REGIO ind aan icen op alkeweg' Leiderdorphet paradijs van mijn dromen' Bezwaren tegen verplaatsing kamp Leiderdorp verworpen imperen bij de boer kan nu ook in Hoogmade Duo krijgt paar maanden cel en werkstraf voor oplichting justitie R3 Jaar celstraf geëist voor roofoverval ïccesvolle start voor elzeboer Foundation Franssen probeert overleg tussen Leiden en Oegstgeest vlot te trekken HDC 973 zaterdag 17 april 2004 door Marijn Roos den haag/voorschoten -Zijn slachtoffer had hem later her kend als de dader van de straat roof, maar een 19-jarige Leide- naar bleef gisteren voor de rechter ontkennen dat hij eind vorig jaar in Voorschoten ruim 7000 euro van de vrouw had ge stolen. De verhalen van de jon gen zijn voor het openbaar mi nisterie volstrekt onbetrouw baar. De officier van justitie eis te een jaar celstraf, en daar bo venop een voorwaardelijke straf van zes maanden. De Leidenaar zou ook nog op gewelddadige wijze een man van zijn fiets hebben beroofd en een busje hebben vernield. Bij dat laatste incident werd hij opgepakt. Op 17 december vorig jaar zou de man een 68-jarige vrouw hebben beroofd van haar tas vol geld. De verdachte stond een paar minuten eerder met haar in de rij voor het loket van de Rabobank Daar zou hij heb ben gezien dat zij veel geld op nam. Zelf wilde hij driehonderd euro pinnen, maar op zijn reke ning stond niet meer dan veer tig euro. Pas tien minuten later keerde hij terug bij zijn vrien den, die in een auto voor de bank op hem wachtten. In de tussentijd zou hij op de Blok- laan de tas met geld uit de han den van de vrouw hebben ge rukt. De verdachte ontkende de be schuldigingen. „Die vrouw was van mij geschrokken in het bankgebouw. Ik had namelijk een petje op. Criminelen heb ben vaak een petje op, vandaar dat de vrouw mij beschuldigde. Ze had mij immers al gezien." De 19-jarige stond verder te recht voor een fietsdiefetal met geweld. Op 12 oktober vorig jaar zou hij samen met een vriend in de Van Helsdingen- laan een man van zijn fiets heb ben geslagen. Ook dit feit ont kende de verdachte. „Ik was daar niet, het klopt niet. Die man wil ons zwartmaken. Hij hoort bij een andere groep jon geren in Voorschoten waar wij ruzie mee hebben." Het verzet tegen zijn aanhou ding was het laatste feit dat de rechter behandelde. Nadat hij een vriend tegen een busje had gegooid, wilde de Leidenaar als enige van een groep van acht jongens niet mee naar het poli tiebureau. De officier van justitie vond dat er voldoende wettig bewijs was tegen de jongen. Hij verdient volgens haar een stevige straf, ook al omdat hij al een flink strafblad heeft. „Het is genoeg geweest Het wordt zitten voor meneer", schamperde ze. De rechter doet op 29 april uit spraak. s/voorschoten - Twee voor- nedewerkers van justitie in g, een 45-jarige Voorschote- zijn 41 jarige kompaan, die ;gever voor ruim 900.000 eu- en opgelicht, zijn gisteren agse rechtbank veroordeeld en vier maanden onvoor- jce gevangenisstraf. Daar naast kregen beiden 240 uur onbe taalde arbeid en een half jaar voor waardelijke gevangenisstraf opgelegd. De twee mannen waren bij het paleis van justitie verantwoordelijk voor de aanschaf van computer hard- en soft ware. Tijdens een gezamenlijke skiva kantie in 1998 zouden ze het idee hebben opgevat een bedrijfje op te zetten dat computeronderdelen le verde. Dit bedrijfje, dat feitelijk alleen op papier bestond, had echter maar één klant: justitie in Den Haag. De mannen richtten drie papieren bedrijfjes op. De belangrijkste was Q- line, waarmee het duo spullen in kocht bij de groothandel en deze, met flinke winstmarges, doorsluisden naar justitie. Dezelfde truc haalden ze uit met het bedrijf Dimension Sys tems, een bedrijf dat op naam werd gezet van hun beider echtgenotes. Door met