andarts zet ^betaler' lit praktijk Recordaantal uitvallers op tweede dag Vierdaagse Bedrijven taboe in Leidse Oostvlietpolder tiënt met laag inkomen dupe vervaller' (17) beraamde ïgelijk terreuraanslag Regionale deelnemers getroost met appels, water en berichten van het thuisfront Valkenburgse Meer mag niet worden uitgebreid Tm Huishoudens met schulden blijven stijgen De Bus Goedemorgen Wat een krant AkLeidsch donderdag 22 juli 2004 OPGERICHT 1 MAART 1860 Dagblad Bij mensen die vreemdgaan is meer aan de hand 'gpd - Steeds meer met een laag inkomen door hun tandarts niet ihandeld, omdat ze hun niet kunnen betalen, irtsen vinden het te las- achter hun geld aan te i gaan. Ze nemen liever en die op tijd betalen, ^iet grote tekort aan tand pijn die makkelijk te vin- ilke schaal sociaal zwak- Crden gedumpt is niet omdat betrouwbare ontbreken. Maar de wordt bevestigd door tsenorganisaties NMT en ioor Famed, het grootste 5$ dat rekeningen int voor i, en door individuele len. Gevolg is dat een id aantal mensen met inkomen zonder tand- >mt te zitten. Dat pro- igroeit nu tandheelkundi- Ip geheel uit het zieken- verdwenen. „Iedereen er mee geconfronteerd :elf de rekening moet be- if met de gunstigste ver- nog altijd een kwart '."zegt tandarts Mirjam uit Lelystad. idartsen hebben te ma- een toenemende werk- in met wachtlijsten van die patiënt willen wor- een patiënt zijn reke- ning niet op tijd betaalt, loopt hij het risico dat de tandarts hem de wacht aanzegt en liever iemand van de wachtlijst aan neemt bij wie het géén moeite kost om het geld te innen. „Mensen die een keer een reke ning niet hebben voldaan, krij gen van de tandarts vaak te ho ren dat ze voortaan óf direct contant of per pin moeten be talen, óf maar op zoek moeten naar een andere tandarts", zegt financieel directeur Frank Ver- weij van Famed dat de reke ningadministratie doet voor een kwart van alle tandartsen. De tandartsenorganisatie ANT verwacht dat niet alleen de lage inkomens maar ook lastige of bewerkelijke patiënten in het gedrang komen. Bijvoorbeeld gehandicapten of mensen met een grote angst voor de tand arts, bij wie het boren van een gaatje langer duurt, maar niet meer geld oplevert dan bij een 'reguliere' patiënt. De tandarts tarieven zijn namelijk aan een maximum gebonden. Het College voor Zorgverzeke ringen is bezig te onderzoeken wat de veranderingen in het ziekenfonds per 1 januari voor effect hebben. Uitkomsten wor den verwacht in maart 2005. Pagina Binnenland: Geen geld, geen tandarts lag/gpd - Bij de huiszoe- an een 17-jarige moslim otterdam eind vorige heeft de politie docu- gevonden die erop wij de jongen een aanslag ireidde in Nederland. Dat ede aanleiding voor het erie van binnenlandse om op 9 juli het 'terreu- af te kondigen, juni werd de woning van irige doorzocht, omdat It verdacht van betrok- bij een gewapende op een supermarkt, zouden plattegronden inden en zogeheten si- ietsen van doelwitten luraanslagen. inbaar ministerie wil COMMENTAAR INLICHTINGEN e W. Bush en Tony Blair de dans te ontspringen nu comsten van twee onder- naar het functioneren pyj|e inlichtingendiensten in lloop naar de oorlog tegen Ii hun voordeel uitvallen, ent en premier zouden Ie inlichtingendiensten op I rkeerde been zijn gezet in- stellige overtuiging dat massavernietigingswa- it De zwartepiet is dus Je CIA en MI6. „tich onlangs in VS afspeelde, nog een dun- overgedaan in •Brittannië. Al le Amerikanen zo sluw de baas van de George Tenet, vervroegd ensioen te sturen. In Lon- oeten er vermoedelijk nog n rollen. taat dat de politieke lei- tuiten schot blijven. De rijst of dit wel terecht is? ïtwoord moet ondubbel- 'nee' luiden. Het