LEIDE Waardgracht kan beginnen REGIO 'Je merkt dat ouders steeds later gaan betalen' Renovatie Wethouder: SP doet aan stemmingmakerij Het ziet er somber uit voor industrie in Oostvlietpolder uw eigen team en IEK COACH R1 wee gewonden ij ongeval op A4 P-toernooi Hiet minder Jeelnemers ifoch geslaagd Stoelendans voor paarden Gemeente experimenteert (nog) niet met huisbezoeken uitkeringsgerechtigden 1 ■- Kijk voor meer informatie op www.leidschdagblad.nl Leidsch Dagblad 'elo 3 Nieuwe fiets en wandelroutes door Groene Hart 5 'Harry Potter gaat dood in laatste boek' ieli gel ik nd f dinsdag 1 juni 2004 iden - Twee mensen zijn za- rdagavond gewond geraakt een ongeval op de rijksweg i. De auto waarin ze zaten jeg in de buurt van Leiden ior nog onbekende oorzaak er de kop. De inzittenden akten bekneld en moesten uit t voertuig worden gezaagd. )e verwondingen lijken mee vallen", zegt een politie- r lordvoerster. De twee zijn ergebracht naar een zieken- ïis. De rijbaan is enige tijd af sloten geweest. Het verkeer ird via de A44 omgeleid. vervolg van voorpagina leiden - Voor ouders van leer lingen van de Anne Frank- school in de Stevenshof kost het schoolreisje dit jaar 21 euro per kind. Directeur John van Haasteren merkt dat de school er steeds meer moeite voor moet doen om het geld ook daadwerkelijk binnen te krij gen. „Je merkt dat ouders steeds later gaan betalen." Met ouders die het echt niet kunnen betalen treft Van Haas teren een regeling. Die kunnen in termijnen aflossen. Dat gaat ook op voor het kampgeld. De groepen acht gaan in het basis onderwijs traditiegetrouw op kamp. Dat kost 140 euro voor vier dagen. „Vroeger gingen we een week, maar we hebben het vanwege de kosten korter en dus goedkoper gemaakt." Toch vindt de directeur dit ook nog een heel bedrag. „We moeten nog maar eens gaan kijken of er niet nog wat luxe af kan." De Teldersschool in Leiden- Zuidwest pakt het kamp al tij den sobertjes aan. „Wij zitten voor 75 euro een weekje in een padvindershuis", meldt Henk Lardée, directeur van de over wegend zwarte basisschool. „Simpel, maar leuk. De kinde ren genieten. Gaan ze eindelijk eens naar een museum en naar het zwembad. Dat doen ze in hun dagelijkse leven niet vaak." Ook voor hem is het jaarlijks een hele toer om het geld voor de schoolreisjes bijeen te krij gen. Dit jaar is het weer gelukt. Voor 17,50 euro gaat de school naar Drievliet. Maar of het vol gend jaar ook weer doorgaat weet Lardée niet. Ik heb bedrij ven opgebeld om ons te spon soren. Zoals de ING. Maar die vertelden dat ons soort school hun doelgroep niet is. Tja, dan houdt het op. Nu heb ik een wens ingediend bij het Rabo bank-wensenfonds. Ik wil met de leerlingen naar het Anne Frankhuis. Ik vind dat onze al lochtone leerlingen dat een keer in hun leven moeten zien. Dus ik hoop dat dat op deze manier lukt. Want zo'n uitstap je door de ouders laten betalen lukt niet, daar is het te duur voor." De rooms-katholieke school De Singel stimuleert ouders hun kind elke week een euro mee te geven voor het schoolreisje of het kamp. „Zo krijg je het be drag wat gemakkelijker bij el kaar", weet directeur Annema- rie de Ligny. Voor ouders die het bedrag, dit jaar 19 of 24 eu ro, echt niet bij elkaar konden krijgen heeft de school weieens een beroep gaan op het 'elk kind op schoolreis'-fonds van de Breukhovens. Ook organi seert de school net als De Scha kel een schoolfeest waarmee ze wat extra geld hoopt in te za melen. Hoewel het steeds moeilijker wordt om voor een schappelijk bedrag een leuk uitstapje te re gelen, is het voor geen van de directeuren een optie om het schoolreisje dan maar te schrappen. Lardée: „Wat zijn de hoogtepunten van de basis schooltijd? Wat weet je over tien jaar nog? Dat zijn toch de schoolreisjes en het kamp. Die wil je dan toch niet missen." 