nepbedrijfjes tussen de groothandel en hun werkgever te gaan zitten, streken de verdachten tussen 1998 en 2001 flink wat geld op. Waarschijnlijk hielden de mannen netto ruim anderhalve ton in euro's over aan hun handeltje. Doordat de bedrijfjes op naam stonden van stro mannen als zwagers en echtgenotes, viel niet op dat de verdachten erach ter zaten. Tijdens een intern onder zoek bij justitie bleek na veel speur werk dat Q-line werd gerund vanuit het huis van de Voórschotenaar. Veel meer dan een faxapparaat be helsde het bedrijf niet. De hard- en software die de mannen bij de groot handel hadden aangeschaft, kwamen dan ook de verpakldng niet uit, maar werden direct afgeleverd bij justitie. Het openbaar ministerie had tien en twaalf maanden cel tegen de mannen geëist. doorschoten wil actie van B en W )ten - De Voorschoten- j| dat burgemeester en ers een einde maken ardrijden op de Valke- eZwaluwweg in het Valkeweg een voor- is geworden, nodigt tot hoge snelheden, niet alleen gevaarlijke en ongelulcken op, geluidsoverlast, om- Sint Catharina- wat herrie maakt als overheen gereden iril plaatsten buurtbe- 1 een nepflitspaal langs Die flitste, omdat het 1 5, overigens ook auto- in die zich keurig aan de maximumsnelheid hielden, maar de ondertoon was wel de gelijk serieus. D66 heeft de be zwaren opgepikt en legt die nu voor aan het Voorschotens col lege. „We beseffen dat een op lossing niet voor de hand ligt", zegt raadslid Blommers. Maar hij wil toch aandacht voor de problemen met de weg en de brug. Voor de brug denkt hij aan een nieuwe bovenlaag of het vaker vastdraaien van de moeren waarmee de houten planken vastzitten. D66 wil verder weten waar het wijzigen van de voorrangssitua ties nog meer tot hardrijden uitnodigt. Die zijn op veel plaatsen veranderd, omdat fietsverkeer van rechts tegen woordig voorrang heeft. :uwe kalender alweer in de maak vetering/noordwojk - Monique Velzeboer ïdation heeft vorig jaar 30 euro binnengehaald de verkoop van de ka- er 'Durven dromen in stichting, opgericht de Noordwijkse foto- Monique Velzeboer ormgeefster Erma Rot- uit Rijpwetering, dat bedrag verdub- door de Nationale Postcode Loterij inmiddels overgedragen aan het Lilia- ne Fonds. Velzeboer en Rotteveel spreken van een succesvol le start en zijn inmiddels druk bezig met het vervolg: een nieuwe kalender voor 2005. Die krijgt als thema mee: 'Rechten van het Kind'. Velzeboer heeft hier voor foto's gemaakt van kinderen in Bangladesh. Ze gaat nog naar in Nepal. Componist Eric Filemon (links) en tekstschrijver Wim Laman oefenen op het Leiderdorps Volkslied. Foto: Hielco Kuipers door Janneke Dijke leiderdorp - In de klaslokalen van de Leiderdorpse basisscholen wordt het al vast voorzichtig gerepeteerd. Tussen Zijl en Does, langs de stromen van de eeu wenoude Rijn Ligt het paradijs van mijn dromen Woonplaats van wie thuis wij zijn. Wat met die woonplaats be doeld wordt, laat zich gemakkelijk ra den. Parel van Holland, waarop ik bouw /Leiderdorp blijf ik altijd trouw! De aubade op Koninginnedag is in Lei derdorp nooit meer als voorheen, als het aan de stichting Hart voor Leiderdorp ligt. Vanaf dit jaar schalt die ochtend het Leiderdorps Volkslied over het Staten - daalderplein. Begeleid door drumfanfa re Tamarco zingt oud en jong mee, zo hopen de leden van de stichting die de doipsbewoners bewust wil maken van de eigen identiteit. Het gemeentebe stuur beloont de samenstellers van het lied met 500 euro, bestemd voor de ar rangeur en voor de productie van cd's. Frans Broeken, lid van de stichting Hart voor Leiderdorp, bedacht een jaar gele den dat een dorpslied een goed middel zou zijn om de bewoners meer te bin den. Het CDA-raadslid en aspirant-wet houder Wim Laman nam plaats op zijn dichtstoel. Eric