electo- iat zich hopelijk geen n voor citroenen verko- Vant het staat als een paal water dat zowel Bush als zijn inlichtingendiénst onder druk heeft gezet REGIO Hartebrugkerk een broeinest van samenzwering? Meezingen met 'golden oldies' van Simon en Garfunkel La nee Armstrong ook op Alpe d'Huez Warm en vrij zonnig roi.HF»^- ïï4 VAR. 325/29° :i/2 nijmegen - Het Leidsch Dagblad heeft zijn best gedaan om het voor de deelne mers van de Nijmeegse Vierdaagse zo aangenaam mogelijk te maken. De pleis terplaats die op zo'n acht kilometer van de finish was ingericht, was voor veel re gionale wandelaars een prettig toe vluchtsoord tijdens een etappe die door het drukkende weer erg zwaar was. Me nig wandelfanaat nam even de tijd voor een krantje, een glas water, een appel of een kleine rustpauze. Veel aandacht trok het mededelingenbord waar berichten van het thuisfront op stonden. De thuisblijvers hadden gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per post of per internet een boodschap te sturen. Het bord hing vol met ruim tweehonderd berichten voor de wande laars die in sommige gevallen een kwar tiertje nodig hadden om het hele bord te controleren. Dat leverde Anneke Baak, Annet Vlasveld en Willy Vreeburg, allen werkzaam in de Zoeterwoudse woonge meenschap voor gehandicapten Swet- terhage, handenvol berichten op. Zij wa ren veruit de populairste wandelaars. Anderen moesten het doen met een be scheidener respons, al was dat in alle gevallen meer dan welkom. Zo verbaas de Leidenaar Roel Botermans zich er over dat er toch iemand aan hem ge dacht had. „Kijk, ik heb een berichtje! Mijn oma heeft wat gestuurd. Leuk." Ondanks de goede zorgen heeft de etap pe van gisteren een recordaantal uitval lers geëist. De marsleiding meldde gis teravond dat 2.339 wandelaars de strijd hebben gestaakt. Er zijn nog 41.465 deelnemers over. Nooit eerder vielen in een dag zo veel wandelaars uit. Vorig jaar hielden 1.805 wandelaars het tijdens de tropisch warme dag twee voor ge zien. Volgens de organisatie is het aantal uit vallers van gisteren te wijten aan de weersomstandigheden. De wandelaars kregen 's middags een zware regenbui te verduren, nadat de etappe van dinsdag ook al grotendeels in de regen werd ge lopen. Het Rode Kruis, dat met 340 vrijwilligers actief is tijdens de Vierdaagse, beleefde topdrukte. Bij de hulpposten langs de route lieten 857 lopers hun blaren prik ken. Op kamp Heumensoord moesten nog eens circa 700 militairen aan hun blaren worden geholpen. Artsen moesten 324 wandelaars helpen met pijnlijke gewrichten en andere klachten. En deelnemer werd met hart klachten naar het ziekenhuis gebracht. Dinsdag viel een hoogbejaarde Zweedse deelnemer al met hartproblemen uit. De marsleiding controleert steekproefs gewijs de startbewijzen en identificatie van wandelaars. De maatregel moet zwartlopers van het parcours weren. Tot nu toe zijn elf zwartlopers gesnapt. Zij liepen met het startbewijs van iemand anders. Het startbewijs van de zwartlo pers is ingenomen, waardoor ze niet meer in aanmerking komen voor een Vierdaagsekruisje. Pagina R6: Vierdaagse in beeld geen verdere bijzonderheden naar buiten brengen over wat er in het huis gevonden is. Maar het ministerie van bin nenlandse zaken bevestigt dat de gevonden documenten in de woning in ieder geval aanlei ding genoeg waren voor minis ter Remkes om politie en op sporingsdiensten in verhoogde staat van paraatheid te bren gen. Diverse potentiële doelen in het land worden sindsdien extra in de gaten gehouden. Bij evenementen met veel bezoe kers wordt extra gecontroleerd. Volgens een woordvoerder van het ministerie was de aanhou ding van de 