GESPREK VAN DE DAG Het wordt een gekkenhuis, denkt Geffen Turkse kapper steekt gezicht toerist in brand Waterglijbaan moet veiliger Loo bemachtigt koninklijke bek 5Virtueel vreemdgaat bedreiging voor relatu Zomaar., een zomer DAGELIJKS LEVEN De besloten bruiloft van Ruud van Nistelrooij en zijn vriendin Leontien Slaats in Geffen dreigt uit te lopen op een volksfeest. Hoewel de we reldberoemde stervoetballer alle belangstelling accepteert, beseffen fans en inwoners dat het aanstaan de echtpaar een enorme toeloop eigenlijk niet waardeert. Burge meester Boelens treft maatregelen. Geffen is trots dat hun Ruud er voor heeft gekozen om zaterdag 10 juli te trouwen in zijn geboor tedorp, vertelt Boelens. Het echt paar weigert te vluchten naar een ver oord. „We ontvangen het paar met Brabantse gastvrijheid, maar respecteren hun wensen. Het hu welijk krijgt zoveel mogelijk een privé-karakter." Toch heeft de burgemeester het hoofd gebroken over al het en thousiasme in en buiten het dorp. „Wat moeten we verwachten? Er bestaan geen voorbeelden." Het echtpaar heeft een evene mentenbureau ingehuurd dat de bruiloft, gastenlijst, publiciteit, feest en beveiliging regelt. Ook de kenners van de organisatie heb ben geen benul hoeveel nieuws gierigen de bruiloft naar het dorp trekt. Een speciaal draaiboek dat ambtenaren van de gemeente Maasdonk, waar Geffen onder valt, hebben geschreven, bevat evenmin concrete verwachtingen. Op zaterdagochtend trouwen Ruud van Nistelrooij en Leontien Slaats voor de wet in het nabijge legen Heesch, waar het paar een huis heeft. De hele morgen is een groot deel van het dorp afgesloten voor al het verkeer. „We verwach ten een enorme toeloop", aldus een zegsvrouw op het gemeente huis in Heesch. Rond het middaguur verplaatsen de genodigden zich voor de inze gening van het huwelijk naar de Maria Magdalena Kerk in Geffen. Dranghekken moeten het publiek over honderden meters van de smalle dorpsstraatjes houden. Buiten de bebouwde kom maakt de gemeente weilanden vrij voor belangstellenden die met de auto naar Geffen komen. Het intieme, maar o zo kleine plein voor de kerk b'iedt heel beperkt plaats aan belangstellenden. Roddelbladen betalen grof geld om vanuit de bovenverdieping van het café te genover het kerkplein te mogen fotograferen. Een woordvoerder van het aange zochte evenementenbureau ver klaart dat zo'n dertig vertegen- Èen pikante verrassing in de zeehondenopvang van ECOMARE op Texel. Perso neel trof daar onlangs een pasgeboren zeehond aan, die parmantig haar baan tjes trok in een van de bassins. De moeder, de 38-jarige - voor zeehondbegrip pen bejaarde- Pinnie, was in de paartijd juist gescheiden gehouden van de man netjes omdat haar verzorgers vonden dat ze te oud was voor nageslacht. Maar de bijna blinde PINNIE had schijnbaar haar kans al schoon gezien. De kleine zee hond, die naamloos blijft, wordt vier maanden 'opgevoed' door verzorgers van Ecomare. Daarna mag ze op zichzelf gaan wonen in de Waddenzee. Foto: GPD De controversiële Duitse regisseur Rosa von Praunheim gaat een film maken over de 'KANNIBAAL VAN ROTENBURG' Armin Meiwes. Die werd in januari veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenisstraf omdat hij een man had gedood en deels opgege ten. De regisseur heeft van het Filminstituut van Noord-Rijnland- Westfalen een subsidie van 20.000 euro gekregen. Conservatieve politi ci in Duitsland hebben met afschuw gereageerd op de filmplannen van Von Praunheim, in 1942 in Letland geboren als Holger Mischwitzky. Vooral de werktitel van het filmpro ject 'Jouw hart in mijn hoofd' is vol gens