uur wordt mogelijk ECONOMIE Gouden bergen Irak voorlopig onbereikbaar Bedrijfswagens steeds vaker doelwit van criminelen yan Curatoren strijden tegen horecaeigenaar Kooistra De Geus: 'In de praktijk zal weinig veranderen' VEB: Fransen krijgen de helft van KLM voor niks Unilever: Met exclusiviteit prijzenoorlog beëindigen Drijvende woningen' in aanbouw ten bouwt e brouwerij AHeineken inves- tiljoen euro in de ;en nieuwe brouwe- i in Spanje. Er staat iek in het centrum j die in de verkoop catie is volgens een der moeilijk te berei- jorzaakt overlast. De riek komt aan de e stad. Heineken wil dj in 2008 volledig in men. Het bedrijf kan lier miljoen hectoli- loopt op art in mei Q - Kledingwinkelke- over een maand irt maken. Het be- ialf maart uitstel van e onderneming io mei een overeen- liten met de schuld- iveg wil Steps 60 i de 12 miljoen euro ;n betalen. Bewinds- lack is optimistisch kapitaalverschaf- e surseance de win- ïde houden. Er moet eorganiseerd wor- ionderd winkels. mogelijk elindustrie ruim 11.000 werk- I donderdag 15 APRIL 2004 zuivelfabrieken 2004 een eenmali- 500 euro. Aan de voorwaarde ver gemiddeld minder int van het perso- ziek thuiszit. Die vorig jaar ge- jebben vakbond /enbond en werkge- atie NZO (Neder - el Organisatie) gis- jdeeld. n wegens ingsfraude k - Bij een inval 3n Economische enst in bedrijven en Winterswijk en gisteren de ad- en vier luxe auto's De actie van een onder- onderzoek richt oekhouding van :drijf Hypotheek jaar- en beleg- United Green NV jf dat appartemen- t in de Bulgaarse ubfeele Inivé live Verzekeringen aar de winst voor bijna weten te ver- |t 74 miljoen euro. ïkomsten liepen op joen euro tot 1,5 I. Univé zegt dat de tijging vooral te in goede resultaten en de die in 2003 is verdwenen 200 banen. hulp: geen intracten FNV conflict met (KZN) van de recht - i Haag. De vakbond voor de rechter edrijf uit Gouda li zou dwingen :ten te tekenen. De ordeelde gisteren a niet onredelijk de medewerkers jidsovereenkomsten n. De kraamverzor- i eind januari zelf igezegd wegens een het bedrijf. net nieuw nputertje Finse mobieltjes- komt volgende een nieuwe mi- met telefoon introductie van het apparaat is de teleurstellen de N-Gage. De- slaat tot dus- omdat hij volgens ir (299 euro) en te om mee te spelen. P gaat maximaal jten zonder een en je kunt er niet nee bellen. t in op oon ING De Unie, één van in de r, zet in op loons- de komende bij breekt daarmee waarin Rede- structurele looneis winstcijfers Sprong van 65 pro- zichzelf aldus Unie- den haag/gpd - Nederlandse be drijven krijgen wettelijk het recht hun werknemers 12-urige werkdagen te laten draaien in een 6o-urige werkweek. Dat is het gevolg van de 'versobering' van de Arbeidstijdenwet waar mee de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd. Nederland daalt daarmee qua werknemers rechten af tot het Europese mini mumniveau op dat gebied. Ove rigens mag In een periode van 13 weken de gemiddelde werkweek niet langer zijn dan 48 uur. De regeringspartijen CDA, WD en D66 zijn het eens met het kabinet dat de huidige wet te 'bureaucratisch' is. Zij vinden het voldoende om een maxi mum arbeidstijd van 12 uur per dag en 60 uur per week in te stellen, in plaats van de huidige standaard werkdag van 9 urn en werkweek van 45 uur. Voor overwerk bestaan straks geen aparte regels meer. Permanent werken in nachtdiensten is niet langer verboden en het recht op pauze wordt geminimali seerd tot tenminste 15 minuten bij een werkdag van 6 uur. Volgens CDA-Kamerlid Rambo- cus zijn werknemers 'mondig genoeg' om zelf