LEIDE Universiteit houdt geld over Striid §aat door Leiden herdenkt offer van gevallenen voor Vrienden Oostvlietpolder Twee nieuwe opleidingen bij Da Vinei College REGIO R1 irmatieavond tionsgebied Zorgen over toekomst door bezuinigingen kabinet en stijgende kosten van onderwijs Nota Ruimte komt te laat iVERTENTIEPRIJSVRA/iG Speel elke dinsdag mee met de URO 2004 Advertentieprijsvraag maak kans op prachtige prijzen! HOOFDPRIJS EK arrangement naar federland-Tsjeehiê in Portugal! woensdag 5 MEI 2O04 REGIO lalkenende is eesgeworden ionalist' I - De gemeente houdt dag een inspraak- en in- tieavond over het voor- rp bestemmingsplan Sta- ebied Stadszijde. De bij- inst begint om 20.00 uur Atrium van het Stads huis aan de Langegracht it plan ligt sinds 5 april ter in de bibliotheken van Sdhuis en het Stadsbouw- door Wilfred Simons leiden - De Universiteit Leiden sluit het boekjaar 2003 af met een positief saldo van 3,8 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag. De financiële positie van de universiteit is door toename van het aan tal studenten en door reorganisaties bij drie faculteiten flink verbeterd. De univer siteit staat er goed voor, maar de progno se tot en met 2007 is slecht. Penning meester J. van Bergen verwacht 'weder om grote ingrepen in de universitaire or ganisatie'. Het zijn vooral de bezuinigingen die het resultaat van de universiteit hebben ver beterd. De inzet van uitzendkrachten nam drastisch af. In 2002 gaf de univer siteit daaraan nog bijna 56 miljoen euro uit, afgelopen jaar nog maar 3,9 miljoen. Daarnaast was zij zuinig met het aanne men van nieuwe arbeidskrachten en bleef een fonds voor vernieuwend we tenschappelijk onderzoek bijna onaan gesproken, waardoor 3,6 miljoen euro kon worden overgeheveld naar het nieu we boekjaar. Op de lange termijn is het beeld echter toch somber. Weliswaar ontvangt de universiteit meer overheidsgeld en colle gegeld doordat zij meer studenten heeft, daar staan ook extra uitgaven voor bege leiding en onderwijs tegenover. Zonder nieuwe bezuinigingen verwacht het col lege van bestuur van de universiteit in 2007 een tekort van vier miljoen euro. Voorzitter M. Tabaksblatt van de Raad van Toezicht van de universiteit klaagt er bovendien over dat het kabinet Balke nende 2 toch weer op het hoger onder wijs bezuinigt. Die maatregelen doen de investeringsimpuls die bij de start van het kabinet aan de universiteiten werd beloofd, meer dan teniet. Aangezien de rijksoverheid met een jaarbijdrage 279 miljoen euro verreweg de grootste geld- verschaffer van de universiteit is, vreest penningmeester Van Bergen voor de 'fi nanciële stabiliteit'. De Leidse universiteit voert sinds 1999 een 'batenstrategie', die erop gericht is om bezuinigingen van de overheid te compenseren met inkomsten uit bedrij ven en instellingen. Uit het jaarverslag blijkt dat deze baten 'langzaam maar ge staag' groeien tot ongeveer 10 procent van de omzet. Vorig jaar namen vooral de bijdragen van onafhankelijke geld schieters toe, zoals de KNAW en het NWO. Hoewel de trend stijgend is, is de bijdrage van jaar tot jaar erg wisselvallig. Zo inde de universiteit in 2002 nog 68 miljoen euro, tegen 36 miljoen vorig jaar. Een meevaller is het lage ziekteverzuim. In 2001 telde de universiteit vijftig lang durig zieken, op 1 januari 2004 waren dat er nog maar 24. Bij wetenschappelijk onderzoekers is het verzuim slechts twee procent. Gemiddeld noteerde de universiteit 2,78 procent verzuim. Imoteus Waarsenburg - ledereen weet het. De iale Dodenherdenking is lei om acht uur 's avonds. In Leiden begon de doden- pking gistermiddag al. Om ur bij de Haagsche jw. De Bond van Wapen- prs eerde daar de 51 ge ilde militairen die tijdens idagen rond de vliegvel- ilkenburg en Ockenburg sneuveld. politieagenten het ver- de Haagse Schouwweg schuifelt een stoet van :rtig veteranen vanaf de 4orsweg de rotonde over (et gedenkteken aan de int. Ze dragen allemaal ijze broek met daarop luwe- of zwarte blazer, :s en medailles op het re- Bn natuurlijk een baret un eigen wapenonder- Foor in de stoet lopen leester Lenferink, wet- Geertsema en twee mi- ïoogwaardigheidsbekle- het monument heeft