SCHRIJVENDE LEZERS Ziet het er nu somber of juist zonnig uit voor de Oostvlietpoldei Ijshal weg en Groenoordhallen weg; er blijft geen grote ruimte over in Leiden Aandewiel amateurcoach van het jaar: een onbegrijpelijke beslissing Steken aan het oor v« prijzen bij 'Casema-o Bedenkelijke teksten 'Anja' in artikel over schoolkeuze Kousbroek houdt meer van dieren dan van medemens Wat kan Rudy Kousbroek nou toevoegen aan Europarlement? Columnisten ongemanierd met schoenen op een stoel Bijna alle prijzen zijn verdubbeld Watersportdorp Sassenheim Drank in Katwijk probleem ouders Een biertje voor iedereen Leidse PvdA-fractie begrij Casema is klantvriendell Digitenne voor Casema n enige reden zenderwijzigi MAANDAG 14 JUNI 2OO4 i In het Leidsch Dagblad van dinsdag 1 juni schrijft Wilfred Simons dat, ondanks dat het bedrijfsleven staat te popelen om zich in de polder te vesti gen, het er somber uitziet voor de industrie in de Oostvlietpol- der. Verder wekt hij de sugges tie dat de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder als enige haar zin krijgt ass het bedrijventer rein niet gerealiseerd kan wor den en dat dit dan alleen maar het gevolg zou zijn van een ambtelijke fout. Eén en ander behoeft toch iets meer nuance ring. Allereerst de bewering dat het bedrijfsleven staat te popelen. Niets is minder waar. In haar column 'Meerwaarde Oostvliet polder' op de website van het CDA, stelt Linda Lieverse (nota bene het enige CDA-raadslid dat vóór het bedrijventerrein stemde): 'Het college moet be drijven stimuleren om zich in de Oostvlietpolder te vestigen'. Bedrijven die staan te popelen hoeven niet gestimuleerd te worden. Van popelen is kenne lijk geen sprake. Overigens mag het du'delijk zijn dat de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen niet zo groot is als de voorstanders willen doen geloven. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, is te lezen dat er in Nederland in 2001 aan be drijfsruimte 4,4 miljoen kubieke meter beschikbaar was en dat 6,0 miljoen kubieke meter be drijfsruimte in 2003 leegstond (let wel: dit gaat over bedrijfs ruimte en dus niet over kan toorruimte!). Het lijkt mij ver standig om deze beschikbare ruimte eerst te vullen in laats van het creëren van nog meer leegstand ten koste van de steeds schaarser wordende 'groene ruimte'. In tegenstelling tot wat in het artikel van Wilfred Simons wordt gesuggereerd, is het nooit aan de orde geweest om de Oostvlietpolder uit de rijks buffer te halen. In deel 3 van de planologische kernbeslissing (PKB) behorende bij de Vinac was er sprake van een uitzon dering binnen de buffer voor veertig hectare bedrijventer rein. Het restant van de polder zou als rijksbuffer blijven voort bestaan. Los van het feit dat deze uitzon dering in aeel 4 van de PKB niet is overgenomen, heeft de pro vincie in het streekplan voor het gemak maar de hele polder binnen de rode contour ge plaatst. Dit zou inhouden dat niet, zoals in de uitzondering was gedefinieerd, 'slechts' 40 hectare kan worden ingericht als bedrijventerrein, maar dat de gehele polder (166 hectare) voor dit doel kan worden ge bruikt. Daar waar het rijk een vinger heeft willen geven, pakt de provincie alvast de hele hand. De provincie en de gemeente Leiden verwachten dat hun plannen om de Oostvlietpolder op te offeren voor een bedrij venterrein mogelijk zullen wor den gemaakt door de nog vast te stellen 'Nota Ruimte'. Sail lant detail is het feit dat, toen het Streekplan Zuid-Holland West op 19 