in Randstad iets duurder ECONOMIE Invallen bij Nozema en Broadcast Partners Weinig zicht gemeenten op misbruik uitkeringen KoOpWOIlillg Te laat betalen kost duizenden banen flatie in juni 0,1 tocent omlaag ■topman Enron andt in de cel toschade groter vakantietijd rties brandweer irote steden aast op k Marktplaats Euro drukt winst en omzet Océ Lassen in de lucht KPN moet jaarrekening Telfort wil Orange Nederland kopen over 2000 overmaken Segraaf k ell voert strijd iet 10 huurders Nederlandse ozonmeter ruimte in CNV overweegt breuk met kabinet nflatie juni vrijdag 9 JULI 2004 Procentuele verandering consumentenprijsindex tvergeleken met dezelfde [maand van vorig jaar TUxlixi -t-i-.t-l. i.L J Jij. Li. IJ is ondj f mamj j asond j fmamj anp bronxbs jbburg - De inflatie is in juni iomen tot 1,4 procent. Dat geleken met mei 0,1 pro- lager. De daling komt voor ling van de autobrandstof- ie vorige maand in prijs ezakt, aldus het Centraal iu voor de Statistiek. De in daalden in juni met 2,6 mL Vergeleken met juni jaar waren benzine en 1 nog altijd 10,6 procent der. In mei was dat ver- echter 14,2 procent. In de erkoopmaand' werden ook ing, schoenen, bloemen en ten goedkoper. Vis en aard- •len werden duurder. «ton - Aan het vrije bestaan de oprichter en voormalig nan van het Amerikaanse gieconcem Enron is een e gekomen. Een ontspan- Kenneth Lay gaf zich giste- lan bij het FBI-kantoor in ston nadat hij woensdag in van beschuldiging was ge- L Justitie wil Lay vervolgen zijn rol bij de ondergang Enron. De 62-jarige Lay t tot dusver altijd verklaard i verkeerd te hebben ge- en geeft financieel top- 1 Andrew Fastow de schuld, ou miljoenen dollars op eigen bankrekening heb- gezet. doorn - Particuliere auto- tters lopen tijdens hun va- I lie meer risico op schade in de rest van het jaar. In me maanden maakt op lasis 1 op de 120 automobi- ji brokken. Tijdens de va- ie neemt het risico met een r twee toe. Dat heeft Cen- Beheer Achmea donder- ;ezegd. Uit de statistieken de verzekeraar blijkt dat za ke rijders in de zomer- nden juist minder vaak de veroorzaken. Dat komt ens Centraal Beheer Ach- onder meer doordat zij be- ewend zijn in een onbe- t ne omgeving te rijden. 10ven - De brandweer- ien in de grote steden gaat voeren uit protest tegen ellen van de Vereniging lederlandse Gemeenten iet 'functioneel leeftijds- ag' (FLO) dat voor brand- r- en ambulancepersoneel igt op 55 jaar op te trekken r 60 tot 62 jaar. Zij brengen rom volgende week woens- de brief terug waarin ge- inten aankondigen de col- eve regeling hiervoor te wil- schrappen. De brieven wor- bezorgd bijde burgemees- van Amsterdam, Rotter- 1, Eindhoven, Tilburg en rlen. den haag/anp - De meeste ge meenten hebben weinig zicht op recent misbruik van uitke ringen. Ze hebben zo n achter stand bij het afhandelen van oudere fraudegevallen dat ze aan actuele zaken niet toeko men. Het risico bestaat dat fraudeurs door de mazen van het net glippen. Dat zei een woordvoerster van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) giste ren. Sinds maart vorig jaar zijn ge meenten aangesloten op een centraal computersysteem van de Stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB). Een gemeente stuurt gegevens over bijvoor beeld bijstandsuitkeringen op aan het IB. Daar worden ze ver geleken met informatie van on der meer de uitkeringsinstantie UWV. Als blijkt dat iemand een uitkering kreeg, maar ook een salaris ontving, stelt het IB de gemeente op de hoogte. Die moet onderzoeken of er sprake is van misbruik. Grote gemeenten komen er echter niet aan toe deze recente gegevens van het IB te verwer ken. „Ze hebben de hoeveel heid informatie onderschat en niet genoeg mensen ingezet", aldus de IWI-woordvoerster. Een woordvoerder van de Ver eniging van Nederlandse Ge meenten (VNG) wijt de proble men echter aan technische te kortkomingen van het systeem. De computers zijn volgens hem onvoldoende in staat om infor matie van dubbele inkomsten te filteren, waardoor vooral gro te gemeenten met een enorme bulk aan onbruikbare informa tie komen te zitten. De woord voerder zegt dat