Kampers dreigen met meer acties ■hs, Organisatie betaalt deel politie bij grootschalige evenementen Leiden krijgt in juli Rembrandt Festival Hogeschool Leiden groeit door 20% korting op elke fles whisky GALLGALL Hoogtepunt Levende Nachtwacht Leidsch Dagblad Enorme chaos op A2 bij Maastricht Verkeer ondervindt grote hinder denk dat krant nog leler wordt' Prognose voor 2006: 5000 studenten OUT hAAGhuishOF www.haaghuishof.nl Pagina Ri: Drie laboratoria in in, Herenstraat39,T5121141. Pi. t/m za. nieuwe vleugel (advertentie) Genieten Genieten (advertentie) recte aanleiding te zien voor de blokkade van de A2. De kritiek dat de gemeente de bewoners te veel op de huid zit, vindt hij onterecht. „Wat wij doen is ge woon de reguliere handhaving. We komen niet met verrassin gen of nieuwe regels." Vinkenslag moet de komende jaren inkrimpen van 120 naar tachtig wagens. Maastricht wil het kamp omvormen tot een bedrijventerrein Alleen bewo ners die een levensvatbaar be drijf hebben, kunnen blijven. den haao/anp - Organisatoren van grootschalige commerciële evenementen kunnen een rekening van de politie tegemoet zien, als er buitensporig gebruik van politiemensen is gemaakt. Het gaat onder meer om wedstrijden in het betaald voet bal. Minister Remkes van binnenlandse zaken wil maximaal de helft van de kosten van de noodza kelijke politie-inzet terugvorderen van de organi satie. Dat staat in een notitie die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De hoofdlijn stond al in het regeerakkoord. Hij komt na de zo mer met een wetsvoorstel. Er komt een landelijke lijst van dit soort evene menten waar zoveel politie wordt ingezet dat de balans tussen baten en lasten zoek is. Remkes wil afspraken maken met de organisatie van het eve nement over een kleinere politie-inzet. Volgens een woordvoerder van Remkes is nog niet pre cies bekend welke evenementen in aanmerking komen voor de doorberekening. Het kabinet vindt het niet nodig brandweerkos- ten door te berekenen maar bekijkt nog of dat wel mogelijk is voor de geneeskundige hulpverle ning. Een woordvoerder van de korpsbeheerders liet weten dat de politie geen voorstander is van betaalde politie-inzet. „We zijn zelf al bezig om de inzet van de politie bij grote evenementen te rug te brengen door bijvoorbeeld de inzet van vrijwillligers door de organisatie. We willen graag zelf bepalen waar we als politie heen gaan. Als er bij een evenement te veel politie nodig is, moet het evenement maar niet doorgaan", aldus de woordvoerder. Pinkpopbaas Jan Smeets zegt dat de plannen geen gevolgen hebben voor zijn festival, omdat Pinkpop zelf zowel beveiliging als geneeskundige hulp organiseert. Verder betaalt Pinkpop jaarlijks ongeveer 90.000 euro aan de gemeente Land graaf voor overlast buiten het terrein. Overigens vindt Smeets de nieuwe voorstellen onzinnig. „We betalen 35 procent vennoot schapsbelasting uit de opbrengst van Pinkpop. Dat geld is er toch ook voor politie-inzet." Smeets vreest dat de plannen de doodsteek zijn voor de helft van de grote evenementen in Ne derland, die dan onbetaalbaar worden. Van donderdag 15 tot en met zaterdag 17 april woensdag 14 APRIL 2004 door Theo de With leiden - Zoals Deventer zijn Dickensdagen heeft, krijgt Lei den zijn Rembrandtdagen. De initiatiefnemers willen in juli drie dagen lang de tijd van Rembrandt laten herleven in de Leidse binnenstad. Met muzikanten, acteurs en schilders op straat moet het fes tival een jaarlijks terugkerend evenement worden dat voor streekgenoten en toeristen inte ressant is. Het Rembrandt Festival wordt geconcentreerd rond de ge boortedag van de schilder. Rembrandt van Rijn werd op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Het festival begint met een kranslegging bij het beeld van Rembrandt aan de Witte Singel in de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 juli. Daarna- bruist het centrum van de acti viteiten. „De tijd van Rembrandt moet herleven", zegt centrummana ger Robert Strijk, een van de initiatiefnemers. „Het decor is er al. Eigenlijk hoeven alleen de ac teurs te worden toegevoegd." Een van de hoogtepunten moet De Levende Nachtwacht wor den. Acteurs beelden het schil derij in levende lijve uit. Pagina Kunst Cultuur: 'Ons plan is het papieren stadium voorbij' Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. NaamMD V f|» Straat Postcode n. controle nebezorging) Telefoon Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het