februari 2003 door Provinciale Staten werd vastge steld, er nog geen nota 'ruimte' bestond! Dus toen was reeds sprake van strijdigheid met het rijksbufferbeleid, hetgeen eer der (op 29 augustus 2001) voor de Raad van State reden was om het toenmalige bestem mingsplan voor de Oostvliet polder te vernietigen. Ook het nieuwe bestemmings plan (en dus niet alleen het streekplan) wordt door de Ver eniging Vrienden Oostvliepol- der aangevochten. De Vereni ging staat hierin zeker niet al leen. Ook de Stichting Belan genbehartiging Oostvlietpolder en vele particulieren vechten het plan aan. Los van de strij digheid met hogere regelgeving (rijksbufferbeleid), die ook voor dit bestemmingsplan bestaat, zijn er onder andere zwaarwe gende bezwaren tegen het ont breken van een infrastructuur voor het bedrijventerrein (waaronder een goed plan om de nu al aanwezige verkeers problematiek aan te pakken), het feit dat het terrein een zichdocatie (met bebouwing van meer dan 25 meter hoog) zal worden, het ontbreken van een goed werkende ecologische verbinding tussen VlieÜand en het Polderpark Cronestein, de l van de in de polder diersoorten, enzovoort, en voort. Als het artikel van Wilfred mons gelijk krijgt en het plan door de Raad van Sta naar de prullenmand won verwezen, zullen Provinds Staten het bestemmingspl niet mogen goedkeuren. U zou tot gevolg hebben dat bezwaarmakers hun bcroj schriften tegen het bestem mingsplan, dat in hun ogj slecht en onvolledig is, niet de Raad van State hoeveni dienen. Prof. dr. PJ.i In het Leidsch Dagblad van dinsdag 1 juni laat Marijn Kramp in haar artikel 'Soort zoekt soort bij schoolkeuze' (de problematiek met betrekking tot de witte en zwarte scholen) ene Anja aan het woord. 'Noem mij in de krant maar Anja' reikt zij de schrijfster als suggestie aan, waaruit ik opmaak dat zelfs de voornaam niet klopt en ook bekendmaking van de ach ternaam het daglicht kennelijk niet kan verdragen. 'Liever een bekakte omgeving dan een asociale, vind ik', oreert Anja verder om de schoolkeuze ten behoeve van haar kind aan te geven. 'Anja', thans woonachtig op het voor malig NEM-terrein mag melden dat zij haar kind elke dag naar de Eerste Leidse Schoolvereni ging (ELS) in de Lage Mors brengt. Ik vraag me af of deze school blij moet zijn met het predikaat 'bekakte omgeving' dat haar wordt opgespeld door een ou der. Of zou Anja het zo niet be doelen? Anja heeft natuurlijk recht op haar belijdenissen, maar waarom dat niet gebeurt met gebruikmaking van haar echte voor- en achternaam is onduidelijk. Wat gelukkig wel duidelijk wordt, is dat hier het bewijs wordt geleverd dat onder ou ders die hun kind liever in een bekakte omgeving onderwijs la ten genieten ook best asociale exemplaren kunnen schuilen. 'Anja moet voor de geschied schrijving maar gewoon Anja blijven en we moeten haar vooral niet beter willen leren kennen. S. van Unen, Leiden. Rudy Kousbroek? Is dat niet die man die al die zeurkousen uit Jappenkampen schoffeert door te stellen dat al dat geklaag over de intemeringstijd in feite 'flau wekul' is? Is dat niet die man, die ten gun ste van een kinderboekenweek in het Leidsch Dagblad be schreef hoe heerlijk het voor de oorlog was om met een luxueus passagiersschip naar Indië te varen in plaats van te vertellen hoe vreselijk het was om na de oorlog met een oud troepen- transportschip te worden gere patrieerd van het warme tro- penland naar het koude kikker land? Is dat niet die man, die tijdens een avond met de Indonesische auteur