verbeteringen aan het systeem inmiddels ef fect hebben. Volgens de IWI heeft slechts 15 procent van de gemeenten heeft de mogelijke fraudegeval len over 2002 bekeken. Vooral kleinere gemeenten buigen zich al wel over actuele gevallen. De inspectie heeft niet geraamd hoeveel de gemeenten mislo pen. De invoering van het nieu we systeem verliep al niet vlek keloos, aldus de IWI. Er waren problemen met de automatise ring en de centrale databank bleek nogal wat kinderziekten te hebben. Gemeenten hebben daarom tijdelijk minder mis bruik opgespoord. De inspectie heeft bij tachtig gemeenten gekeken of het nieuwe computersysteem goed functioneerde. Daarmee is het onderzoek dat werd ingesteld naar het oordeel van de IWI re presentatief. venlo/anp - Het resultaat van Océ heeft in de eerste helft van dit jaar geleden onder de sterke euro. De nettowinst daalde met 3,8 procent tot 38,6 miljoen eu ro. De fabrikant van printers en kopieerapparaten zag ook haar omzet dalen. Die kwam uit op 1,3 miljard euro, een afname van 4,7 procent. Het bedrijfsre sultaat daalde met 14,7 procent tot 64,6 miljoen euro. Océ verwacht dat de verkoop van software en apparaten in de tweede helft van dit jaar ver der toeneemt maar de euro kan weer roet in het eten gooien. Het bedrijf gaf gisteren geen winstverwachting, omdat de omstandigheden te onzeker zijn. Océ wil jaarlijks 10 procent omzetgroei boeken. De helft bestaat uit autonome groei, de rest moet uit acquisities komen, zei een woordvoerder. Océ is begonnen met de eerder aangekondigde verplaatsing van een deel van de productie van Venlo - waar 175 banen verloren gaan - naar Centraal- Europa en het Verre Oosten. Daar zijn de lonen aanzienlijk lager. Het bedrijf verwacht dat tegen het einde van het jaar voor het eerst producten uit de ze regio's komen. Wereldwijd heeft Océ ruim 22.000 werkne mers. athene - Een Griekse metaalarbeider is op een hoogte van circa 20 meter bezig om vanuit een kooi laswerkzaamheden te verrichten aan een voetgangersbrug in de Griekse hoofdstad Athene. De brug, een ontwerp van de Spaanse architect Santiago Calatrava, loopt hoog boven de Mesogeion, een van de belangrijkste verkeersverbin dingen van de stad. De brug moet klaar zijn als over 35 dagen de Olympische Spelen beginnen. Calatrava ontwierp ook drie bruggen in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer: de citer, de harp en de luit. Foto: Reuters/John Kolesidis nieuwegein/gpd - De gemiddel de koopwoning is de afgelopen drie maanden 0,7 procent duur der geworden dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De prijs komt daarmee uit op gemiddeld 215.000 euro. Vooral huizen die op een centrale plek in de Rand stad liggen, zijn duurder gewor den. Tussenwoningen en appar tementen stijgen het snelst in waarde. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van makelaars (NVM) gisteren be kendmaakte. Over de laatste twaalf maanden komt de prijsstijging uit op 3,8 procent. Volgens NVM-voorzit- ter Oscar Smit is er sprake van een zich stabiliserende markt met een lichte groei van het aantal woningen dat wordt aangeboden. Hij verwacht voor dit jaar een prijsontwikkeling rond het inflatieniveau. In de centraal gelegen delen van de Randstad zijn de prijs stijgingen hoger dan het lande lijk gemiddelde. Met uitzonde ring van Amsterdam is de prijs per vierkante meter daar toege nomen met 2 tot 3 procent. In de buitenste delen van de Randstad zijn de huizenprijzen per vierkante meter met 1,8 procent gestegen. Alleen in het zuiden van het land is een da ling te zien van gemiddeld 0,3 procent. De verschillen zijn regionaal erg groot. Met uitzondering van de regio's Breda en Eindhoven is in geen enkele regio de prijs van een woning in dit kwartaal gedaald. In de regio's stad Gro ningen, Den Bosch, Zwolle, Utrecht, Den Haag en Amster dam stijgt de prijs zelfs met 2 procent of meer. In de regio's Zeeland, Rotterdam en Nijme gen Maas/Waal stijgt de prijs nauwelijks. Als de NVM de huizenprijzen meet over de laatste vier kwar talen, dan is in alle regio's de prijs van de gemiddelde ver kochte woning gestegen. In