LEIDE Palen markeren route door stad SP klaagt over advocaat elfservicekassa Hoogvliet: leuk maar niet sneller 'Vrouwenweg' geeft strijd niet op R1 REGIO Ruim 1,8 ton voor 'Leidse Loper'-project l«S tbijtservies paaraetie Puinhoop op Steenstraat 'Wij willen dat deze rotte tomaat uit het Leidse verdwijnt' Provincie keurt bestemmingsplan Oostvlietpolder goed Uitgekeken op uw college's Goedemorgen Wat een krant. vrijdag 9 JULI 2004 dder in antienood volgt bij SP Dam op Na het aftreden van an Dam bij de Socialisti- irtij wordt Erwin Tak zijn r. Tak was al duo-raads- de partij. Van Dam trad veek onverwachts af. ten binnen de partij wa- rvan de reden. Tak ïaar verwachting in de irgadering 14 september id door eriment' Een uit de hand gelo- leriment met bussen aanstekers en plastic ïeeft even na de middag binnenbrand geleid op Millerstraat. Er vielen wonden maar de scha de dikke rookwolken is dijk, zegt een woord- van de brandweer. De waren niet thuis toen de 1 aan het experimente gen. Toen de proefne- de hand liep, renden tren in paniek de straat wonenden belden toen dweer. Omdat de hulp- bang waren dat de n giftige rook binnen gekregen, rukten ook -®ices uit. De brand was door Silvan Schoonhoven leiden - Er komt een met 97 pa len gemarkeerde toeristische wandelroute door de historische binnenstad van Leiden. Met dit 'Léidse Loper'-project is een be drag van ruim 184 duizend euro gemoeid. De Leidse Loper-route, die voert langs alle markante ge bouwen, bestond al in de vorm van een boekje. Nu is geld vrij gemaakt voor het plaatsen van palen, herkenbaar aan Leidse sleutels en een tweetalig infor matiebordje. Op die manier kunnen ook toeristen die het boekje niet op zak hebben, op elk moment en vanaf elke plek beginnen met de twee uur du rende rondwandeling. In au gustus of september moeten al le de palen in de grond staan. Volgens het college is er veel behoefte aan een wandelroute die zonder kaart of boekje te lo pen is. Renée Magendans, di recteur van het Rijksmuseum van Oudheden, bevestigt dat. „Ik heb eens geprobeerd om Oudheden te vinden aan de hand van de huidige bordjes. Dat is moeilijk." De route is zowel links- als rechtsom te volgen en volgt het rondje Lakenhal - Beesten markt - Galgenwater - Molen de Put - Scheepvaartschool - Groenhazengracht - Rapenburg - Herensteeg - Pieterskerk - La tijnse School - Breestraat - Koornbeursbrug - Burcht - Hooglandse kerkgracht - Oude Rijn - Lange Mare - Boerhaave- museum - Oude Vest. De oorspronkelijke bedoeling was om elke paal in het zicht van de volgende te plaatsen. Dat idee, zegt projectleider Rei- na de Smeth, kon niet door de beugel bij de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de welstandscommissie). Behalve de 42 palen die de rou te markeren zijn er nog vijftig die de aanlooproutes aangeven. Dat gebeurt vanaf de stations Lammenschans en Centraal en vanaf het parkeerterrein Haag- weg en de Groenoordhallen. De palen zijn donkergroen, zodat ze niet uit de toon vallen naast de historische straatlantarens. Op negen palen komt een in formatiepaneel; waar de Vliet uitkomt op het Rapenburg ver haalt de tekst bijvoorbeeld over de aankomst van de watergeu zen en het vertrek van de Pil grim Fathers. leiden - Veel forenzen komen er dagelijks langs en de Steenstraat is ook een door toeristen die de stad in en uit gaan veel gebruikte rou te. Vanaf Leiden Centraal de entree van de stad. Maar gisterochtend even niet. Een deel van de Steenstraat tussen Narmstraat en ie en 2e Binnenvestgracht had namelijk meer weg van een grote vuilstort: vuilniszakken die op de stoep en straat lagen waren kapot gereden of open gepikt door meeuwen. En daardoor lag de straat bezaaid met vuil. