'Al-Qaeda bereidt aanslag op VS voor' BUITENLAND Belg vrij in ruil voor Arabier Voltallige Spaanse legertop ontslagen Koetsjma verwelkomt waarnemers Kinderen vanaf zeven jaar in Amerikaanse gevangenis Veiligheidsminister verwacht iets vóór november Doden bij geweld in Gaza Nederlandse helikopters jj naar Sudan 0 Veiligheidsmuur Israël zaak voor Internationaal Hof Even de benen strekken tdenaar Lindh naar kliniek - De man die in ier vorig jaar de Zweed ier van buitenlandse Lindh doodstak, levenslang achter de hoger beroep is hij •eld tot een psychiatri- iandeling van onbe- luur. Eerder had de hem een levenslange sstraf opgelegd. Het tockholm meent echter [o Mijailovic wegens lijkheidsstoornissen •rpleging moet krijgen. «alsten gedood ms gevechten uddhNDU - Het Nepalese le- t gisteren tijdens vuur- fen in het westen van zeker vijfden Maoïsti- «tandelingen gedood, dde een veiligheids- Éaris. Onder de doden •lokale rebellenleider Maoïsten, die uit zijn ,'2 $1 van de monarchie in lalayastaatje, hebben ^jvallen verhevigd sinds Sher Badahur Deuba reek een brede rege- itie smeedde. De re- :ft sinds 1996 aan ze- mensen het leven ge- iratisten -ten soldaten ■■Separatisten in de op- jPe Georgische provincie j^setië hebben gisteren ^fceorgische militairen end en gevangengeno- e Georgische militairen deel uit van een vredes- lie met Russische colle- J et toezien op het hand- an de rust in de opstan- Bvincie Zuid-Ossetië. H/incie heeft zich ruim r geleden met steun van fen na een korte oorlog ig onafhankelijk ver- enrijk heeft ve president Heinz Fischer (65) is tijdens een sobere ce- beëdigd tot de nieuwe nt van Oostenrijk. Hij 71-jarige president ip die dinsdag overleed. het overlijden van Kles- "v3e feestelijkheden rond aaiging geschrapt. De we an Klestil was wel bij de nie aanwezig, evenals tizend gasten, onder wie dig president Kurt Wald- m :ije legaliseert bss zonnen H - Vrouwelijk zonaan- I die het liefst met ont- TJjvenlichaam aan hun %ken, kunnen dat bin- ook in Turkije onge- •en. Topless zonneba- Turkije niet onge- :ker op stranden die gefrequenteerd door toeristen. De overtre- irdt dan ook al lang niet trvolgd. De regering van rwegend islamitische J1 het wetboek voor straf- die geest aanpassen. I Indonesiërs darmoede t - Ongeveer de helft van Jinesiërs heeft bloedar- i De arbeidsproductivi- laardoor 20 procent lager 4 een gezonde bevolking, kt uit een rapport van onesische ministerie van heid. In een toelichting apport zei onderzoeker 1 Syafei dat veel mensen hijnlijk niet beseffen dat darmoede hebben. 5gkong pakt Aterijkoningin' Jong - De politie in fflng heeft een 49-jarige haar zoon en zes ande- ^epakt op verdenking 'Otschalige handel in ille- 'opieerde computerspe- ndere software. De 'ko- van de piraterij' in de Be stad zou 130.000 dollar and verdienen aan haar ;en. De politie nam voor |joen aan illegale software |teriaal in beslag. Twee B zonen zijn voortvluch- nghai doet n licht uit hai - Gebouwen, bruggen [fiere constructies in de se metropool Shanghai 's avonds en 's nacht niet itbundig in het licht Het stadsbestuur heeft deze zomer de lampen ;n om energie te sparen, «regel moet vooral voor dat de miljoenenstad ort aan stroom krijgt, al- t persbureau Xinhua, leien van Shanghai niet t te verlichten kunnen I huishoudens worden ien van de extra stroom 'nodig hebben. Senaatsrapport geeft schokkend beeld van uitgerangeerde jeugd washington/reuters - Duizenden Ameri kaanse kinderen met een psychische stoor nis, sommigen niet