de regio stad Groningen, Den Haag, Den Bosch, Zwolle, Zee land en Utrecht, is de prijsstij ging duidelijk meer dan de 1 procent die gemiddeld per kwartaal in Nederland is opge treden. In de regio's Nijmegen, Zutphen en Zuid-Limburg is de prijsstijging minder dan een half procent. Eigenaren van tussenwoningen en appartementen profiteren het meest van de prijsstijging. Hun bezit werd gemiddeld 1,3 procent duurder. Hoekwonin gen stegen met 0,1 procent nauwelijks in waarde en de ge middelde vrijstaande woning werd zelfs 0,7 procent goedko per. Ook zijn er in het tweede kwar taal 4 procent meer huizen ver kocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ruim 34.500 wonin gen verwisselden van eigenaar tegen 33.100 het jaar daarvoor. Als vergeleken wordt met het eerste kwartaal van dit jaar is er zelfs sprake van een stijging van 10 procent. Mensen die de afgelopen drie maanden op zoek zijn gegaan naar een woning, hebben de vraagprijs met ongeveer een half procent zien stijgen. Uit eindelijk gaan de woningen weg voor een bedrag dat 4 pro cent lager ligt dan wat de eige naren ervoor willen hebben. Het aantal te koop staande wo ningen stijgt volgens voor het eerst (niet 4 procent) weer dui delijk, nadat in de drie voor gaande kwartalen het aanbod gelijk bleef. Eind juni hadden de makelaars aangesloten bij de NVM samen 78.962 woningen in de verkoop, ruim 3000 meer dan aan het begin van het kwartaal. rotterdam/gpd - De Nederlandse econo mie loopt jaarlijks een bedrag van één mil jard euro mis doordat bedrijven hun reke ningen te laat betalen. Bij een betere beta lingsdiscipline van de ondernemingen had den er 25.000 banen méér kunnen zijn, heeft onderzoeksbureau Nyfer berekend. Bij een verbetering van de betalingsmoraal krijgt de Nederlandse economie een enor me impuls, blijkt uit het gisteren gepresen teerde onderzoeksrapport. Nyfer becijferde dat de regionale economie in het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam - Rijnmondgebied, Drechtsteden en Gouda - bij een beter betalingsgedrag met 200 mil joen euro en 3.500 banen kan groeien. Lan delijk kunnen door een betere betalingsdis cipline bijna 30.000 nieuwe banen ont staan. De onderzoekers stellen voor de algemeen aanvaarde, officiële betalingstermijn van 30 dagen te halveren tot 15. Dat hoeft met het huidige elektronische betalingsverkeer geen enkel probleem te zijn. Ook moet de overschrijding van de betalingstermijn worden teruggebracht tot vijf dagen, in plaats van 13,6 dagen nu. Die maatregelen leiden er toe dat bedrijven binnen 20 dagen hun geld in huis hebben, tegen de meer dan 40 dagen die het nu duurt om een rekening voldaan te krijgen. Macro-economisch leidt dat tot een kwart minder faillissementen, wat te vertalen is naar een economische groei van 550 mil joen euro en 10.000 nieuwe banen. Han delskredieten worden dan slechts voor de helft gebruikt, waardoor bedrijven die te gen hun kredietlimiet zitten 1,7 miljard eu ro aan extra financiële ruimte krijgen. Die speling is goed voor een groei van 940 mil joen euro en 17.200 extra banen. Bedrijven zijn dan minder tijd en geld kwijt aan in cassoactiviteiten, waarmee ongeveer twin tig procent op debiteurenbeheer kan wor den bezuinigd. Dit spaart 120 miljoen euro uit en levert 2000 extra banen op. Volgens de Nyfer-onderzoekers betalen veel ondernemers bewust te laat om te pro fiteren van het 'gratis' leverancierskrediet. Ondernemers vergissen zich door te den ken dat latere ontvangsten en latere beta lingen elkaar in evenwicht houden. „Dat is een grote vergissing," concluderen de on derzoekers. „We worden er met z'n allen slechter van dat er op grote schaal de hand wordt gelicht met de afgesproken beta lingsvoorwaarden. ingen - De Telegraaf Hol len de Noordelijke Dagblad ibinatie (NDC) gaan samen advertentiesite op internet tikkelen onder de naam irders.nl. Deze site gaat na omer de lucht in en moet alternatief worden voor de ulaire vraag- en aanbodsite ktplaats.nl. Volgens het neloordse bedrijf dat ktplaats.nl exploiteert, trek- de advertenties op internet elijks 520.000 bezoekers. De komt