zich idels al een flinke groep ïstellenden gevormd, in van alle leeftijden, •til te wachten in de re- luisteren naar de spee- arin een aantal Engelse ten welkom wordt gehe- van Lenferink, die de [herdenking in een breder {ilaatst dan alleen de e Wereldoorlog. „Vrij- 5 een groot goed, waar de ïn die op 4 mei herdacht in, hun leven voor hebben 6n. Tijdens, maar ook na eede Wereldoorlog." ze toespraken wordt The )st geblazen. De plechtige ietldanken, die twee mi- stilte inluiden. De poli- nten leggen het verkeer pel even is de doorgaans hoerige Haagse Schouw en centrum van rust. Het geluid komt van regen- iels die op uitgeklapte pa- s vallen. De veteranen !n bijna voelbaar in ge en af naar hun eigen mak- ie de bevrijding niet heb- feegemaakt. Een klein i telt aan de hand van noeder zonder geluid te n tot 120. Als ze bijna Bij het monument aan de Haagse Schouwweg herdenkt de Bond van Wapenbroeders elk jaar de Nederlandse militairen die tijdens de meidagen van 1940 tijdens de ge vechten rond vliegveld Valkenburg zijn gesneuveld. Na afloop van de herdenkingsdienst in de Marekerk bekijken de veteranen - allen ge kleed in grijze broek met daarop een blauwe- of zwarte blazer - eikaars onderscheidin gen. In de nacht van 15 op 16 mei 1944 hield de Duitse Sicherheitspolizei een razzia in De Kooi. De verzetsstrijders die ze zochten waren gewaarschuwd en hadden de benen ge nomen. Daarop werden 29 familieleden en huisgenoten van deze mensen opgepakt en afgevoerd. Slechts zeven van hen kwamen terug. De Kooi herdenkt - van jong tot oud - elk jaar op 4 mei de buurtgenoten die in de tweede wereldoorlog zijn omgekomen. Foto's: Taco van der Eb De algemene dodenherdenking heeft in Leiden al sinds jaar en dag plaats bij het mo nument bij Molen de Valk. Tegenwoordig worden daar niet alleen de slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht, maar 'alle burgers en militairen die sinds het uit breken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden - wanneer of waar ook ter wereld - in het belang van het koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisa ties zijn gevallen dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen'. klaar is, zet het Wilhelmus in. Twee volle coupletten die zacht, maar eerbiedig door vrij wel alle aanwezigen worden meegezongen. Als het volkslied is afgelopen, nodigt Aad Pleij, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, een aantal mensen uit om een krans te leggen. Te beginnen met de burgemeester. Hekken sluiter is een Britse veteraan van The Royal British Legion. Hij legt zijn krans, doet een stap terug en salueert. Geheel in de Engelse herdenkingstra ditie pakt hij vervolgens de mi crofoon voor de Act of Remem brance, die hij met luide stem uitspreekt. Pleij vertaalt. Oud zullen zij niet worden, zoals wij, de overlevenden, dat doen. Ouderdom zal hen niet deren Maar in de morgen, En als de hemel zich met sterren tooit, Herdenken wij jullie offer, Wij vergeten jullie nooit. door Robbert Minkhorst leiden - De strijdlust bij de Ver eniging Vrienden Oostvlietpol der is er niet minder om, nu het kabinet de polder aanwijst voor bedrijven. Voorlopig is de Nota Ruimte nog niet aangenomen. En al zou de Tweede Kamer in stemmen met het kabinetsplan - de vereniging heeft meer pij len op haar boog. Sowieso komt de vaststelling te laat voor de procedure tegen de plannen die momenteel bij de Raad van Sta te loopt. Secretaris Hans Pieters van de belangenorganisatie - die het opofferen van groen, natuur en weiland voor onder andere be drijven probeert tegen te hou den - zag de 'onheilstijding uit Den Haag' al wel aankomen. De uiteindelijk nooit aangeno men Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening stond industrie ook toe. Tijdelijk minister Henk Kamp van ruimtelijke ordening bereikte met provinciebestuur der Marnix Norder overeen stemming over een bedrijven terrein. Een terrein dat van Kamp toen zelfs het dubbele aantal hectares (nu veertig) mocht krijgen. Verder maakte een eerdere uitgelekte versie van de Nota Ruimte gewag van industriepark Oostvliet. Aan die voorgeschiedenis refe reert ook PvdA-wethouder Ron Hillebrand (ruimtelijke