Gegevens van Rijnland bieden weinig houvast REGIO 'Recreëren in het Groene Hart is een feest' Kerken in Voorschoten vieren fusie met vuur 'Mensen kunnen het vuur doorgeven' Cursus Warmond: 'fondswerving' warmond - Voor vrijwilligers - organisaties in Warmond is er vanaf juni een cursus 'fonds- jwerving'. In vier avonden (twee in juni, twee in september) krij- Igen vrijwilligers door de War- imondse Vrijwilligersvacature- bank uitgelegd hoe zij geld kun- nen losweken bij Nederlandse fondsen. Voor de eerste cursus rijn zestien vrijwilligers van elf organisaties aangemeld. Van wege dat succes wil de Vrijwilli- |»ersvacaturebank meer cursus sen organiseren. Sponsorloop voor u Wouce Warmond ioolWARMOND ^00r ^et jongeren- e ^centrum Wouce in Warmond ivordt zaterdag een sponsor de pop gehouden. Met het geld dat de deelnemers bijeenlopen, ze porden activiteiten en feesten voor Warmondse jongeren be- iaald. De loop begint om 13.30 uur bij het jongerencentrum, ij Aanmelden kan in het centrum "ze bf via wouce_warmond@hot- pail.com. ii i Draverij om de gouden Zweep wassenaar - De klassieke dra- jns pij om de Gouden Zweep op Duindigt staat dit jaar gepland voor zondag 6 juni. Naast de elf die die dag worden ge- reden, is meer te zien dan al- 1 jeen paarden. Zo worden rond jle 25 Italiaanse bolides van de perken Lamborghini en Mase- jati rond 12.00 uur bij de tribu- nes opgesteld. Van 15.00 tot 15.15 uur worden deze snelle jongens' op de renbaan gepre aan een deskundige ury. Voor de kinderen is er van 13.00 tot 16.00 uur de mogelijk heid tot gratis ponyrijden. Ook n s er kinderopvang voor de leef van twee tot zeven ers aar. Het eerste startschot voor n" le race om de Gouden Zweep fait om 13.30. Prinses Margriet :eikt aan het einde van de dag n e le prijs uit. Om het evenement jij te wonen betaalt de bezoe- ter 5 euro. Kinderen tot 18 jaar lebben vrij toegang. i, is} door Marieke de Kok voorschoten - De kerk vierde zondag zijn tweeduizendste verjaardag en tegelijkertijd zijn eerste verjaardag. Op eerste pinksterdag herdenken christe nen namelijk de komst van de heilige geest en daarmee ook de stichting van de eerste christen gemeente. De protestantse ker ken in Voorschoten vieren ge lijktijdig het samengaan van drie afzonderlijke kerken. Een dubbel feest dus. Op wiebelige, houten klapstoel tjes staan zeven vrouwen, ge kleed in rood, oranje en geel. Met hun handen boven hun hoofd beelden ze dansend het vuur, symbool van Pinksteren, uit. Soms terugdeinzend, soms aantrekkend. Ondertussen ste ken fakkeldragers uit verschil lende kerken plechtig het vuur aan. Een blaasorkestje speelt een credo van Jacob de Haan. Schuilend onder paraplu's kij ken de kerkgangers naar het schouwspel. Een oude man in een beige regenjas doet voor zichtig mee, hij is de enige. „Kunnen ze geen zonnedans uitvoeren", moppert een vrouw. Vanaf 1 mei zijn de hervormde kerk, evangelisch-Lutherse kerk en gereformeerde kerk in Voor schoten, net als veel andere kerken in Nederland, samenge gaan tot PKN; Protestantse Kerk in Nederland. In de praktijk verandert niets; de drie kerkge bouwen blijven open en hou den elk hun eigen voorganger. Dominee Bob Ledegang van het Kruispunt, voorheen gere formeerde kerk, benadrukt dat de versmelting geen 'moetje' was. „We verschillen zo weinig, het lag voor de hand dat we sa mengingen. Er hoefde geen do minee weg en we hoefden ook geen kerk te sluiten. Dat maakt het een stuk makkelijker. Ik mag niet klagen, de mensen zijn ruim en open. Ach, het moest er toch eens van ko men." Riette Burmanjer, theologe en danseres, is door de kerken uit genodigd de vuurdans te orga niseren ter ere van hun eerste verjaardag. Burmanjer wil door middel van dans mensen be trekken bij het geloof. „Ik vind dansen leuk en op deze manier betrek je mensen bij de kerk. Je kunt plechtig een feest als van daag vieren, maar je kunt het ook met plezier doen. Dan be leef je er wat aan. Mensen kun nen meedoen en zo het vuur doorgeven.'