'elft I [or Robbert Minkhorst ien - Met minder deelne- maar niet minder een ces: het jeugdvoetbaltoer- >i van de SP. Dat zegt Jasper ':ezen van de organisatie, idag was op de Beesten- de finaleronde, kleurrijk geheel, aldus de van teams met namen als Vosjes, The Allochtonen, Girls, Maroc Profs, de liboys en SWG Players, bij de laatste afkorting it voor South-West Gang. Er :d in drie leeftijdscategorie- gespeeld; van tien tot twaalf van dertien tot vijftien jaar de oudste leeftijdscategorie 18-plussers. De winnaars, lun klasse: SWG Players, The ichtonen en Zage. let was best wel een succes", eldt Lukkezen. „Vorig jaar iben we wat nare incidenten ad. Er was bijvoorbeeld een ip gezeik over kinderen die in een te jonge leefdjdsca- irie hadden ingeschreven." lerares die langs de kant ind te kijken, maakte er mel ig van, waarna de organisatie anders kon dan deze ploeg diskwalificeren. Tot woede n de jongeren, die hun boos- id op zowel de SP als hun do- iit richtten. ^„,2003 deden 38 teams mee, jaar 18. „We hebben ge in in minder wijken ge lid. Nu was ook school nog vief de Beeft de )°nSe ,er als verklaring voor het la te aantal teams, „terwijl we ig jaar net aan het begin van schoolvakantie zaten." Het imooi duurde vorig jaar - in- sief de voorrondes - vijf da- 1, nu drie. Dinsdag was de 1ste ronde in Zuidwest, don- rdag in de Kooi. pr de finaleronde hadden 1 tien teams geplaatst. De tballers hadden wel last van regen. „Het heeft nog ge- Irtregend. Het werd op een geven moment zelfs glad op Beestenmarkt", zei Lukke- ids r ^aar is niet in het (ter gevallen. „Het hele toer- M is heel goed verlopen. Het pest leuk om te doen en om zien. De jongeren spelen als- hun leven ervan afhangt. Zij het publiek zijn heel blij als efJ2wordt gescoord, ouders ko- »ïn kijken, en het is heel fana- k. Een gelijkspel wordt gezien ieen nederlaag." leiden - De Leidse manege Moedig Voorwaarts jubileert. Dat werd in het pinkster- weekeinde gevierd met - hoe kan het anders - paardrijden. De gehandicaptenpaarden sport bij Moedig Voorwaarts bestaat 35 jaar. Daarom organiseerde de Stichting Paard rijden voor Gehandicapten voor Leiden en omstreken tal van festiviteiten en activitei ten op, bij of met het paard, zoals, op de foto, de paardenstoelendans. De manege ach ter de mytylschool De Thermiek dankt zijn bestaan vooral aan giften van organisaties, bedrijven en donateurs. Het hoofdgebouw, ooit gebouwd voor tien jaar, staat inmid dels ruim dertig jaar aan de Wassenaarseweg. Het is in die jaren wel aan alle kanten uitgebreid met een nieuwe stal, een hooi-opslag en loopstalien voor de pony's. In de loop der tijd is het aantal paarden gegroeid tot zo'n twintig. Foto: Henk Bouwman door Robbert Minkhorst leiden - Woningstichting Portaal uit Leiden kan alvast aan de slag met de renovatie van een aantal woningen aan de Oranjegracht en de Waardgracht. De bewo ners krijgen voorrang op de huurdersmarkt, als zij hun huis uit willen of moeten. Om vertraging te voorkomen knipt de gemeente het groot schalige renovatie- en nieuw bouwproject in tweeën. Andere onderdelen van het plan, waar over het stadsbestuur en Por taal nog onenigheid hebben - zoals de toekomst van verzor gingshuis 't Huis op de Waard, komen later aan bod. Portaal is tevreden over de keus van de gemeente. Het veelbesproken, ooit veelge prezen woningcomplex van 233 huizen verkeert in matige tot slechte staat. In afwachting van plannen van de