orde ning). Uiteraard is hij tevreden over de erkenning van het be drijventerrein, 'maar dat wordt al tien jaar aangekondigd'. Pieters merkt dat het kabinet kiest voor het verder laten dichtslibben van de Leidse en Haagse regio. Van de oude rijksbufferzones, bedoeld om bijvoorbeeld gebieden tussen Leiden en Den Haag open te houden, 'blijft niets over', stelt Pieters vast. Ook vliegkamp Val kenburg verdwijnt. ,A1 die pro blemen die de beslissing met zich meebrengt over de leef baarheid en de mobiliteit - door zo door te gaan wordt het alleen maar erger. Dat vinden wij een gemis. We kunnen al leen nog hopen op het verstand van de Tweede Kamer, dat die niet de hele regio wil volplem pen." Los daarvan is de vereniging COC en homocafé gaan samenwerken leiden - Het homocafé De Roze Beurs en het COC Leiden gaan samenwerken. Volgens de twee instellingen is de gisteravond gesloten overeenkomst een 'be langrijke stap in het vormen van een duidelijk zichtbare en gewaardeerde vertegenwoordi ging van de homo's en lesbo's' in de regio. Bovendien kan Lei den zich zo beter profileren als uitgaansstad voor homoseksue len. Afgesproken is dat het café en het COC gezamenlijk mee doen aan evenementen, vaker samen de publiciteit zoeken en dat de vrijwilligers en mede werkers van beide organisaties gaan samenwerken. (advertentie) [DeGw,, emu#* J&Ueh Ze prijs: dvdl overzicht Oranje in het EK over alle speelronden: WENTIEPRIJ door Marijn Kramp Het Da Vinei College begint vol gend schooljaar met twee nieu we opleidingen. De scienceklas is bestemd voor vwo'ers in de on derbouw en is een variant op de succesvolle sport- en kunstklas sen van de Leidse scholenge meenschap. De opleiding sport, veiligheid en dienstverlening is een nieuwe afstudeerrichting voor vmbo'ers en kan gekozen worden in de bovenbouw. Sport, veiligheid en dienstver lening is een vmbo-afstudeer- richting voor leerlingen die la ter recreatief- of sportmede- werker willen worden, een baan in het leger, bij de politie of in de beveiliging ambiëren. Voor hen biedt deze nieuwe richting, die komend schoojaar ook op het Alphense Scala College van start gaat, een goede vooroplei ding. Maar, legt coördinator Klaas Bosman uit, ook leerlin gen die helemaal nog niet we ten welke kant ze later op wil len, kunnen aan deze opleiding beginnen, want deze richting sluit in tegenstelling tot veel an dere vmbo-afstudeerrichtingen geen enkele vervolgopleiding uit. Een tweede belangrijke veran dering ten opzichte van het re guliere vmbo-onderwijs is de manier waarop les wordt gege ven. Klassikale lessen, waarbij de docent de stof aan alle leer lingen tegelijk uitlegt, tref je bij de richting sport, veiligheid en dienstverlening niet veel meer aan. Leerlingen gaan geduren de de helft van de schoolweek in groepen aan opdrachten werken. Om die opdrachten goed te kunnen uitwerken moeten ze allerlei vaardigheden leren. Een voorbeeld van zo'n op dracht is een marathon organi seren. In zes weken tijd moeten de leerlingen daarvoor de ver gunningen regelen, de admini stratie op orde hebben, het deelnemersveld vol krijgen, de publiciteit klaar, ehbo-posten gereed, en de routes met wegaf- zetting voor elkaar hebben. Dat lukt niet zonder kennis van de Nederlandse taal, bepaalde re kenvaardigheden, enig admini stratief en boekhoudkundig in zicht, legt onderbouwcoördina- tor Marianne Rijnveld uit. „Tot nu toe was het onderwijs zo ge structureerd dat ze bij al die verschillende vakken kleine beetjes kennis kregen voorge schoteld. Daar moesten ze dan zelf een groot geheel van ma ken en het in de praktijk leren toepassen. Maar dat lukt lang niet alle leerlingen. We hebben die methode dus min of meer omgedraaid door uit te gaan van een praktische opdracht waarvoor ze allerlei problemen moeten oplossen. Dat lijkt ook veel meer op wat ze later in het beroepsleven tegenkomen." De ICT-richting van het Da Vin ei College draait al drie jaar met deze nieuwe onderwijsmethode en dat bevalt volgens de docen ten Ronald van Merkensteijn en Albert-Jan Vonk heel goed. Leerlingen zijn een stuk gemo tiveerder en nemen veel meer verantwoordelijkheid. Na de lesuren nog even nablijven