.' Ondertussen spelen de blazers vrolijk verder; Voluntary van Ja cob de Haan. De danseressen maken sissende geluiden en bewegen hun armen wild om zich heen. Steeds meer mensen volgen de oude man en gaan meedoen. Hun handen kruisen ze boven hun hoofd en beelden zo de vlammen uit die in het bijbelverhaal op de hoofden van de mensen komt. De mensen die een paraplu in hun hand hebben doen met een arm mee. Het vreugdevuur fikt flink, de regen heeft het er niet van kunnen weerhouden. Vanaf de straat ziet het er ab surd uit; vijftig mensen in de stromende regen met hun han den boven hun hoofd. Maar één ding kan de protestanten niet meer ontnomen worden: hun eenheid. dinsdag 1 JUNI 2004 door Erna Straatsma leiderdorp - Het Rijnland Zie kenhuis is voortvarend met de publicatie van kwal'iteitscijfers, die per i juni verplicht zijn. Voor patiënten biedt het stuk echter weinig houvast. „Misschien geeft het niet alle informatie en duidelijkheid die je zou willen, maar het is wel belangrijk dat de eerste stap naar transparantie is gezet", zegt woordvoerster Jea- nine Schrijnemaekers over de prestatie-indicatoren 2003. Het Rijnland Ziekenhuis meld de zich op 1 mei als eerste Ne derlandse ziekenhuis met een lijst prestaties bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Sinds gisteren staan de kwali- teitsgegevens op de website van het Leiderdorps/Alphense zie kenhuis. Alle ziekenhuizen in Nederland zijn verplicht hun prestaties bij de inspectie te melden. Het Diaconessenhuis en het Leids Universitair Me disch Centrum hebben hun ge gevens nog niet ingeleverd. Zo'n veertig kwaliteitsgegevens over de verrichtingen in 2003 brengt het ziekenhuis in beeld. Van het aantal 'risicovolle inter venties' (in totaal veertig opera ties bij breuken in de buikslag ader en verwijderingen van kankergezwellen in de slok darm) tot het percentage sterf gevallen na hartinfarcten (3,5 procent bij personen onder de 65; 12 procent bij patiënten bo ven de 65). Ook fouten zijn in de registratie opgenomen, zij het dat het zie kenhuis sommige zaken nog niet bijhoudt. Zo bedroeg het aantal klachten vorig jaar 25, waarvan 42 procent gegrond werd verklaard. Het aantal 'in cidenten patiëntenzorg' be droeg 640, waarvan er 42 leid den tot een boze brief aan de raad van bestuur. Cijfers over 'postoperatieve wondinfecties' heeft het Rijnland Ziekenhuis nog niet. Ook het aantal 'her operaties' die vorig jaar nodig waren, is niet bekend, evenals sterftecijfers na hersenbloedin gen. De informatie over 'com plicatieregistratie' beperkt zich tot de mededeling dat zes van de twaalf specialismen dit bij houden. Rijnland had in 2003 een bed- bezetting van 70 procent. Bijna 4 procent van de bedden wordt bezet door patiënten die daar eigenlijk niet in thuishoren, maar wachten op een plek in een verpleeghuis. Schrijnemae kers: „Je moet niet denken dat een ziekenhuis een bedbezet- ting van 90 of 100 procent kan halen. Bij het wisselen van bed den verlies je altijd een dag en in de zomer is de bezetting standaard een stuk lager." De informatie over wachttijden bij diverse specialismen is sum mier. Schrijnemaekers verklaart echter dat de lijsten flink zijn geslonken. „Bij chirurgie heb ben we geen wachttijden meer. Bij cardiologie en oogheelkun de is de situatie fors verbeterd. Alleen bij interne geneeskunde en orthopedagogie zijn de wachtlijsten nog te lang." De kale opsomming van de meeste cijfers biedt weinig hou vast voor patiënten die op zoek zijn naar een 'goed ziekenhuis'. Analyses en vergelijkingsmate riaal ontbreken. Schrijnemae kers: „Dit is de eerste keer dat we zoiets doen. Volgend jaar kun je de cijfers over 2004 er naast leggen en wordt het al een stuk gemakkelijker. De ko mende tijd moeten de zieken huizen en de inspectie gaan stoeien met de cijfers. Wij on dersteunen in elk geval het ini tiatief om kwaliteitsgegevens openbaar te maken. Dat blijkt ook wel uit onze snelle inzen ding bij de inspectie. Maar voor een waardeoordeel is het nog te vroeg." Zorg over wachtlijsten in Diaconessenhuis Ondanks extra avondope ningstijden en extra medewer kers slaagt het Leidse Diaco nessenhuis er niet in de wachtlijsten voor behandelin gen flink terug te dringen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2003. Het aantal geholpen patiënten is vorig jaar met 5 (polikli nisch) tot 7 procent (opna mes) gestegen, maar de wachtlijsten zijn niet sterk af genomen. De gemiddelde wachtduur bedroeg vijftig da gen. Het aantal wachtenden nam toe. 