REGIO 'Onderzoek megadisco niet correct' Visser yt Hooft Lyceum scoort hitje metDagdromen Boek over naoorlogs Warmond asten Zoeterwoude tijgen het sterkst Meerburgkerk of Menswording moet dicht Werkstraffen voor Alphense wietkwekers idweer zoekt rilligers R3 Politie gijzelt Leiderdorper uitiavond e»e Hart vvoude - Econoom Ar- eertje is een van de pro- e gasten op een forum- 3ver het Groene Hart op lag 28 april in de Een- oi in Zoeterwoude-Rijn- eertje gaat tijdens die bij- nst in op de dreigende men voor het Groene por het huidige rege- »leid. De andere sprekers priemus, hoogleraar aan Delft, L. Spies, Lid van A-fractiebestuur, en C. kandidaat voor het Eu- Parlement. Het publiek >t de sprekers in discus - n. De bijeenkomst, die georganiseerd door het oeterwoude, begint om iur en is gratis toeganke- ien in mond IND - De eerste War- e kinderdisco voor basis- iren tot en met groep 8 is ig vanaf half acht in jon- entrum Wouce. Het the- het feest, dat tot half urt, is 'glitter en gla- De entree is gratis. Van >t 02.00 uur is er in Wou- jongerenfeest met het- hema. De entree be twee euro en is alleen ngeren van 16 tot en met Legitimatie is verplicht, zit in Het Trefpunt aan ;nweg 80 in Warmond. hoten - De gemeente ïoten gaat vrijwilligers voor de brandweer. In oop naar een informa- d op dinsdag 11 mei in idweerkazerne is een eide wervingscampagne t om met name brand den te werven die over- foorschoten beschik- n. In de wijken rondom dweerkazeme worden ende weken flyers rond- en posters opgehan- Koninginnedag vraagt dweer in de Koningin- ptocht aandacht voor de ;sactie. Op de informa- d van 11 mei worden alf acht onder meer in- ive demonstraties gege- it streven is om in sep- te starten met de oplei- lingen Keren jnoTEN - In verband met jonale Herdenking is er temeentehuis van Voor- h een expositie met werk jderen van de Nutsbasis- [De tentoonstelling is leel van een project dat B heeft jongeren meer te ken bij de herdenking op De leerlingen van de fiool zijn dit jaar uitge- voor de kranslegging bij Bogsmonument naast peentehuis. De expositie luit tekeningen, gedich- kunstwerken met als rDe Tweede Wereldoor- p werkstukken van de jen van de Nutsschool >r iedereen te bezichti- le centrale hal van het itehuis vanaf morgen tot '4 mei. donderdag 22 april 2oo4 door Nancy Ubert leiderdorp - De cd van Visser 't Hooft Ly ceum Leiderdorp heeft zijn eerste hitnotering gehaald. De single Dagdromen komt in de hitlijst van Yorin FM te staan. Op welke plaats de leerlingen van het lyceum binnenkomen, is nog niet bekend. Economiedocent Oscar van der Noll is na schooltijd naar Hilversum gereden om de cd bij Yorin af te leveren. Yorin had nog geen exemplaar van Dagdromen weten te bemach tigen. Wat Van der Noll vervolgens ook probeerde, de medewerkers van Yorin gaven niet prijs welke plek de Leiderdorpse school gaat inne men op de hitlijst. Morgen brengt de com merciële radiozender zijn top 40 uit, die ove rigens de PepsiChart heet. „We zijn realis tisch, we staan bij de onderste tien", voor spelt Van der Noll. Welke notering het is, maakt Visser 't Hooft eigenlijk niet uit. Met zijn cd-single wil het Lyceum een boodschap door de ether laten klinken: het is nog steeds leuk om scholier te zijn, ondanks de moord- en steekpartijen in scholen die steeds vaker lijken voor te komen. Het initiatief voor de cd ligt in handen van muziekdocent Leon van Veen. Hij las in de krant dat je al in de Top 40 terecht kunt ko men door in een