedstrijd voor het EWR/Slacht- huisterrein in Leiden hebben veel mensen meegedaan. Er zijn ruim tweehonderd ontwer pen voor droomhuizen binnen gekomen. De winnaars worden volgende week donderdag be kendgemaakt. De ontwerpen worden vervolgens tentoonge steld in het Huis van Noord (het 50KV-station aan de Fle- mingsstraat) tot en met zondag 21 november. Daarna verhuist de tentoonstelling naar het RAP Architectuurcentrum aan de Nieuwstraat. De ontwerpen zijn daar van 27 november tot en met 22 januari te zien op woensdag-, donderdag- en vrij dagmiddag en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Open dag bij moskee leiden - De Mosqee Islamiti sche Vereniging uit Leiden- Noord houdt vanavond een in formatiebijeenkomst voor wijk bewoners, van 19.00 tot 20.00 uur Ju het kv50 station aan de Koningsstraat. Er wordt onder meer een presentatie gegeven van de plannen voor een nieu we moskee, tevens is er gele genheid tot het stellen van vra gen. Afsluitend wordt een rond leiding gegeven. donderdag 11 novembe EEN LANDROT BERICHT VAN ng door Eric-Jan Berendsen leiden - Hij had niet zien aanko men, dat zijn partij het college bijna in een crisis had gestort. Gerard van Hees diende dinsdag avond met zijn fractiegenote Ri- anne Becht tijdens een hectische gemeenteraadsvergadering een motie in waarin werd gesteld dat het aantal sociale huurwo ningen in Leiden over een perio de van vijfjaar niet mag dalen. Volgens Van Hees is het goed om even terug te gaan naar een vergadering van de commissie Ruimte en Grond, enige tijd ge leden. „Daar werd bekend dat de komende tijd in Leiden 1000 sociale huurwoningen worden gesloopt en maar 800 gebouwd. Een negatief saldo van 200 dus. Er ging toen een siddering door de commissie. Mede omdat de groep die is aangewezen op so ciale woningbouw groter is dan de markt en de krapte dus al leen maar toeneemt." Daarom diende hij dinsdag avond de 'kaderstellende' motie in die werd ondertekend door PvdA, LWG/De Groenen, SP en CDA, een raadsmeerderheid. Maar na een paai- harde woor den van wethouder Ron Hille- brand (PvdA) gingen de socia listen als eerste 'om'. „En dat hadden we niet voor zien na alle commotie in de commissie", aldus Van Hees. „Doordat de PvdA afviel, kreeg de motie geen meerderheid en veranderde de situatie. Maar Groenlinks bleef achter de mo tie staan en dus kwam ook de deal met Portaal in het geding." Reden voor burgemeester Hen ri Lenferink om de partij toe te spreken in een van de kamers van het stadhuis. Want het aan nemen van de motie zou gevol gen kunnen hebben voor die deal die de gemeente heeft af gesloten met woonstichting Portaal. Die afspraken behelzen de bouw van 1300 woningen en de sloop van bijna 700 wonin gen op de Oranje- en Waard- gracht, de Diamantlaan en het EWR-terrein en omgeving. Een overeenkomst, die gisteren in het bijzijn van minister Dekker werd getekend en waaraan door diverse wethouders jaren is gewerkt. Dus vroeg Lenferink GroenLinks om nog maar eens goed na te denken over haar 'voorlopige' standpunt. Toen ging ook GroenLinks 'om'. „We hebben vanuit het college- belang gereageerd", geeft Van Hees toe. „De motie is dan wel niet aangenomen, maar we hebben wel voor de deal met Portaal gestemd. Omdat we de toezegging hebben gekregen dat in de eerste helft van 2005 de Lokale Woonvisie wordt ge presenteerd waarin het ook over sociale woningbouw gaat. Daarover kunnen we in breder verband discussiëren." De fractievoorzitter ontkent dat hij met het schaamrood op de kaken een knieval naar het col lege heeft gemaakt. „Ik heb al tijd een blos op mijn wangen en stond niet te shaken. Dit hoort bij de politiek." Kleur wordt 'beeldmerk' van nieuwe Leidse woonwijk door Nienke Ledegang vervolg van voorpagina leiden - Zoals Amsterdam grachten groen heeft, zo beschikt Leiden sinds gisteren over de kleur 'nieuw groen'. De kleur, die het midden houdt tussen gif groen en appelgroen, is Leiden geschon