'Wachtlijsten blijven een ongrijpbaar fenomeen' concludeert de ziekenhuisdi rectie. 'Onstuimig en onvoorspel baar', was 2003 voor het Dia conessenhuis. De productie schommelde sterk en de over heid kondigde halverwege het jaar een nieuwe korting aan, waardoor het moeilijk was om greep te houden op de finan ciële situatie. Na een aantal meevallers lukte het uiteinde lijk toch het jaar met een posi tief saldo af te sluiten. Wonen Thuis opent servicepunt voor ouderen oegstgeest - Langer thuis wo nen en niet meteen moeten verhuizen naar een verzor- gings- of verpleeghuis als er hulp nodig is: dat is het doel van het nieuwe servicepunt in de Oegstgeestse Bloemenbuurt. 'Wonen Thuis', een samenwer kingsverband van woningstich ting Buitenlust, de stichting Welzijn Ouderen Oegstgeest (SWOO) en de zorginstellingen Rustenborch, Hofwijck en Van Wijckersloot, biedt alle vormen van hulp aan om de hoek. Het servicepunt - een eerste van ve le, is het plan - wordt morgen officieel geopend. Hulp op het gebied van welzijn, zorg en wonen, allemaal onder één dak; het klinkt logisch, zegt directeur Van Kampen van Van Wijckerslooth. „Maar dat is het dus niet. De zorg werkt met schotten. Vroeger duurde het door de bureaucratie lang voor dat de juiste zorg op de juiste plek terechtkwam. Nu hebben we één dossier, dat we snel aan elkaar kunnen doorgeven." Daarmee moet een einde ko men aan de situatie dat een Oegstgeestenaar uit een zieken huis wordt ontslagen en niet weet waar de thuiszorg van daan te halen en wanneer die komt. De samenwerking is vergemak kelijkt door nieuwe wetgeving, maar vooral ingegeven door de verbouwingen die Hofwijck en Rustenborch staan te wachten. Die modernisering gaat ten koste van 120 plaatsen. Om lan ge wachtlijsten te voorkomen, is straks goede zorg thuis nog belangrijker. Bovendien past het in de trend om mensen lan ger in hun eigen huis te laten wonen. Het servicepunt heeft dagelijks van elf tot twaalf spreekuur. Er is gekozen voor een eerste ves tiging in de Heemwijckflat, om dat daar ouderen wonen en in de rest van de Bloemenbuurt ook veel seniorenwoningen zijn. Van Kampen: „Mensen kunnen binnenlopen voor huishoudelijke hftlp, persoon lijke verzorging, verpleging en maaltijdvoorziening. Maar ook voor een goed gesprek." Uit de gespreken met de Oegstgeeste- naren die het spreekuur bezoe ken, willen de zorginstanties meteen vaststellen waaraan be hoefte is bij de oudere inwo ners van het dorp. Dat gaat om zorg, maar bijvoorbeeld ook om sociale veiligheid. Het service punt kan ouderen die achteruit dreigen te gaan een steuntje in de rug geven. Dat er veel behoefte is aan een servicepunt bleek wel uit de en thousiaste respons op een en quête in Heemwijck. Van Kam pen: „We beginnen met de Bloemenbuurt, maar het is de bedoeling dat dit concept zich als een olievlek over Oegstgeest uitspreidt." Het vreugdevuur fikt op eerste pinksterdag als de protestantse ker ken in Voorschoten hun eerste verjaardag vieren. Foto: Taco van der Eb oor Saskia Stoelinga Gio - Uitstekende routebe- hrijvingen, prachtige pontjes, irdige veerbazen en leuke uit- ne"ianningen geven weer extra logelijkheden voor de recreant ge het Groene Hart. Een nieuwe de lonboot in Warmond die wan- ilaars via 't Joppe overzet naar e Zwanburgerpolder en de mdtong Tengnagel oefende dit bi) 'eekeinde. En een nieuwe fiets- iat»ute met als beginpunt Roelfa- indsveen, Hoogmade of Rijp- (etering die voert langs molens iati plassen dwars door het Groe- Hart levert voor wie dat wil ke dag een medaille op. Tas aterdag gaven de wethouders in Alkemade en Warmond het etein dat de zomeiperiode is be tamen. Georganiseerde recre- Se wordt een steeds belangrij- ;r punt voor gemeenten om te profileren. Alkemade, Ja- Leiden, Leider- Drp, Warmond en Sassenheim undelen hun krachten om de 'creatiemogelijkheden te ver- n eteren. Ook provinciebestuur- - pr Leen Van der Sar, voor deze 1 plegenheid op de fiets, doet en duit in het zakje voor om et Groene Hart een financiële npuls te geven. 