eigenaar is geen of weinig onderhoud ge pleegd. De toestand van de wo ningen is daardoor de laatste vijf jaar verder verslechterd. Terwijl een oorspronkelijk voorstel van Portaal nog uitging van (bijna) volledige sloop, blij ven in het uiteindelijke plan vrijwel alle woningen staan. Er verdwijnen er rond de twintig. Een aantal huizen wordt sa mengevoegd. Zonder toestem ming van de gemeente kan de woningcorporatie niet begin nen. Portaal heeft geen problemen met de tweedeling - integen deel, zegt woordvoerder Joost Maas. „We kunnen door met de renovatie. Deze plannen heb ben we in nauwe samenwer king met de bewoners opge steld en de renovatie loopt nu geen vertraging op. Een belang rijk voordeel is dat de rechtspo sitie van de bewoners direct al wordt verbeterd. Ze krijgen lan ger de tijd om vervangende woonruimte te zoeken en voor rang bij het zoeken naar een ander huis. Een aantal heeft aangegeven terug te willen ke ren in de eigen wijk. De kans dat het lukt, wordt nu groter." „Langer wachten betekent (advertentie) door Robbert Minkhorst leiden - De gemeente Leiden legt geen onverwachte huisbe zoeken af om te controleren of een uitkeringsaanvraag terecht is of deugt. Evenmin experi menteert de Sociale Dienst er mee. Dat antwoordt interim wethouder Wim de Boer op vragen van de SP. Die ene keer dat zomaar een vrouw werd gecontroleerd - ze was niet thuis - heeft niets te maken met een pilot of experi ment, stelt De Boer. „Als de SP dat in dit specifieke geval wel suggereert, is dat onjuist. Er be staat geen experiment of pilot en dus is er ook geen uitvoering van. Over de toedracht in indi viduele situaties doe ik geen mededelingen. Als iemand zich benadeeld of onjuist behandeld voelt, kan hij bezwaar maken." Dat is in dit geval ook gebeurd, meldde het Leidsch Dagblad deze week. Uit dat bezwaar blijkt dat het om een uitke ringsaanvraag gaat die is afge wezen, onder meer na een (vruchteloos) bezoek aan huis. Het artikel was ook voor de SP aanleiding De Boer om ophel dering te vragen. De wethouder impliceert in zijn beantwoording dat de SP aan stemmingmakerij doet. Volgens de tijdelijke vervanger van Mo- hamed Rabbae is alle ophef voor niets. „Mij moet van het hart dat ik de werkwijze van de SP betreur. Er wordt onnodig ruis veroorzaakt en er worden zaken aan elkaar gekoppeld die niets met elkaar te maken heb ben. Eén telefoontje naar de wethouder had dit gedoe en de niet nodige onrust bij bij standsgerechtigden kunnen voorkomen." De Boer geeft verder toe in zijn beantwoording dat de afdeling sociale zaken overweegt om bij wijze van proef preventieve huisbezoeken te gaan afleggen. Dat veroorzaakte onrust bij de cliëntenraad, die de belangen van bijstands- en uitkeringsge rechtigden behartigt. „Bij het afleggen van preventieve huis bezoeken worden bijstandsge rechtigden bij voorbaat in de beklaagdenbank geplaatst en zonder enige concrete aanwij zingen collectief als wetsover treders behandeld", vindt voor zitter Eltjo Meijer. „Dat is stig matiserend, vernederend en beledigend. Het past wel in de trend om uitkeringsgerechtig den steeds meer te marginalise ren en vaak te criminaliseren." Volgens de wethouder is er geen enkele reden om sociale zaken 'terug te fluiten', waar de SP op aan heeft gedrongen. Want, „zoals al gesteld, vinden er geen huisbezoeken op basis van een experiment plaats." Overigens heeft de Groenlink ser geen bezwaren tegen con troles, 'om te kunnen handha ven'. „Ik wil wel dat daar heel zorgvuldig mee om wordt ge sprongen, gezien de zwaarte er van", zegt De Boer. „Handha ving is natuurlijk iets dat nodig blijft. Niemand wil toch dat