Hospikken niet klaar voor taak BINNENLAND Bijdrage Nederland aan Europese Unie omlaag Regen van kogels voor het verkeerslicht 'Ex-marinier schoot met voorbedachten rade' Mantelzorgers in de financiële problemen Hulpverleners leger onervaren Torenspits Medische pas onbekend bij apothekers Cola light helpt tegen salmonella Verlagers van cholesterol niet effectief er Berg en Dal pdgestoken =in dal - Een 59-jarige pa in de nacht van woensdag I nderdag in een klooster in Ki »lderse Berg en Dal dood- een. Een 21-jarige man ei >r vaste woon- en verblijf- eiiis gistermiddag als ver- iin e aangehouden. Het ib ter van de paters Montfor- lei i stelt zich ten doel men- ;el iderdak te geven die ner- anders terecht kunnen, vei tillen nemen i poorten in MSTAD - Drugskoeriers die vliegvelden van Bonaire, ao of Sint Maarten wor- etrapt op smokkelen van r, i, raken binnenkort hun r lort tijdelijk kwijt. Het gaat jeriers die anders alleen agvaarding hadden gekre- lij moeten wel in het bezit an een Nederlands pas- Buitenlandse paspoorten ;ni en niet worden ingeno- »rd lisje (12) maakt htelijke autorit loord De politie heeft in e' cht van woensdag op J* erdag de handen vol ge- 8an een meisje van 12 jaar PHlat in de auto van haar ou- loor nachtelijk Emme- 'e( croste. De tiener ramde e stoepranden, reed over 'dl etspad en negeerde stop- is. De politie wist de tiener ne idelijk op een fietspad tot -n ien te dwingen, ia jse toename 'jjelaars Utrecht ht - Het aantal prostituees e tippelzone aan de Euro- n in Utrecht is de afgelo- naanden bijna verdub- 1 Volgens een woordvoer- an de gemeente Utrecht iet om vrouwen die zijn weken uit Amsterdam, irdam en Den Haag. Tot kort waren er dagelijks 25 i tippelaarsters te vinden Ie Êuropalaan. Nu zijn dat id de zeventig. oliere (13) or rechter eveld - Een 13-jarig meisje jnswoude moet naar de irrechter omdat zij een 14- ischoolgenote met de heeft bedreigd. De twee [es zijn leerlingen van een lengemeenschap in Barne- De meisjes kregen op ol ruzie. Toen zij elkaar la- eer tegenkwamen bedreig- 13-jarige het ander meisje de dood. de cafés oistra dreigt Verdam - Van de vijftien za- die horecatycoon Sjoerd itra in Amsterdam heeft, er tien bedreigd met in- ig van de exploitatiever- dng en dus met sluiting. 'ijkt uit gegevens van de g horecavergunningen idsdeel Centrum. Burge- iter Job Cohen verklaarde heten methode- itra vorige week de oorlog: ragen voor exploitatie ver - ïingen zullen voortaan den geweigerd vanwege de faillissementen binnen het stra-conglomeraat. straf voor ïfstal antiek warden - Tegen drie ver- iten van antiekdiefstal zijn de rechtbank in Leeuwar- straffen van zeven maan- tot 3,5 jaar cel geëist. De of- ivan justitie verdenkt de nen ervan in Noord-Ne- ind op grote schaal antiek Tfbben gestolen. De voor- ttge directeur van streekmu- nOpsterland trad daarbij Is heler. waarlijk schip n de kant ieuzen - Een tanker geladen een gevaarlijke vloeistof is nsdagavond in Temeuzen r de waterpolitie stilgelegd, ens een routinecontrole op Kanaal Gent-Temeuzen stateerde de waterpolitie de schipper al veel te lang het varen was, niet over de iste certificaten beschikte e weinig bevoegde beman- jsleden aan boord had. ■remmers op taat na brand Khendam - De brandweer ft een zwembad in Leid- endarn gistermiddag ont- nd in verband met brand, ïns de brandweer hebben en de 150 en 200 zwembad- oekers het gebouw moeten aten, ze werden opgevan- in de sporthal van het com- Het vuur ontstond volgens brandweerwoordvoerster citeitskabels en ver- e veel rook. Er kwamen ;e stoffen vrij. vrijdag 9 JULI 2004 den hjlag/anp - Militaire hulp verleners zijn nauwelijks ge traind in de verzorging van slachtoffers van bijvoorbeeld een aanslag tijdens een vredes missie. Verder is het niet zeker dat er voldoende bloed aanwe zig is als Nederlandse militairen verwikkeld raken in een geweld dadig conflict. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg (IMG) over het jaar 2003. De militaire hulpverlener is binnen de krijgsmacht slechts opgeleid voor de verzorging van patiënten. De soldaten en kor poraals mogen niet zonder toe zicht gewonden behandelen. „Zij zijn opgeleid op het niveau van EHBO plus," lichtte een woordvoerster van de Land macht toe. De inspecteur, de arts generaal Van Ankum, stelt in zijn jaar verslag dat het de hulpverleners vooral ontbreekt aan ervaring met echte slachtoffers. En hoe wel hij daar al eerder aandacht voor had gevraagd, is daar tot nu toe te weinig aan gedaan. Het ministerie van defensie er kent het probleem. De eerste keer dat Nederlandse hospik ken tijdens een missie met de realiteit van slachtoffers werd geconfronteerd, was vorig jaar juni in Afghanistan toen een bus met Duitse militairen het doelwit was van een aanslag. De aanslag kostte aan vier Duit sers het leven en 29 raakten ge wond. Door het lage opleidingsniveau van de hulpverleners loopt De fensie echter al snel tegen be perkingen op bij het organise ren van stageplaatsen voor dit personeel. Het meelopen met traumateams van ziekenhuizen levert grote problemen op om dat de militairen niet kunnen worden ingezet. De IMG levert ook kritiek op de militaire bloedbank. De bloed- behoefte van de krijgsmachtde len is bij de bloedbank niet be kend. Dat betekent dat ook de bloedbehoefte bij de inzet van militairen op een missie met een hoog geweldsniveau niet is veiliggesteld. Bovendien zijn de bloedmachi- nes van de bloedbank volledig verouderd. De inspecteur raadt Defensie aan nieuwe automati sche machines aan te schaffen die een langer houdbaar pro duct leveren. amsterdjlm - In Amsterdam is gistermorgen de torenspits van de Noorderkerk terug geplaatst. Sinds augustus vorig jaar was de kerk spitsloos. Het binnenwerk was rot en moest in zijn geheel worden vervangen. De toren van de Noorderkerk is in 1998 al ge restaureerd. Foto: ANP/David van Dam den haag-brussel/anp - De kans is groot dat Nederland binnenkort minder hoeft af te dragen aan 'Brussel' dan tot nu toe. Volgens bronnen circuleert bin nen de Europese Commissie een plan om landen die relatief veel aan de EU betalen, zoals Nederland, een korting te geven op de bijdrage. De regeling was al eerder aan gekondigd, maar in het voorstel van de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, worden voor het eerst cijfers genoemd. In de nieuwe regeling zou Ne derland vanaf 2008 gemiddeld 0,48 procent van het bruto bin nenlands product (bbp) moe ten betalen aan Brussel, terwijl dat onder de oude regeling 0,56 procent zou zijn. Dat scheelt de schatkist jaarlijks 360 miljoen euro. Nederland dringt sterk aan op zo'n kortingsregeling, omdat het veruit de grootste nettobe taler is van de hele EU. De net tobetaling is het saldo van af drachten aan Brussel en ont vangsten. Het ontwerpvoorstel van de Commissie stelt dat alle landen die netto meer dan 0,35 procent bbp afdragen, over het meerde re een korting van tweederde moeten krijgen. Het Nederlandse ministerie van financiën vindt het nog te vroeg om te