CDU-parlementariër Axel Win- termeyer 'moeilijk te verslaan qua smakeloosheid'. Zelf zegt regisseur Von Praunheim, die vooral bekend heid geniet door spraakmakende films over homoseksualiteit, dat hij al twintig jaar gefascineerd is door kannibalisme. Jongeren krijgen deze zomer na een TAXIRIT op Terschelling een CON DOOM. Onder het mom 'Rij en vrij veilig' houdt de Taxicentrale Ter schelling deze actie om het uit- gaansimago van het eiland op te poetsen. Jongeren krijgen het con doom na de taxirit omdat volgens initiatiefnemer D. Woldring ,,niet in alle taxi's gemakkelijk te reinigen lederen bekleding zit." De passie moet op de camping gaan toeslaan. „Met deze actie benadrukken we twee aspecten die we belangrijk vin den, veilig rijden en veilige seks." Twee jaar geleden kreeg Terschel ling als eiland voor jonge toeristen een slechte naam door een aantal excessen met alcohol. Daarop kwa men televisieploegen naar Terschel ling die volgens de bewoners het ei land een slecht imago bezorgden. Vorig jaar kregen alle ondernemers een training om beter voorbereid te zijn op de komst van de media Minister Hoogervorst (volksge zondheid) wil strengere eisen in voeren voor waterglijbanen en bungyjumpen. Die vallen nu onder het regime voor speeltoestellen als schommels. Maar volgens de mi nister moeten ze net zo streng en net zo vaak worden gekeurd als kermisattracties. Het is de reactie van Hoogervorst op een rapport uit 2002 van de stichting Consument en Veiligheid. Daaruit blijkt dat jaarlijks bijna dui zend mensen de afdeling spoedei sende hulp van een ziekenhuis be zoeken na een ongeluk op een wa terglijbaan. Ongeveer drie procent wordt opgenomen. Sinds de invoering van regels waar bij eisen werden gesteld aan speel toestellen in 1997 tot 2000, daalt het aantal ongelukken. Maar ex perts uit de branche en de minister vinden dat de regels voor glijbanen strenger moeten. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die gewond raken op een waterglijbaan van het mannelijk geslacht is. Onge veer tweederde is jonger dan twin tigjaar. Een op de drie heeft hoofd letsel, dertig procent letsel aan een arm of been.. Foto: EPA Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn heeft op een Britse veiling e prijsbeker kunnen bemachtigen die in 1849 op Het Loo is uitgerei door koningin Sophie (1818-1877), de eerste echtgenote van konii Willem III. Tussen 1839 en 1855 hield de Royal Loo Hawking Club halve valkenjachten ook paardenrennen. Zulke wedrennen hadde eind juni jaarlijks op Het Loo plaats, twee weken na Ascot in Enge In 1849 won het paard Albion van de Engelsman E.C. Newcome, van de oprichters van de Hawking Club, de race. De vergulde zilvc beker die hij toen van koningin Sophie kreeg, is rijk bewerkt. Op d deksel staat een valk. De beker is gegraveerd met de opschriften: HIE, Reine des Pays-bas, 1849' en 'ALBION, THE LOO, 1849'. De p beker is aangekocht door de Stichting 't Konings Loo en vanaf hed zien in Museum Paleis Het Loo. Seks via het internet of via de tele foon. Veel vrouwen beschouwen dit als vreemdgaan en zien het als een belangrijke bedreiging voor hun relatie als hun partner via de virtuele snelweg of telefoon ero tisch contact zoekt met andere dames. Dat blijkt uit een onder zoek onder 1400 lezeressen van weekblad Margriet. Ruim tweederde van de onder vraagden vindt het 'zeer onaange naam' als haar man zou chatten met een vreemde vrouw. Bijna al le vrouwen (91 procent) moeten er niet aan denken dat hun part ner aan telefoonseks zou doen. De lezeressen staan ruimdenken- der tegenover het bekijken van een pornofilm. Slechts 