voor Marktplaats.nl als een verrassing. „We zijn laderd om samen te werken, ar hebben ervoor bedankt", directeur Crebas. haag - Shell is verwikkeld echtszaken met circa tien irders van Shell-stations in Ierland. De oliemaatschap- wil deze stations in handen jen, maar de betrokken rders verzetten zich. Daar- s Shell naar de rechter ge- 't Het olieconcern wil zelf uien beschikken over de sta- 15 bijvoorbeeld om er onbe- 'de stations van te maken, contracten dateren uit de :n tachtig toen de benzine- jrkt er heel anders uitzag", lus de woordvoerder. amsterdam/anp - Telecomcon- cern KPN moet zijn jaarreke ning over 2000 opnieuw maken. Dat heeft de Ondernemingska mer in Amsterdam gisteren be sloten. De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) had de procedure aangespannen. Volgens SOBI-directeur Pieter Lakeman maakt de uitspraak de weg vrij voor claims van beleg gers. Grote claims verwacht hij echter niet. Een nieuwe jaarre kening houdt in dat KPN ook een nieuwe aandeelhouders vergadering moet uitschrijven. Volgens Lakeman is het nog niet eerder voorgekomen dat een groot bedrijf als KPN de jaarrekening opnieuw moet maken. De rechter stelde dat KPN de verkoop van een belang in KPN Mobile aan branchegenoot NTT DoCoMo niet juist in de jaarrekening heeft opgenomen. KPN moet de verkoop als af zonderlijke post van het be drijfsresultaat of als buitenge wone bate opnemen in het jaarverslag. Eerder stond het als bedrijfsresultaat vermeld. SOBI zette verder vraagtekens bij de waardering van umts-li- centies voor snel mobiel inter net en het meerderheidsbelang in het Duitse E-Plus. Ook hier besliste de rechter dat KPN de jaarrekening moet aanpassen. Het telecombedrijf moet onder zoeken of er nog goodwill (ovemamepremie) moet wor den afgeschreven en hoeveel. De rechter besliste ook dat KPN de proceskosten moet betalen. De telecomonderneming gaat in cassatie bij de Hoge Raad te gen de uitspraak. KPN blijft van mening dat de jaarrekening op de juiste wijze is verantwoord. „We willen het besluit dat we de jaarrekening moeten aan passen, van tafel hebben", zei een woordvoerder van KPN. amsterdam/anp/rtr - Telecombedrijf Telfort wil concurrent Oran ge in Nederland kopen. Dat verklaarde directeur Aan de Stegge gisteren. Maar dan moet de vraagprijs laag genoeg zijn om ver schillende problemen op te lossen. Hij reageerde hiermee op de verkoop van de Deense activiteiten van Orange aan het Zweeds- Finse TeliaSonera. Volgens een woordvoerster van Orange in Ne derland is het bedrijf niet te koop. Nederland telt vijf ondernemingen die een mobiel netwerk exploi teren. Naast Telfort (voorheen 02) en Orange (voorheen Dutchto- ne) gaat het om T-Mobile (voorheen Ben), Vodafone (voorheen Li- bertel) en KPN. Orange, Telfort en T-Mobile zijn in bedrijfsomvang een stuk kleiner dan Vodafone en KPN. Ruim een jaar geleden kwam Telfort in handen van de Nederland se durfkapitalist Greenfield Capital Partners voor 25 miljoen euro. Het Britse mm02 schreeft 2 miljard euro af op het Nederlandse bedrijf, maar hield ook nog een schuld van 200 miljoen euro in ei gen huis. Volgens Aan de Stegge zijn de vooruitzichten voor zijn bedrijf goed. Hij verwacht de nettowinst te verdubbelen tot 60 miljoen eu ro. Eind maart had de onderneming een marktaandeel van circa 12 procent met 1,7 miljoen klanten. Orange zegt een aandeel te hebben van 10,6 procent met 1,4 miljoen actieve gebruikers. „Het gaat heel goed met ons", aldus de woordvoerster. los angeles - Aan boord van een Amerikaanse sa telliet gaat zondag OMI, het Ozon Monitoring In strument, de ruimte in. Weggeschoten vanaf de lanceerbasis Vandenberg bij Los Angeles kan OMI een belangrijke rol spelen in de strijd tegen lucht verontreiniging en het broeikaseffect. OMI regi streert de ozonlaag, waardoor een gedetailleerde verwachting van de UV-straling mogelijk is. De ozonlaag hoog in de atmosfeer beschermt de mens tegen gevaarlijke UV-straling. Laag in de atmos feer is de ozonlaag echter door smogvorming in de zomer juist schadelijk voor de gezondheid. OMI werkt in 1100 golflengtes. Dat maakt het mogelijk