KERKDIENSTEN NDC979 VRIJDAG 9 JULI 2004 KERKDIENSTEN WEEKEINDE 10/11 JULI LEIDEN Hervormd: Herv. Gem. Marekerk Zo 10 ds vd Meijden, 17 dsvd Pol, Rijnsburg. S.O.W. kerken: Bevrijdingskerk Zo 10 ds De Heer. Hooglandse Kerk Zo 10 ds v Dijk, Kruiningen, 11.45 Oec. studen- tendienst, ds Schouten. De Regenboog Oec. Zo 10 pastor vd Bie. Maranathakerk Zo 10 ds Rooze. Vredeskerk Zo 10 dr Venema. Waalse Kerk (Eglise Wallone) Zo 10.30 pasteur Manson. Rooms-katholiek Parochie Lam Gods: Wijkkerk Antonius, Boshuizerlaan Za 17.30 Geen dienst, Zo 10 Eu- ch. viering met volkszang. Wijkkerk Maria Middelares, Rijn dijk Za 19 Euch. viering met volks zang, Zo 9.30 Geen dienst. O.L.Vr. en St. Jozef, Herensingel Za 17 Euch. viering, Zo 9.30 Eu ch. viering in Poolse taal, 11.15 Euch. viering. St. Lodewijk, Steenschuur Za 10 en 19 Euch. vieringen, Zo 8.30, 10 Hoogmis, 11.30 Euch. viering, 17 Lof. St. Petrus, Lammenschansweg Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering mmvgem. koor. Hartebrug Za 19 Euch. viering, Zo 11 Euch. viering mmv Schola Can torum. Ziekenhuizen/verpleeghuizen: Diaconessenhuis Zo 10.15 ds De Bruin. Groenhoven Zo 10 Geen opgave. LUMC Zo 10 pastor v Haasteren. Overrhyn Zo 11 ds v Gulik, Kat wijk. Diversen: Anglican Church of St. James, Plexus Building, Kaiserstr. 25 Geen diensten tot 5 september. Baptistengem. Kooikapel, Drift- straat Zo 10 hr Briscoe, Leiden. Bijeenkomst van Christenen, Lan- gebrug 63 Zo 10 Eredienst en Woordprediking. Christengemeenschap, Vestestraat 49 Za 10.30 Mensenwijdings- dienst. Chr. Geref. Kerk Steenschuur Zo 9.30 en 17 ds Schenau. Chr. Wetenschap, Steensch. 6 Zo 10.30. Doopsgezinde-Remonstr. Gem. Lokhorstk., Pieterskerkstr. Zo 10.30 Dienst in Gemeentecen trum Oegstgeest, mw ds Hassel- bach-Jongsma. Evang. Gemeenschap, Middelste- gracht 3 Zo 10 hr Brussel, Putten. Evangeliegem. De Deur, 5 Meilaan 137 Zo 11 en 18, Woe 19.30. Evang. Luth. Gem., Hoogl. Kerkgr. Zo 10.15 ds Mostert. Gem. Eben Haezer, Vredeskerk Leiden Zo 19 hr Terpstra. Gem. House of Solomon, de Hey- derweg 1 Zo 19 Bijbelstudie, pro feet Maat, Woe 19 Gebedsavond, pastores hr en mw Rakers. Geref. Kerk Vrijg. Herengracht Zo 10 Leesdienst, 17 ds Bijl, Rijns burg. Grote Opdracht Gem., Turkoois laan 131 Zo 13.30 hr Agtereek. Johan Maasbach Wereldzending Bethlehemskerk, Lammermarkt Zo 10 en Vr 19.30 Samenkomsten. Kerk van J. Chr. vd Heiligen der L. Dagen, Brahmsl. Zo 11.20 Avond- maals vergadering, 13 Internatio nale Gem. (Engelstalig). Leger des Heils, hoek Vestestr- ./Groenesteeg Zo 10 Samenkomst. Het Apostolisch Genootschap, Su- matrastr. 197 Zo 9.30 Samen komst. Nieuw-Apost. Kerk H. Rijnd. 24 Zo 10, Woe 20. Oud-Kath. Kerk, Zoeterw. Singel Zo 10 Euch. viering. Volle Evangelie Gem., Haarlem merweg 36 Zo 11 ev. Schreuder. AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds Aarnoudse. Geref. Kerk Zo 9.30 en 19 Gez. diensten Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 9.30 hr vd Kamp, 19 hr Bergman, Katwijk. R.K. Petrus en Paulus Zo 11 Geen ABBENES SoW. Gem. Zo 9.30 hr De Leeuw. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormd: Adventskerk Zo 9.30 ds Omme- ring, 18.30 Gez. Vesperdienst, ds vd Linden. Oudhoornse kerk Zo 10 ds Peters. Sionskerk, Meteoorlaan Zo 9.30 ds v Campen, Ede, 18.30 ds Ver- maat, Veenendaal. Gereformeerde kerken: Maranathakerk Zo 9.30 dr Schel haas, Den Haag, 18.30 zie Ad ventskerk. Salvatorikerk Zo 9.30 Geen dienst, zie MK, 18.30 zie Adventskerk. S.O.W: De Bron Zo 9 ds Huizebosch. Goede Herderkerk Zo 10.30 ds Huizebosch. Kerk en Zanen Zo 9.30 ds Baane, 18.30 zie Adventskerk. Driehoorne Zo 19 Geen dienst. Rooms-katholiek: Bonifaciuskerk Za 19 en Zo 10.30 Woord- en Communieviering. H. Geestkerk, De Bron Zo 11 Eu ch. viering mmv cantorij. Piuskerk Zo 9.30 Euch. viering mmv cantor. Diversen: Bapt. gem. Noord, aula van Castel- lum, Ambonstr. 1 Zo 10 hr Brou wer. Bapt. gem., Triomfatorkapel, Ha- venstr. Zo 10 ev Rullmann, 18.30 drs Stavleu. Christengem. 'De Hoeksteen', Groene Hart Lyceum, Tolstraat Zo 10 Geen opgave. Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 16.30 ds-Bouw. Evang. gem. 'De Ark', Pr. Hen- drikstr. 54 Zo 10 hr Oud. Evang. Gem. Nieuw Leven, aula Scala College, Diamantstr. 31 Zo 10 Opwekkings Samenkomst. Geref. Kerk Vrijg. (Goede Herder kerk) Ten Harmsenstraat 14 Zo 8.45 en 16.30 Leesdienst. Leger des Heils, Zonneweg 3 Zo 10 Samenkomst. Ned. Geref. Kerk, aula Chr. Ly ceum, Halverwege 34 Zo 9.30 ds De Jonge. Oud-Geref. Gem., Hooftstr. 240 Zo 9.30 en 16. Pinkstergem. 'Het Licht', A. v. Bu- renlaan 15 Zo 10. Remonstr. Gem., Samuel Aarde- werksteeg 11 Zo 10 prof dr Cos- see, R'dam. BENTHUIZEN Herv. Gem. Zo 9.30 en 18 ds Krijgsman. SoW. Gem., De Hoeksteen Zo 10 mw Schoonhoven, Den Haag. HAZERSWOUDE Prot. Gem. Zo 9.30 ds Koole, Zoe- termeer. Herv. Gem. Zo 9.30 ds v Duinen, Zwammerdam, 18.30 ds Hei koop,'s Gravenland. RK Engelbew. kerk, dorp Za 19 Woord- en Gebedsviering met volkszang, Zo 10 Woord- en Com munieviering mmv Young Voices. RK kerk, Rijndijk, Het Anker Zo 10 Woord- en Gebedviering met volks zang (Radio Rijnwoude). RK Bernarduskerk Zo 10 Geen vie- hillegom Chr. Geref. Kerk Zo 10 Leesdienst, hr Fontein, 19 Dienst in CGK Lis- se. Christen Gem., Gebouw muziek school, Henri Dunantplein 4 Zo 10 H.A. en Woordverkondiging. S.O.W. diensten: De Hoeksteen Zo 10 Geen dienst. Maartenskerk Zo 10 ds Nak. RK Martinus kerk Za 19 en Zo 10 Euch. viering. RK St. Jozef kerk Za 19 en Zo 10 Geen viering. HOOGMADE Herv. Gem. Zo 10 ds Hemstede, L'doip. O.L.Vr. kerk Za 19 Euch. viering mmv cantoren. KAAG Herv. Gem. Zo 9.30 ds Vonk-War- tema. RK Joannes kerk Za 19 10 Woord De rooms-katholieke kerk Joannes de Doper in Katwijk aan den Rijn. Archieffoto: Frans Roomer en Communieviering. KATWIJK AAN DEN RIJN Geref. Open Hofkerk Zo 9.30 ds Wolters, 18.30 Gloriedienst, ds Koster. Herv. Gem. Dorpsk. Zo 10 ds Bou- man, 18.30 ds Smit. Herv./Geref.Evang. diensten in Wijkgebouw De Wiek Zo 10 Geen dienst. Ontmoetingskerk Zo 10 ds Smit, 18.30 ds Brunt, Valkenburg, RK. Joannes de Doper Za 19 Euch. viering, Zo 10 Euch. viering mmv 'Vocalis. KATWIJK AAN ZEE P.K.N.: De Hoeksteen Zo 10 Dovendienst, hr v Kempen. Ichthuskerk Zo 18 ds Meijvogel, Loenen a/d Vecht. Maranatha-Centrum, Rijnsoever Zo 10 ds Beens, 18 ds Borsje. Nieuwe Kerk Zo 10 ds Ten Voorde, 18 ds Geene. Oude Kerk Zo 10 ds Geene, 18 ds Ten Voorde. Pniëlkerk Zo 9.30 ds Stam. Ned. Herv. Gem. (in hersteld ver band): Pniëlkerk Zo 18 ds Vlietstra. Uni-zaal 10 drs Lichti, Wapenveld. Ichtuskerk Zo 8.45 hr Nijhof, Urk, 10.45 ds Bijl, Moordrecht. Diversen: Baptisten Gem., L. De Colingny- laan 2 Zo 9 en 11 ds v Klaveren. Chr. Geref. Kerk Zo 10 en 17 ds vd Ham. De Stek, Evang. Gem., Visserijka de 1 Za 19.30 en Zo 10 Thema diensten. Evang. Gem. Immanuel, Aula Duinroosschool Zo 10 pastor vd Plas. Geref. Gem. in Ned., Louwestr. Zo 10 en 17 Dienst des Woords. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 en 16.30 ds Breen. Herv. Gem. De Rank, Andreas Col lege, ingang Helmbergweg 10 Zo 10 ds vSelms. Ned. Geref. Kerk, Andreas College, ingang Rijnsoever 293 Zo 9.30 Dienst, 19 ds Eikelboom. Overduin Zo 14.30 ds v Gulik. Soefi, Zuidduinseweg elke le en 3e zondag 11. Triumfatorkerk Zo 9.30 ds vd Horst. Vredeskerk Zo 9.30 hr v Vliet, 17 ds Wolters (VLOK). KOUDEKERK AAN DEN RIJN Apostolisch Genootschap, Europa singel 25 Zo 9.30 Gez. dienst in Leiden. Geref. Kerk Zo 10 Dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 ds vd Lugt. LANGERAAR R.K. Adrianus kerk Za 19 Euch. viering. LEIDERDORP Bapt. gem., Visser 't Hooft Ly ceum, Muzenlaan 155 Zo 9.50 hr Schipper. S.O.W. Dorpskerk Zo 10 ds Zwaan. Scheppingskerk Zo 10 ds vd Ende. Kapel Scheppingskerk, dienst voor doven Zo 10 Geen dienst. Levenstroom Gemeente, Touw- baan 3 Zo 10 pastor Zijlstra sr., 19 ev Zijlstra. Leythenrode Zo 10.30 R.K. dienst. Rijnland Ziekenhuis Zo 10 H.A., ds Brommet. RK De Menswording Zo 9.30 Eu ch. viering. LEIMUIDEN Geref. Kerk Zo 9.30 Dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 9.30 ds Paans- Spoelstra. RK St. Jan kerk Za 19 Viering, Zo ^.30 Viering. LISSE Chr. Geref./ Ned. Geref. Kerk Zo 10 ds Trommel, 19dsvDam. Evangeliegem. Heereweg 52a Zo 9.45 hr Berger. Geref. Gem. Zo 10 en 16 Lees dienst. Geref. Kerk Zo 10 ds Hofland, Hil- legom. Geref. Kerk Vrijg. Prinsessestr. 1 Zo 9.30 en 16.30 ds v Veen. Herv. kerk: Grote Kerk Zo 10 ds Henzem, Al phen a/d Rijn, 19 ds Schouten, De Lier. Pauluskerk Zo 10 hr Bergman, Katwijk. RK Agathakerk Zo 11 Euch. vie ring mmv groot koor. RK Engelbewaarderskerk Za 19 Euch. viering. RK Mariakerk Zo 9.30 Euch. vie ring mmv Cantate Domino. NIEUWKOOP Evang. gem., Ontm. Centrum De Brug, Achterweg 7A Zo 10. P.K.N. Herv. Wijkgem. Recht- huysplein 18. Zo 9.30 ds De Lief de, A'veen, 18.30 ds Henzen, Al phen a/d Rijn. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK O.L.Vr. kerk Zo 9.30 Woord- en Communieviering. NIEUWVEEN Geref. Kerk Zo 9.30 mw drs Schultheis, Sassenheim. Herv. Gem. Zo 9.30 kand. Hoo- gendijk, 18.30 ds Germans. RK Nicolaas kerk Zo 9.30 Euch. viering. NOORDWIJK Buurtkerk Zo 10 SoW, dr De Jong, Alphen a/d rijn. Gem. van Christenen 'De Ark' (Pic- ké pl. 1) Zo 10 hr v Duin, 19 Openluchtsamenkomst. Grote of St. Jeroenskerk Zo 10 SoW, ds Roolvink, 17 ds vd Bergh, 19 Vesper, ds Roolvink. Kerk aan Zee, Hoofdstr. Zo 10 Geen dien§t. Kapel Zo 10 Geen dienst. Northgo Scholengem. Zo 10 ds vd Sluijs. RK Jeroen kerk Za 19 Geen vie ring, Zo 10 Euch. viering mmv he ren koor. RK Maria ter Zee Za 19 Euch. vie ring mmv dameskoor, Zo 10.30 Woord- en Communieviering mmv herenkoor. Vinkenlaankerk Zo 10 Geen dienst. 