Pramoedya Ananta Toer in het Haagse Diligentia, bijna tien minuten nodig had om zijn wijsheid en belezenheid te eta leren alvorens zijn (korte) vraag aan de schrijver te stellen? Is dat niet die man, die ik in het Amsterdamse Muziektheater tracht te ontwijken door met een grote boog om hem heen te lopen en voor wie ik wegduik als hij een terras van het koffie huis op het Gerecht passeert ter voorkoming van een aanval van hyperventilatie? Ja, die arrogante grijsaard is het, die kennelijk, meer van dieren houdt dan van zijn, al dan niet gemankeerde, mede mens. En die waarschijnlijk 'U' zegt tegen zijn poes maar 'hinderlij ke' journalisten - blijkens het interviewtje met hem dat ik 5 juni las op de pagina Regio 5 - in elk geval tutoyeert. P.C. Rosier, Wassenaar. Met enige verbazing las ik in de krant van 5 juni het 'interview' met Rudy Kousbroek van Partij voor de Dieren, over zijn even tuele lidmaatschap van het Eu roparlement. Ik vraag mij af wat zo'n man, gezien zijn opstelling bij het beantwoorden van de vragen, kan toevoegen aan het functioneren van de EP. En hoort een 'Dierenpartij' daarin thuis? Deze man en zijn partij horen volgens mij niet thuis in de Europese politiek. Hij is duidelijk een zakkenvuller in spe. En zakkenvullers zitten er al genoeg. C. Kip, Sassenheim. Drie Gesprek van de Dag-columnisten die niet netjes op een stoel zit ten. Foto's: archief Leidsch Dagblad In het Leidsch Dagblad van 28 mei (Gesprek van de Dag) ging het over tien gevallen van 'Gij zult niet...' Ik weet er nog één, namelijk: 'Gij zult niet met uw schoenen op een stoel zitten'. Regelmatig zie ik op deze pagi na dat columnisten met de schoenen op een stoel zitten. Ik vind dit een ongemanierde ma nier van doen, die niet in een nette krant thuishoort. Wellicht zijn dergelijke afbeeldingen dan ook achterwege te laten. Het achterstevoren op een stoel zitten, zoals vroeger mevrouw Crul bij haar rubriek deed, is toch veel netter. En bovendien niet riskant om op de grond te vallen. J. Elfferich, Leiden. Ik wou toch eens reageren op een stuk dat ik een paar weken geleden in het Leidsch Dagblad las onder de kop 'Consument houdt hand op de beurs'. De consument hoeft geen hand op de beurs te houden, want de consument heeft niets meer te besteden, op de goede verdie ners na. Sinds de invoering van de euro zijn de prijzen verdubbeld. Bij bouwmarkten, bij tuincentra, kleding, schoenen, groente, fruit, enzovoort enzovoort. Op de markt uw gulden een daal der waard? Nee uw euro is te genwoordig een halve euro waard. Alles wordt ontkend, maar het is wel de realiteit: de midden stander heeft zijn prijzen ver dubbeld en mijn inkomen is ge halveerd. Gevolg: je komt altijd tekort. De armoede wordt niet voor niets groter. De regering zou moeten con troleren en de middenstander die zijn prijzen heeft verdub beld hoge boetes moeten ge ven. J. Betgen, Leiden. Hierbij een reactie op het arti kel 'Plannen Oosthaven zijn mooi, maar lijken onhaalbaar' (LD 2/6). Wij vinden dit een ge weldig plan. Kijk naar de func tie van Sassenheim aan de Ka gerplassen. Ons dorp wordt tij dens het watersportseizoen vaak aangedaan door de toerist om boodschappen te halen. Het is de plaats waar je met de boot kunt komen om bood schappen te doen. Een andere gemeente zou ik niet weten, Warmond misschien, maar daar heb je geen grote super markten. Sassenheim voorziet hierin in een behoefte. Ga eens kijken hoe een en ander in Aalsmeer is ingericht: water tanken voor de watersporter, afval