ouder dan zeven jaar, zitten vast in jeugdgevangenissen omdat er nergens anders plaats voor ze is. Dit kwam afgelopen woensdag naar voren uit een rapport van de Senaat. Het rapport schetste een verontrustend beeld van kinderen met een psychische aandoening - van wie som migen ook nog eens misbruikt zijn - die in een jeugdgevangenis vastzitten, zodat hun geestelijke gezondheid nog verder achter uitgaat. Zo'n 160 van de 524 centra die onderzocht werden repten over zelfmoordpogingen door kinderen die er onterecht geplaatst waren. „Dit is wel de laatste plek waar deze kinderen zouden moeten zijn", aldus een medewerker van een jeugdgevangenis in Tennessee. „Kinderen die lijden aan een depressie worden in een cel alleen opgeslo ten om zelfmoord te overwegen. Ik denk dat u zo wel een goed beeld krijgt van de si tuatie." Het rapport was een initiatief van de Repu blikeinse senator Susan Collins uit Maine en de Californische Democratische afge vaardigde Henry Waxman. Het werd afge lopen woensdag behandeld door de Se naatscommissie voor bestuurszaken, waar van Collins de voorzitter is. Veel families kunnen de kosten voor psy chiatrische zorg nauwelijks opbrengen. Een ziektekostenverzekering geeft in de meeste gevallen een minieme of zelfs geen vergoe ding, of vergoeden de artsen zo weinig dat dezen zich niet met geestelijke gezond heidszorg willen bezighouden. De openba re klinieken zitten overvol en kunnen de grote vraag niet aan. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat 33 staten kin deren, tegen wie geen enkele aanklacht is ingediend, vasthouden in jeugdgevange nissen. Op elke willekeurige dag worden er zo'n 2000 van deze jongeren opgesloten, wat uit kan lopen tot wel 15.000 per half jaar. „Te vaak worden er kinderen gewoon aan hun lot overgelaten in een jeugdgevan genis die totaal niet is toegerust op hun be hoeften, terwijl ze wachten op de schaars aanwezige psychische hulp", zegt Collins. Diverse wetgevers, waaronder Collins en Waxman, steunen wetsvoorstellen die de kloof tussen de geestelijke gezondheidszorg en wat de verzekering daarvan dekt zouden dichten. Maar het is nog onduidelijk wan neer deze in de wetgeving opgenomen worden. Leonard Dixon, die een jeugdgevangenis in Detroit bestiert en de huidige directeur is van de Nationale Vereniging voor Jeugdde tentie, zei 'met eigen ogen heb ik de wan hoop gezien van de kinderen die ten on rechte in een jeugdgevangenis waren ge plaatst om hun gedrag onder controle te houden'. Het onderzoekspanel heeft echter ook enkele hoopgevende zaken vernomen. In Bernalillo Country, Nieuw Mexico, bij voorbeeld, hebben betere gezondheidson derzoeken en een toegenomen samenwer king tussen de diverse sociale instanties, de wetgeving en de gezondheidsinstanties tot betere resultaten geleid in de jeugdgevan genis. Er worden minder jongeren geplaatst, ze verblijven er korter, ze maken minder kans in de toekomst weer in de problemen te komen. washington/anp-afp - Het al- Oaeda-terreurnetwerk van Osa ma bin Laden wil door middel van aanslagen het democrati sche proces in de Verenigde Sta ten verstoren. De organisatie be reidt een „grootschalige aan slag" voor op Amerikaanse grondgebied, zo maakte de Amerikaanse minister van bin nenlandse veiligheid Tom Ridge gisteren bekend. De Amerikaanse autoriteiten maakten zich de afgelopen da gen al in toenemende mate zorgen over de komende cam pagne voor de presidentsver kiezingen van 2 november. Ze gingen zelfs zo ver te stellen dat de kandidaten