29 procent heeft daar problemen mee. Verder blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen binnen een vaste relatie wel eens fantaseert over seks met iemand anders. Eer de is wel eens verliefd gewori op een ander persoon en 17 j cent ging vreemd terwijl ze et relatie had. Overigens vertelt slechts de helft van de vrouw hun partner over deze 'buitei telijke uitstapjes'. Vrouwen hebben wat mindei dan tien jaar geleden, zo blijk het onderzoek. Destijds ging de helft vaker dan een keer pi week met haar partner naar l nu is dat 39 procent. Vermoei komt dat omdat vrouwen var genwoordig vaak een betaald baan buitenshuis hebben. Va werkende vrouwen (ruim dril kwart van alle ondervraagder geeft eenderde aan dat ze me te moe zijn voor seks. 7 Proce zegt zelfs dat ze het zo druk h ben dat het er vaak niet van k anp Peter van Straaten is op vakantie. MENSELIJK Acteur JAMES DOOHAN, bekend van zijn rol als Scotty in de televisieserie Star Trek, lijdt aan de ziekte van ALZ HEIMER. De 84-jarige acteur zal eind augustus nog een bijeenkomst van Star Trekfans bijwonen en in Hollywood op de Walk of Fame een ster krijgen, voor dat hij zich uit het openbare leven te rugtrekt. Dat heeft zijn manager be kendgemaakt. De van oorsprong Cana dese acteur begon bij de radio in zijn geboorteland maar stapte in de jaren 'lj>0 over naar de televisie. Hij vestigde 2<jn naam met de rol van Montgomery Scott in de science fictionserie Star Trek, die tussen 1966 en 1969 op de Amerikaanse televisie te zien was. Ook ih de speelfilms die volgden, kroop Qoohan in de huid van SCOTTY, die al tijd verbonden zal blijven met het be roemde zinnetje 'Beam me up Scotty' ojndat hij het apparaat bediende dat personen kan overstralen. Als de plannen van een Ameri kaanse uitvinder werkelijkheid worden, kunnen de doden bin nenkort UIT HUN GRAF SPRE KEN. De Californiër Robert Bar rows heeft patent aangevraagd voor een grafsteen die videobood schappen van de overledene ver toont. Als het patent wordt toege wezen, hoopt Barrows dat men sen, naast een testament, voort aan ook een afscheidsvideo bij de advocaat of de notaris achter laten, meldt het weekblad New Scientist. De 'pratende graf steen' krijgt een ingebouwd Icd- scherm, en een computer met een microscopische chip of har de schijf. Het geheel kan volgens het Britse tijdschrift worden aan gesloten op het elektriciteitsnet werk van de begraafplaats. Be zoekers krijgen zo 'geschiedenis uit de eerste hand', aldus het blad. Bijna anderhalve meter van het SKELET van de op Vlieland AAN GESPOELDE POTVIS is al ver kocht. Mensen kunnen voor 25 euro een centimeter potvis ko pen. Beheerder M. ter Ellen van het Informatiecentrum De Noord wester op Vlieland is verrast door de grote belangstelling. „We krij gen uit het hele land reacties." De mensen kopen het stukje pot vis niet echt. Ze sponsoren met hun betaling de preparatie van het skelet, die in totaal 35.000 euro kost. De Maria Magdalenakerk in Geffen, waar Leontien Slaats en Ruud van Ni stelrooij morgen in het huwelijk treden. Foto: ANP/David van Dam Het zal je gebeuren: breng je een be zoek aan de kapper in je vakantie oord, de Turkse stad Marmaris, staat ineens je gezicht in brand en eindigt cje scheerbeurt met brandwonden aan voorhoofd, oor en nek. Het overkwam de 25-jarige John Pearce toen hij zich voor een scheer beurt bij kapper Musa Zengin meld de. Nadat de kapper zijn Engelse klant had geschoren, bereidde hij een gezichtsmasker voor van crème, poeder en alcohol. Het moest een half uurtje intrekken, kreeg Pearce te horen. Hierop startte Zengin een nogal on bezonnen