Toch autoboulevai in Meerburgpoldeï REGIO 'In de polonaise ga ik voorop' Jager kantoorvakhand in Leiderdorp is fail lie Lyczak begint na de zomer aan nieuwe, oude baan Golfen voor jeugd Tsjernc vrijdag 9 juli 2004 Onderscheiding voor vrolijke Zoeterwoudse vrijwilligster door Judy Nihof zoeterwoude - „Ben ik niet te druk?" Leny Timmerman-Van Haasteren stelt de vraag voort durend. „Mijn kinderen zeggen altijd: mam, je rételt weer." Om gespreksstof zit de 75-jarige in woonster van Zoeterwoude- Rijndijk inderdaad niet verle gen. Ze huppelt van het ene on derwerp naar het andere. De le venslust spat ervan af bij Tim merman. „Zet maar onder mijn foto: 'een vrolijke trien'giert ze. Woensdag ontving Timmer man een pauselijke onderschei ding voor het vele werk dat ze al ruim vijfentwintig jaar als vrij williger verricht in het Leidse zorgcentrum Roomburgh. Eigenlijk houdt ze helemaal niet van 'boebeleboe', haar uit drukking voor poespas. Maar toen de directeur van Room burgh haar plotseling naar vo ren riep en ze even later al haar vijf kinderen zag staan, was ze behoorlijk aangedaan. „Die on derscheiding was een complete verrassing. Mijn kinderen heb ben van tevoren niets losgela ten! Ik voelde mijn lip trillen, maar ik heb niet gehuild. Dat doe ik niet waar de kinderen bij zijn. Ik durf het ook niet tegen over de bewoners. Die mensen hebben vaak toch al zoveel ver driet." Timmerman was vijftig toen ze bij Roomburgh terecht kwam. ,Mijn kinderen waren op hun bestemming en ik wilde graag wat voor een ander doen. Ie mand bracht me op het idee om met bejaarden in Room burgh te gaan wandelen." Van het een rolde ze in het ander. Ze helpt in het restaurant, in de bibliotheek en springt bij in het winkeltje. Soms begeleidt ze be woners die naar het ziekenhuis moeten. Werken bij Room burgh bevalt haar na ruim vijf entwintig jaar nog steeds uitste kend. „Roomburgh is een fan tastisch huis. Een warm huis ook. Er wordt heel veel gedaan voor de mensen. Een tijdje te rug hebben we Willeke Alberti gehad. Gewéldig! Wat een schat van een mens is dat toch." In de toekomst ziet ze zichzelf ook best naar Roomburgh toe ver huizen. „Dat is helemaal geen schrikbeeld. Welnee. Als ik niet meer op mezelf zou kunnen wonen, wil ik best naar een aanleunwoning. Anno 2004 is Timmerman de oudste van een hecht vrijwilli- gersteam. Ze is nu even oud als sommige bewoners. Hard wer ken bij Roomburgh vind ze 'héérlijk', maar ze merkt dat de jaren gaan tellen. „Ik word 76 en daar hou ik veel te weinig re kening mee. Dat zou ik meer moeten doen. Daarom wil ik van de zomer ook even een pas op de plaats maken, leuke din gen doen. Met de bus naar zee bijvoorbeeld. Je kunt je auto 1/1 Zoeterwoude staat open voor combinatie met kantom zoeterwoude - Zoeterwoude staat open voor het idee om 'hoogwaardige' kantoren in de Meerburgerpolder te combine ren met een autoboulevard. De ze autoshowrooms moeten dan wel aan strenge eisen voldoen. Wethouder Ates is bereid om in de Meerburgerpolder wat min der kantoren te bouwen ten gunste van de autobranche. Een belangrijke overweging hierbij is dat de vraag naar kan toren terugloopt en Zoeterwou de de opbrengst van bebou wing van de Meerburgerpolder hard nodig heeft voor de ver diepte aanleg van rijksweg A4. „Ik zeg niet bij voorbaat nee te gen autoshowrooms. Ik vind dat we ons niet de luxe kunnen permitteren om 'nee' te zeggen tegen bepaalde vragen." Ates wil het idee voor kantoren niet volledig te laten varen. De Meerburgerpolder is en blijft er een verschrikkelijk goede loca tie voor. Je zit op een kruispunt van wegen en spoorwegen en openbaar vervoerverbindingen. We zullen daar best kantoren kunnen slijten." De Meerburgerpolder is enkele jaren geleden door de gemeen te aangewezen als bouwlocatie. Het plan is om er woningen en dure kantoren te bouwen. Die kantoren zouden dan tevens fungeren als geluidswal voor de achterliggende huizen. Ruim een jaar geleden kreeg Ates voor het eerst verzoeken van