Kerry en Bush mogelijkerwijs als doelwit zou den zijn uitgekozen. De ko mende conventies van de De mocraten eind juli in Boston en die van de Republikeinen in New York een maand later, zouden ook al genoemd zijn als evenementen waarop mogelijk een aanslag zou kunnen plaats hebben. Ridge kon gisteren geen details verschaffen maar sprak van "geloofwaardige informatie". De Amerikaanse overheid heeft desondanks niet besloten het alarmniveau van de nationale veiligheid te verhogen. In krin gen van Democraten is scep tisch gereageerd op de waar schuwingen van Ridge, die ech^ ter verklaarde elk verband met partijpolitiek afwees. De aam. slagen in Madrid van 11 maart dit jaar hadden drie dagen voor de algemene verkiezingea plaats. Verscheidene bommen die in forensentreinen ontplofr ten, kostten aan meer dan 190 mensen het leven. De regerende conservatieve Partido Popular verloor prompt, de stembusgang van de socia listen. President Oekraïne wil vriendschap en lidmaatschap EU den haag/gpd - Westerse waar nemers zijn van harte welkom bij de presidentsverkiezingen in Oekraïne op 31 oktober, mits die objectief zijn. Dit heeft de Oekraïense president Leonid Koetsjma verklaard bij de EU- Oekraïne-top in Den Haag. De president had kritiek op de houding van het westen inzake de verkiezingen. „Er wordt net gedaan alsof wij nog nooit ver kiezingen hebben gehouden. Bovendien is er een houding van 'als de oppositie niet wint, waren de verkiezingen niet eer lijk'. Dat is onzin. Koetsjma bestuurt Oekraïne - een land met 48 miljoen inwo ners - met harde hand. De op positie is monddood gemaakt net als de media die niet op zijn hand zijn. Kuchma en zijn kliek zijn herhaaldelijk van machts misbruik en corruptie beschul digd. De president heeft de pre mier naar voren geschoven om hem op te volgen. Hij wordt ge zien als Koetsjma-adept. De EU hecht aan vrije en eerlij ke verkiezingen, aldus premier Balkenende, sprekend als EU- 'Rusland wordt lid EU' De EU stopt niet bij de hui dige grenzen. Het valt te voorzien dat ook Rusland straks lid wordt van de ge meenschap. Dat is alleen maar 'natuurlijk' en ook 'goed'. Dit zei de Oekraïense president Leonid Koetsjma in Den Haag bij de EU-Oe- kraïne-top. Oekraïne heeft vergaande economische banden met Rusland, Wït- Rusland en Kazachstan. In november is er een EU-Rus- land-top waarvoor president Poetin naar Den Haag komt. voorzitter. De EU zal ook waar nemers naar de stembusgang sturen „We hebben als vrien den besproken hoe een demo cratie werkt", verklaarde de premier. Daarbij zijn ook de rol van onafhankelijke media en de mensenrechten doorgenomen. Nog dit jaar zal Oekraïne door de EU erkend worden als markteconomie. Het schrappen van overheidsinvloed bij faillis sementen en de prijsvorming zijn daarvoor de laatste obsta kels. Een markteconomie ver onderstelt vrij verkeer van goe deren, diensten, geld en men sen. Koetsjma beloofde verdere po litieke en economische hervor mingen. De president erkende dat zijn land nog niet klaar is om lid van de EU te worden. Dat blijft wel het doel. Een da tum daarvoor noemde hij ech ter niet. „We kunnen de con currentiestrijd nu nog niet aan", aldus het staatshoofd. Dat hij daarmee niet bereikt heeft wat hij ooit aan zijn volk beloofde erkende Koetsjma. „Maar kijk naar het land in 1994 toen ik aantrad. Toen stonden we op de rand van de afgrond. Nu bestaat Oekraïne als land en speelt het een rol in de wereld en Europa. Ik ben pragmatisch. Ik heb ambities maar die moeten