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het een be kend probleem. „Gisterochtend nadat de vuilniszakken waren opge haald, is de troep opgeveegd en was de Steenstraat weer schoon." Foto: Taco van der Eb door Eric-Jan Berendsen leiden - De Hulpdienst van de Socialistische Par tij (SP) in Leiden heeft tegen de Leidse advocaat mr. G. Bos een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten. Volgens H. Hendriks, coördinator van de Hulpdienst is de kritiek op de advocaat niet mis. ,Als deze advo caat een zaak aanneemt, gebeurt er gewoon niets, hij is niet deskundig, kent de stukken niet en hij kan niet met mensen omgaan." Advocaat Bos ontkent de aantijgingen en zegt 'paf te staan. „Er klopt helemaal niets van. Mijn goede naam wordt aangetast." Hendriks zegt regelmatig klachten te krijgen over Bos. „Bij ons zijn nu zeven klachten bekend. Ik heb zelf een proces gevoerd voor een groep van dertig klanten met Bos als advocaat. Het kwam bij deze rechtszaak zó ver dat ik voor de rechter Bos het woord moest ontnemen omdat hij zijn stukken blijkbaar niet kende, wat de rechter de advocaat dan ook met zoveel woorden verweet." De meest opvallende klachten komen van klan ten die van buitenlandse afkomst zijn en die Bos wel 'even' zal helpen, volgens Hendriks. „Stuk ken blijven soms wel drie jaar liggen en dan blijkt er hooguit eens een briefje over te zijn geschre ven." Volgens Hendriks is het standaard ant woord van de advocaat op alle vragen van zijn cliënten 'wacht maar af, het komt wel goed'. „Klanten die klagen krijgen een grote mond" al dus Hendriks. Advocaat Bos is het absoluut niet met de kritiek eens en stelt de SP bij voorbaat al verantwoorde lijk voor eventuele schade die hij zal ondervinden van hun actie. Bos verdenkt de SP ook van het plegen van valsheid in geschrifte: „Die klacht op grond waarvan de Raad van Toezicht is ingescha keld, is zogenaamd aangekaart door een klant van mij die meneer Hendriks helemaal geen toe stemming heeft gegeven om een klacht in te die nen. Die meneer heeft hier drie weken geleden nog een taart afgeleverd als dank voor bewezen diensten. Bos heeft naar eigen zeggen een drukke, sociale praktijk met veel buitenlandse klanten. „Een aantal van hen heeft problemen rond de ver blijfsvergunning en die procedures duren nu eenmaal lang. Voor die problemen is niet meteen een pasklare oplossing. Als het dan lang duurt gaan mijn klanten shoppen en komen zo bij de SP terecht." Bos is niet van plan de kritiek van de SP zo maar over zich heen te laten komen. „Ik laat het er niet bij zitten en ga reageren bij de SP. Onder de klacht die naar de Raad van Toezicht is gestuurd staat volgens de SP de handtekening van mijn cliënt. Maar die handtekening wordt door die zelfde cliënt niet als zijn handtekening erkend. Als dat zo zou zijn dan is dat valsheid in geschrif te. En dan heeft meneer Hendriks een groot pro bleem." Dat 'probleem' wordt door Hendriks weggewuifd met de woorden 'typisch de werkwijze van Bos'. „De SP heeft verschillende pogingen gedaan om met deze advocaat te overleggen, maar dat werd iedere keer afgewezen. Wij willen dat deze rotte tomaat uit het Leidse verdwijnt Hij brengt de meest zwakke groepen in onze samenleving gro te schade toe en is een blamage voor zijn vakge noten. Dit is