17-jarige echter niet de enige aanleiding voor het instellen van het alarm. Het mededelingenbord van het Leidsch Dagblad met berichten van het thuisfront was gisteren populair bij de regionale wandelaars. Foto: Hans van Weel Joop Rosbach op zijn 106de ver jaardag, 12 november vorig jaar. Archieffoto: United Photos de Boer Oudste man van Nederland dood haarlem - De oudste man van Nederland, Haarlemmer Joop Rosbach, is overleden. Gisteren stierf de 106-jarige man aan de gevolgen van een longontste king. Rosbach wordt maandag gecremeerd. Wie nu recht heeft op de titel 'oudste man van het land', was gisteravond nog niet bekend. De oudste Nederland se vrouw is Hendrikje van An- del-Schippers uit Hoogeveen, die in juni haar 114de verjaar dag vierde. Overval op pomp Rijnsburg rijnsburg - Het benzinestation aan de Oegstgeesterweg in Rijnsburg is gisteravond over vallen. Rond kwart voor tien be dreigden twee mannen de pompbediende met vermoede lijk een vuurwapen. Zij dwon gen hem geld af te geven. Met een nog onbekende buit zijn zij vertrokken. De politie zette gis teravond een helikopter in bij de zoektocht naar de daders. Bij het ter perse gaan van deze krant waren de twee overvallers nog niet gevonden. Dood Napoleon schuld artsen parus - Overijverige lijfartsen zouden Napoleon de dood in hebben 'verzorgd', aldus foren sisch patholoog Steven Karch uit Ccdifomië. De artsen dien den Napoleon in de laatste we ken van zijn leven dagelijks me dicijnen toe om zijn maagziekte en darmkrampen te bestrijden. „Ze gebruikten echt grote, sme rige spuiten". Door deze be handeling, gecombineerd met een sterk braakmiddel, legde Napoleon tenslotte het loodje. om hen munitie te geven om een oorlog tegen Irak te begin nen. Als de baas de duimschroeven aandraait, zijn er altijd voldoen de ja-knikkers voor handen om hen te pleasen. Het beeld dat van de inlichtingendiensten naar voren komt, is er één van 'strohalmen'. Elke aanwijzing die de suggestie bevatte dat Sad dam massavernietigingswapens bezat, werd uitvergroot. Elk be wijs van het tegendeel genegeerd. Hoewel een onafhanke lijke commissie van de Amerikaanse Senaat en een commissie voorge zeten door een Lord van het Hogerhuis de onderzoe ken verrichtten, kan er geen sprake zijn van onpartijdigheid. Voor een deel is het gehele poli tieke establishment - zeker dat in de VS - verantwoordelijk. Zelfs John Kerry stemde voor de oorlog tegen Irak. In Engeland nam alleen defensieminister Ro bin Cook het achteraf gebleken moedige besluit op grond van dezelfde 'inlichtingen' op te stappen. Hij geloofde er niet in en hij had gelijk. Bill Meyer leiden/valkenburg - Er mogen op dit mo ment geen bedrijven komen in de Leidse Oostvlietpolder en het Valkenburgse Meer mag niet worden uitgebreid op Wassenaars grondgebied. De Raad van State heeft door beide plannen uit het streekplan Zuid-Hol land West een streep gezet. Volgens het rechtscollege heeft de provin cie onvoldoende duidelijk gemaakt waar om de polder wél geschikt is voor bebou wing. Ook heeft Zuid-Holland verzuimd onderzoek te doen naar de natuurwaarden van het gebied. Voor beschermde vogel soorten is de polder een 'belangrijk broed gebied'. Zuid-Holland is kortom onzorgvuldig ge weest, concludeert de Raad van State en dat oordeel is een overwinning voor de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. Die had het streekplan aangevochten. Haar ar gumenten waren juist de strijdigheid met rijksbeleid en het verzuimde onderzoek naar de natuur in de polder. De belangen organisatie reageert dan ook verheugd op de uitspraak. De uitbreiding van het Valkenburgse Meer was volgens de provincie noodzakelijk om de