realistisch zijn. We moeten in onszelf blij ven geloven." Enige Zweedse gevangene Guantanamo vrij washington/anp-afp - Een groep westerlingen die in Saudi-Arabië gevangen zat, onder wie een Belg en vijf Britten, is vorig jaar augustus vrijgela ten als gevolg van een overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Arabieren. In ruil hebben de Amerikanen destijds vijf Saudiërs vrijgelaten uit de omstreden gevangenis Guantónamo Bay. De wederzijdse vrijlating van gevangenen hangt nauw samen met de oorlog tegen Irak, die eerder in 2003 was begonnen. De Amerikanen wilden zich verzekeren van de steun van Saudi-Arabië. Dat land eiste in ruil voor steun meewerking aan een gevangenenruil om zo enkele Arabieren die verdacht waren van terrorisme, uit Guantftnamo te halen. De grote lijnen voor dit akkoord waren al in maart 2003 rond, vlak voor aanvang van de oorlog, maar zijn pas in de zomer van dat jaar uitgevoerd. De ene Belg, Raf Schyvens, is simpel weg tegelijk met de anderen vrijgelaten, is de re denering in Brussel. De enige gevangene met de Zweedse nationali teit op de Amerikaanse marinebasis Guantana mo Bay is overgebracht naar een detentiecen trum elders in voorbereiding op zijn vrijlating. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van de fensie gisteren bekend. Sydney - De 18-jarige danser Melissa Vanderhouwen uit Calgary ge bruikt een lantarenpaal om rekoefeningen te doen alvorens een uit voering te geven op Martin Place in het centrum van Sydney. De uit 25 personen bestaande Canadese dansgroep maakt een toernee van zestien dagen door Australië. Foto: Reuters/Will Burgess gaza-stad/anp-dpa-afp - Hevi ge gevechten tussen Israëlische militairen en militante Palestij- nen in de Gazastrook hebben gisteren aan zeker acht Palestij- nen het leven gekost, aldus Pa lestijnse bronnen. De geweld dadigheden deden zich voor in en rond de plaats Beit Hanoun. Op de Westelijke Jordaanoever vielen Israëlische militairen gis termorgen binnen bij drie kan toren van liefdadigheidsorgani- 1 saties. Israël verdenkt de orga nisaties van banden met Ha rnas en andere militante groe- pen. De invallen hadden plaats in Qalqilya, Bethlehem en Jen- j in. Bij de acties arresteerden dje Israëliërs acht Palestijnen. door onze correspondent Henk van den Boom Barcelona - De Spaanse minis ter van defensie José Bono heeft de voltallige Spaanse legertop ontslagen. Vandaag worden nog eens twee generaals aan de kant gezet. De schoonmaak is het directe gevolg van het vlieg tuigongeluk vorig jaar mei, waarbij 62 Spaanse militairen om het leven kwamen. De omwenteling heeft binnen het leger grote beroering ver oorzaakt. In het parlement wordt het krachtdadige optre den van de minister echter door alle partijen toegejuicht, uitgezonderd de conservatieve Volkspartij. Die was aan het be wind toen het ongeluk gebeur de. De verongelukte soldaten kwa men terug van een VN-missie in Afghanistan toen het Oekra ïense vliegtuig boven Turkije neerstortte. Bij de legerleiding waren voor de ramp al twaalf klachten binnen gekomen over het verouderde en slecht on derhouden toestel. Maar de le gertop heeft die klachten steeds naast zich neergelegd. De toenmalige minister Trillo hield de generaals de hand bo- ven het hoofd. In een verklaring - na de ramp zei hij dat het toe stel in goede staat verkeerde, ondanks tegengestelde infor matie die door de familieleden van de slachtoffers werd aange dragen. Tijdens de officiële be grafenisplechtigheid riepen rouwende familieleden