autodealers uit Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Zij wilden een groter bedrijf, maar kregen in hun eigen gemeente nul op het rekest. Zo wilde de Leider- dorpse autodealer Jan Verhey- en graag naar het Bospoort-ter rein in Leiderdorp \r waarover wordt ondf met Ikea. Daar kreeg? voet aan de grond. p Aanvankelijk stond df woudse wethouder T1 springen om autodealr te brengen in de Me polder. Het idee dat zf, tovoorraden op straa, len, stootte haar af. i Autodealer Verheyef voor om eens te gaanf een nieuwe 'auto-maf da, waar auto's opjj staan. jr Ates ging mee op e» zag een 'ontzettend mj zette' showroom, die misstaan tussen dure „Ik heb wel tegen Ver zegd dat hij met zijn hoge kwaliteitseisen zl voldoen. Daar hangtjj prijskaartje aan." Te veel personeel oorzaak van ondergang daar toch niet kwijt. Lekker uit eten in Katwijk. Héérlijk!!!" In de periode dat haar echtge noot ernstig ziek was - hij over leed vierenhalf jaar geleden - had ze ook minder tijd voor Roomburgh. Toch bleef ze re gelmatig gaan. „Dat was voor mijn man ook leuk, want dan kwam ik met verhalen thuis. Dan genoot hij ook mee. Hij was een fantastische man. Pre cies het tegenovergestelde van mij: heel rustig." Na zijn overlijden probeerde de Zoeterwoudse om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ge lukkig is ze geen tobber. „Mijn moeder, die ik nog elke dag mis, was altijd optimistisch. Dat vrolijke heb ik van haar. Als er een polonaise gelopen moet worden, ga ik voorop. Vorig jaar ben ik nog door personeelsle den van Roomburgh gekozen tot Prinses Carnaval. Voor ik wat kon zeggen kreeg ik die cape om me heen. Ik was hele maal beduusd." zo" Bezigheden heeft ze in overvloed. „Ik denk dat dat mijn behoud is. Ik spring bij in Roomburgh, ik borduur, ik naai, ik maak kaarten. Weet je dat ik ook modeshows loop in motel Sassenheim, voor grotere maten? Toen ik ervoor werd ge vraagd, ben ik eerst naar mijn kinderen gegaan. Ik wilde we ten wat zij ervan vonden. Ik zei: nu is jullie vader er niet meer en dan ga ik zulke zotte dingen doen. Wat ze zeiden? 'Mam, ge woon dóen'." door Janneke Dijke leiderdorp - Kantoorvakhandel Jager Demmenie uit Leiderdorp is failliet. Jager Office Products, waar de Leiderdorpse vestiging onderdeel van was, had de laat ste jaren veel te veel personeel in dienst en is daar aan onder door gegaan, aldus curator M. Udink. De ondernemers Mike Jansma en Bas Kamphuis uit Duiven in Gelderland hebben het grootste deel van Jager overgenomen. Waarschijnlijk blijven er van de huidige 160 medewerkers in het hele land vijftig in dienst. De kans is groot dat de nieuwe eigenaars negen van de elf ves tigingen sluiten. Welke, dat is nog niet bekend. Jager had on der andere vestigingen in Lei derdorp, Hoofddorp, Capelle aan den IJssel en Zoetermeer. Onder de naam Klompé Rupp waren er vestigingen in Arnhem en Duiven. Ook be hoorde de firma Roodbeen uit Nijkerk tot de Jagergroep. Cura tor Udink heeft Roodbeen apart verkocht. De overige vestigin gen zijn in handen van het Dui- vense duo. Zij waren gisteren niet voor commentaar bereik baar. Jager Office Products nam de laatste jaren in rap tempo aller lei kantoorvakhandel over. In 1998 werd kantoorvakhandel Demmenie aan de Rietschans in Leiderdorp overgenomen. Op dat moment had Jager lan delijk 78 medewerkers in dienst. In Leiderdorp voerde het bedrijf de naam Jager Dem menie, vanwege de naamsbe kendheid van Demmenie. Deze kantoorvakhandel opende in het begin van de vorige eeuw zijn deuren in de Leidse Haar lemmerstraat. In 1934 begon de familie tevens een drukkerij. Na de verhuizing naar bedrijven terrein De Baanderij in Leider dorp stootte de familie Dem menie de kantoorvakhandel af. De drukkerij is inmiddels ook in andere handen maar nog wel zelfstandig, en heet nu Dem menie Grafimedia. Volgens de curator wilde Jager Office Products veel te snel groeien. „Vanaf 1996 zijn er on geveer tien overnames geweest. Men zat nu op 12 vestigingen. Er waren veel te veel