LEIDE Nieuwe vleugel telt drie laboratoria ïmeente kende advies over Oostvlietpolder niet Van warm pleidooi tot harde kritiek Politiek keert zich tegen bezuiniging op conciërges Nieuw abonnement voor zwembad De Zijl Provincie kan weinig doen tegen lawaai Schiphol Hogeschool en ROC denken veel analisten op te leiden Taxichauffeur verzint roof nissariaat zelf zoeken eken West Verdeeldheid blijft over nieuwbouw Woutertje Pieterse leiden - De voorgenomen be zuiniging op de conciërges voor basisscholen gaat waarschijn lijk niet door. De fracties in de Leidse gemeenteraad zijn bang dat deze maatregel ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Wethouder Ruud Hessing (D66) wil de scholen voortaan een fi nanciële bijdrage vragen en zo jaarlijks 66.000 euro bezuini gen. De fracties keerden zich gisteravond tijdens een com missievergadering echter una niem tegen dit bezuinigings voorstel. „De conciërges zijn onmisbaar voor het goed func tioneren van de scholen. Ze ga randeren de veiligheid van de leerlingen en zorgen ervoor dat de leerkrachten tijd hebben voor hun kerntaak: lesgeven", verwoordde PvdA-raadslid Daan Iken de gevoelens van de raad. WD'er Paul Laudy. „Ik heb de taakomschrijving van de conciërges gezien en was diep onder de indruk. Die is breder dan die van de raadsleden of de wethouder." Hessing wil de scholen voort aan ieder jaar een bijdrage van 2000 euro voor de conciërges vragen. In totaal moet dat de gemeente een besparing van 66.000 euro opleveren. Hessing: „De scholen moeten dan zelf maar uitmaken of ze dit zo be langrijk vinden dat ze er geld voor willen vrijmaken. Dat is dan hun eigen verantwoorde lijkheid." Volgens SP-raadslid Birgitta Dolfing is de kans groot dat de scholen hierdoor de ouderlijke bijdrage moeten verhogen. „En het kan toch niet de bedoeling zijn om deze bezuiniging op de ouders af te wentelen", vroeg zij de wethouder. Goed overleg met de scholen moet dit vol gens Hessing voorkomen. Maar als het aan de gemeente raad ligt, komt het zo ver niet. De PvdA en WD kondigden een amendement aan om de bezuinigingsmaatregel te blok keren. De overige fracties zei den toe dit te ondersteunen. leiden - De Zijl gaat een nieuw type zwemabonnementen verkopen. Dat hebben burge meester en wethouders beslo ten. De nieuwe abonnemen ten maken het makkelijker om behalve het buitenbad ook het recreatiebad te gebruiken. De gemeente breidt het aantal abonnementen uit op verzoek van de zwemmers. Vanaf dit seizoen kunnen 65- plussers behalve een jaarkaart voor het buitenbad ook een abonnement voor het com plete zwemcomplex (buiten en binnenbaden) kopen. Dat abonnement gaat 198 euro kosten. Met deze kaart kun nen zwemmers overigens ook terecht in het Vijf Meibad en in De Vliet. Nieuw zijn ook de seizoens abonnementen voor De Zijl; een gezinsabonnement kost in de voorverkoop 134,55 euro en tijdens het seizoen 146,95. Verder hoeven zwemmers met meerbadenkaarten voor het buitenbad niet langer een apart kaartje te kopen voor het recreatiebad. Daar kunnen ze voortaan in tegen bijbeta ling van 80 eurocent. den haag - De nieuwe start baan van Schiphol (de Polder- baan) geeft veel meer lawaai- problemen in Zuid-Holland. Dat erkent het provinciebe stuur, Gedeputeerde Staten, in antwoord op vragen van het Oegstgeestse PvdA-Statenlid J. Keman. Die wil weten wat de provincie gaat doen aan het sterk toegenomen aantal klach ten uit de Leidse regio. GS antwoorden dat niet 'stu rend' is op te treden zolang het Schiphol-lawaai binnen de rijksnormen blijft De provinci eleiding onderzoekt wel de mo gelijkheden om zelf metingen te gaan doen naar het lawaai in de randgebieden van Schiphol. Ook willen GS bij een in 2005 te houden evaluatie over het Luchthavenverkeerbesluit de toegenomen problemen in Zuid-Holland aankaarten en dan aandringen op hogere aan vliegroutes, aanvliegen over zee en op zo smal mogelijke aan vlieg- en vertrekroutes die zo min mogelijk boven woonge bieden liggen. Volgens GS wordt de sterk toe genomen hinder in Zuid-Hol land veroorzaakt doordat nu 70 procent van al het vliegverkeer gebruikmaakt van de Kaagbaan (37 procent) dan wel de Polder- baan (33 procent). De drukte op deze banen houdt