afspraken te maken met hun baas over hun werktijden. Is het niet in CAO- overleg of via de onderne mingsraad, dan wel op indivi dueel niveau. ,,De overheid hoeft niet te regelen dat een pauze uit minimaal 30 aaneen gesloten minuten moet be staan. Waarom mag een werk nemer niet vier dagen lang een kwartiertje korter pauzeren en dan aan het eind van de week een uur eerder naar huis?" Ook WD, D66 en de werkge versorganisaties denken er zo over. D66'er Bakker: „De wet is veel te gedetailleerd. Het be lemmert ondernemers en schrikt buitenlandse bedrijven af om hier te komen." De vakbeweging en de opposi tie in de Kamer denken daar anders over. Zij vinden dat het kabinet een belangrijke verwor venheid van de sociale rechts staat overboord zet. Zij zijn bang dat werknemers gedwon gen worden langer te werken en dat er meer ongelukken gebeu ren met oververmoeide werk nemers. Europarlementariërs van PvdA en Groenlinks boden vanochtend een petitie aan in de Tweede Kamer om op die gevaren te wijzen. Verantwoordelijk minister De Geus (sociale zaken) zegt niet te verwachten dat er 'in de prak tijk' veel zal veranderen. Nu is het in sommige gevallen ook al toegestaan om -in goed onder ling overleg- met overwerk in totaal 12 uur per dienst te draaien. Ook kunnen werkne mers niet gedwongen worden om zondags of 's nachts te wer ken. Daar moeten eerst afspraken over zijn gemaakt in een CAO of met de werknemer zelf. Ook wordt het niet toegestaan om iemand altijd 60 uur per week te laten draaien. groningen/anp - De Groningse horecaondernemer Sjoerd Kooistra is gisteren onder vuur komen te liggen. De Groninger curator Van der Molen spant een proces tegen hem aan van wege onbehoorlijk bestuur in enkele faillissementszaken. Kooistra bezit zo'n 80 cafés die hij vaak verhuurt tegen een per centage van de omzet. De ondernemer raakte in op spraak door faillissementen van diverse pachters. Omdat Kooistra de bars niet zelf uit baat, blijft hij veelal buiten schot van schuldeisers. Van der Molen meent dat Kooistra's be moeienis met de failliete bedrij ven veel verder gaat dan het verpachten ervan. De curator heeft ook twee Gro ningse pachters van Kooistra gedagvaard. Dat waren volgens hem marionetten, die medever antwoordelijk zijn voor de fail lissementen. De rechtszaak dient 28 april. In Amsterdam draaide curator Reisenstadt van de failliete Am sterdamse Oesterbar gisteren het café De Heineken Hoek tij delijk op slot. Onduidelijk is of de curator beslag heeft gelegd op De Heineken Hoek en bar Three Sisters. De zaken zijn ei: gendom van Kooistra. Kooistra ontkent de beslagname van de bars. Volgens hem ging het om een dreiging die inmiddels door de curator is ingetrokken. Het Amsterdamse café De Heineken Hoek op het Leidseplein is gesloten op last van de curator. Er werk ten 62 mensen in de populaire horecagelegenheid van Sjoerd Kooistra. Foto: ANP/Evert elzinga „De pachter van de Oesterbar en De Heineken Hoek zijn de zelfde BV. Omdat de Oesterbar dicht is, viel daar niets meer te halen." Volgens Kooistra heeft Reisenstadt hem daarom ge dwongen om de rechten van de naam De Heineken Hoek terug te kopen. „Ik heb 135.000 euro betaald." Hij zegt dat Reisen stadt daarmee ook het dreigend beslag op de Three Sisters heeft ingetrokken. Naar aanleiding van geruchten over een opzettelijk faillisse ment van de Oesterbar stelde burgemeester Cohen van Am sterdam in februari een onder zoek in. Het personeel van de bar stelde dat Kooistra het be drijf expres failliet liet gaan. De exploitanten zeiden dat de bar door de