colofon van de krant treft u nadere Informatie aan. Ik neem een: Bij machtiging tot maandabonnement automatische betaling automatische betaling 19,70 krijgt u bovendien een kwartaalabonnement ""5 Staatslot met automatische betaling 56,20 Jackpot cadeau betaling per acceptgiro 56,70 Bq automatische betoliig is rrtjn m Stuur deze bon In een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, afdeling lezersservice, Antwoordnummer 127,1800 VB Alkmaar www.leldschdagblad.nl OPGERICHT 1 MAART 1860 Leidsch Dagblad Voorjaar! maastricht/gpd - Tussen tach tig en honderd bewoners van het woonwagenkamp de Vin kenslag in Maastricht hebben vanmorgen uit protest tegen 'overmatige' politiecontroles de A2 bij het MW-stadion De Geus- selt met grofvuil en autobanden geblokkeerd. Rond half elf beëin digden zij hun actie. Ink Bouwman de 86-jarige J. 5 uit Leiden 's mid- nd half vijf nog wel zijn krant te wach- Öan komt de bezor- l later, is het koppen het grote nieuws i daarna ga ik eten. et hoe dat gaat, na iltijd gaat de televisie I dan blijft de krant i liggen tot de vol- LeicJsth Dagblad ochtend gaat, heb :htends bij het ont- de koffie veel meer >r de krant. Want er van artikelen in itgebreid wil lezen." kwam in 1930 Rotterdam naar Lei- Iet is Leiden gewor- gebleven. Ik heb jaar in het Jeugd- zeten en ik ken ont- veel mensen in de Natuurlijk kijk ik 's ds el eens naar Te- maar van alleen de e moet ik het niet tselijke nieuws wil ion niet missen en ik k op de hoogte blij- n de ontwikkelingen jio. Vroeger, toen er ïauwelijks televisie ng je na het avond- e krant lezen. Maar is veranderd en het fitme ook. Ik heb mij aangepast. Nu het Dagblad naar de [d gaat, denk ik dat it nog actueler Het verkeer ondervond grote hinder van de actie. De politie maakte een omleiding bij de af slag Meerssen voor het verkeer vanuit de richting Eindhoven, maar de files waren aan beide zijden van de Geusselt erg lang. Ook het verkeer in de binnen stad van Maastricht liep vast. Volgens de woonwagenbewo ners is de blokkade het begin van een grote reeks acties, die binnenkort op veel meer plaat sen in het land zijn te verwach ten. De blokkade van vandaag had als doel aandacht te trek ken voor de problemen van kampbewoners. Een woord voerster: „De autoriteiten kun nen binnenkort grote acties van woonwagenbewoners tegemoet zien." De actievoerders protesteerden tegen de controles van Vinken slag door de gemeente. De ge meente Maastricht wil paal en perk stellen aan allerlei illegale activiteiten op het kamp. Een actieleider zei vanmorgen dat de kampbewoners „op last van burgemeester Leers als beesten worden behandeld". .Agenten hebben tegen ons gezegd: wij hebben de pik op jullie. Dat pikken wij niet meer", aldus de actieleider. De bewoners voelen zich naar eigen zeggen door de gemeente Maastricht „als bees ten behandeld en onderdrukt". De actievoerders droegen span doeken met teksten als 'Leers, wij zijn ook mensen, dieren le ven in een kooi net als wij' en 'Kampers: wij zijn één famillie'. Ongeveer tien busjes van de De A2 bij stadion De Geusselt in Maastricht lag vanochtend bezaaid met huishoudelijk afval en autobanden. Door de actie van bewoners van het woonwagenkamp de Vinken slag liep het verkeer vast. Foto: ANP/Marcel van Hoorn Mobiele Eenheid kwamen vlak nadat de betogers de blokkade hadden beëindigd, aanrijden om de weg vrij te maken. De nog aanwezige actievoerders gingen een confrontatie uit de weg. De woordvoerder van burge meester G. Leers van Maas tricht zei vanochtend geen di- door Wilfred Simons leiden - De Hogeschool Leiden trekt steeds meer studenten. Dit jaar telt de hbo-instelling 4300 leerlingen en het aantal vooraanmeldingen ligt nu al zes procent hoger dan vorig jaar. In 2006 verwacht de Hogeschool 5000 studenten. Tijdens de officiële opening van een nieuwe vleugel werd giste ren dan ook alweer een nieuw bouwplan gelanceerd. De aan bouw achter het gebouw aan de Zemikedreef bij de Wassenaar- seweg maakt plaats voor nieuwbouw, waarin onder meer studentenhuisvesting, COMMENTAAR kinderopvang en een starters- centrum voor HBO'ers wordt gevestigd. Bouwen wordt daar mee routine voor de Hoge school, die in tien jaar tijd vier bouwprojecten in Leiden reali seerde en ook in Rotterdam een nieuwe nevenvestiging bouwt. De nieuwbouw draagt bij aan de populariteit van de school, werd gisteren gezegd, maar ook vijf nieuwe opleidingen spelen daarbij een rol. De