't Kruispunt (W. vd Bergh) Zo 11 ds Slofstra, 19 H.A., ds Slofstra. NOORDWIJKERHOUT Evang. Gem. Beréa Bollenstreek, De Schelft Zo 10 hr vd Hoeven. Herv. Gem. Dorpskerk Zo 10 ds Binnendijk. Oec. Bavo-kapel Zo 10 Gem. vie ring, ds Roosjen. RK H. Hart kerk, De Zilk Zo 10 Eu ch. viering. RK Jozefkerk Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering. RK Victor kerk. Za 19 Woord- en Communieviering, Zo 11 Euch. viering mmv dameskoor. OEGSTGEEST Kruispunt (Rijngeest-groep Zo 10.30 ds Plomp. Geref. Kerk Vrijg., Rehoboth kerk, Lijtweg 1 Zo 10.30 Leesdienst, 16.30 ds Gratz, Alblasserdam. Groene of Will.kerk Zo 10 H.A., ds Zwart. Ned. Geref. Kerk, Gem. centrum, Lijtw. Zo 10 Geen opgave. Pauluskerk Za 10 Geen dienst. Regenboogkerk Zo 10 hr v Anke ren. RK Will. Kerk Za 19 Mis, Zo 10 Mis. Van Wijckersloot R.K. diensten, Za 18.30 en Zo 9.45; Prot. dienst Zo 16 ds De Jong. Volle-Evang. Gem., Gem. centrum Zo 16. Vrijz. Hervormd, Gemeentecen trum, Lijtw. Zo 10.30 ds Hassel- bach-Jongsma, Koudekerk a/d Rijn. OUD-ADE RK Kerk Za 19 Euch. viering mmv dameskoor, pastor Nijman. OUDE EN NIEUWE WETERING Prot. Gem. Geref. Kerk: Zo 9.30 ds Steenstra, Leiden. Remonstr. Gem. Zo 10 Geen dienst. RK Jacobus kerk Za 19 Geen vie ring, Zo 11 Euch. viering mmv Pa rochiekoor. ROELOFARENDSVEEN RK Maria kerk Za 19 Geen viering, Zo 11 Euch. viering mmv cantors. St. Petrus Banden Za 19 Euch. viering, Zo 9.30 Euch. viering. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. Zo 9.30 ds v Velzen. RIJNSBURG Chr. Geref. Kerk Zo 9.30 en 17 ds Middelkoop. Evang. Chr. Gem., Chr. Lyceum W.A. Visser 't Hooft Zo 10 Geen opgave. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 Geen opgave, 17.15 ds Grutter. Grote Kerk Zo 9.30 ds vd Pol, 19 hr Karstens, Leiden. Herv. Bethelkerk Zo 9.30 ds De Jong, R'dam. Immanuelkerk Zo 9.30 ds Koster, 17 ds Wentsel, Den Haag. Maranathakerk Zo 9.30 ds Snel, 19 ds Paans-Spoelstra, Leimui- den. Petrakerk Zo 9.30 ds Wisse, 17 ds Koster. RIJPWETERING RK O.L.Vr. kerk Zo 10.30 Euch. viering mmv herenkoor, pater vd Poel. SASSENHEIM Chr. Geref. Kerk Zo 10 ds Brienen, 19 H.A. Dienst in Herv. kerk, ds Fockens. Geref. Kerk Zo 9.30 ds Fockens, 19 Dienst Herv. kerk. Herv. Gem. Zo 10 H.A., mw ds Bosma, 19 H.A., ds Fockens. RK Pancratius kerk Zo 10 Euch. viering. Vrijz. Geloofsgem. NPB, Jul.Laan 17 Zo 10.30 mw IJspeert, A'dam. STOMPWIJK RK Laurentius kerk Za 19 Viering, Zo 11 Hoogmis. TER AAR Herv. Gem. Zo 9.30 en Geen opgave. Geref. Kerk Zo 9.30 en H.A., ds vd Zwaag-de Haan. VALKENBURG Geref. Kerk Zo 9.30 ds [j Bijl. Geref. Kerk Vrijg. Zo 9.30 ter, 18.30 ds Gratz. Herv. Gem. Zo 10 ds Brunt, ds Bouman, Katwijk. VOORHOUT Baptistengroep Kaleb, de weij Zo 19.30 Geen dienst. Geref. Kerk Vrijgem. Gezon centrum, Kerkweg 13 Zo 1 opgave. Herv./Geref. Kerkgem. Zo drs v Kleunen, Leiden. RK Bartholomeuskerk Za 1! viering mmv Middenkoor, Euch. viering met volkszang VOORSCHOTEN Church of St. James (Ar British School, J. v. Hooi Sundays 10.30. 1st All-A) and 4th Holy Communion, 5th Morning Prayer. Aula-basisgem. In 'De Grot ker', Frans Halsplnts. Zo Vakantiedienst. De Ontmoeting, Noordhofl 10 ds Salomons. Dorpskerk Zo 10 ds Honig. Herv. Gem. 