volgens GS verband met de keuze om bewoners ten noorden van Schiphol meer te ontlasten. Gedeputeerde Stdfcn hebben inmiddels ook een brief ge stuurd naar de defensiecom missie van de Tweede Kamer over de plannen van WD, CDA en LPF om het militaire vlieg veld Valkenburg te laten voort bestaan door er burgerlucht vaart toe te staan. De provincie leiding, die sluiting wil van Val kenburg om er een woonwijk te kunnen bouwen, vindt dat idee 'een verkeerde keuze'. Dat geeft nog meer lawaai - klachten, aldus GS. „De leef kwaliteit in de directe omge ving, maar ook in aangrenzen de zones zoals stiltegebied Meijendel, zal dan aanzienlijk verslechteren." woensdag 14 april 2004 (hens duo terug op endaad hakketak bomen hoolptein topsport schot i6 is fel gekant tegen om op het top- Id te bezuinigen. Het B en W wil hier jaar euro op besparen (indacht in de eerste stoten op de stimulering ©ateursporten. Vol- 5-raadslid Jaap Brüse- foet één echter niet ipt ander. „Als de spor- Itbreken, gaat dat ook an de andere sport- D66-fractie stelt in ement voor om het isportbeleid buiten iuden. ;innelaan loten vervolg van voorpagina leiden - De nieuwe vleugel van de Hogeschool Leiden telt drie laboratoria, die gezamenlijk worden gebruikt door het Mid delbaar Laboratorium Onderwijs van het ROC Leiden en het Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) van de Hogeschool. Beide scho len, die samen een instituut vor men, verwachten dat de oplei dingen zullen groeien, vooral door de zuigkracht van de bio- techbedrijven in De Leeuwen hoek. Die hebben een grote be hoefte aan analisten. Met champagne en bonbons vierde de Hogeschool gister middag de voltooiing van de nieuwe vleugel. De opdracht aan architect Erik van Wel was misschien niet eenvoudig, maar wel helder: er moest 8000 vier kante meter vloeroppervlak ko men, het oude en het nieuwe gebouw moesten onmerkbaar in elkaar overlopen en er moest een aula in, die geschikt zou zijn voor congressen en sympo sia. Bestuursvoorzitter Ton Ou- werkerk toonde zich een tevre den man. „Van Wel is in die op dracht uitstekend geslaagd." De Hogeschool Leiden biedt beroepsopleidingen. Zij doet er daarom alles aan om contacten te leggen en te versterken met bedrijven en instellingen waar aan zij personeel levert. Als on derdeel van de feestelijke inge bruikname ondertekende Ou- werkerk een convenant met voorzitter Loek Hermans van MKB Nederland en zijn Leidse collega René van Leeuwen. Het MKB gaat de Leidse HBO-stu- denten stages en banen aanbie den, al werd er in de wandel gangen wel gemopperd over de vaagheid van de overeenkomst. Afspraken over studentenaan tallen zijn niet gemaakt. Zorgen hoeft de Hogeschool zich echter niet te maken, zei Hermans in een korte speech. HBO'ers zijn populair in het MKB. Zij hebben de naam praktisch, resultaatgericht en 'no nonsense' te zijn. Boven dien nemen zij van hun scho len frisse, innovatieve ideeën mee over producten, diensten en processen. Ondernemers willen volgens Hermans vaak wel vernieuwen, maar hebben het te druk om die zelf ter hand te nemen. „Zij zijn met hun klanten bezig, hebben geen tijd voor symposia. Het zijn de HBO'ers die innovatie leveren." De nieuwe vleugel van de Hogeschool Leiden, met drie laboratoria waarvan ook het ROC Leiden gebruik maakt. Foto: Mark Lamers De groei van de Hogeschool Leiden voorspelt dan ook goeds voor de economische dynamiek in de Leidse regio. Hermans verwacht dat de afgestudeerden het 'hoge kennisniveau' in de regio zullen omzetten in 'con crete kennisbenutting'. De aan stelling van 'lectoren', HBO- hoogleraren aan de Hogeschool Leiden, wijst daar volgens hem al op. Zij maken kennis toepas baar om 'dagelijkse problemen heel direct mee op te lossen'. Daarmee kan de regionale eco nomie een voorsprong behalen op andere regio's in Nederland, Europa en zelfs daarbuiten. leiden - Een Amsterdamse taxi chauffeur blijkt het verhaal over een beroving in Leiden te heb ben verzonnen. Dat deed hij omdat hij anders het niet ver diende geld van een taxirit niet kon verantwoorden, zo vertelde hij gisteren op het politiebu reau. Daar hadden twee Rijnsburgse mannen van 19 en 22 jaar ver teld dat ze op 8 februari uit een taxi in