er een uitkering wordt verstrekt aan mensen die daar geen recht op hebben?" Specialist in loonadministratie... Bel vrijblijvend voor meer informatie Microloonook hét adres voor salarisvertverking Tel. [071] 541 59 95, Leiderdorp, E-mail info@microloon.nl, www.microlo ACHTERGROND m m T leiden - Het bedrijfsleven staat te popelen om zich er te vesti gen. Ook de gemeente Leiden wil graag beginnen met de aan leg van veertig hectare industrie gebied in de Oostvlietpolder. Er is een nieuw bestemmingsplan en een nieuw provinciaal streek plan. Ook in de Nota Ruimte van het kabinet Balkenende-2 staat de polder als bedrijfsterrein in getekend. Toch lijkt het erop dat de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder de bebouwing tegen kan houden. Nederland kent een rijksbuffer- beleid. Dat moet voorkomen dat de Randstad één grote, on leefbare steenwoestijn wordt. Om te voorkomen dat gemeen ten toch sluipenderwijs stukjes van hun groene randen aan de stad toevoegen, heeft het mi nisterie van vrom de 'planologi sche kernbeslissing' (pkb) be dacht. De Oostvlietpolder en het overige gebied tussen Lei den, Den Haag en Zoetermeer is ondergebracht in zo'n pkb, die het omschrijft als rijksbuf fer. In 1993 werd deze pkb een onderdeel van de Vierde Nota Ruimte Ordening. Dankzij een 'slordigheidje' op het ministerie kunnen de Vrienden van de Oostvlietpolder bebouwing wellicht tegenhouden. Archieffoto: Wim Dijkman Tot oktober 1999. In die maand nam het tweede paarse kabinet de Vierde Nota Ruimtelijke Or dening Extra aan, afgekort Vï- nex. Deze nota was vooral een lijst met uitbreidingsgebieden aan de randen van de grote ste den, waar tóch, in afwijking van de Vierde Nota, gebouwd mocht worden. Ook de Oost vlietpolder was zo'n gebied. De gemeente Leiden maakte een nieuw bestemmingsplan voor de polder en ook de provincie ging aan het werk om het rijks beleid te vertalen in een nieuw streekplan. Rijk, provincie en gemeente waren het eens en daarmee, zo leek het, stond niets de herinrichting van de polder meer in de weg. Maar dat is niet zo, want bij de herziening van de Vierde Nota uit 1993 ging iets mis. Docent ruimtelijk bestuursrecht Marco Lurks van de Universiteit Lei den noemt het 'een slordig heidje'. Een pkb bestaat uit vier delen: (1) het kabinetsvoorstel, (2) de inspraak, (3) het stand punt van het kabinet na in spraak en (4) het eindbeeld. Al leen het vierde deel heeft kracht van wet. In deel 3 van de pkb besloot het kabinet om de Oostvlietpolder uit de Rijksbuf fer te halen en er industrie toe te staan. In de kaartjes voor de toekomst van het gebied werd de Oostvlietpolder gearceerd als 'bedrijfsterrein'. Het kabinet vergat alleen om dat besluit uit deel 3 'te kopië ren' naar deel 4 van de pkb. „Daarmee deed het kabinet een belofte die het niet ten uitvoer kon leggen", aldus Lurks. Waar schijnlijk, denkt hij, hebben de ambtenaren van het ministerie van vrom gewoon niet opgelet, maar vervelend is het wel. Dit betekent dat de Oostvlietpolder ook onder de Vmex-nota van oktober 1999 nog altijd rijksbuf fer is. Zowel het provinciale Streekplan als het gemeentelij ke bestemmingsplan is daar mee in strijd. Het is deze maas in de wet die de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder heeft gebruikt toen zij tegen het streekplan in be roep ging bij de Raad van State. Onder normale omstandighe den zouden de Vrienden weinig kans maken bij de Raad. Net als alle andere rechtscolleges ge bruikt de Raad de wet als 'ka der', als uitgangspunt om een vergelijk tussen de ruziënde partijen mogelijk te maken. De meer achterstallig onderhoud en meer last