'Rehoboth' Var wenhoekkade Zo 9.30 d< broek, Ede, 16.30 kand saard, Katwijk. Het Kruispunt Zo 10 Geend Hulp en Heil-kerk Schal Leidschendam Zo 10. RK M. Godskerk Zo 9.30 G RK Laurentiuskerk Zo 11 G gave. Zevendedag-adventisten, moeting, Noordhofland elke WARMOND Prot. Gem. Zo 10 dr Blor Haag. RK Matthiaskerk Za 19 Eu ring. WASSENAAR Prot. Gem. Dorspkerk Zo 10 ds vd Boor Kievietkerk Zo 10 ds Viss Haag. Messiaskerk Zo 10 ds Verse Pinkstergem., Hofcampwq 19 ds A.H. Agtereek. RK Goede Herderkerk Woord- en Communievien 11 Euch. viering. RK Jozefkerk Za 19 Euch. Zo 9.30 Euch. viering rn hoc-koor. RK Willibrord Za 19 Euch. Zo 9.30 Euch. viering mmv Vrijzinnige Geloofsgem. Kerkdam Zo 10.30 mw c' jous, Aerdenhout. WOUBRUGGE Geref. Kerk Zo 9.30 ds A'veen. Herv. Gem. Zo 9.30 ds 18.30 ds Schomans, Nij veen. RK Goede Herderkerk Zo 1( viering mmv cantoren. Vrijzinnige Geloofsgem. h 10.30 Geen dienst. ZOETERWOUDE Herv. Gem. Zo 10 mw drsv Leiden. RK Dienaarkerk Za 19 Eigr viering. RK St. Jankerk Zo 9.30 Hoe RK Emmauskerk Zo 9.30 mis. RK Meerburgkerk (H. Rijrx 19 Euch. viering, Zo 11 Wo Communieviering. ZWAMMERDAM Geref. Kerk Zo 9.30 hr v W L'dorp. Herv. Gem. Zo 9.30 ds I R'dam, 18.30 ds Voordou» bergen. Remonstrantse Kerk Zo II dienst in Juli en Augustus. De Bruggen, zaal 1 Dorpsh 11 Oec. viering. MEDISCHE DIENSTEN BURGERLIJKE STAND ARTSEN Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven zie Alphen aan den Rijn. Alkemade zie Leiden. Alphen aan den Rijn e.o. van vrijdag 17.00 uur tot ma 8.00 uur: Coöperatie ve Huisartsendienst Alphen aan den Rijn en Om streken, Gebouw Rijnoord, Rijnland Ziekenhuis, Delftzichtweg 2, Alphen aan den Rijn; alleen na te lefonische afspraak: tel. 0172-467007/463122. Boskoop, Benthuizen Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: De Huis Artsen Post (HAP) Gouda, Jan van Beaumont- straat 4, Gouda, tel. 0182-322488; na telefoni sche afspraak. Hazerswoude, Koudekerk zie Alphen aan den Rijn. Duin Bollenstreek: Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout en Warmond: Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur; uit sluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Dpk- tersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0900-3343678 (vóór langsko men altijd eerst bellen). Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg zie Duin Bollenstreek. Langeraar, Leimuiden, Nieuwveen, Rijnsaterwoude, Ter Aar, Woubrugge zie Alphen aan den Rijn. Leiden, Leiderdorp Voor alle Leidse/Leiderdorpse huisartsen; van vrij dag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur: Centrale Dokterspost Leiden, Doezastraat 2/a (ingang Raam- steeg), Leiden, tel. 0900-5138039. Telefonische afspraak verplicht. Homeopathische artsen: Centrum voor Homeopathie: Mw. R. Ruff-Medve- dovsky, Gezondheidscentrum Stevenshof, T. Mans- holtstraat 5/a, tel. 071-5220911 (bereikbaar via spoedlijn voor artsen en verloskundigen). Voor de praktijk van Van Kempen: P C.M. van Kem pen, Lammenschansweg 71, tel. 071-5123001. Voorschoten en Wassenaar Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (SMASH): tel. 070-3469669. Zoeterwoude Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordap paraat van de eigen huisarts. APOTHEKEN Alkemade en omgeving Apotheek Alkemade, R. van Rijnsingei 31, Roelof- arendsveen, 12.30-13.00, 17.30-18.00 uur, tel. 071-3319100. Voor spoedeisende recepten buiten de openingstijden bereikbaar via telefoonnummer of deurbel. Alphen aan den Rijn Bloembollenstreek DienstApotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg4/c, Voorhout, tel. 0252-240216: op werkdagen vanaf 17.00 uur tot 08.00 uur (volgende ochtend) en in de weekeinden en feestdagen 24 uurs dienst. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00-12.00 uur; spoed gevallen tel. 071-3415555. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4/c, Voorhout, tel. 0252-240216; za 10.00 tot 14.00 uur: Apotheek De Jong, Kon. Julianalaan 22, Kat wijk, tel. 4014370 Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten Van 10.00 tot 21.00 uur: Apotheek Reyst, Steen straat 35, Leiden, tel. 5120136; Apotheek Haan- raadts, Hoofdstraat 4, Leiderdorp, tel. 5419196. Altijd geopend van 21.00 uur tot 8.00 uur (op werkdagen) tot 10 00 uur (op za. zon- en feestda- ?en): Nachtapotheek De Nachtwacht, Doezastraat /a, Leiden, tel. 071-5665019. Nieuwkoop Apotheek Nieuwkoop, van 10.00-12.00 uur; spoedgevallen tel. 0172-573608. Noordwijk en Voorhout Via uw eigen apotheek kunt u vernemen wie de weekenddienst waarneemt. TANDARTSEN Alphen, Koudekerk, Hazerswoude en Woubrugge E. Luyendijk, Koraalzwam 75, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-444901. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg P. Haasnoot, Titan 33, Katwijk, tel. 4081036; spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Roelofarendsveen, Warmond K. van Westerveld, Lammenschansweg 28, Leiden, tel. 5124172; spreekuur om 13.00 uur. Noordwijk Voor spoedgevallen raadplege men het antwoordap paraat van de eigen tandarts. Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude R. Crul, Rozeveldlaan 14, Wassenaar, tel. 070- 5111792; W. Kowalski, Dr. Bouwdijkstraat 1, Zoe terwoude, 071-5802025; voor behandeling dient u om 17.30 uur op het praktijkadres aanwezig te zijn. DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-471111G.J. Lette, Schu- berthof 4, tel. 0172-442807; mw. Graveland-Wol- terbeek, Leeuwenhorst 4, tel. 0172-444333. Bollenstreek voor weekenddienst: raadpleeg het antwoordappa raat van uw eigen dierenarts. Leiden en omgeving Vooralle praktijken in Leiden, Leiderdorp, Oegst geest, Voorschoten: Raadpleeg uw eigen dierenarts. Sassenheim, Voorhout, Warmond Dierenkliniek Sassenheim, Rijksstraatweg 22, Sas senheim, tel. 071-3013800. Wassenaar Alarm- en informatiekring dierenartsen: dokterste lefoon 070-3455300. THUISZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK Thuiszorg Groot Rijnland, werkgebied: Alphen e.o., Leiden e.o., Leiderdorp, Rijnstreek, Plassengebied Verbeekstraat 19-21, Leiden, tel 071-5161415, fax 071-5161309. Voor aanvragen van hulp en zorg is een indicatie van het RIO (Regionaal Indicatie-Orgaan) vereist. U kunt zich hiervoor richten tot Zorgnet Leiden, Oude Rijn 92, tel. 071-5240960, fax 071-5240961. Buiten kantooruren en in het weekeinde wordt u doorgeschakeld. Uitleencentrale verpleegartikelen: Leiden, Van Vol- lenhovenkade 25, tel. 071-5121894, ma t/m vr 9.30-17.00 uur, za 10.00-17.00 uur. Meldpunt voor het ophalen en bezorgen van artikelen en infor matie, tel. 0172-448976. Valent RDB, voor zorg, welzijn en wonen; werRgebied: Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest, Warmond, Voor schoten en Wassenaar. Overrijn 7, 2223 ER Katwijk, telefoon: 071-4093333 (in spoedgevallen ook buiten kantooruren). Voor Hillegom in spoedgevallen buiten kantooruren: 0900-8212141. Thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, uitleen van verpleegartikelen, ergotherapeutisch