ken door het Amsterdamse reclamebu reau '....staat'. De kleur werd geïntrodu ceerd tegelijk met de nieuwe naam voor het EWR-Slachthuisterrein, waar straks een woonwijk zal verrijzen: Nieuw Ley den. Wie 'nieuw groen' ziet, moet vanaf nu ook 'Nieuw Leyden' denken - en an dersom. Nieuw groen is een 'beeldmerk' dat staat voor alles wat de wijk Nieuw Leyden moet worden. Dat daar zeven jaar van gesteggel aan vooraf is gegaan, deed er gisteren even niet toe. De ondertekening van de over eenkomst tussen gemeente en woning stichting Portaal over de te slopen hui zen en te bouwen woningen in de stad is vóór alles feestelijk. Het monumentale paardenslachthuis op het EWR-Slacht- huisterrein is voor de gelegenheid om getoverd tot een hippe loungetent waar dito muziek wordt gedraaid. Er staan groene panelen, groene zitzakken en er wordt groene champagne geserveerd. En op het moment suprème moet mi nister Dekker van Vrom, de speciale ge nodigde, door een groen doorschijnend gordijn wandelen om de ondertekening van het convenant bij te wonen, iets waar ze wel even om moet glimlachen. Iedereen lijkt intens tevreden: ambtena ren, de medewerkers van Portaal, de mensen van het reclamebureau. De aanpak van wijken zoals het EWR-ter- rein, het Kooiplein en de Groenoordhal- len betekent een grote kans en een fan tastische impuls voor de stad en haar in woners, klinkt overal. Ook een aantal in woners van Leiden-Noord zit te glim men in hun zitzak. Maar, zegt Petra Mulder, voorzitter van het bewoners platform voor huurders in Leiden- Noord nadien tegen minister Dekker: „Je kunt niet zomaar zeggen 'dit biedt kansen voor Leiden'. Er wordt alleen ge keken naar de kans voor de wijk en niet voor het individu. Natuurlijk zijn er mensen die beter worden van de plan nen, maar er moeten ook mensen hun huis uit. Er mag voor hen wel iets meer aandacht zijn." Mulder vertelt later: „Ik sta hier wel een beetje dubbel in. Ik snap best dat dit voor de gemeente een feestelijke dag is. Maar er zijn genoeg mensen voor wie het echt geen feestje is. Ik vraag me af waarom deze mensen zo slecht begeleid worden. Het is zo makkelijk deze men sen erbij te betrekken." Anderzijds begrijpt Mulder ook wel waarom de gemeente vandaag zo uit pakt, met de volledig in het groen gesto ken paardenslachterij. „Als je niets doet, haal je natuurlijk geen vijf miljoen euro binnen. En dat is ze vandaag wel gelukt bij minister Dekker. Blijkbaar is dat de investering die je moet doen." Dat laat ook wethouder Hillebrand een beetje doorschemeren. „Zodra wij wis ten dat wij in november de deal met Portaal zouden sluiten, wist ik dat ik de minister wilde uitnodigen. Ik wilde laten zien waar we mee bezig zijn. Het is fan tastisch dat zij ons op deze manier be loont. We hadden het gehoopt, maar niet verwacht." En hij neemt tevreden nog een slokje groene champagne. Jarenlang zijn zij met een kluit je in het riet gestuurd, de be woners van Tuinstad Staalwijk, als het om het opknappen van liet zogeheten Stadhouders speelterrein ging. Dan werden zij door de gemeente weer af gescheept met allerlei smoe zen: nee, dat is iets voor het grote-stedenbeleid, nee, dan moet u bij Wijkbeheer zijn, nee, maakt u maar een plan met de buurtbewoners. Maar er is goed nieuws, waarschijn lijk nog dit jaar wordt er begon nen met een fikse opknap beurt. Het speelterrein ligt ingeklemd tussen Leuvenstraat en Magda- lena Moonsstraat en wacht al jaren op een forse opknap beurt. Eerdere initiatieven van uit de buurt liepen op niets uit omdat het doorzettingsvermo gen en geduld van omwonen den uiteindelijk niet bestand bleken tegen de bureaucratie bij de gemeente. En dat ging De Blauwe Steen, die al 700 jaar in de Breestraat ligt, is het symbolische middelpunt van de stad. Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Eric-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 dan weer ten koste van de jeugdige gebruikertjes die hun speelveld steeds meer zagen verpauperen. Daardoor viel er steeds minder te spelen. Maar eindelijk, na anderhalf jaar lob byen, hard werken en einde loos overleggen met gemeente, bewoners en gebruikers is het dan zo ver. De metamorfose is aanstaande. In overleg met de buurtbewo ners, de islamitische basis school, energiebedrijf Nuon (er staat namelijk een transforma torhuisje op het terrein) en de gemeente is een ontwerp ge maakt om het speelveld op te knappen. Het plan houdt in dat er een overzichtelijk speel terrein komt met een voetbal veldje, speeltoestellen voor de kleinere kinderen en voldoen de ruimte om te rolschaatsen en fietsen. Een rondvraag on der de jongere kinderen in de buurt wees uit dat er vooral be hoefte is aan klimtoestellen, een schommel en ruimte om te bewegen. Voor ouders die toe zicht houden of van het zonne tje willen genieten komen er bankjes. Het speelterreintje blijft voor iedereen toeganke lijk. Om overlast voor omwonen den te beperken, wordt het ter rein een paar meter verplaatst in de richting van de Leuven- straat. Zo neemt ook de sociale controle van de openbare weg toe. Het trapveld wordt omge- Het zogenoemde Stadhoudersspeelterrein kan wel een facelift gebruiken. Foto: Hielco Kuipers ven door een hek dat hoog ge noeg is om 'afzwaaiers' te voor komen. Tijdens de inspraak procedure is namelijk gebleken dat omwonenden het meeste last hebben van ballen die in de tuin belanden en er vervol gens worden uitgehaald. Tot slot komt er langs het speelterrein een wandelpad dat dus niet is bedoeld voor fiet sers en bromfietsers. Want als het speelterrein er eenmaal ligt, wil de buurt ook de veiligheid van de kinderen garanderen. Eindejaarsbier Dobbel Palm, Dobbel Plezant. Onder dat motto wordt maan dag 15 november het eerste vaatje Dobbel Palm aangesla gen in café Lemmy's aan de Morsstraat, Volgens een jaren lange traditie verkoopt de Palm-brouwerij in de maanden november en december het zo geheten eindejaarsbier. Lief hebbers kunnen volgende week maandagavond om acht uur in de Morsstraat terecht. Eric-Jan Berendsen De Katwijkse visser heeft veel weg van een bedreigde diersoort. Want wie haalt het nog in zijn hoofd naar zee te gaan? Toch zijn ze er nog, de echte Katwijkse vissers. Verslaggever en verstokte landrot Bas de Rue vaart een week mee op het vissers schip Katwijk 88. Hij bericht vanaf het dek. Ze zijn het allemaal wel eens geweest, sommigen hebben er zelfs jaren last van gehad. Zee ziekte. Schipper Hugo van Duijn is altijd ziek bij slecht weer. Dat vindt de rest van de bemanning wel leuk. Als je geen pilletjes wilt slik ken, dan heb je maar één mo gelijkheid om van zeeziekte af te komen: eten. Geen vet, het liefst droge boterhammen. Het beste is om de hele tijd door te blijven eten, kleine beetjes tegelijk, vertelt stuur man Gerrit Vooijs. Hij kan het weten. De eerste vier jaar op de kotter was hij altijd ziek. „Dat begon al op de vissers bus van Katwijk naar IJmui- den. Die stonk vreselijk omdat de vissers op de terugweg al tijd een zak vis mee naar huis namen." Ik heb nog geen last van zee ziekte, maar dat is meer te danken aan het 'prachtig mooie weer', zoals de stuur man tevreden constateert, dan aan een onverwoestbaar gestel. Want ook al stormt het niet, toch gaat het schip nog aardig op en neer. Het is een langzaam, slepend deinen. Geen abrupte klappen, je wordt niet door de kajuit ge slingerd, maar toch duidelijk voelbaar; meer een pijnlijk zeurende knie dan harde klap pen op je hoofd. Als he ioij gisterenmiddag, onver! 0nr toch begint te waaien t maar windkrachtje zes' voelt de maag direct w< aan. Zonder aarzelen gi naar mijn pillen. Een Haarlemse apothe raadde aan om bij zeez het minst bewegende (f het schip op te zoeken, midden. Maar op een dat onzin. De kombuis het achterdek. Het min wegende deel van het de opslagruimte voor servenetten. Daar ga je zitten als je ziek bent. Op het internet staan v kelen over zeeziekte. 