actie. Hij doopte een wat tenstaafje in spiritus en ontstak het. Adriaan Morriën Vroeger voelde ik mij een wrak. Sinds ik yoga doe, voel ik mij een wrak in uitstekende conditie „Hiermee verwijder ik je oorharen", legde de kapper uit. Terwijl het bran dende staafje zijn rechteroor naderde, werden Pearce' ogen steeds groter. Nog voordat hij iets kon zeggen, vloog zijn gezichtsmasker in brand. Een ooggetuige: „Paniek in de kapsa lon. De kapper was verlamd van schrik, de toerist schreeuwde het uit en de overige klanten renden de zaak uit en riepen om de brandweer." Met een haardouche werd het vuur uiteindelijk gedoofd. Voor Pearce volgde een bezoek aan het ziekenhuis waar hij behandeld werd aan zijn brandwonden. De arts schreef hem 'zeven dagen rust' voor. Kosten van de behandeling: 135 miljoen (80 euro) lire. De rekening ging linea recta naar de kapsalon. Kapper Zengin ver klaarde op het politiebureau dat het een 'ongelukje' was. John Pearce heeft spijt als haren op zijn hoofd dat hij die kapperszaak ooit is binnengelopen. Op de vraag of hij ooit weer naar Marmaris gaat, ant woordde hij: „Misschien wel. Maar ik ga hier nooit meer naar de kapper." Overigens is Zengin inmiddels door zijn baas ontslagen. Fidan Ekiz Tssss... vier seizoenen zeggen ze dan. Vier keer regen in een andere hoedanigheid, zul je bedoelen. Zomer en winter kennen hier nog nauwelijks onderscheid. Het land oogt grauw en emotieloos onder een constante stroom neerslag. Met of zonder groene blaadjes. Neer slachtige zomergasten verschuilen zich achter regenpa rasols of verdrinken in hun quasi vrolijk gekleurde re genkleding. De hordes knalgeel gekleurde buurfietsen, die als een lint door de stad zwabberen, doen nog een poging actief van de zomer gebruik te maken, maar het is een schijnbeweging die iedere keer weer in het water dreigt te vallen. Een stukje lopen is geheel voor eigen risico. Windstoten en hoosbuien overvallen otis op positief ingestelde ogenblikken. Schuilen ondereen luifel tegen weerge- weld kan romantisch zijn... In de herfst ja! Of na een lange snikhete zomerdag. Anders niet! Het is ronduit treurig dat praktisch elk barbecue-initi atief eindigt in een avondje binnenskamers gourmet ten. Dat hippe zonnebrillen werkeloos in de haardos worden geplant en zomerjurkjes met een broek eronder gedragen worden; geen nieuwe trend, pure noodzaak. Ik zit te denken om misschien toch maar weer een pot je Davitamon winterweerstand aan te schaffen. Als ik niet de kans krijg om zonne-energie te laden, dan zal ik toch weer in de supplementen moeten duiken om deze barre tijden gezond door te komen en straks niet compleet opgebrand aan de winter te beginnen. Op vakantie gaan is nu nog de enige uitweg. Maar met een budget zo troosteloos als de plaatselijke weersvoor spelling, blijft dat bij wegdromen, in plaats van weg gaan. Op internet poppen de zonnige vakantiebestem mingen in m'n gezicht. De reisbranche is de enige die echt blij is. De verliezen door verminderde consumen tenbesteding worden nu ruimschoots gecompenseerd door een massale stormloop op last-minutes. Alleen die verdomde zon weigert last-minute deze kant op te komen. Ik kan geen kant op met de zomer in m'n bol, zolang het bolletje van het KNMI er nog steeds een zwaar hoofd in heeft. Het enige wat ik kan doen is efficiënt gebruik maken van de zonneseconden die ons worden toebedeeld. Continu bedacht zijn op een ontsnapte straal, die de Hollandse vlakte bereikt. Van zonsopgang tot zonson dergang, want al zien we er niets van, dat systeem schijnt nog steeds te functioneren ergens ver achter die dikke grijze