advies, algemeen maatschappelijk werk, jeugdge zondheidszorg 0-4 jaar, voedings- en dieetadvise- ring, thuishulp door vrijwilligers, aanvullende (par ticuliere) dienstverlening, cursussen, persoonsge bonden budget, zorgbemiddeling. Steunpunt Mantelzorg Duin- en Bollenstreek en Oegst geest, Algemeen Maatschappelijk Werk, Overrijn 7, 2223 ER Katwijk, tel. 4093210; spreekuur ma t/m vr 13.00-16.30 uur. Het steunpunt biedt ondersteuning aan mensen die zorgen voor een zieke of gehandicapte partner, fa milie of vriend(in). Steunpunt Vrijwillige Hulp Duin Bollenstreek en Oegstgeest, tel. 4093388. Voor informatie, advies en bemiddeling van vragen om hulp van een vrijwilliger. Tevens meldpunt voor wie vrijwilliger wil worden op gebied van zorg en hulp; van ma t/m vr van 9.00 tot 16.00 uur. Yunio Thuiszorg, werkgebieden: Rijn-, Duin en Bollen streek, Plassengebied. Particuliere verpleging, ge?ins- en kraamzorg, tel. 071-5128070, ma-zo, 24 uur per dag. Curadomi, Organisatie voor thuiszorg Verpleging en verzorging voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, Haven 9, Katwijk, tel. 071-4060080 (24 uur per dag bereikbaar). IZO Individuele Zorg (Alphen a/d Rijn e.o. en Rijn- en Veenstreek) Voor verpleging, lichamelijke- en huishoudelijke zorg. Informatie: tel. 0172-444423 of 071- 3312872. Stichting Terminale Thuiszorg (regio Leiden) Voor hulp door vrijwilligers als aanvullende zorg op die van naaste omgeving en professionele werkers bij thuis sterven. Aanvragen voor hulp en informa tie: 06-51002071. Telefonische Hulpdienst Leiden e.o. Verward? Boos? Verdrietig? Of gewoon behoefte om eens met iemand te praten. Dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk ge sprek. Telefoon 0900-0767. Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Z-H Noord spreekuur op ma t/m vrij van 9.30 tot 13.30 uur. tel. 071-5896664. Diabeteslijn voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, 's nacht alleen in geval van nood) tel. 033-4630566, info@dvn.nl LEIDEN - Geboren I sa Suzanne Annemijn dv R.H.A. Spoler en K.G.T. Bast Vera Lotte dv R. En ting en A.J.W. Lourens Maud Eloïse dv G.P.H. Kreijen en J.H. Meinesz Hidde Jasper zv C. van Weerlee en I.A. Machielse Mike Lucas zv W.M. van der Meer en E.M. Hoogervorst Tyler Damien zv D.A. van de Steenoven en M.A. Moraal Benjamin zv E.P.C. de Held en S. Schaap Pieter Dirk Leo zv C.E.P. de Mooij en J.H. Wildeman Quinten Ron zv E.J. Veldkamp en F.D. van Beek Indy Angela dv EJ. Veldkamp en F.D. van Beek Jorn zv S.N.J. Jansen en P. Bultman Nils zv S.N.J. Jansen en P. Bultman Defne dv K. Murat en S. Akkus Dominic Pieter Dirk zv C.D. Hus en A. Cra- ma Jacobus zv G.L. Verschoor en J. van Hattem Valiant zv A.D. van Bers en G. Zandbergen Milou Cornelia Elise dv R.A. Ha verman en C.N. van Nes Michiel Hans José zv C.M. Huigen en J.S. Capistrano Machiel zv N. Kuiper en J. Wassenaar Sam Raoul zv H.L.T. Muuszeen H.E. van Oos ten Tigo Saul zv H.L.T. Muusze en H.E. van Oosten Sep Cornelis zv R.C.V. Mans en B.A.J.C. Schouten Tip dv E. Morriën en M.G. Faber Maya Domenica dv L.E. Paula en A.M. Bravo Angel Tess dv S. van Heusden en B. Dekker Ben Johannes zv E.D. Kelderen Y.D.N. van den Broek Harris Jan zv M.J. Geltink en M.E. Ros Thijmen Niels zv R.T.A. Kastercum en I. Verolme Sacha