0 voorkomen dat je ziek moet je zorgen dat je u m j bent en er zin in hebt, i em( een artikel aan. Daar m Qesl de Katwijkse vissers va; j. lachen. Zij werken dag nacht door. Als je groengeel ziet vat^1 ziekte, heb je het gevoéLs doodgaat, staat even vr in het artikel te lezen, wijkers kunnen dat bi gen. Maar ook als zij zi roerd voelen, moeten 2 ,n de twee uur aan dek 01 binnen te halen. Dat is pretje als je de hele tijd tBi 5 heet "II "1, :bo 'en ew< bals hoi ortl overgeven. Wissers zijn jongens. en door Rody van der Pols leiden/den haag - Dat Ze wel eens kleding ver onder de prijs hadden gekocht bij US Mad house in de Haarlemmerstraat, dat wilden de 28-jarige en de 35-jarige Leidenaar wel toege ven. Maar dat ze de kledingzaak in de nacht van 16 op 17 augus tus 2003 in brand hadden ge stoken, ontkenden ze deze week met kracht voor het ge rechtshof van Den Haag. Het tweetal gaat in beroep tegen de eerdere veroordeling tot vier jaar gevangenisstraf. Volgens diverse getuigen had het duo de sleutel gekregen van een 25-jarige werknemer van US Madhouse. Omdat hij ruzie had met de baas, verkocht hij de kleding ver onder de prijs en stak hij het geld in eigen zak. Aangezien dit in de gaten be gon te lopen, wilde hij zijn spo ren uitwissen. In coffeeshop Double AA op de Nieuwe Bees tenmarkt gaf hij de sleutel aan het duo, zodat zij de zaak kon den leegroven en vervolgens in brand steken, verklaarde hijzelf. De twee verdachten beweren echter dat de wraakzuchtige ex- werknemer - die tot vijf jaar ge- r Jeen vangenisstraf is vero< ,n hun nooit een sleutel U(je geven, laat staan dat z ncja in brand hebben laai „Waarom zou ik dat y mili >eb< mn 1001 êwo gil ikjstr hij ruzie had met zijn toch niet mijn zaak?", de de Leidenaar. Dat nemer de boel in de gestoken, is plausibel! reerde de klusjesman. j Dat de twee vriende het hang- en sluitwei zaak hadden geïnspi zoals een getuige vei ontkenden zij stellig] dat zij bij een speel 'supersoakers' (wate zouden hebben daarmee benzine ove dingrekken te spuiten, wel bij Bart Smit geilanc een computerspelletj pen." Een getuige die eerdei >||ar klaard dat de verdacl ve| van tevoren over hui stichtingplannen had an teld, kwam hier gisterj,'nn< rug. Hij zou de verklai foo druk hebben afgelegd )ei buigt zich op 8 febn over de zaak. Dan wraakzuchtige ex-w aan de tand gevoeld. inH tie F ons lar." iet r ieg in 'd aat leiden - Bugemeester en wet houders gaan de gemeenteraad in beslotenheid informeren over de Oostvlietpolder. Wet houder Hillebrand schrijft in een brief aan de gemeente raadsleden dat het college de uitspraak van de Raad van State nu aan het bestuderen is. De vergadering waarin de analyse wordt gepresenteerd is geheim 'vanwege de belangen van onze gemeente, hangende deze pro cedure'. Volgens een woord voerster van de gemeente is het gebruikelijk dat de gemeente raad in beslotenheid wordt ge- informeerd als er zaken onder de rechter zijn. De Raad van State heeft vorige week het verzoek toegewezen om schorsing van het goedkeu ringsbesluit van het bestem mingsplan Oostvlietpolder. Dat betekent dat de gemeente nog niet aan de slag kan in het pol dergebied bij de A4, wat een be drijfsterrein moet worden. Het n hi Soc b verzoek om schorsing diend door de Vrienden Oostvlietpo het gebied groen wil h e De Raad van State mei verkeersafwikkeling terrein niet goed is, gen over de fasering ontwikkeling van het terrein en vindt dat h delijk is hoe de lucl bij het terrein zal zijn. nitieve uitspraak doein H van State na de zogeiVar demprocedure, die 1 wachting begin 2005 gerond. „Op dat mon tijd dus rijp voor het van de voorbereiden^ zaamheden", zo luidd eze) reactie van de gemeei em uitspraak 'betreurt', omdat het de voorl van het bedrijvenparl kerwijs bemoeilijkt'. Q werd een besterru voor de Oostvlietpoldi ,raaj Raad van State verwon ge' wez de oliti eft:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 14