zandwinning veilig te stellen. GS menen dat elke provincie haar eigen zand moet winnen. Met de uitbreiding van het meer in de Wassenaarse Ommedijkse Polder was de zandwinning tot 2025 veiliggesteld, maar volgens de Raad van State mag dat niet ten koste gaan van het veeteeltbedrijf. De uitspraak van de staatsraad betekent niet dat het zandzuigen in het meer heel snel wordt stopgezet. Het zandwinbedrijf Van Herwaarden kan nog zeker een paar jaar doorgaan. Dat is mogelijk doordat de wanden van het meer steiler mogen wor den gemaakt. Bovendien wil de zandzuiger het meer tot veertig meter uitdiepen. Nu mag dat maar tot dertig meter. Onderzoek moet nog uit wijzen of die extra tien meter geen proble men met zout water oplevert. Pagina's Ri en R2: Meer nieuws over Oostvliet en Valkenburgse Meer den haag/anp - Het aantal huishoudens in ons land dat met problematische schulden kampt, blijft stijgen. Het wordt steeds moeilijker een oplossing te vinden. Dat constateert de NWK, de Nederlandse Vereni ging voor Volkskrediet, in haar jaarverslag over 2003. Volgens de koepelorganisatie is het aantal verzoeken tot schul denregeling vorig jaar met 21 procent gestegen naar 34.500. De NWK voorziet voor 2004 een verdere toeneming. Veront rustend vindt de vereniging de stijging van schuldregelingen die niet kunnen worden uitge voerd. Voor diegenen die niet kunnen klimmen, maar het wel moeten, bestaat 'De Bus'. Even na de voet van een echte col komen ze samen, veelal jon gens van het vlakke land. Ze doen het zwijgzaam, zonder hoofdknik, zelfs de novieten weten het. In vrijwel stilte wordt de groep groter, weer drie erbij en even later nog ze ven. De mannen rijden, met het hemd open, de armen wijd op het stuur, naar omhoog. Ze voelen zich hier thuis, het is een bijna vreedzame manier van sterven; ze doen het im mers samen. De bus heeft een chauffeur, vaak een Tourveteraan die het tempo bepaalt. Iedereen moet kunnen volgen, saamhorigheid is de benzine. De chauffeur hoort hoeveel achterstand de bus op de ge vleugelde klimmers en de kop mannen heeft en past zijn tem po aan. De spreuk van de dag luidt: op tijd binnen komen. Niets meer, niets minder. Na drie cols begint een ander fenomeen: overleven. De man nen rekenen en trappen, rijden niet op hun maximum, maar worden wel moe. Soms valt een zwakkere weg, vol mede dogen blijven anderen weer bij hem; een subbusje dus, op iets meer achterstand. Hen te zien afzien geeft een bijna lekker warm gevoel, want je kijkt naar kameraad schap. In de veilige boezem van de bus overleven ze en zullen ze Parijs halen. Als de mannen passeren hoor je gesnuif, gehijg, een enkele vloek en de vraag om water en geduwd te worden. Vlak bij de finish opent de bus zijn ramen en deuren. Je ziet ze lachen, hun lijden komt ten einde; de bus wordt aan de streep geparkeerd. Welke is de juiste metafoor voor 'De Bus' in ons leven? Waar zijn wij een en zorgen wij voor elkaar? En hoe zit dat met ons gevoel 'op tijd binnen' te komen? Mart Smeets Proef nu Leidsch Dagblad in de ochtend 4 weken voor 9.75 y Ja, ik ontvang graag 4 weken lang iedere ochtend J Leidsch Dagblad voor maar 9,75. Dat is ndfc geen 0,41 per dag! Naam: DM DY Adres: Postcode/Plaats: Geboortedatum Stuur deze bon op in een onge frankeerde envelop naar Leidsch Dagblad. T a v Afdeling lezersservice. Antwoordnummer 127. 1800 VB Alkmaar. Bellen kan ook: 0800-1711 (gratis) of surf naar www.leidschdagblad.nl. (Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2004). Leidsch Dagblad gaat zorgvuldig om met persoon gegevens. In het colofon van de krant treft u nadere informatie aan. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 1