reageren, omdat er nog geen officieel voorstel ligt, aldus een woordvoerder. Het voor stel, dat volgende week in de Europese Commissie wordt be sproken, kan op flinke tegen stand rekenen. De regeling geldt namelijk voor alle landen, dus ook voor Groot-Brittannië. Dat land heeft momenteel een extreem gunstige kortingsrege ling, die destijds in 1984 was bedongen door een woedende premier Thatcher. Bij die gele genheid sloeg de 'iron lady' met haar handtasje op tafel, terwijl amsterdjlm/gpd - De blauwe stationwagen van de 55-jarige Egyptenaar Mounir 'Abdel' Barsoum stond iets voor enen voor een stoplicht aan de Jan van Galenstraat in Amsterdam- West toen twee mannen op een scooter langszij kwamen. Een vein beide in het zwart geklede mannen stapte af en opende op het drukke kruispunt het vuur. Volgens de politie zijn er in to taal zeven schoten gelost. Het slachtoffer is de broer van de in 2002 geliquideerde Magdi Barsoum. De gebroeders Barsoum waren volgens justitie betrokken bij het onderwereld conflict dat sinds 1990 in Am sterdam speelt. Abdels naam zou al enige tijd op een doden lijst staan. De auto van Barsoum reed na de schoten stuurloos het kruis punt over. Pas aan de overkant kwam de wagen tegen een ver keerslicht tot stilstand. De zwaargewonde Abdel was volgens verschillende ooggetui gen op dat moment nog in le ven. Toen de politie arriveerde was hij echter aan zijn verwon dingen overleden. Hij zou zo wel in zijn lichaam als hoofd geraakt zijn. Zijn twaalf-jarige dochter, die naast hem op de passagiersstoel zat, raakte ge wond. Het meisje is met onbe kend letsel overgebracht naar een ziekenhuis. De schietpartij vond plaats in een drukke win kelstraat. De daders zijn direct na de schietpartij gevlucht. Een Het stoffelijk overschot van 55-jarige Egyptenaar Mounir 'Abdel' Barsoum, die gisteren voor een ver keerslicht In Amsterdam-West werd doodgeschoten, is afgedekt met een laken. Foto: ANP/Evert Elzinga grootscheepse zoekactie van de politie in de omgeving, waarbij ook helikopters werden ingezet, heeft geleid tot twee arrestaties. De gebroeders Barsoum run den tot de liquidatie van Magdi in 2002 meerdere zaken op de Wallen en ze bezaten er onroe rend goed. 'Abdel' bestierde de afgelopen jaren onder meer nog de coffeeshop Bar Red Light. Daarnaast bleef hij ban den met de misdaad onderhou den. Sinds de jaren tachtig was Magdi Barsoum betrokken bij drugshandel met maffiabaas Klaas Bruinsma, die in 1991 voor het hoofdstedelijke Hilton hotel werd geliquideerd. De moord op Magdi Barsoum, en waarschijnlijk ook die op zijn broer Abdel van gisteren, past in de onderwereldoorlog tussen groepen Amsterdamse en Joegoslavische topcrimine len. De vete stamt uit 1990, toen de Nederlandse groep een partij hasj 'ripte' van de 'Joego-maf- fia'. De onderlinge strijd had vele liquidaties in het Amster damse criminele milieu tot ge volg. ze riep: „I want my money back." Voor Londen betekent de nieuwe regeling een ver slechtering van miljarden eu ro's per jaar. Een hoge ambtenaar van de Commissie stelt echter dat de Britse kortingsregeling niet meer van deze tijd is. In 1984 was Groot-Brittannië relatief arm, maar nu juist relatief rijk. Bovendien eisen de overige EU- landen dat er iets gedaan wordt aan de Britse korting. den hjlag/gpd - Het Europees Medisch Paspoort (EMP) blijkt bij lange na niet ingeburgerd. Apotheken en medische hulp diensten die het document moeten uitgeven, weten vaak niet eens dat het bestaat. Bij slechts vier