brei. Pijn in mijn nek van het wanhopig naar boven turen en hopen op een wonder. Dan dus maar zelfbruiners, om nog enigszins de illusie te wekken dat recentelijk een moment is geweest dat ik werkelijk goddelijk lag te bakken en dat ik dat door al le regen ondertussen alweer vergeten ben? Is het zo sneu gesteld (met mij) dat ik die concessie wil doen? Gelukkig heb ik geen nieuwe bikini gekocht. Die drie tellen op mijn dakterrasje hadden die miskoop niet goed kunnen praten. Toch zijn die drie dagelijkse tel len een pleister op de pijnlijke wond, die het gemis van een zomer me bezorgt. Van mijn kruin tot mijn tenen druip ik van de kokosolie factor nul, toch voelt het niet meer dan een langzaam sudderen. De zomer pruttelt op een te laag vuur, om de totale overgave van grillen te ervaren. Geen paradijselijke vergezichten, ik moet het doen met een uitkijkje op de grachtentuinen. Geen schit terende panorama'skleumend in de wind, bovenop het dak, is de dreigende zware lucht een regelrecht panodrama. En toch, er is een lichtpuntje in deze donkere dagen. Aangezien de BBB (buik, billen, borsten) deze zomer bleek, bleek, bleek en bedekt zullen blijven en ik me niet hoef te wurmen in zomerse niemendalletjes en niets- verhullende bikini's, kan ik me zor geloos te buiten gaan aan comfort- food om de stemming weer een beetje op 'te vijzelen, om de teleur stelling weg te vreten. Liters rosé, goedgevulde salades, gegrilde gamba's en ander heerlijk zomervoedsel. Onge limiteerd schransen, terivijl buiten de regen tegen de ramen plenst. En 's nachts het veel te warm krijgen on der mijn dikke donzen dekbed. Een goed moment voor een verkoelend ijsje. En nog één. Als het ook donker is, dus toch nog een beetje zomer. Reacties op column@hotinail.com woordigers van Nederlandse én Britse media zich officieel hebben aangemeld voor de trouwerij. De bruiloft en het feest zijn besloten, de pers krijgt een plaatsje toege wezen buiten het raadhuis en de kerk. Sinds Geffen weet dat Ruud van Nistelrooij in zijn geboorteplaats het jawoord zal geven aan zijn jeugdliefde, vragen de inwoners zich af welke andere beroemde profvoetballers naar het dorp komen. Is het hele Neder lands elftal uitgenodigd, komt de Britse voetbalheld David Beckham naar Geffen voor de bruiloft van zijn voormalige ploeggenoot bij Manchester United? Ge ruchten worden alleen maar wilder nu de burge meester en pastoor over de gasten en dienst niets meer mogen zeggen en de organisatie eveneens in alle talen zwijgt. Pastoor Pieter Scheepers leidt de kerkdienst in het Nederlands én Engels, verklaarde hij eerder. Daaruit concluderen dorps bewoners dat spelers van Manchester United de plechtigheid bijwonen. s „Het wordt een gekken- huis", voorspelt de ter- reinknecht van de jubi lerende voetbalclub Nooit Gedacht, waar Ruud van Nistelrooij op 6-jarige leeftijd zijn loopbaan begon. Puur toevallig speelt de Geffense club op de dag voor de trou werij een oefenduel tegen die andere ou de club van de spits, PSV. Officieel is onbekend of Van Nistelrooij de wedstrijd op vanavond bezoekt, maar voorzit ter W. Strik gaat daar wel van uit. De voorzitter verwacht minimaal 5000 bezoekers bij het feest ter ge legenheid van de 75ste verjaardag van de club. Ook op het Dorpsplein midden in het Geffen pakt de horeca groot uit. De gemeente heeft vergun ning verleend voor een feest op zaterdag. Er staan op het plein een groot terras, een bar en po um. „Het wordt een volksfeest' aldus een trouwe fan. anp Van Nistelrooij met zijn aanstaande bruid. Foto: GPD/Eamonn Clarke

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 2