week tijd 1500 zilveren schijfjes te verkopen. Van Veen componeerde het lied en zijn collega Ton de Langen, docent Nederlands, schreef de tekst. Twee weken geleden nam minister Van der Hoeven de eerste cd in ontvangst. Nu is de eerste hitnotering een feit. Na de Yorin FM hitlijst volgen de Mega Top 50 en de Top 40, hoopt Van der Noll, animator van het project. „De samenstelling van de PepsiChart hangt vooral samen met de verkoopaantallen van een single. Bij de twee andere hitlijsten speelt ook mee hoe vaak je op de radio bent ge hoord. Wellicht is de uitzending van Yorin vrijdagmiddag om drie uur de opstap naar meer." Visser 't Hooft Leiderdorp is in elk geval voor bereid op succes. Vorige week is een video clip opgenomen. Die is naar televisiezenders gestuurd die grote populariteit bij het jonge publiek genieten. Van der Noll: Als je ergens aan begint, ken je het einde niet. Misschien hadden we inmiddels al tevreden moeten zijn. Per slot van rekening wilden we uitdra gen dat school ook heel leuk kan zijn. Daarin zijn we wel geslaagd. Voor het geld doen we dit niet. De opbrengst gaat naar een goed doel. We zijn blij met alles wat we tot nu toe hebben gehaald. Dat is geen bezadigdheid maar realiteit." Burgemeester Vosjan wil alles weten over het nieuwe boek van André van Noort. Foto: Dick Hogewoning Schrijver Van Noort: 'Ik zou zo een vervolgdeel kunnen maken' door Judy Nihof warmond - André van Noort aarzelde geen moment toen hem werd gevraagd een fotoboek te maken over Warmond in de periode 1945 - 1965. De archivaris van beroep duikt in zijn vrije tijd nou eenmaal graag in de historie van het dorp waar hij al zijn hele leven woont. Bovendien was er nog geen fotoboek over het Warmond van na de oorlog. „Ik dacht meteen: dét is een schot in de roos. Het leuke van een boek over 1945 - 1965 is dat veel lezers zich in de foto's kunnen herkennen omdat ze de periode zelf meegemaakt hebben." Gisteren nam burgemeester Vosjan op het gemeentehuis het eerste exemplaar van het boek 'Warmond, dorp in bewe ging' in ontvangst. Zij reageerde laaiend enthousiast. „Het is een boek dat in elk Warmonds gezin thuishoort." Van Noort putte voor zijn boek uit de fo tocollecties van het historisch genoot schap Warmelda, de gemeente War mond en muziek- en toneelvereniging St. Matthias. Ook vond hij veel foto's en informatie bij particulieren. „Omdat ik bijna iedereen in het dorp ken, wist ik bij wie ik moest aankloppen. Dat was een groot voordeel. Ik hoefde geen op roep in de krant te plaatsen." Voor zijn boek gebruikte hij 105 foto's. Het is volgens Van Noort maar een frac tie van het materiaal dat zich onder de Warmonders bevindt. „Er zijn zo ontzet tend veel foto's van Warmond gemaakt. Een vervolgdeel is absoluut mogelijk. Daarvoor hou ik me aanbevolen." Het langst heeft de archivaris nog moeten zoeken naar een foto van het Warmond- se station, dat in 1963 werd gesloten. Uiteindelijk vond hij er eentje bij Frits Leenen, zoon van de eigenaar en uitba ter van het nabijgelegen Stationskoffie huis. Het boek 'Warmond, dorp in beweging' laat een dorp zien dat na de oorlog op krabbelt. Om in de enorme behoefte aan woningen te voorzien, wordt in het dorp op grote schaal gebouwd. De huizen aan de Norremeerstraat uit de jaren '47/'48 vormen de eerste na-oorlogse wijk. De landbouw vormt een belangrijke bron van inkomsten. Kort na de oorlog waren 340 van de 1211 werkenden werkzaam in de veeteelt en de bollenteelt. De on langs failliet verklaarde timmerfabriek Padox was in die tijd ook een belangrijke werkgever. Een groot aantal aspecten van het leven in het dorp komt in het boek aan bod. „Dorpsgezichten, straten, het vereni gingsleven, kerken, watersport, ik heb getracht een zo breed mogelijk beeld te schetsen. Ik heb vooral geprobeerd om mensen te tonen in al hun doen en la ten. Het zijn als het ware bewegende beelden." 