lossen en boodschappen doen op één plek. Dit zou voor Sassenheim een voorbeeld moeten zijn. Ui teraard moet er wel goed naar het financiële plaatje worden gekeken, maar daar valt vast wel uit te komen. Fam. Spies, Sassenheim. Is dat alcoholprobleem in Kat wijk niet voor de ouders van de jongeren in plaats van een pro bleem voor de winkeliers? Naar mijn idee horen er voor kinde ren van 12 jaar (en oudere ook) nog steeds regels te zijn waar ze zich aan moeten houden. F. Hofmann, Voorhout. Gert Aandewiel met de Rlnus Michels Award, de trofee die hoort bij zijn uitverkiezing tot beste trainer in het amateurvoetbal. Foto: ANP/Vincent Jannink Met verbazing heb ik het circus rond de verkiezing van de trai ner/coach van het jaar gevolgd. Met de keuze van Adriaanse bij de beroepstrainers kan ik nog enigszins vrede hebben. Hij moest immers met een 'be perkt' budget opboksen tegen de gevestigde topdrie, maar wist wist toch vaak met zijn AZ zeer aantrekkelijke wedstrijden op de grasmat te leggen. Dit alles gaat echter niet op voor zijn amateur-collega Gert Aandewiel. Aandewiel immers is werkzaam bij een van de rijk ste, zoniet de allerrijkste ama teurclub van Nederland, te we ten Quick Boys. Zijn mogelijk heden zijn schier onbeperkt. Wie kan het zich permitteren om de duurste aankoop, Remco Torken, op de bank te zetten? Nieuwe grasmat van 100.000 euro om onze - over het paard getilde - verwende internatio nals te behagen? Geen pro bleem. Doen we toch even. Het moet toch een voorrecht zijn te mogen werken met er kende toppers als Bak, Van Beelen en Van der Gun, die bij na achteloos aanbiedingen van uit het betaalde voetbal naast zich neer kunnen leggen. Dat Aandewiel met zijn team kam pioen van de hoofdklasse A zou worden, lag daarom in de lijn der verwachtingen. Maar dat dit (verwachte) kampioenschap tot stand is gekomen met vaak foeilelijk voetbal, met als abso luut dieptepunt de wedstrijd FC Lisse - Quick Boys, is de betref fende juryleden blijkbaar ont gaan. Als we toch zo nodig een prijs voor de beste trainer moeten uitreiken, stel ik voor om eens in de lagere regionen van het voetbal te kijken, waar de colle ga's onder vaak abominabele omstandigheden hun werk/hobby moeten uitoefe nen. Zoals bijvoorbeeld Wim Mugge, trainer/coach van LSW '70 (Leidse Studenten Voetbal Vereniging), die het heeft ge presteerd om van een stelletje betweters - dat het liefst over elke arbitrale beslissing wil dis puteren - een hecht collectief te smeden en kampioen wist te worden van de 4e klasse zater dag. Wel eens de trainingsfacili teiten van dit studentenclubje bekeken? Mijns inziens is dit pas een topprestatie, nee beter, een uitverkiezing waard. A.H. Brinksma, Leiderdorp. Ongeveer zes maanden geleden heb ik als voormalig ijshockeycoach een stukje in het Leidsch Dagblad geschreven over het in stand houden van de Leidse Ijshal, voor heen de Ton Menkenhal. Op dit stukje is in de krant van 18 december 2003 gereageerd door mevrouw Verhoeven uit Voorschoten. In dit stukje belichtte deze mevrouw wat er allemaal zo'n beetje in 2003 was georgani seerd. Er waren mensen die dit hadden ge lezen en mij aanklampten en zeiden dat ze er geen weet van hadden dat er dankzij de Ijshal zoveel jongeren van de straat werden gehouden. 