mensen in dienst. Het bedrijf is te snel ge groeid terwijl er te weinig is ge- integreerd." Volgens Udink wa ren er op het hoogtepunt in het hele land 300 mensen in dienst. Jager zat sinds vorig jaar in zwaar weer. Dat jaar ging er vijftig man personeelv jaar was er weer een lijke reorganisatie, ve: zestig man uit moesti niet meer betaalbaar de oorzaak van het ment" Het tekort 1$ miljoenen, waardoor 1 geen geld meer had k sociaal plan. De kans bestaat dat d' eigenaren slechts twe$ gen openhouden, w[ lijk een in het oosteij. land en een in het vfy denk dat er dertig oosten werkzaam twintig in het westen ink. De eigenaren hebj( ten weten dat ze in hy de naam Klompé Ru blijven voeren. Het lig; hand dat een vestigt randstad de naam Demmenie zou houd^ het om de Leiderdoijj ging gaan. |j In de vestiging aan schans wilde gistermi mand inhoudelijk omdat er nog veel o is voor het personeel soneel hoopt dat de 1 genaren door blijven het verkopen van k< kelen, kantoormacl proj ectinrichting. vervolg van voorpagina alphen /van den rijn - Stan LyC- zak - de beoogde opvolger van wethouder Willems in Alphen aan den Rijn - denkt dat er snel een oplossing kan komen voor de bezuinigingsperikelen in de gemeente. Zijn voorganger stapte onlangs op omdat hij er maar niet in slaagde een kader nota op te stellen met daarin vijf miljoen euro minder uitga ven. Hoe Willems ook aandrong bij zijn collega's om met bezui nigingsvoorstellen te komen, zij hielden hun hand op de knip. „Het kan bijna niet anders of deze strubbelingen zijn straks de aanleiding tot het vinden van een oplossing", zegt Lyc zak. „Iedereen zal moeten in schikken, anders kom je er nooit uit." Hij is er drieënhalf jaar uit ge weest. In december 2000 nam de WD'er ontslag als wethou der financiën nadat hij bijna een motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg vanwege de oplopende kosten en de vertra gingen bij de bouw van het nieuwe stadhuis. De oppositie verweet hem dat hij de raad daarover - ondanks herhaalde uitnodigingen - te laat, onvolle dig en onjuist informeerde. Ly czak overleefde de motie overi gens (17 van de 33 raadsleden bleven vertrouwen in hem hou den) maar hij vond dat er on voldoende basis was overgeble ven om te blijven zitten. Hij sprak toen over een ver slechterde sfeer binnen de Al- phense politiek. Maar nu staat hij te popelen om weer aan de slag te gaan, al beseft hij terde ge dat hij zich snel zal moeten laten bijpraten over de huidige problemen waarmee Alphen aan den Rijn kampt. „Ik ben er ruim drie jaar uitgeweest. Ik ken de omstandigheden slechts van een afstand", zegt Lyczak. Hij heeft zich de afgelopen ja ren bezig gehouden met het schrijven van romans. Twee lig gen er helemaal af op de plank en aan twee andere moet hij nog een beetje bijschaven. „Ik ben nog in onderhandeling met een uitgever", zegt Lyczak. De onderwerpen van de romans? „Bijvoorbeeld de bouwwereld. Dat zat mij toen heel hoog. Maar wat daar allemaal mis ging of gaat is tijdens de bouw fraude enquête uit en te na aan het licht gekomen." En ja, één van de andere romans gaat over politiek. „Dat is toch een beetje moeilijk, ik geloof dat het niet verstandig is om dit boek nu uit te geven. Het is fictie en alle personages in het boek zijn ver zonnen. Maar mijn eigen erva ringen en belevenissen spelen natuurlijk een rol. Het lijkt me vervelend als mensen zich in personages gaan herkennen, dus dat boek ligt voorlopig niet in de winkel." Hoewel hij er ruim drie jaar uit is geweest, was het niet echt stil rond de persoon Lyczak. Zo was er een relletje rond de ver goedingen die Lyczak als com missaris van Nuon kreeg. Lyc zak verkeerde steeds in de ver onderstelling dat hij deze belo ning voor zijn werk zelf mocht houden. De gemeente dacht daar anders over nadat een anonieme briefschrijver een be schuldigende vinger in de rich ting van de WD'er uitstak. Lyc zak kan zich nog steeds kwaad maken over de anonieme be schuldigingen. Hij besloot de kwestie