'Warmond, een dorp in beweging" is versche nen bij uitgeverij Aprilis en kost 18,50 euro. Het boek is bij diverse boekhandels in de regio verkrijgbaar. In Warmond is het te koop bij de VW en bij Toys en Stamps, beide in de Dorps straat Ruud Sep erwoude/regio - Van al- ïmeenten in Nederland de woonlasten dit jaar pterkst gestegen in Zoe- foude. Dat blijkt uit het lijkse overzicht van het trum voor Onderzoek de Economie van Lagere rheden (Coelo). De totale ping van gemeentelijke ingen (ozb, rioolrecht, igingsrecht met daarvan trokken de Zalmsnip) in Zoeterwoude in één met gemiddeld 46 pro- omhoog. Nummer twee le lijst van sterkste stij- was Warmond. Daar de totale aanslag met iddeld 26 procent om- Ier dit jaar bleek ook al - ien inventarisatie van de sumentenbond en de iniging Eigen Huis - dat istenstij gingen in Zoeter- de en Warmond tot de jste van Nederland be rden. In dat onderzoek d Zoeterwoude op de 'de plaats, na Blaricum. lastenstijging in Zoeter - de en Warmond wordt een belangrijk deel ver- aakt door een enorme oging van de rioolrech- Het tarief voor riool- t verdubbelde in War- id (een stijging met hon derd procent). In Zoeter woude bedroeg de stijging zelfs 168 procent. Door de forse stijgingen nes telen de twee gemeenten zich dit jaar hoog in de lijst van duurste gemeenten. Zoeterwoude - niet zo lang geleden nog een goedkope gemeente om in te wonen - staat dit jaar op de 56ste plaats. Daarbij is uitgegaan van de totale aanslag die een gemiddeld Zoeterwoudse huishouden op de mat krijgt. Warmond staat zelfs op de zevende plaats. De hoogste aanslagen gaan de deur uit in de villadorpen Abcoude (nummer 1), Blari cum (2) en Wassenaar (3). Die klasseringen zijn een voudig te verklaren uit de hoge huizenprijzen in deze gemeenten, wat bijna auto matisch hoge ozb-aanslagen tot gevolg heeft. Op nummer 4 staat de artikel-12 gemeen te Boskoop. Andere dure ge meenten in de regio zijn Nieuwkoop (13), Noordwijk (28), Oegstgeest (30) en Voorschoten (36). Goedkope gemeenten in de regio zijn Leiden (400), Sassenheim (416), Lisse (441), Katwijk (450) en Valkenburg (478). De goedkoopste plek om te wonen is volgens het Coelo Ameland (nummer 479 op de lijst). Bestuur peilt parochianen over sluiting zoeterwoude/leiderdorp - Het gaat erom spannen voor de Meerburgkerk in Zoeterwoude- Rijndijk of de Menswordingkerk in Leiderdorp. Over een jaar of vier moet een van beide kerken vrijwel zeker zijn deuren slui ten. De circa vijfduizend paro chianen krijgen een dezer da gen een enquête in de bus. „We willen nagaan hoe groot de be reidheid of de weerstand is, om naar de andere kerk te gaan, als een van de kerken sluit", aldus P. Jansen van de werkgroep 'kerkbetrokkenheid'. „Het is belangrijk dat je als parochiebe stuur weet wat er onder de pa rochianen leeft. We hopen dan ook op een grote respons." De Meerburgkerk en de Mens wording zijn afzonderlijke pa rochies, maar vallen onder één kerkbestuur. De laatste jaren loopt het kerkbezoek in de twee parochies terug. „Op een gege ven moment moeten er knopen doorgehakt worden. Want