Eline dv A.R. van Lunteren en T.C. Buddingh Julie Bibiane dv G. Imthorn en M.F. Abeln Amber Arianne dv L.P. Blonk en M.P. Amerika Nienke dv M. Kroonwijk en J. Beer Isabel dv B.H. Adam en C. Verheij Martijn zv G. Men- kveld en C. Meijvogel Faya Elise dv R.M.B. Siemerink en S. Haze- leger Babet dv W. van Popering en M.C. van den Berg Firas Ha- zim Sidahmed Mohammed zv Ha- zim Sidahmed Mohammed Ali en Mashaïr Saeed Fadlalla Reinier Jacob Nicolaas zv H. Reitsma en W.H. Vroegindeweij Bram Jo hannes Robert Lucas zv J.A.M. Gemke en C.J. Schouls Jasmin dv F. Pourfarzad en S. Kherad- mand Kia Resa dv A. Barnhoorn en J. Keijser Sanne Gerarda Beatrix dv M.C. van der Hoorn en M.G.F. van Kesteren Emily Hat- teland dv H. Krogen B.E.H. Krog Len zv E. Jonkman en A.M. Wielders Darren zv S. Plug en R. ak. Johnathan Ilse Emilie dv C.Y. Polleten H.J.M.M. Veldhuis Eva Jacoba Judy Alice dv SJ. Grice en JJ. van der Bent Rifka dv P.J. van Ulden en I. Heiland Rocus Karei Philippus zv D.J.P. Kunst en S.P.R. van den Broek Mae Ling Keiko dv G.P.J. Vin- kesteijn en F.Y. Man Carlijn dv L.C. Varkevisser en P.C. Hoek. Gehuwd/geregistreerde partners B.M.M. Lommerse en W. van Oos ten W.M.E. Devilee en R.H. Ligt- voet B. Kersbergen en E.J. Breeuwer S.C.J. Slingerland en E. Muntjewerff E.J.O.H. Hooge- weg en J.W.A. van der Waard J.H. Harthoorn en F.H. Huisman S. Verhage en JJ. van Heukelom A. Philippo en A. van den Hoed S. Mostert en E.H.J. Mink* M. van Elswijk en A. Bavelaar. Overleden M.E. Houthoff, 85 jaar, vrouw R. Philippo, 50 jaar, man F.F. van der Mark, 76 jaar, man E.G.C. Huntelaar, 71 jaar, geh. met A.M. Weterings, man M. van Wezel, 75 jaar, geh. gew. met A.J. Hijman, vrouw E.W. Korsuize, 14 jaar, vrouw J. Ligt- voet, 87 jaar, geh. gew. met J. Colpa, vrouw P.C. Hoogeveen, 88 jaar, geh. gew. met M.F. van Rijn, vrouw F.G.G. van Hattem, 63 jaar, geh. met P.J. Voogd, vrouw» M. Tuinhof de Moed, 66 jaar, geh. gew. met F. Hom! vrouw B.W.A.T. Beijer, 7C geh. gew. met M.W.T. vanl seveen, man G.J. Boeles, jaar, geh. met E.A.R. Zands man W.H. Vis, 86 jaar, ge gew. met J.C. van der Star, G.G. van Delft, 82 jaar, ge C. van Rijn, man M.C. Sp renreyk, 96 jaar, geh. gew.i C.M.A.A. Rusche, vrouw Mommer, 30 jaar, man G. Kappée, 69 jaar, man J.W Erp, 24 jaar, vrouw F. B01 ding, 56 jaar, man J.M. v< Dijk, 65 jaar, geh. met C.W Velzen, vrouw C.V. Jansen jaar, man A. Bedorf, 87 ja geh. gew. met K. Huijbens, D. Nijgh, 57 jaar, geh. gei M. Jongejan, man B,H. KI 77 jaar, geh. met L.P. Oetg van Waveren Pancras Cliffo man J.J. Paauw, 85 jaar, gew. met C.P. van der Zwar E. Lut, 83 jaar, geh. met der Waals, vrouw F. Pijnn 70 jaar, geh. met H. Pander J. de Vink, 60 jaar, geh, n A.T. Verbiest, man K. Ban jaar, man D. Jansen, 80j geh. gew. met J.W. de Jonj vrouw C.S. van der Zaal, 1 geh. gew. met E.J. Roosend man D.A. Zejdlik, 63 jaar, met J.H. Stadtman, man Schade, 88 jaar, geh. gew. J.A. van Scheepen, vrouw. VOORSCHOTEN - Geboren dim zv N. Zeriouhi en W.A. Best Jens Benjamin zv W. van der Helm en M.J.W. va' Timon Jasper zv R.V. Sper M.M. Faasen Gina Klazier A.P.C.N. Peeters en J.W. S Gehuwd/geregistreerde part E.R.A. van der Wyck en A.C van Tetering H.J. van Kla» en J.J. Vooijs. Overleden E.G.C. HuntelJ oud 71 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 14