Hogeschool Leiden was altijd al sterk in zorg (verpleging) en onderwijs (pa bo), maar studenten kunnen er nu ook rechten, communicatie, informatica en bio-informatica doen. Een opleiding psycholo gie is in voorbereiding. Spray truc tegen radarmeting den haag - Hardrijders hebben een nieuwe truc om te voorko men dat ze worden geflitst: kentekenspray. De spray op de nummerplaat reflecteert de flits van de radarcamera, waardoor de foto overbelicht raakt en het kenteken onleesbaar wordt. Justitie stelt dat als de spray werkt, het gebruik ervan straf baar is. Benzineprijs in 3 jaar niet zo hoog den haag - De prijs van benzi ne heeft bij marktleider Shell het hoogste punt in drie jaar tijd bereikt. Vandaag steeg de prijs van super plus en euro on gelood met 2 cent. Bij Shell kost een liter euro ongelood aan de pomp 1,245 euro. Super plus komt op 1,299 per liter. De laat ste keer dat deze prijsniveaus werden bereikt was in mei 2001. Diesel is in prijs gelijk ge bleven op 84,5 cent per liter. De prijs van ruwe olie is in de afge lopen maanden flink gestegen door de grote vraag uit onder meer de Verenigde Staten en China. Geen subsidie ijsstadion Alphen Verdeeldheid blijft over nieuwbouw Woutertje Pieterse Pijn in de hand dwingt Luka Bloom tot andere richting Vader maitresse David Beckham 'totaal overstuur' I MAAKT SC POLITIE-INZET ter betaalt Vanuit dat irden sinds de jaren ijven aangepakt, die iu belasten. In het verre werd milieuvervuiling als een noodzakelijk en ongewenst nevenef- economische activiteit, e samenleving werd af- d. Intussen zijn bedrij- lurgers (hon- •tingl) ver niet de ge- at wie troep tok voor de noet opdraai- 1 ligt het voor de hand ven die grootschalige, iciële evenementen or- een deel van de poli gaan betalen. Het is -h dat de organisato- popfestivals en sport- ïten de rekening van laven van de openbare ledig bij de gemeen- Bponeren. Ook in het d gebeurt dat steeds >mdat de politie uitein- betere dingen te doen het regelen van het het uit elkaar houden orters. fildt dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in het stadion of op het festivalterrein. De politie draagt de zorg voor de openbare ruimte, wat elk jaar tien procent meer personeel kost Bij alleen al het betaald voetbal zette de politie vorig jaar 337.000 man uren in, wat uiteraard ten koste ging van andere taken. Dat bijvoorbeeld de KNVB niet voor poli tie-inzet wil betalen is kortzichtig. De voetbalbond heeft principiële bezwaren omdat de sport zo'n belangrijk maatschappelijk ver schijnsel is. Dat klopt, maar geldt nog meer voor actieve sportbeoefening dan voor het ldjken naar een wedstrijd. Bo vendien zijn voetbalclubs op winst gerichte ondernemingen. Ajax is zelfs aan de beurs geno teerd. Clubs moeten de veilig heid van hun klanten binnen en buiten het stadion garanderen. De kosten daarvan rijn voor de 'vervuiler', die ze desnoods maar moet doorberekenen aan de klant. Hugo Schneider Reserverol valt Rob van Dijk zwaar alphen aan den rijn - Alphen on Ice krijgt geen subsidie van het ministerie van VWS. De groep ondernemers die in Al phen een overdekt ijsstadion wil bouwen, had op 5 miljoen gehoopt. J. Gijsman, directielid van Alphen on Ice, geeft aan dat de tegenslag groot maar de moed niet verloren is. Hij is er van overtuigd dat het ijsstadion in Alphen komt te staan. Des noods met een schaatsbaan minder. Blad toont foto's Julie en Mélissa brussel - Het Engelstalige in Brussel verschijnende maand blad The Sprout heeft in het aprilnummer gruwelijke autop siefoto's van slachtoffers van Dutroux gepubliceerd. Op de voorpagina staat een foto van een spin die over een van de opgegraven lichamen wandelt en binnenin staan foto's van de stoffelijke overschotten van Ju lie en Mélissa op de onder- zoekstafel. Advocaat Boudewyn van Dutroux noemde de publi catie vandaag bij het proces in Aarlen 'schandalig'. The Sprout zegt dat de foto's aantonen dat de meisjes mishandeld zijn. Donner schrapt flitsscheiding den haag - Minister Donner van justitie wil een einde ma ken aan de 'flitsscheiding'. Dat is de sinds april 2001 bestaande mogelijkheid om het huwelijk om te zetten in een geregi streerd partnerschap, dat snel ontbonden kan worden. In een brief die Donner vandaag aan de Tweede Kamer heeft ge stuurd staat dat er aan de flits scheiding grote bezwaren kle ven. Veel landen erkennen deze vorm van echtscheiding niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 11