1200 Jongeren door allemaal vrijwilligers die hun meeste vrije tijd beste den in de organisatie voor het voortbestaan van de ijsbaan. Aangezien ik te maken heb met de organi satie van Beestenspul ben ik in contact ge komen met de heer Van de Geest, een van de mensen die ijvert voor het voortbestaan van de ijsbaan. Wij wilden als Klein Dieren- sportvereniging Rijnland eventueel in sep tember de ijshal huren voor een nationale tentoonstelling. Maai omdat de ijshal al weer in september ijs moest gaan produce ren voor het komende seizoen, was dit niet te realiseren. Nu hebben wij allemaal kunnen lezen dat de Groenoordhallen in Leiden worden af gebroken om plaats te maken voor woning bouw. Dat houdt in d t er straks in Leiden en omstreken geen hal meer is te vinden waarin je als vereniging een of andere ma nifestatie kan organiseren. In de Groenoordhallen werd een van de grootste, zo niet de grootste veemarkt van Nederland gehouden. U weet wel, de Groenoordhallen waar Beestenspul werd gehouden. En de Leidato, en de Vebo. De Groenoordhallen waar basketbaltopploeg Parker eens een keer kampioen van Neder land werd en waar voetbaltoernooien wer den georganiseerd door Flip Massaar. Ik kan zo nog wel even doorgaan. En wat doet de gemeente Leiden? Helemaal niets, ze laat dit gewoon gebeuren, net als met de Ijshal. Er is altijd wel geld voor 'kunst', voor een zootje aan elkaar gelaste ouwe troep, bijvoorbeeld. Vermogens heeft het gekost en we moeten het ook nog mooi vinden. Maar ze hebben aan mij nog nooit wat gevraagd. Kunstenaars als Jan Wolkers lachen zich een slag in de rondte. Zolang de gemeente wel garant staat voor een ijsbaan van twee weken aan de Bees tenmarkt voor 30.000 euro zeg ik: kom op wethouder Hessing, maak een vuist en zorg dat er genoeg geld komt voor het blijven bestaan van de Leidse ijshal. En tegen de Leidse Ijshal zou ik willen zeggen: open een gironummer of zoiets, dan zal ik als eerste een donatie doen. HJ. Hensing, Leiden. Het LD van 2 juni bericht dat ik bij de behandeling van het voorstel voor de verruimde ter rastijden in de raadsvergade ring gezegd zou hebben dat ik iedereen die voor dit voorstel stemde, een biertje zou aanbie den. Gelukkig zijn raadsleden niet zo gemakkelijk te beïnvloe den; dat heb ik dan ook niet ge zegd. Wat er gebeurde was dit. Ik heb een beschouwing gehouden over de opstelling van de PvdA- fractie in dit dossier. Die vond ik on-progressief, inconsistent en verdeeld, zo heb ik naar vo ren gebracht. On-progressief, omdat de fractie vorig jaar klak keloos achter de wijkverenigin- gen aanliep, die zich hierin ui terst behoudend opstelden: zij hadden immers tevoren aange geven mordicus tegen iedere uitbreiding van de terrastijden te zijn. Inconsistent, omdat door een aantal goede maatregelen om de overlast te gaan inmidd zelfs de wijkvereniging Pa West voorstander is van ru re tijden op de terrassen \i mei tot en met 1 oktober. Prachtig, zou je zeggen. M nee, de PvdA wist het bete kwam in een nieuwe vla u behoudendheid met een a dement om de periode tei perken tot de zomermaan (nipt verworpen). En verdeeld, omdat in elk| al één PvdA-raadslid tevoi de PvdA-website te kenne gegeven tegen het amendi van haar eigen partij te zi stemmen. In de raadsverg ringheb ik geconcludeerd dit allemaal nog begrijpt,! straks van mij een biertje', inderdaad: niemand van d aanwezigen heeft dat geclj na afloop van de vergadert op het terras. Peter Bootsmaj De kabelexploitant Casema heeft deze maand een schrijven aan alle abonnees gezonden. De brief is psychologisch opge steld en begint met een 'posi tief bericht, namelijk: de uit breiding van het aantal kana len. In de tweede zin komt de aap al uit de mouw. U wordt de keuze geboden tussen een