slechte economie in de schulden raakte. amsterdam/anp - Het bod van de Franse luchtvaartmaat schappij Air France bedraagt volgens de Vereniging van Ef fectenbezitters net iets meer dan de helft van het eigen ver mogen van KLM. „Het bod ligt rond 17,80 euro per aandeel. Het eigen vermogen van KLM is per aandeel echter 34,14 euro. Zo krijgen de Fransen de helft van KLM gratis in handen." Daar komt bij dat de merknaam KLM, waarin honderden mil joenen zijn geïnvesteerd, en de landingsrechten veel geld waard zijn, aldus de VEB. Een overnameprijs die boven het ei gen vermogen van KLM ligt (1,5 miljard euro), ligt volgens de vereniging dan ook voor de hand. Air France betaalt nu cir ca 785 miljoen euro voor de Nederlandse maatschappij. Ook heeft Air France onvol doende rekening gehouden met de verwachte winstontwikke ling van KLM, aldus de VEB. Analisten verwachten dat de KLM in 2004 een winst zal boe ken van 100 tot 110 miljoen eu ro. Het jaar daarop zal 150 tot 170 miljoen euro zijn. Het bod bedraagt slechts zeven keer de verwachte winst over 2004 en vijf keer het verwachte nettoresultaat over 2005. Dat is volgens de VEB een zeer lage waardering. Voor andere lucht vaartmaatschappijen wordt 17 keer de winst over 2004 betaald en 11 keer over 2005. De twee luchtvaartmaatschap pijen maakten in september be kend dat Air France elf aande len en tien warrants biedt in ruil voor tien KLM-aandelen. De warrant geeft het recht om op termijn aandelen in de nieu we combinatie te kopen. KLM wil niet ingaan op de opmer kingen van de VEB. Maandag komen de aandeelhouders bij een en dan zal de onderneming een toelichting geven op het bod. maasbommel - In het gebied tussen Maas en Waal worden op dit ogenblik de funderingen gelegd voor een aantal 'drijvende woningen'. Als de waterstand zakt of stijgt kunnen de amfibische huizen meeschuiven met het waterpeil langs metalen buizen. De woningen staan overigens op de vaste grond aan de oever van het water. Potentiële kopers wor den vooral gelokt door het idee dat de woningen droog blijven als het water zou stijgen als gevolg van een voorspelde verandering van het klimaat. Foto: AP/Peter de Jong den haag/gpd - Ladingen van vrachtauto's en aan hangwagens zijn bijzonder in trek bij criminelen. In de eerste drie maanden van dit jaar werden 349 bedrijfs voertuigen gestolen, 25 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit gegevens van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC). De cijfers verbazen de transportsector niet. „Met name opleggers en aanhangwagens worden veel gestolen", zegt woordvoerder Minderman van Transport en Lo gistiek Nederland. Vooral ladingen met computerapparatuur, cd-spelers, sigaretten en merkkleding. „Maar onlangs is ook een vrachtwagen vol vlees gestolen. Zelfs hiervoor is ken nelijk afzet." Wesselink van de stichting AVC: „De honger naar la dingen is groot. Het gaat ook om flinke bedragen. Dankzij een beller naar de tiplijn hebben we laatst drie gestolen opleggers terug kunnen vinden. Dat ging toch om 330.000 euro." Er zijn inmiddels enkele projecten in gang gezet die de diefstal moeten terugdringen. Zo werkt de transportsector samen met de overheid en bedrijfsleven in het Nationaal Platform Criminaliteits beheersing. Doel is om in kaart te brengen waar welke ladingen worden gestolen. Die informatie moet op één punt worden ondergebracht, namelijk het Landelijk Infor matiecentrum Voertuigcriminaliteit in Veendam. „Dan kunnen we beter inschatten wat er loos is en wat we daar tegen kunnen doen", aldus Wesselink. De