Leiden waren gestapt en meteen waren weggerend om dat ze niet genoeg geld bij zich hadden om de rit vanuit Am sterdam te betalen. De chauf feur meldde vervolgens dat bij station Leiden Centraal zijn portemonnee met inhoud uit zijn handen was gerukt en dat de twee daders waren gevlucht richting LUMC. Hun vlucht werd vastgelegd door bewa kingscamera's en de beelden werden uitgezonden op TV West en via internet. Naar aan leiding daarvan meldden de twee Rijnsburgers zich gisteren bij de politie. Zij hebben de rit alsnog betaald. De politie heeft tegen het duo en tegen de taxi chauffeur proces-verbaal opge maakt. tart Minkhorst De gemeente Leiden op de hoogte van het it er mogelijk geen be nogen komen in de polder. Dat is de reac- ïurgemeester en wet- op berichten, dat het le Stichting Advisering rechtspraak twijfelach- er mag worden ge it het gebied tussen i Zoeterwoude. deiding van de ophef blitieke partijen daar- stond hebben de be- vethouders Hillebrand ke ordening) en Geert- economische zaken) ambtenaren opdracht gegeven zaken 'op een rij te zetten'. Het resultaat daarvan is gisteren naar de raad gestuurd. De gemeente zegt het advies aan de Raad van State niet te kennen. In dat advies noemt de stichting de bebouwingscon tour rond Leiden in het streek plan Zuid-Holland West 'twij felachtig'. Binnen deze rode contour ligt de Oostvlietpolder. De Raad van State moet een uitspraak doen over het be zwaar van de Vereniging Vrien den Oostvlietpolder (WO) te gen deze grens. Leiden loopt daarmee opnieuw het risico dat de aanleg van het bij de regio en het bedrijfsleven zeer gewil de en volgens onderzoeken broodnodige bedrijfsterrein Oostvliet vertraging oploopt, of dat het bestemmingsplan voor de polder wordt vernietigd. Als dat gebeurt, is dat voor de SP en de Christenunie 'onac ceptabel'. Zij eisen dan moge lijk het ontslag van een of meer wethouders. Een nieuwe 'af gang' kan de gemeente zich niet permitteren. De SP waar schuwde eerder al dat het plan 'een hachelijk juridisch avon tuur' is. Voor de aanleg van industrie park Oostvliet is gestreefd naar 'maximale juridische onder bouwing' van het plan, schrijft het college aan de gemeente raad. Het college meldt verder dat de gemeente in het geschil tussen de WO en de provincie niet als belanghebbende is aangemerkt. „Daarom hebben we ook geen stukken, waaronder het advies van de StAB, ontvangen." De schrijver van de brief aan de raad, Arjan de Kok, is project leider van de plannen in de Oostvlietpolder. Hij is op 21 ok tober vorig jaar gehoord door de Stichting Advisering Be stuursrechtspraak, die haar ad vies op 15 december aan de Raad van State uitbracht. Een woordvoerder van de Raad van State erkent dat het logisch zou zijn dat de gemeente Lei den - net als de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder - is geïnformeerd, maar verklaart dat het advies van de stichting niet naar de gemeente is ge stuurd. „B en W van Leiden zijn formeel geen partij", geeft de voorlichter als reden. Ook als gehoorde partij is Leiden niet door de Raad van State inge licht. Of dat wel door de stich ting zelf is gebeurd, is niet be kend. De stichting mag geen commentaar geven. B en W verklaren verder dat als de gemeenteraad het advies had gekend, het geen invloed zou hebben gehad op de beslis sing over het bestemmingsplan. De fractie van Groenlinks heeft in deze krant verklaard dat ze op zijn minst voor uitstel had gepleit als ze had geweten van het advies. Als de Raad van Sta te de contour schrapt, is dat buiten de schuld van de ge meente, melden B en W: „De raad kan niet verweten worden een verkeerd besluit genomen te hebben." Volgens de gemeente is het nieuwe bestemmingsplan beter onderbouwd. Met het ministe rie van vrom en de provincie 'duidelijke afspraken gemaakt om Leiden zekerheid te bie den'. Die zekerheid biedt de Nota Ruimte van het rijk. De nota moet echter nog wel vast gesteld worden. c - Accountantsbu- t Young hoeft zijn iver de jaarrekenin- e regionale omroep niet af te géven aan nissariaat voor de e kortgedingrechter aag bepaalde giste- het commissariaat e omroep zelf moet >m aan de gegevens en 2002 te komen, awaakhond wil de ossiers van Ernst )ben voor