in middels is een van de kerken groot genoeg voor alle kerkgan gers", aldus Jansen. De Meer burgkerk heeft 550 zitplaatsen, de Menswording aan het Lei derdorpse Heelblaadjespad 375 plaatsen. Die plaatsen zijn van daag de dag alleen met Kerst mis allemaal bezet. Sinds de zomer zijn negen werkgroepjes van mensen uit beide parochies bezig met on derzoek naar de toekomstmo gelijkheden van de twee kerken. De Meerburgkerk heeft 550 zitplaatsen. Die zijn de laatste jaren alleen met Kerstmis allemaal bezet. Archieffoto: Dick Hogewoning Een van de werkgroepjes kijkt bijvoorbeeld naar de onder houdskosten van de monu mentale Meerburgkerk op de lange termijn. Een andere werkgroep kijkt onder meer naar de gevolgen voor het kerk bezoek van de komst van nieu we woningen in Roomburg en een nieuwe wijk in de Meerbur gerpolder. Aan de hand van de bevindin gen van alle werkgroepjes wordt een advies opgesteld. Dat advies gaat uiteindelijk naai- het bisdom. Deze neemt een beslis sing over het al dan niet sluiten van een kerk. Volgens Jansen is het onwaar schijnlijk dat beide kerken open blijven. „Sluiting is niet op kor te termijn aan de orde", zegt Jansen. „Maar op de wat lange re termijn zal het vrijwel zeker onvermijdelijk zijn. Dan praat je over een periode van drie', vier jaar." Postma hekelt opstelling Leiderdorp door Janneke Dijke leiderdorp - Hylke Postma vindt het schandalig dat de gemeente Leiderdorp nooit een princi peverzoek voor de vestiging van een megadisco heeft ingediend bij de provincie. Volgens hem is het bestuurlijk gezien niet cor rect dat de gemeente uitsluitend informeel heeft gepolst hoe Zuid-Holland denkt over zijn plan voor de bouw van een uit gaanscentrum langs rijksweg A4. De provincie is het niet met Postma eens: Leiderdorp heeft genoeg onderzocht. Postma vindt dat burgemeester en wethouders de opdracht van de gemeenteraad niet serieus hebben genomen. Ze kregen een jaar geleden van de raad opdracht om tot op de bodem uit te zoeken wat de mogelijk heden en gevolgen zijn van de vestiging van een megadisco in Leiderdorp. Op basis van een vijf pagina's tellende tussenrap portage concludeerde de raad deze week dat er voldoende is onderzocht. Het plan verdwijnt wat de raad betreft in de ijskast, tot het moment dat blijkt dat er geen groot uitgaanscentrum bij het Leidse NS-station komt. Dan wordt bezien of er nog tijd is Postma te laten meedingen naar een stuk grond op bedrij venterrein Bospoort, dat vlakbij Pannenkoekenboerderij De Hooiberg wordt aangelegd. Postma vindt het problema tisch dat in het onderzoek geen nieuwe feiten naar voren ko men. „Eigenlijk zijn het dezelf de argumenten als in februari 2003. Er is geen deugdelijk on derzoek gedaan. Ik proef uit de krantenberichten dat dit eigen waarnemingen zijn van het col lege. Ik moet het met die be richten doen, want zelf ben ik niet op de hoogte gesteld." Vol gens het rapport, door de raad onderschreven, brengt zo'n megadisco veel onveiligheid en criminaliteit met zich mee. Ook concludeert Leiderdorp dat de provincie weigert mee te wer ken aan het Leiderdorpse plan, omdat een groot uitgaanscen trum volgens de provincie thuishoort in Leiden. Postma vindt dat de gemeente een officieel verzoek bij de pro vincie had moeten indienen. Ook vindt hij het belachelijk dat Leiderdorp zich afhankelijk op stelt van Leiden. „Ik kan er niet bij dat iedereen dit maar slikt. Leiderdorp is toch een zelfstan dige gemeente? We hebben niets met Leiden te