verladers, de opdrachtgevers voor transport, sluiten niet uit dat er 'ergens een informatielek' zit, omdat de vrachtwagens die opengebroken of geroofd worden vaak kostbare ladingen bevatten. Hun koepel EVO heeft daarom vorige week een meldkamer geopend waar bedrijven alle relevante informatie kunnen door geven. Het aantal gestolen personenauto's is in het eerste kwartaal met 12,6 procent gedaald naar 4484. Ook zijn er minder caravans en motoren ontvreemd. De stich ting AVC merkt op dat daar een daling (14 procent) te genover staat van het aantal auto's dat wordt terugge vonden. rotterdam/gpd - Unilever gaat proberen de prijzenoorlog te stoppen met de ontwikkeling van exclusieve artikelen voor supermarktketens. Samen met Albert Heijn, Super de Boer en Plus wil de fabrikant van Knorr, Bertolli, Unox en Dove dat de klant weer kiest voor A-merken, en zich niet alleen door de prijs laat leiden. Dat bleek gisteren uit een presentatie van com mercieel directeur Erik Bras van Unilever Bestfoods op een con gres in Rotterdam. Hoewel Unilever het zelf ont kent, dragen ook A-merkfabri kanten bij aan de kosten van de prijzenoorlog. Onder druk van de supermarkten geven ze ste vige kortingen. Dit scheelt in komsten, waardoor de fabri kanten steeds minder geld over hebben voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Omdat juist vernieuwing noodzakelijk is voor A-merken, dreigen de fabrikanten in een vicieuze cir kel terecht te komen. Bras erkent dat het gestunt met A-merken niet goed is voor het imago van die merken. „We moeten weer terug naar exclu siviteit en dat kunnen we sa men met de supermarkten be reiken", zegt de merkenbaas. „We doen het nu al met bij voorbeeld Blue Band-brood; dat is alleen bij Albert Heijn te koop. Of de maaltijdproducten van Cook It, alleen bij Plus ver krijgbaar. Zo hebben wij een bijzonder product in de markt liggen, waar niet mee gestunt hoeft te worden en kunnen de supermarkten zich onderling ook beter onderscheiden." Deze nieuwe koers kost Unile ver wel veel omzet, terwijl het concern daar juist altijd op ge richt is. Jacques de Korte, com mercieel directeur vari de Sper wer Groep (Plus en Spar): „Ex clusieve samenwerking met fa brikanten zorgt ervoor dat wij weer wat extra's te bieden heb ben. Volgens De Korte begint de prijzenoorlog een kleine ramp te worden. „De branche loopt op jaarbasis 500 miljoen euro aan marge mis. Zo maken we elkaar kapot." den haag/gpd - „Er zijn grote kansen in Irak voor Nederlandse bedrijven. Ook nu. Maar het is erg moeizaam", zegt Siebren van der Zwaag, directeur van Friesian Agro Consultancy. Hij maakte onlangs een onderzoeksreis in Irak. Wat hem opviel was dat de activiteiten van de CPA, de Ame rikaans/Britse organisatie die de wederopbouw financiert, erg on toegankelijk zijn. „Er zouden mil jarden beschikbaar moeten zijn. Maar het is allemaal zo ingewik keld en ondoorzichtig." Zijn bedrijf adviseert en expor teert in de landbouw- en de veeteeltsector en ontwikkelt projecten. Van der Zwaag: „Ik kon er niet achter komen hoe de CPA projecten zou willen opstarten. Evenmin of bedrij ven zich op enigerlei wijze zou den kunnen aanmelden." Van der Zwaag reisde met en kele metgezellen in een terrein wagen. „Wij zijn via Fallujah naar Bagdad gegaan, maar ik begrijp dat dat nu niet meer mogelijk is." Was het niet le vensgevaarlijk? Ach, je moet voorzichtig zijn. Ik was daar als directeur van het bedrijf, maar ik zou geen werknemers willen sturen." Hij zal verslag doen op een symposium dat het Nederlands Centrum voor Handelsbevorde