van de veertig GGD's is het EMP verkrijgbaar. Het paspoort is ontwikkeld op initiatief van de Europese Unie en opgesteld in elf talen. Wie in het buitenland verblijft kan met het document in urgente situa ties veel problemen voorko men. Het paspoort bevat gege vens over ziekten, aandoenin gen en medicijngebruik van de eigenaar. Ook is vermeld wie de behandelend arts is en wie in dringende gevallen gewaar schuwd kan worden. Sinds de invoering in 2001 wor den huisartsen, apotheken, me disch specialisten, GGD's en medische hulpdiensten geacht het EMP te kunnen verstrekken. Maar in de praktijk hebben veel van deze instellingen nog nooit van het paspoort gehoord. Ook enkele gemeenten en de Reisdokter verstrekken het pas poort. De apothekersorganisatie KNMP noemt het jammer dat het product onvoldoende be kend is, maar legt de schuld bij de Sdu-uitgeverij, die het EMP op de markt brengt. Die zou meer reclame voor de uitgave moeten maken. den haag/anp - Mensen die een familielid of vriend verzor gen, zogeheten mantelzorgers, komen steeds vaker financieel in de problemen. Ze zouden daarom van het Rijk een ver goeding moeten krijgen voor de onkosten die ze maken. Ook moeten er voldoende mogelijk heden zijn om de zorg aan an deren over te dragen. Dat stelt de Vereniging voor Mantelzorgers (LOT) in een rapport dat ze gisteren aan staatssecretaris Ross van volks gezondheid heeft overhandigd. Ross liet via haar woordvoerder weten dat zij „niet over onkos tenvergoedingen gaat". Er zijn volgens haar voldoende rege lingen voor vergoedingen voor mantelzorg, zoals de belasting aftrek en de bijzondere bij stand. LOT-directeur Ouwer- kerk vindt die mogelijkheden niet voldoende. „De bijzondere bijstand is alleen voor mensen met een laag inkomen. Het is teleurstellend dat Ross geen concrete maatregelen heeft toe gezegd." De LOT heeft 861 mensen on- wageningen/anp - Cola light kan ziektekiemen als sal monella en shigella doden. Deze ziektekiemen zijn be ruchte veroorzakers van voedselvergiftiging. Gewone cola werkt niet vanwege de suiker die de frisdrank bevat. Dat stelt dr. R. Beumer van de leerstoelgroep Levens- middelenmicrobiologie van de Universiteit Wageningen. Beumer denkt dat het fosfor- zuur in cola light de bacteri ën te lijf gaat. Suiker in ge wone cola beschermt de ziektekiemen tegen het fos- forzuur. Er is overigens wel een hele fles cola nodig om een hap besmet voedsel te neutraliseren, aldus de we tenschapper. dervraagd. Van hen geeft 31 procent aan dat ze in de finan ciële problemen is gekomen door de hoge kosten van eigen bijdrages. Ook geven mantel zorgers aan dat ze inkomsten mislopen omdat ze hun fami lielid aan het verzorgen zijn en niet aan het werk zijn. In het rapport schrijft de LOT ook dat veel mantelzorgers overbelast zijn en daardoor zelf kampen met gezondheids klachten. De vereniging wil meer mogelijkheden voor ver vangende zorg als mantelzor gers even rust nodig hebben. Volgens de woordvoerder van Ross wil de staatssecretaris on derzoeken of een dergelijk soci aal netwerk mogelijk is. Ook wil Ross met minister De Geus (so ciale zaken) praten over het re gelen van zorgverlof voor man telzorgers. De staatssecretaris verwacht veel van de Wet maatschappe lijke ondersteuning (WMO), waarin staat dat gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen over een aantal welzijnstaken, aldus haar zegsman. den hjlag/gpd - Cholesterolver lagende middelen, de zogehe ten statines, blijken in de prak tijk veel minder