om het aftreden van de minister en de regering Aznar. Het drama escaleelde toen latèr bleek dat er bij de identificatie ook van alles mis was gegaan. Een eigen Spaans medisqh team van het leger dat naar Turkije was gereisd kreeg op dracht om de slachtoffers zo snel mogelijk naar Spanje te evacueren. Daardoor hadden ze geen tijd om de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Toen bekend werd dat de Turk se autoriteiten DNA-materiaal hadden bewaard eisten de fa milies een nieuw onderzoek. Daamit bleek dat van minimaal 22 slachtoffers de identiteit on juist was, zodat veel families de verkeerde zoon of echtgenoot hadden begraven. Ex-minister Trillo heeft inmiddels openlijk zijn excuses aangeboden aan de families. den haag - Vandaag doet het Internationaal gerechtshof in Den Haag een uitspraak over de rechtmatigheid van een veiligheidsmuur die Israël op de westelijke Jordaanoever neerzet. Het Hof moet uit maken of de barrière is strijd is met het internationaal recht of niet. „Wij bestrijden Israël het recht niet een muur te bouwen. Ze kunnen dat doen op hun eigen grondgebied. Nu doen ze het op bezet gebied en dat bestrijden wij." Dr. Michael Tarazi, lid van de Palestijnse dele gatie die bij het Internationaal gerechtshof de zaak tegen de Israëli sche muur verwoordde, brengt de boodschap nog eens met klem. De westelijke Jordaanoever is door Israël bezet. Die bezetting wordt ge legaliseerd als de muur daar komt. En dat is in strijd met het interna tionaal recht. Tarazi is ervan overtuigd dat de vijftien rechters van het Internationaal gerechtshof de Palestijnse visie zullen delen. Daar na zal de VN moeten bepalen wat er met de uitspraak gaat gebeu ren. Tarazi: „Zal men Israël dwingen zich aan de internationale wet geving te houden of doet men dat niet en staat men toe dat Israël boven de wet staat?" Indien dat laatste gebeurt zal dat extremisten in de kaart spelen, zo voorspelt de Palestijn. Die zullen dan nog meer gaan geloven in geweld als enige uitweg. De verwachting is dat Isra el een uitspraak van het Hof zal negeren. Foto: Reuters/Reinhard Krause den haag-parijs/anp - nedeuó land betaalt voor drie maan-~ den de kosten van drie trans'- porthelikopters die in de Suda-. nese regio Darfur gaan vliegen met waarnemers en hulpgoe deren. Met de kosten is een be drag van 1,8 miljoen euro ge moeid, aldus het ministerie van buitenlandse zaken giste ren. Daarmee komt de totale bijdra ge van Nederland aan nood hulp voor Darfïir op 27,5 mil joen euro. „Darfur is zo groot als Frankrijk, transport over de weg is uiterst lastig. Voor snel en goed vervoer van waarne mers en hulpgoederen is lucht transport onmisbaar", aldus Van Ardenne. De Veiligheidsraad van de Ver enigde Naties sprak gisteren opnieuw over een Amerikaanse ontwerpresolutie om de Arabi- sche Janjaweed-milities in Dar fur een wapen- en reisembargo op te leggen. Naast Washing ton steunen ook Londen en Berlijn de ontwerpresolutie. De VN noemt de toestand in Dar fur de ernstigste humanitaire crisis in de wereld. Milities van de Janjaweed worden beschul digd het gebied „etnisch te zui veren" van de niet-Arabische, zwarte boerenbevolking. Sindsdien zijn zeker 1,2 mil* joen mensen in Darfur ont- J heemd geraakt. Zij hebben hun heil elders gezocht. Ze zijn deels naar Tsjaad gevlucht, waar velen in kampen verblij ven. Het precieze dodental is onbe kend, maar het lijkt zeker dat er meer dan 10.000 mensen zijn gedood.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 5