aan de rechter voor te leggen. Die oordeelde vorig jaar - zonder de beslissing te moti veren - dat Lyczak onterecht leimuiden - De Rotaryclub Ja- cobswoude houdt vandaag vanaf 13.00 uur het eerste 'Open Jacobswoude-golftoer- nooi' op de golfbaan Zeeger- sloot in Alphen aan den Rijn. De deelnamekosten bedragen 135 euro per persoon. Dat is in clusief lunch, drank en een di ner. De opbrengst gaat naar de Stichting Leimuiden voor Kin deren. Deze stichting J sinds 1998 in voor de van het gebied rondi nobyl in Wit-Rusland ting hoopt volgend zo'n dertig kinderer leerkrachten voor enk naar Leimuiden te ha gebrek dreigt dat plar lijk te maken, aldus c club. Informatie: 0172 AGENDA Wilt u iets melden? Bel 071-5356421, dagelijks tussen 9.00» uur. Faxen mag ook: 071-5356415. E-mail: stadsredactie.ld Stan Lyczak, tijdens een vroeger optreden als wethouder financiën in Alphen aan den Rijn. Archieffoto: Taco van der Eb zo'n 37.000 gulden op zijn reke ning bijgeschreven had gekre gen. Lyczak had de vergoedin gen al voor de rechterlijke be moeienissen op de rekening van de gemeente gestort. „Het was wat mij betreft totaal onduidelijk of die vergoeding nu voor de gemeente was of voor mij als commissaris", al dus Lyczak. „Nu ja, als je wet houder bent, moet je niet tegen de gemeente procederen. Maar toen ik opgestapt was, kon dat wel. Het doel dat ik er mee had, was duidelijkheid krijgen." Hij laat doorschemeren dat er wat hem betreft over deze kwestie 'no hard feelings' richting ge meentebestuur zijn. Ook opmerkelijk was de sollici tatie naar het burgemeester schap in Tiel. Lyczak was daar samen met de vroegere Leidse PvdA-wethouder De Vreeze kandidaat. Uiteindelijk eindig de de Alphenaar als tweede. „Het is bij die poging om bur gemeester in Tiel te worden ge bleven. Andere leuke burge meestersposten ben ik niet te gengekomen", zegt Lyczak. Na de zomer begint hij aan zijn 'nieuwe, oude baan' in het stadhuis van Alphen. „Dat is toch eigenlijk een beetje mijn eigen gebouw", zegt Lyczak. „Er zitten weliswaar wat min puntjes aan, maar ik vind het een schitterend onderkomen." Tuirivereniging Ons Buiten organiseert zaterdag 10 juli een vlinderbijeenkomst bij de schooltuinen in het Noorder park, naast korfbalvereniging Pemix. De bijeenkomst bestaat uit een lezing met aansluitend een vlinderwandeling. Voor de kinderen zijn er vlinderkleur platen en maskers. De vlinder bijeenkomst begint om 10.00 uur, de toegang is gratis. Zondag 11 juli is er weer een themawandeling in de Leidse Hortus. De wandeling staat dit keer in het teken van Botani sche Meesterwerken en begint om 12.00 uur. Deelname aan de wandeling kost 1 euro bovenop de normale entree. De vereniging voor natuur- en milieueducatie houdt zondag om 14.00 uur een excursie naar de moerastuin in polderpark Cronesteyn. De anderhalf uur durende wandeling staat onder leiding van natuurgidsen. De wandeling vertrekt bij bezoe kerscentrum Het Reigerbos, ge legen midden in polderpark Cronesteyn: halverwege het Cronesteynpad langs het Rijn- Schiekanaal het Polderpad in en dan na ongeveer 150 meter linksaf. Deelname aan de ex cursie is gratis. 1, Het smalspoormuseii de J. Pellenbargweg 1 i burg verzorgt elke zata zondag om 11.30,13.d en 16.00 uur ritten m% stoomtrein rond het burgse Meer. Op dond kunnen belangstellend rijden langs het meer^u dieseltrein om 13.30 ef uur. De entreeprijs vok museum en een ritje cE spoor (ongeveer drie nti bedraagt 3,50 euro vofft ren en vier euro voor r nen. Met een vakantier een kaartje 2,80 euro. p1 Werelddans Centrurf verzorgt dinsdag 13 juf cursussen voor kinde5 11.00 tot 12.00 uur kuf deren van 6 tot 12 jaaif dansen op muziek varfÉ sprookjes. Om 12.15 1* de cursus buikdansen^ 13.30 tot 14.30 kunne# tigen leren dansen alsfrt len van tv bij de cursutji dance. De kosten bed# euro per lesuur, kindef1 een vakantiepas betalto 3,50 euro. Reserverenr plicht: 071-5141781.# aan Morsstraat 62.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 12