'm te zien of alles bij de nieu- [e routes na vele maanden voorbereiding klopt, klimt de Warmondse wethouder Hans van Klinken met wandelschoe nen in de honderd jaar oude gemeentelijke notarisboot De heer Schoute, en de fietsende wethouder Uit den Boogaard uit Alkemade laat op de veer boot van camping 't Haasje in Oud-Ade naar Kaageiland de ballonnen knallen om duidelijk te maken dat recreëren in dit gebied een feest is. „Dat klopt", zegt Van Klinken die hemelsbreed zo'n 25 kilo meter van zijn collega Uit den Boogaard is verwijderd. „Kijk, hoe prachtig het hier is." Hij staat aan de rand van War mond op de punt van Kouden- hoom bij het strandje en de uit spanning, de vaste ligplaats van de salonboot. De boot is geres taureerd en zit strak in de lak. Ilonka Bodt, die recreatie en toerisme voor Warmond in haar pakket heeft, vertelt dat er een opbouw op is gemaakt om de wandelaars ook bij wat min dere dagen te beschermen te gen wind en regen. Daarom is het nu een salonboot gewor den. De boot zonder kap werd hon derd jaar geleden gebruikt door de plaatselijke notaris om zijn boerenklanten in de toen onbe reikbare veen- en plassengebie- den te bezoeken. En vanaf van daag zet de gemeente de boot in om wandelaars naai' natuur gebieden in 't waterrijke Joppe te brengen. Twintig vrijwillige veerbazen zijn geselecteerd om de boot met maximaal twaalf gasten dagelijks vele keren van Koudenhoom naar de west punt van de Zwanburgerpolder en het eiland Tengnagel over te varen. Terwijl de wethouder Uit den Boogaard met zijn gevolg het hoofd koel houdt op de veer pont op de Kagerplassen, in specteert Van Klinken de aan- legplek bij de Zwanburgerpol der. Er staat nog geen bord dat de Warmondse salonboot hier vast aanmeert. De boten van de scouts maken dat zij wegkomen als Huib Stegink en Theo Kraakman, de kersverse kapi teins, wat wegwuivende geba ren maken. Zij waren zaterdag uitverkoren om een proefvaart- je op hun salonboot te maken. Stegink, oud-zeeman, is gepen sioneerd en heeft alle wereld zeeën bevaren. Kraakman heeft een eigen boot en werkt nog De wandelaars die met de sa lonboot naar de Zwanburger polder en de Tengnagel willen, verzamelen zich in Warmond in het recreatiegebied Kouden hoom bij strandje. Dat is de vaste opstapplaats. Voor 1 eu ro vertelt de kapitein alles over de tijden en hoe de dag kan verlopen. Dagelijkse afvaart twee dagen bij de gemeente Leiden. Beiden zeggen dat ze niet kunnen stilzitten en ook willen ze hun echtgenotes niet dagelijks tot last zijn. Ze hou den van water en mensen. Als Van Klinken het wandelpad bij de Zwanburgerpolder op gaat, varen de veermannen door naar het volgende aanleg- punt om de hoek. Ze komen tot de conclusie dat een boeg schroef in de boot geen overbo dige luxe is. Bij aanlandige wind is het toch moeilijk ma noeuvreren. Ook moeten er meer balletjes langs de steigers en boot komen. En ze missen een Warmonds vlaggetje. Bodt noteert alle wensen. Als de Warmondse wethouder met zicht op de Kaagsociëteit weer is ingestapt kent zijn enthousi asme geen grenzen. „Dit is fan tastisch, Canadese ganzen met jongen, koeien, schapen en fan tastische vlaaien geven je het tussen 10.00 en 18.00 uur. De fietsroute Molen en Plas- sentocht met tips en medaille na afloop kan voor 2,50 euro worden gekocht bij de horeca bedrijven café-eethuis 't Veen in Roelofarendsveen, Café 't Haventje bij het sluisje van Roelofarendsveen, Bar Bistro De Kromme Does in Hoogma- oergevoel terug." Ook merkt hij op dat de waterbewijzering in