ba sispakket van 17 kanalen en een uitgebreid pakket van 34 (nu 30) kanalen. U kunt zelf.binnen twee weken kiezen door middel van de bijgevoegde antwoord kaart. Kiest u niet, dan heeft u er 4 kanalen bij. Inmiddels wordt u ook opgezadeld met de verandering van vrijwel alle zenders die op uw tv-toestel zijn afgesteld. Maar goed, mis schien een kans om uw handi ge kleinzoon weer eens langs te zien komen. Maar nu... U gaat even rekenen en u concludeert dat Casema u de keuze biedt tussen bijna de helft van de zenders (43 pro cent minder) voor een nauwe lijks lager tarief (minder dan 10 procent korting) en een uitbrei ding van 4 kanalen (13 procent) die u waarschijnlijk niet eens zou wensen, voor een prijsstij ging van maar liefst 37 procent. Voelt u de steken aan uw oor? Dit kan blijkbaar zonder dat ie- mand Casema een strobreed in de weg legt want Casema heeft een monopoliepositie en tv is voor velen zoals benzine: een onmisbaar goed. Stelt u zich eens voor dat u bij de benzinepomp van 'Casema- oil' ziet op het prijzentableau dat u twee soorten benzine kunt tanken. De ene kunt u met halve liters tanken en dat is goedkoper want een halve liter kost slechts 99 eurocent De andere kunt u met hele liter tanken maar dat kost u wel 1,65 euro de liter. Bovendien door de nieuwe benzine moet u, hoe dan ook, maar de garage om uw motor opnieuw te laten af stellen. Bij de pomp verderop kunt u gewoon voor de gebrui kelijke 1,20 euro per liter b tanken, zonder naar de g; te gaan. Tja, megahertz kun je alled Casema tanken. P.C. Giorl Een paar weken geleden h Casema in - onder andere Sassenheim een paar zend op de kabel verplaatst. Ikc aan dat Casema weet watl doet en dat dit inderdaad! ringen als gevolg van Digit kan voorkomen. Want dan krijgt men, hoewel de schi niet bij Casema ligt, toche berg vragen en klachten. Ti nisch gezien dus een tered actie. Ik ben het er wel mee een; Casema niet erg klantvriet lijk optreedt, want ook ikh nooit een brief ontvangen denk dat men daar vanvrc hoge kosten niet aan is tx nen. Men volstond met weergeven van de wijzigin Wel een hinderlijke balkb in het beeld met vermeldt van het nieuwe kanaalnin en een verwijzing naar de ina en de website daar zullen veel mensen p blemen mee hebben. Vooi ouderen worden daardooi troffen. Ik denk ook niet dat de sei van Casema in de toekom verbeteren, want dat kost En dat hebben ze niet, vat de voortdurende verliezen Toch vreemd dat Casema deling klantenservice (of» daarvoor doorgaat) enige ken geleden nog als goed beoordeeld. Sas* Een reactie op het artikel 'Irrita tie en paniek over zenderver schuiving' (LD 4/6). Digitenne is niet de enige reden voor de zenderwijziging. In een brief van Casema aan mij wordt ook het wijzigen van het basis pakket per 2 juni genoemd als reden. Uit dit pakket, dat be staat uit een beperkt aantal zenders, worden de commerci ële Nederlandse zenders ge haald. Het onderscheid met het totale standaardpakket wordt ge maakt door alle zenders uit het basispakket in dezelfde fre quentieband te plaatsen, van daar de zenderverscluüu' zelf heb zo 'n basispakken ontvang nu alle zenders zfl dat ik dat heb aangevraag «l Ik heb iets vernomen vui' rechtszaak tussen Casenn de programmaraad overt sispakket wat mogelijk de is van mijn (tijdelijke) zei* ia uitbreiding. Ik vraag mij ai Casema gaat doen als zij 4 rechtszaak verliest. Worde zenders dan weer terugga houd ik alle zenders tegen! sistarief? R.I Wan

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 22