naast ozon ook luchtvervuilende stoffen als stik stofdioxide, zwaveldioxide, roet en fijn stof op te sporen. Die gassen kunnen elke 24 uur in de at mosfeer opnieuw in kaart worden gebracht. Vanaf volgend jaar wil het KNMI in De Bilt, dat de weten schappelijke leiding van het project heeft, Neder land met de OMI-resultaten vijf dagen van tevoren waarschuwen tegen mogelijke zonnebrand. Het project is uitgevoerd onder leiding van het Neder lands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart. Het apparaat (kosten 40 miljoen eu ro) is gefinancierd door een aantal ministeries. Dutch Space en TNO leverden bijdragen aan de bouw en de Finse industrie tekende voor de elek tronica. Foto: ANP/KNMI utrecht/anp - Voorzitter Doekle Terpstra van vakcentra le CNV overweegt zich terug te trekken uit het overleg met het kabinet en de centrale werkge versorganisaties. „Ik constateer dat we echt geschoffeerd wor den door het kabinet. Onze in breng lijkt er niet meer toe te doen", zegt Terpstra in het tijd schrift over arbeidsverhoudin gen Zeggenschap. Het CNV zal de stap echter niet in zijn eentje Doek,e Terpstra Foto: ANP nemen. „Als we ons terugtrek ken uit het centrale niveau, kun mee moeten, anders zetten we je dat niet alleen doen. Dan zul- onszelf alleen maar buiten- len ook de andere vakcentrales spel", aldus Terpstra. Kartelwaakhond vermoedt prijsafspraken bij beheer zendernetwerken den haag/anp - De Nederlandse Mededingingsauto riteit (NMa) heeft vorige week woensdag invallen gedaan bij de Nederlandsche Omroep-Zender Maat schappij (Nozema) en Broadcast Partners. Dat heeft een woordvoerster van de NMa gisteren bevestigd. De NMa vermoedt dat beide organisaties de mede dingingswet hebben overtreden. Daarbij richt de kar telwaakhond zijn pijlen onder meer op het maken van prijsafspraken, wat verboden is. Zowel Nozema als Broadcast Partners is actief in de bouw en het be heer van zendernetwerken. Directeur Van der Hoeven van Broadcast Partners zei gisteren blij te zijn met het NMa-onderzoek. „Eindelijk wordt er een keer gekeken naar de mededingingsprak tijken van Nozema." Volgens Broadcast Partners be moeilijkt Nozema al jaren de concurrentie. „Tussen ons is geen enkele vorm van ongeoorloofde samenwer king. Dat is echt onzin." Nozema werd in 1935 opgericht en heeft als kernactivi teit het uitzenden van radio-, tv- en datasignalen. Daarvoor bouwt de onderneming infrastructuren voor omroep en telecommunicatie via de ether. De staat be zit een meerderheid van de aandelen in Nozema. De rest is in handen van NOS en Wereldomroep. Een woordvoerder van Nozema wilde gisteren niet inhou delijk reageren op het NMa-onderzoek. Broadcast Partners heeft de afgelopen jaren diverse procedures aangespannen bij zowel de rechter als post- en telecomtoezichthouder OPTA. „Er lopen nog tientallen zaken", zei Van der Hoeven. Het gesteggel heeft onder meer tot gevolg gehad dat Nozema zijn concurrent sinds vorig jaar toegang moet verlenen tot zijn infrastructuur die bestaat uit zendmasten. Volgens Van der Hoeven rekent Nozema daarvoor echter te ho ge tarieven, maar maakt het bedrijf zich tegelijkertijd schuldig aan „prijsdumping" in zijn dienstverlening aan bijvoorbeeld omroepen. „Ze rekenen te weinig". Van der Hoeven bestempelt Nozema als 'een monopo list, die obstakels op elkaar stapelt'. Volgens de direc teur krijgt Broadcast Partners daardoor op dit moment geen voet tussen de deur bij de landelijke en regionale omroepen, die nu klant zijn van Nozema. In Neder land heeft Broadcast Partners wel klandizie van com merciële radiostations zoals BNR Nieuwsradio. Noord zee FM. Radio 538 en RTL FM. Minister Brinkhorst (economische zaken) is voorstan der van een splitsing van Nozema, zo liet hij de Twee de Kamer vorig jaar weten. De bewindsman wil Noze ma opdelen in een antennebedrijf en een dienstenbe drijf. Volgens een woordvoerster van het ministerie werkt Nozema aan voorstellen en ondernemingsplan nen voor de splitsing. „Vervolgens legt het bedrijf de plannen voor aan de aandeelhouders."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 7