geen sociale advocaat meer maar een zakkenvuller die slapend rijk wil worden en het predikaat 'sociale advocaat' zeker niet ver dient." (advertentie) door Silvan Schoonhoven leiden - De provincie Zuid-Hol land heeft het bestemmings plan Oostvlietpolder goedge keurd, maar bewoners van de Vrouwenweg laten het er niet bij zitten. De bewonersvereni ging gaat in beroep bij de Raad van State tegen het plan. Vol gens bestuursrechtjuriste Caro line Raat zijn de bewoners in het bezit van 'nieuwe, niet eer der geopenbaarde documen ten' die een 'interessant licht werpen op hoe de besluitvor ming bij de gemeente tot stand is gekomen'. Het zou gaan om interne notities waar de bewo nersvereniging door een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de hand op heeft gelegd. De goedkeuring van de provin cie voor het bestemmingsplan is een tegenvaller voor omwo nenden en de Vereniging van Vrienden Oostvlietpolder. Het Leidse college daarentegen is blij dat het bestemmingsplan voor de polder er doorheen is. Daarmee komt de herinrichting van het gebied -inclusief de aanleg van een veertig hectare groot bedrijventerrein - een stap dichterbij. Aan een bedrij venpark is dringend behoefte, denken de wethouders Hille- brand (ruimtelijke ordening) en Geertsema (economische za ken). In de polder houden volkstuinders een plaats en komt er ruimte voor recreatie. Een deel van de Oostvlietpolder blijft overigens groen. De Vrouwenwegbewoners zijn bang voor een verpest uitzicht en schade aan hun huizen door hei-activiteiten. Hoewel de strook gras tussen hun huizen en de Europaweg onbebouwd blijft, hikken de bewoners aan tegen de bedrijfspanden aan de andere kant van de weg. De ge vels kunnen straks tot 24 meter hoogte worden op getrokken en ontnemen de Vrouwenweg daarmee het zonlicht „Zowel de gemeente als Provin ciale Staten zijn onzorgvuldig geweest bij de inrichting van het gebied", zegt Raat. „De stukken die we via de WOB hebben verkregen laten zien dat er sprake is van pure wille keur. In de notitie staan om schrijvingen als 'Het perceel van de heer Lagerberg, die een deal heeft gesloten met een du bieuze projectontwikkelaar die onbetrouwbaar is tot op het bot'. Een andere perceeleige naar is een 'risicofactor'. Het zijn bedenkelijke stukken. Als bestuursrechtjuriste weet ik hoe dit soort procedures beho ren te gaan en deze verdient geen schoonheidsprijs." De Vrouwenwegbewoners ho pen van de Raad van State een voorlopige voorziening los te krijgen die voorkomt dat de bouw van het bedrijventerrein van start kan gaan. Morgen vindt u de baan die bij u past in Lees nu Leidsch Dagblad in de ochtend en ontvang de eerste 2 weken gratis! /ja, ik neem een vaat kwartaalabonnement en ontvang de eerste I 2 weken gratia! Bovendien spaar ik als vaste abonnee makkelijk (en j snel) voor superkorting op een origineel Johnson Bros. ontbijtservies! I Ik betaal: automatisch 56,20) per acceptgiro 56,70) I I Naam: OM V I 1 Adres: 2 Postcode/Plaats: I Ttelefoon: (i.v.m bezorgcontrole) I Geboortedatum: e-mailadres: Er achterkomen datje in rij van de supermarkt je humeur doorgaans Een trage caissière finspireerd de hele riedel ueen klantenkaart? Wilt :?