voor bewoners", verklaart burgemeester Henri Lenferink, die het besluit van de gemeente bekendmaakte. „Over een paar onderdelen is er geen eenstemmigheid. Op dat laatste wachten duurt wel erg lang, terwijl de renovatie zelf ei genlijk onomstreden is." Met die laatste opmerking is de bewonerscommissie het niet eens. Voorzitter Renk Jan Vis sers heeft bezwaar tegen de handelswijze van de gemeente die de bewoners 'overvalt'. Hij is tegen de koppeling van de re novatie aan de sloop van een aantal huizen. Leiden staat sloop in het gebied toe, terwijl 'de noodzaak helemaal niet is aangetoond'. Vissers verwijst naar het onderzoek uit 2003 van de gemeente zelf, waaruit bleek dat de woningen zeer ge wild zijn. Uit de woorden van Lenferink blijkt dat Vissers' veronderstel ling op een misverstand moet berusten. De gemeente geeft geen toestemming voor sloop, maar zet, aldus de burgemees ter, slechts 'de procedure voor de sloopvergunning in gang'. Woordvoerder Maas: „Sloop is niet eerder aan de orde dan in 2007. Dat is afgesproken, en blijft dus zo." Oneens zijn de gemeente en Portaal het nog over de gewen ste nieuwbouw op twee plein tjes in de buurt in de oostelijke binnenstad, de toekomst van 't Huis op de Waard en een op lossing voor de parkeerproble- matiek. De door Portaal gewen ste nieuwbouw op het Kaarsen makersplein en het Lakenplein valt niet in de smaak bij het col lege. 't Huis op de Waard heeft nog geen plek in het project, tot spijt van het verzorgingstehuis zelf, en van de gemeente. Overigens is Portaal op dit mo ment actief in de buurt. Schil der- en timmerlieden zijn bezig met onderhouds- en reparatie werkzaamheden. Verder wordt in een aantal balkons betonrot aangepakt. Dat laatste 'om vei ligheidsredenen', aldus Maas. Dat werk staat los van het reno vatieproject. I Mijn wereld, mijn krant, t Leidsch Dagblad Goedemorgen Wat een krant. gemeente, de provincie en zelfs het rijk zijn voor herinrichting, dus hoe kan zo'n minuscule vereniging de herinrichting dan nog tegenhouden? Maar dat kan zij dus wel, aldus Lurks. „De rijksbuffer, daar mag nie mand van afwijken, ook de Raad van State niet. Elke afwij king is onrechtmatig." De uitspraak van de Raad van State wordt begin juli verwacht. Als die inderdaad de redenering van Lurks en van de Vrienden van de Oostvlietpolder volgt, moet hij het streekplan op dit punt vernietigen. De herinrich ting ligt dan voor lange tijd stil, al was het alleen maar omdat de provincie de inspraak over het streekplan moet overdoen. Voorstanders van de herinrich ting hadden de hoop dat de (Vijfde) Nota Ruimte van kracht zou worden vóórdat de Raad van State uitspraak doet. Het Streekplan zou dan aan de nieuwe wet getoetst moeten worden en niet aan de 'oude' Vmexnota. Maar helaas. Het ka binet heeft de Nota Ruimte op 23 mei ingediend bij de Tweede Kamer. Behandeling staat in elk geval niet meer voor het zomer reces op het programma. Wilfred Simons if Ja, ik neem een vast kwartaalabonnement en ontvang de eerste 2 weken gratis! j Bovendien spaar ik als vaste I abonnee makkelijk (en snel) voor superkorting op een origineel l Johnson Bros. ontbijtservies! 1 Ik betaal: automatisch 56.20) J per acceptgiro 56,70) M/V I Naam: Adres: Postcode I I Plaats: Tfelefoon: I l Geboortedatum: J e-mail: I Bank/giro* I Handtekening: I Ultal uitend bij at Stuur d< I envelop, Ti bieding la geldig tot 31 december 2( Loldach Dagblad gaal zorgvuldig or ach Dagblad. Afdeling lezen nummer 127. 1800 VB Alkmaar Bellen kan ook 0800-1711 i gratia) of aurf Mijn wereld, mijn krant. Leidsch Dagblad i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 11