Filemon, muziekkoning van de 3 October-Vereeniging en woon achtig in Leiderdorp, componeerde er een melodie bij. „Hoe gaat dat: je begint eens en je laat het weer eens liggen. In december kwam er iets uit dat ergens op leek", zegt auteur Laman. Het lied verhaalt de geschiedenis van Leiderdorp. De Romeinen, de vikingen, de Spanjaarden, de fabrieksarbeiders en de Leidenaars, stuk voor stuk komen ze voorbij. Sterfplaats van viking Hygelac Edward IVzat hier in de bak. „Voor de inhoud van het lied heb ik gegrepen naar het boek 'Het oudste Leiderdorp ligt onder je voeten' van Claudia Thun- nissen", zegt Laman, zelfvan geboorte Leidenaar. „Zingenderwijs komt de be volking zo een beetje op de hoogte van de Leiderdorpse geschiedenis." Wie be kend is met de dorpsgeschiedenis wordt er vanzelf trots op, zo hoopt de stichting Hart voor Leiderdorp. Laman durft nog niet te voorspellen of het lied een hit wordt. „Dat heb je nooit in de hand. De melodie is leuk, en de tekst slaat ook wel ergens op, geloof ik. We moeten het inpeperen. Bij elke gele genheid waar je het kunt aanheffen, moet je het inzetten." Leiderdorp, een kruispunt van wegen Bruisend van vi taliteit/Waar de burger graag wil spelen Wonen, werken voor altijd. Onderhandelingen over tunnel en vaart slepen zich voort leiden/oegstgeest - De onder handelingen tussen Leiden en Oegstgeest over de tunnel tus sen de Merenwijk en Poelgeest, de herinrichting van het Trek vaartplein en de overname van de Haarlemmertrekvaart verlo pen nog altijd stroef. Eerder hadden de gemeentebesturen 1 april als deadline vastgesteld, maar ze zijn er nog steeds niet uit. Commissaris van de konin gin Franssen is nu gevraagd om met beide partijen te praten. Het woord 'bemiddelen' wil Franssen niet in de mond ne men. „Ik ben benaderd om eens met deze en gene te pra ten. Dat wil ik doen, maar meer is het niet", zegt hij voorzichtig. Leiden en Oegstgeest hebben al in 1995 afspraken gemaakt over onder andere de bouw van de tunnel en de opknapbeurt voor het Trekvaartplein. De tunnel zou Oegstgeest voor zijn reke ning nemen, het Trekvaartplein was de verantwoordelijkheid van Leiden. Aan het Trekvaart plein is in de afgelopen negen jaar maar weinig veranderd en Oegstgeest weigert de tunnel onder het spoor te bouwen. Daarbij komt nog de Haarlem mertrekvaart. Deze waterweg is eigendom van Leiden, maar om praktische redenen wil die ge meente daarvan af. Leiden is namelijk ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de oe vers en bruggen. Het is voor Leiden niet handig om onder houdswerkzaamheden te moe ten verrichten in bijvoorbeeld Oegstgeest of Voorhout. Eerder droeg Haarlem om die reden delen van de Leidsevaart over aan Lisse en Hillegom. De relatie tussen Leiden en Oegstgeest is sinds de strubbe lingen over de bebouwing van Poelgeest moeizaam. Hoewel inmiddels in projecten als Rijn front en de 'Knoop Leiden- West' veel wordt overlegd en samengewerkt, blijven de spo ken uit het verleden opduiken. Hoe daar op een 'goede, min nelijke manier' uit te komen was donderdag onderwerp van gesprek tussen de Oegstgeestse raadsleden en commissaris Franssen. leiderdorp - De Leiderdorpers die tegen de verplaatsing van het woonwagenkamp zijn, krij gen nul op het rekest. Volgens de plaatselijke bezwarencom- missie heeft de gemeenteraad het besluit zorgvuldig geno men, en is niet nu al duidelijk dat het bouwplan planologisch onaanvaardbaar is. De gemeen teraad krijgt het advies de be zwaren ongegrond te verklaren. Volgens de bewoners van de Fluitekruidzoom, de Dotter bloemkreek en de Waterbies- kreek en volgens de vereniging Houdt Leiderdorp Groen wordt sport- en recreatiepark De Bloemerd aangetast als de woonwagens worden ver plaatst. De gemeenteraad heeft vorig jaar een