effectief dan op grond van wetenschappelijk onderzoek zou mogen worden verwacht. Belangrijkste oorza ken zijn vrijwel zeker slordig voorschrijfgedrag en onvol doende periodieke controle door artsen, alsmede onregel matig innemen van de pilletjes door gebruikers. Volgens hét Utrechtse onderzoeksinstituut Pharmo blijkt dat bij meer dap de helft van de gebruikers van cholesterolverlagende midde len de beoogde verlaging van het cholesterolgehalte na eep jaar niet is gehaald* mjlastricht/an p-g pd - Heeft de 37-jarige Paul S. uit Kerkrade op 24 oktober 2003 zijn voormalige schoonfamilie met voor bedachte rade doodgeschoten, of was hij sterk verminderd toerekeningsvat baar? Het openbaar ministerie (OM) is van mening dat de ex-marinier heel goed wist wat hij deed en eiste daarom gisteren voor de rechtbank van Maas tricht levenslang tegen S. S. bracht voor het incident zijn neefjes weg die bij hem in de auto zaten, hulde zich vervolgens in gevechtstenue, nam een pistool en geweer mee en ver moordde volgens het OM daarna wel overwogen de vier gezinsleden. Dat er sprake zou zijn van een posttraumati sche stressstoornis naar aanleiding van zijn loopbaan als marinier en als lid van de Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE), verwees justitie naar het rijk der fabelen. Dat blijkt nergens uit, ook het PBC wijst die suggestie af. „Een echte militair zou zich zelfs diep schamen voor wat er op 24 oktober is gebeurd. Bovendien is S. nooit ingezet bij acties van de BBE." Volgens het OM heeft behandeling geen zin, omdat S. niet te behandelen is. Bo vendien is tbs gericht op een uiteindelij ke terugkeer in de maatschappij en daar mag S. nooit meer in terugkeren. Deze man is zo gevaarlijk dat hij voorgoed uit de samenleving moet worden verwij derd." S. zelf kon zich van zijn daden amper iets herinneren. „Ik weet dat ik heb ge schoten, maar ik zag alleen maar zwart witte silhouetten waar ik op mikte. Pas toen mijn broer mij in het fitnesscen trum overmeesterde, ontwaakte ik." De verdachte ging door het lint toen hij er achter kwam dat zijn ex-vrouw de slo ten van het huis waar ze tot voor kort sa men woonden, had vervangen. Hij werd „verschrikkelijk, verschrikkelijk kwaad", zoals hij het gisteren zelf verwoordde. S. toonde zich tijdens de zitting niet al leen een arrogante macho, zoals hij zichzelf omschreef, maar liet ook zijn emoties de vrije loop. Vooral toen de ge luidsopnamen van 112 werden afge speeld. Daarop was 'live' te horen hoe een brullende S. met vier schoten zijn schoonvader, die het alarmnummer had gebeld, doodschoot. De verdediging sprak van een angstaanjagend, dierlijk gebrul en een zelden getoonde emotie. Daaruit bleek, zo beweerden de straf pleiters, dat S. volledig buiten zinnen was en niet wist wat hij deed. Bandopname m Gisteren waren de aanwezi gen bij de rechtszitting tegen ex-marinier Paul S. via een bandopname van alarm nummer 112 als het ware ge tuige van de moord op diens voormalige schoonvader Lei Vromen. „Met Vromen van Spike's Training Centre. Kunt u een wagen hierheen sturen? Er zijn problemen met de vorige eigenaar. Ja?" „Motherfucker! Bam, bam, bam, bam." Vier schoten klinken, gevolgd door een aanhoudend beestachtig ge brul en nog een keer 'fuck it!'. De rechtbankpresident, die al had gewaarschuwd dat de opname schokkend zou zijn, schorst direct na het frag ment de zitting. Nagenoeg al le aanwezigen - Paid S. huilt hevig - wordt het te veel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 3