maken." Maar volgens de provincie Zuid-Holland heeft Leiderdorp genoeg onderzocht en worden de plannen in Leiden en Lei derdorp in samenhang bezien door de provincie. De gemeen te hoeft niet officieel toestem ming te vragen voor de bouw van een disco, want het ant woord is duidelijk, zegt een woordvoerder van de provincie. „Het past niet in het streekplan en ook niet in het bestem mingsplan. Zeker nu er ook nog een plan in Leiden ligt, gaan wij niet meewerken." leiderdorp - Een 48-jarige man uit Leiderdorp is door de politie gegijzeld. De politie heeft hem dinsdagmiddag opgesloten ii? het politiebureau in Alphen en wil hem daar vijftien dagen houden. De man moet bijna ze venhonderd euro aan verkeers boetes betalen maar heeft dat geld niet. Agenten troffen de Leiderdor per dinsdagmiddag aan in een auto op het parkeerterrein bij McDonald's in zijn woonplaats. De agenten vonden het opmer kelijk dat de auto helemaal in een hoek van het parkeerterrein stond. Ze vroegen het kenteken op en merkten dat de man een notoire wanbetaler was. Ze na men hem mee naar het bureau waar bleek dat hij de 694,14 eu ro niet kon betalen. De man is op last van de offi cier van justitie ingesloten. Per niet-betaalde verkeersboete kan de officier iemand maximaal voor een week vastzetten. De Leiderdorper had meer dan twee boetes niet betaald. Als hij het geld binnen twee weken kan betalen, komt hij eerder vrij. De gijzeling geldt niet als vervanging van de boete. Na zijn vrijlating moet de man als nog betalen. den haag/alphen - Van de der tien hennepkwekerijen die vo rig jaar mei bij een politie-inval aan het Goudse Rijpad in Al phen werden opgerold, moes ten de eigenaren van drie giste ren voor de Haagse politierech ter verschijnen. Net zoals de in val destijds, verliepen ook de rechtszaken gemoedelijk. De twee mannen (39 en 32 jaar oud) en de 43-jarige vrouw hadden wietplantjes gekweekt, dat gaven ze volmondig toe. Maar weer niet zoveel als de of ficier van justitie dacht. En ze hadden er ook niets aan ver diend, omdat de politie binnen viel voordat de wiet geoogst kon worden. Dat geloofde de rechter maar gedeeltelijk: zij strafte de 39-jarige met 80 uur werkstraf, de andere twee met 70 uur onbetaalde arbeid. Bo vendien moeten zij het geld dat zij volgens haar met hun groe ne vingers wel degelijk hebben verdiend, terugbetallen. Dat het de eerste keer was dat de drie zich bezondigden aan de illegale kweek, geloofde de rechter niet. Informatie van de recherche, de vervuilde filters en warmtebeelden van de poli tie van weken eerder, wezen op het tegendeel. Het verweer dat er minder planten stonden dan in de rapportage van de inval was opgegeven, kreeg wel ge hoor. Bij de 32-jarige was het schuurtje te klein voor de 192 plantjes die er zouden hebben gestaan. Bovendien had hij vanaf het begin verklaard dat hij er honderd haft De vrouw bracht het totaal terug van 200 naar 165. Dat de drie uit financiële nood met de hennepteelt waren be gonnen, liet de politierechter nauwelijks meewegen. „U had ook naar de sociale dienst kun nen stappen voor hulp." Het geld dat zij met in elk geval één oogst zouden hebben verdiend, 7680 voor de 39-jarige en 5940 euro voor de vrouw, moeten zij terugbetalen. Alleen de 32-jari- ge moet nog afwachten hoeveel hij moet afstaan, omdat tijdens de zitting niet duidelijk werd of twee tonnen met hennepafval die 'in de buurt' werden gevon den, wel van hem zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 3