*- afdraait, evenmin, zit te wachten op de llijke benadering en zelf Her denkt te kunnen af kan sindskort zijn hart Supermarkt Hoogvliet ikvan Levendaal en de arstraat heeft namelijk uw wapen ingezet in de de klant: de selfservice- lieuw in Leiden, de kassa caissière. Klanten kun- zelfhun dagelijkse happen scannen en af- n. De streepjescode op labon is weer nodig om l jjhekje het 'kassagebied' nen verlaten. e r geplaatste selfservice- :c J tijn een grappig nieu- reAdje. Met de innovatie it de supermarkt zich ncurrenten te onder en. Tot nu toe is er wel stelling voor de selfservi- a's. Vooral jonge klanten en ze uit, ouderen kiezen al toch liever voor het iwde gezicht achter de kassa's, vertelt assis- edrijfsleider Vincent de üeuwe kassa's ook daad- v ')k nieuwe klanten naar permarkt trekken, vraagt ijn zich af. Sinds de prij- De selfservicekassa is handig voor klanten met weinig boodschappen. Foto: Taco van der Eb zenoorlog kampen supermark ten met terugvallende omzet ten. Het wordt voor hen daar om steeds belangrijker de vaste klanten te behouden. Het Leid se Hoogvliet-filiaal moet het vooral hebben van studenten. „En zij vinden de nieuwe kas sa's in ieder geval erg leuk." Toch blijft het ondenkbaar dat Hoogvliet op termijn alleen voor selfservicekassa's kiest. „Een deel van onze klanten zal altijd bij een gewone kassa wil len afrekenen." Met de gloednieuwe kassa's be spaart de supermarkt in feite op arbeidskrachten. Maar een ver kapte bezuiniging wil De Kleijn de aanschaf niet noemen. „We hebben geen caissières ontsla gen. De kassa's zijn een extra service naar de klant. Het zorgt er juist voor dat we op drukke momenten genoeg caissières hebben om op de andere kas sa's in te zetten. Zo hoeft de klant minder lang in de rij te staan." Overigens staan er altijd twee caissières in de buurt van de vier selfservicekassa's. Zij ge ven tekst en uitleg bij proble men en controleren of mensen er niet stiekem met onafgere- kende producten vandoor gaan. De selfservicekassa's zijn moge lijk iets diefstalgevoeliger, geeft De Kleijn aan. „Kratjes bier kan de kassa niet goed controle ren." Bij het afrekenen van een kratje bier moet de klant een flesje scannen en dan op het scherm aangeven dat hij in plaats van een flesje een krat meeneemt. „De kratten gaan echter niet door de beveili gingstunnel. Het personeel moet dus bij het afrekenen van kratten via de selfservicekassa extra opletten." De lopende band met een inge bouwde weegschaal gaat pas lopen als er een product is ge scand. De weegschaal contro leert bovendien of het gewicht op de band overeen komt met het gescande artikel.Als hij meet dat je meer appels in een zak hebt gestopt dan de streep jescode aangeeft, wordt de band stilgezet. De caissière vraagt dan vriendelijk of je het product opnieuw wil wegen en van een nieuwe sticker met streepjescode wilt voorzien." Juist omdat de selfservicekassa maar één product per keer in de beveiligingstunnel toelaat, werkt die niet snel. Alleen voor klanten met boodschappen- mandjes biedt de selfservice kassa uitkomst. Een wagen vol boodschappen afrekenen schiet niet op. De producten kunnen namelijk pas weer in de tas of winkelwagen worden geladen, nadat alles is gescand en be taald. Bij een gewone kassa zijn deze klanten sneller uit. „De caissière scant dan terwijl de klant zijn spullen al inlaadt." j Bank- /giroifken i n gnummer I Handtekening: I Uitsluitend bij automatische incasso. J Stuur deze bon op in een ongefrank eerde envelop, naar Leidsch Dagblad. T a v. Afdeling lezersservice. Antwoordnummer 127, 1800 VB Alkmaar Bellen kan ook. 0800-1711 (gratis) of surf naar www leidschdagblad nl (Deze aanbieding is geldig tot 31 december 20O4). Mijn wereld, mijn krant. Leidschr Dagblad (advertentie)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 11