ring 3 mei in Den Haag organi seert over zaken doen met Irak. Op dit moment is er slechts heel beperkte handel tussen Nederland en Irak. „Onze bran che is er nauwelijks actief', zegt een woordvoerder van de me taalorganisatie FME-CWM. De ze organisatie ziet ook geen brood in het symposium. „Irak stevent op de afgrond af. Dat wachten we eerst maar eens af." Eenzelfde houding neemt inge nieurs-adviesbureau Arcadis in. „Zo lang de kogels er in het rond vliegen, zien wij geen kan sen daar", zegt Dirk Smits, re gio-manager Midden-Oosten. „Je kunt wel wat proberen van uit buurlanden, maai- wil je echt zaken doen, dan moet je in Irak zelf terecht kunnen." Arcadis was tot de tweede helft van de jaren tachtig bijna dertig jaar actief in Irak. „Wij hebben daar zo ongeveer alle grote irri gatie-projecten aangelegd", zegt Smits. Hij is tevens be stuurslid van het Nederland- Iraaks Centrum voor Handels bevordering. Maar valt er nog wel wat te bevorderen? Smits: „Je moet onderscheid maken tussen bedrijven die goederen willen verkopen of bedrijven die aan de infrastructuur willen werken. Koelkasten of auto's voor Irak kun je ook vanuit Jor danië verkopen. Maar voor een waterproject of een bedrijf, moet je ter plekke zijn." En dat kan zeker na de ontwikkelingen van de laatste weken niet, meent hij. Smits maakte vorig jaar deel uit van de handelsmissie die een aantal landen rondom Irak heeft bezocht. Irak zelf werd toen ook al te gevaarlijk geacht. „Die missie was nuttig voor de contacten en heeft ook wel wat opgeleverd", zegt Smits. Eén zakenman verkocht per onge luk 's avonds in de hotelbar een container roestvrij stalen on derdelen voor een oliefabriek. „Maar Nederlandse bedrijven moeten toch echt in Irak zelf zaken kunnen doen." Zelfs dan, zegt hij, moet worden samen gewerkt met Iraakse partners. Toch is Smits niet somber.Als ingenieur ben ik gewend op de lange termijn tè denken. Er is daar straks toch heel veel geld en er is een schreeuwende eco nomische behoefte." Werknemers uit VS onder vuur Tienduizenden Amerikanen werken voor particuliere bedrijven of hulporganisaties in Irak. De recente reeks ontvoeringen en aanslagen tonen aan dat hun werk steeds gevaarlijker wordt. Al leen al van de firma Halliburton zijn zeker dertig werk^mers of onderaannemers gedood in Irak sinds de Amerikaans wtrijd- krachten het land een jaar geleden veroverden, zo meldde The Neiu York Times gisteren. Het Texaanse bedrijf wordt op grote schaal door de Amerikaanse strijdkrachten ingeschakeld. Het laat zich niet afschrikken. Het heeft laten weten dat ook deze week honderden nieuwe medewerkers naar Koeweit en Irak vertrekken. Veel werknemers gokken dat ze niet tot de slachtof fers zullen behoren. Ze hopen naar huis terug te keren met een riant salaris. Een ingenieur kan 350.000 dollar per jaar verdie nen en veel andere banen in Irak zijn gauw goed voor 100.000 dollar. In tegenstelling tot tal van gastarbeiders uit bijvoorbeeld China, verdienen de Amerikanen in Irak veel geld en zijn ze ver zekerd. Hun werkgevers moeten wel steeds hogere premies be talen. In de afgelopen dagen van aanslagen en ontvoeringen zijn die met 30 procent gestegen. De meeste bedrijven hangen hun verliezen niet aan de grote klok. Een firma uit San Diego die voor de Amerikaanse bezetingsmacht vertaalt, heeft zeker dertien medewerkers verloren door het geweld in Irak. Een ron selaar- van Halliburton zei dat hij als vrachtwagenchauffeur in Irak belastingvrij 1000 dollar per dag kan verdienen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 21