voorbereidings- besluit genomen om de bewo ners van de woonwagens te la ten verhuizen naar het oude voetbalveld van RCL, pal langs de Dwarswatering. Nu is het park op een steenworp afstand gevestigd aan het einde van de Persant Snoepweg, maar het moet daar weg omdat de Pers ant Snoepweg wordt verlegd. Daardoor komt er meer ruimte vrij voor het toekomstige be drijventerrein Bospoort, onder deel van het W4-plan, dat geld moet opbrengen voor de ver diepte aanleg van rijksweg A4. De bewoners vinden dat door de verplaatsing van de woon wagens het groene fcarakter van De Bloemerd wordt aangetast, er minder mogelijkheden zijn om te wandelen in dat deel van het park, en dat met verplaat sing van de woonwagens de weg wordt vrijgemaakt voor woningbouw in De Bloemerd. De bezwarencommissie is het daarmee niet eens. Mocht de gemeente plannen maken voor woningbouw in het park, dan moet er een nieuwe procedure gevolgd worden. Overigens is de gemeente dit absoluut niet van plan. De gemeenteraad ver gadert maandagavond over het advies van de bezwarencom missie en neemt het naar alle waarschijnlijkheid over. om kinderen te laten zien dat melk uit een koe komt' y Nihof de - Ze stonden nog met hun camping op site van de Stichting (SVR), of de eer- hingen „Dat was een uststelling", zegt Linda „Want het is natuurlijk innend. Je begint een maar je moet maar ïn of er mensen ko nping De Freek op de ij van Linda en Koos in Hoogmade is sinds open. De de camping verwijst Frederikspolder waarin ligt. Deze wordt in De Freek ge- Vrijdag arriveerden de al. Ze kwamen te- de familie Van Tol om- lerencampings in de li bleken te zitten, en bij de boer is in trek. verblijven volgens ru- attingen van de SVR tot 500.000 toeristen op ampings. Dat aantal volgens deze stichting toe. el boeren is het zogehe- een goede Linda en Koos hopen ook dat de vijf- atsen tellende camping rrederikskade voor extra ten zorgt. Hun melkvee- is met dertig koeien te n er een goede boter- ee te verdienen. Koos i heeft er dan ook een uitenshuis bij. Uitbrei- n het bedrijf dat hij in in zijn vader overnam, liet in. „Daarvoor zijn ote investeringen nodig, de vraag is of je die eruit De koeien de deur uit til hij niet. „Daarvoor heb ik er teveel schik in. Het is toch waar je hart ligt." Ze beseffen dat een camping beginnen ook een risico in houdt. Agro-toerisme vergt flin ke investeringen die een lange terugverdientijd hebben. Zo moest de familie Van Tol aan sluitingen maken voor elektrici teit, een toilet/douche-unit neerzetten en het campingter rein - een voormalig weiland - draineren. „Dat laatste was hard nodig. Je hebt hier veen grond en die is toch wat dras sig." Wie houdt van kamperen in een landelijke omgeving, komt op camping De Freek wel aan zijn trekken, denken de Van Tollen. De gasten hebben een plek van tien bij tien meter tot hun beschikking, midden in de polder met uitzicht op de Vliet- molen. Omdat de familie Van Tol aan nestbescherming doet, wemelt het er van de weidevo gels als kieviten, grutto's, en scholeksters. De gasten moeten zich houden aan het reglement dat ze bij aankomst krijgen. Daarin staat onder meer dat ze uit de buurt moeten blijven van tractoren en andere werktuigen. „Natuurlijk letten we zelf ook goed op. Maar ouders blijven verant woordelijk voor hun kinderen." De familie Van Tol vindt het geen enkel probleem om gasten op het erf te hebben. „We zijn wel wat gewend, omdat we ook al jaren ligplaatsen hebben voor bootjes", aldus Linda van Tol. „En ik vind het alleen maar leuk om kinderen te laten zien dat de melk uit de koe komt en niet uit de fabriek." Koos en Linda van Tol (op de foto links van de wandelaars) drijven camping De Freek in Hoogmade. Foto: Eric Taal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 23