de richting van de landtong niet klopt. „Warmond wijst de ver keerde kant op." Hij richt zich tot de kapiteins: „Heren luister, jullie zijn de ogen en oren van het water. Meldt dit onmiddel lijk." Op naar de overkant de land tong Tengnagel die parallel loopt aan de Zijldijk. Hier komt een kiosk met uitspanning. „De laatste loodjes wegen het zwaarst", zucht Bodt. „Dat komt volgende week allemaal. Ook het fietspad over het eiland is nog niet helemaal klaar. De nieuwe aanlegsteiger is gemak kelijk te vinden voor de kapi tein. Stegink kan soepel aanleg gen. De vaargeul is hier breed. Van Klinken denkt niet dat als de fietspont, een eindje verder op, honderd meter wordt ver legd er onoverkomelijk proble men ontstaan. „De kapiteins de, restaurant Kaagzicht, en eetcafé De Vergulde Vos bij Rijpwetering. Ook het ge meentehuis van Alkemade heeft routekaarten. De veer pont bij de camping 't Haasje naar Kaageiland vaart ook da gelijks tussen 10.00 en 18.00 uur. Vertrek: elk kwartier voor en na het hele uur. moeten goed uitkijken, en dat zelfde geldt voor de pontbaas die de fietsers van de Zijldijk naar de Merenwijk brengt." Vanaf de Tengnagel kunnen de wandelaars lopend langs de Merenwijk en Veerpolder terug naar Koudenhoom, maar ze kunnen ook wachten totdat de salonboot weer langskomt om ze op te pikken. „Alles is moge lijk onderweg. Varen, picknic ken en wandelen. Je kunt er zo lang over doen als je maar wil. De boot is in bedrijf van 's mor gen tien uur tot 's avonds zes uur. Wat wil je nog meer?", zegt Hans Van Klinken tevreden na ruim een uur varen. Inmiddels is zijn collega Uit den Boogaard ook al een eind op streek. In de langste vorm telt de Molentocht 34 kilome ter. „Maar het aardige is", zegt organisator Hans Broekmeulen, de projectleider van de zes sa menwerkende recreatiege meenten waaronder Alkemade, dat de route zo is uitgestippeld dat je op verschillende plaatsen kunt opstappen en zo delen van de route kunt loslaten. Het spannende is ook dat een heel gezin op deze manier een dagje uit kan. De route heeft leuke ontspanningsmogelijkheden. De wethouder van Alkemade is begonnen bij cafe-eethuis 't Veen en stempelt in Bar Bistro de Kromme Does in Hoogma de. Bij twee stempels krijgt hij een medaille. Daarom rent hij met zijn kaart restaurant Kaag- zicht binnen voor nummer twee. „Voor kinderen is een medaille na afloopt natuurlijk aantrekkelijk. Daar doe je het als ouders toch voor? Ook staan er op de route allerlei vragen die moeten worden beant woord. Dat houdt de spanning erin", zegt Broekmeulen. Veerbaas Roel Terraneo is in middels zijn pont Heen en Weertje weer aan het vullen met fietsers die naar Oud Ade willen. Groot en klein laat zich door hem helpen. Iedereen ge niet. „Je gaat twintig minuten over de Kagerplassen op een open veer. Het lijkt haast een cruise. Mooier kan toch niet?", roept Terraneo. Uit den Boog aard is via de pont naar Buiten kaag richting Nieuwe Wetering opgegaan. Het fietspad gaat op een gegeven moment over de hogesnelheidslijn en rijksweg A4 om daarna naar het lager liggend plassengebied te dalen. We passeren een molen en ter hoogte van Felix kunnen we een kano huren en de Braassem en aanverwante wateren op een andere wijze leren kennen, zo zegt de routebeschrijving. We laten de wethouder gaan. Als hij hard rijdt is hij over een paar kilometer thuis. Broekmeulen controleert nog het een en an der. „Een routekaart moet pre cies zijn, maar ik ben blij dat ik alleen maar tevreden gezichten heb gezien. Een prachtige dag. Daarvoor doe je het als ge meente." Opstapplaatsen voor wandelen of fietsen apitein Huib Stegink achter het roer van de nieuwe Warmondse salonboot, via 't Joppe op weg naar de Zwanburgerpol- De ballonnen voor de nieuwe fietstocht gaan tijdens de vaart de lucht in. De vinder krijgt van de gemeente Alkemade een er. Foto: Taco van der Eb gebonden routebeschrijving. Foto: Eric Taal Twee nieuwe routes te voet en per fiets

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 13