voor een presentatie of een overleg is ineens geen probleem meer voor de leerlingen, ontdekte Van Merkensteijn tot zijn ver rassing. „Ook zijn ze een stuk strenger voor zichzelf en voor anderen dan wij - docenten - zijn", vult Vonk aan.Als een van de leerlingen een afspraak niet nakomt wordt hij daar door de rest van zijn groep ste vig op aangesproken. Dat werkt beter dan de zoveelste waar schuwing van een docent." De scienceklas is een nieuwe onderbouwopleiding die het Da Vinei College begint in de vesti ging aan de Kagerstraat. Nieuwbakken vwo'ers met een onderzoekende geest kunnen zich voor deze klas inschrijven. De leerlingen krijgen net zoveel uren les in de exacte vakken als de 'normale' vwo-klassen. De verdieping zit hem in het tem po. Dat ligt hoger dan in de re guliere klassen. Daardoor komt er tijd vrij voor bijvoorbeeld sterrenkunde. Ook verdwijnen de grenzen tussen de vakken. Natuurkun de, scheikunde en biologie worden samengevoegd tot een geheel.Als we bijvoorbeeld licht behandelen", legt coördi nator Anne van Helden uit, „dan staan we niet alleen stil bij de natuurkundige aspecten maar ook bij het oog." Ook krijgt de groep een uur filosofie per week, 'om het grote geheel niet uit het oog te verliezen'. Na het derde schooljaar, als de onderbouwjaren er voor de vwo'ers op zitten, houdt ook de scienceklas voor hen op. De leerlingen hebben dan wat de exacte vakken betreft een voor sprong op dè overige vwo'ers. „Maar daardoor zullen ze zich niet gaan vervelen. Want ze lo pen niet vooruit op de stof, maar hebben meer kennis en ervaring met onderzoek opge daan. Daar hebben ze dus al leen maar profijt van in de laat ste drie jaar van het vwo." niet alleen afhankelijk van de Nota Ruimte. Tegen de plannen met de polder heeft de organi satie verschillende procedures aangespannen. Over de in het streekplan West van de provin cie Zuid-Holland aangevochten bebouwingsgrens wordt over ruim twee weken een uitspraak van de Raad van State ver wacht. Het is deze procedure waardoor de wethouders Hille brand en Alexander Geertsema van economische zaken in op spraak zijn geraakt, omdat ze daarover de gemeenteraad mo gelijk onvolledig en niet op tijd hebben ingelicht. Verder pro beert de WO ook het bestem mingsplan van de gemeente onderuit te halen. Ook heeft zij bezwaar gemaakt tegen de aan gevraagde ontheffing van de Flora- en Faunawet. Die aan vraag is nodig omdat het leefge bied van beschermde dieren wordt verstoord. De Nota Ruimte heeft geen consequenties voor de proce dure rond het streekplan. Voor dat de kabinetsplannen zijn goedgekeurd, heeft de Raad van State de WO mogelijk al in het gelijk gesteld. Is dat het geval, dan ontstaat een bizarre situa tie. De provincie moet dan zeer tegen haar eigen zin goedkeu ring aan het bestemmingsplan van de gemeente onthouden, aldus Pieters. Het is immers in strijd (gewor den) met het (aangepaste) streekplan. „De provincie moet het bestemmingsplan voor 20 juli goedkeuren, maar dan kan zij in feite niet iets anders zeg gen dan dat het niet past. Mij lijkt niet dat je aan een gerech telijke uitspraak voorbij kunt gaan." Voor de juridische procedure tegen het bestemmingsplan zelf is het van belang dat de Nota Ruimte tijdig van kracht wordt. „Voor de zomer", aldus Pieters. „Het is de vraag of dat lukt." Het kabinet heeft aangekondigd daar wel vanuit te gaan. Ontbijtservies spaaractie I Mijn wereld, mijn krant. I LeidschiOr Dagblad Goedemorgen Wat een krant. w Ja, ik neem een vast kwartaalabonnement en ontvang de eerste 2 weken gratis! Bovendien spaar ik als vaste abonnee makkelijk (en snel) voor superkorting op een origineel Johnson Bros. ontbijtservies! Ik betaal: automatisch 56,20) per acceptgiro 56,70) Geboortedatum Uitsluitend bij automatische ir Stuur deze bon op in coil onge frankeerde c envelop, naar Leidsch Dagblad. T.a_v. Afdeling lezersservice. Antwoord- a nummer 187. 1800 VB Alkmaar i kan ook: 0800-1711 (gratia) of surf d.nl. 0 bieding la geldig tot 31 december 20O4 Leidsch Dagblad gaat zorgvuldig om met krant treft u nadere informatie aan. Mijn wereld, mijn krant. Leidsch i»A Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 13