nader on- aar de slechte finan ce van het Zuid-Hol- ïroepbedrijf. Behal- provincie krijgt RTV rijksbijdragen via missariaat voor de e controleurs willen eer uitzoeken of het ibruikt voor datgene het wettelijk is be- melijk de productie o- en televisiepro- s. niet te doen zijn om pkeningen helemaal door te nemen, stelt nissariaat. Dat kost te 5n geld en bovendien leer na te gaan of de bntrole bij RTV West jweest. de rechter in Den !ft Ernst Young niet ;erken aan het onder- I de toezichthouder, oor behoort immers Ie instanties waarop |unissariaat toezicht bung stelde eerder al sroepsregels niet toe- it het kantoor deze Lafgeeft. De controle iccountant gaat bo- alleen over de vraag Vest de jaarrekening opgesteld. Het kan- I niet bekeken of de omroep het geld wel riste zaken heeft uit- Belofte maakt schuld, menen tegenstanders van de uitbreiding van Woutertje Pieterse op een grasveld aan de rand van de Leidse Hout. Zij namen gisteravond spandoeken mee naar de commissievergadering over het omstreden onderwerp. Foto: Mark Lamers door Rody van der Pols leiden - Nog één keer mochten ze alle maal hun zegje doen: de voor- en tegen standers van uitbreiding van Woutertje Pieterse in de Leidse Hout. Gisteravond was de laatste kans om de gemeente raad te adviseren over de heikele kwes tie. En van dié gelegenheid maakten maar liefst elf insprekers gebruik. De ene helft om een warm pleidooi te houden voor het voorstel van wethouder Hes sing om de nieuwbouw van de basis school aan de Houtlaan neer te zetten. De andere helft om er kritische kantte keningen bij te plaatsen. Spandoeken met de teksten 'Geen uit breiding in de Leidse Hout' en 'Belofte maakt schuld!!!' moesten het pleidooi van de tegenstanders kracht bijzetten. Zij voelen zich bedrogen door de ge meente. Die deed in 1990 de toezegging dat ver dere uitbreiding van de school in de Leidse Hout uitgesloten was. Op deze 'belofte' is onderwijswethouder Ruud Hessing onlangs teruggekomen. Volgens hem is uitbreiding op het grasveld aan de rand van het bospark de enige reële mogelijkheid, aangezien het voorstel van zijn voorganger Pechtold voor nieuwbouw bij Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg de plannen voor dat ge bied in de weg staat. Dit tot groot ongenoegen van een aantal omwonenden, van wie enkelen zich gis teravond uitspraken. Zoals Christiaan Schrader, die de wethouder beschuldig de van 'onbehoorlijk bestuur' door te handelen tegen een eerder door de ge meenteraad genomen besluit. Volgens Hessing laat het besluit uit 1990 echter wel degelijk de ruimte voor uitbreiding in de Leidse Hout. „Daar zal de rechter dan maar over moeten beslissen", stelde Schrader dreigend. Omwonende Marina van der Horst waarschuwde dat bebouwing van de Leidse Hout betekent dat geen enkel stukje groen in Leiden 'nog veilig is'. En volgens buurtbewoner Arno Nater wor den de verkeersproblemen die de wijk nu al heeft alleen nog maar erger door de nieuwbouw. Deze bewering werd tegengesproken door Pieter van Dam, die het woord voerde namens de medezeggenschaps raad van de openbare basisschool. Aan gezien de nieuwbouw in de plaats komt van de noodlokalen aan de Houtlaan, komen er niet meer leerlingen bij en dus ook niet meer verkeersbewegingen, stel de Van Dam, die vond dat het belang van de leerlingen in de discussie onder gesneeuwd was geraakt. Om te onder strepen dat er ook veel voorstanders van de nieuwbouw in de Leidse Hout zijn, overhandigde hij de wethouder vijfhon derd handtekeningen. Taeke Kuipers, vader van twee zoons op de Woutertje Pieterse, benadrukte dat haast geboden is bij een besluit over de uitbreiding. „Er wordt nu al vier jaar over gepraat. Nu moeten er knopen doorgehakt worden." Voorlopig zullen de betrokkenen in elk geval tot dinsdag 25 mei geduld moeten hebben. Die dag brengt de gemeente raad advies uit aan de wethouder over de kwestie. je Koninginnelaan is rgen tot en met vrij- ril afgesloten voor het de verkeer. Dat heeft met het vernieuwen lering in de parallel- e Lammenschans- 's en bussen worden De bushaltes aan de lelaan en de Vrij- vervallen. Een tijdelij- er aan de Tomaten- de Vrijheidslaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 1