Twijfels over industrie in Oostvlietpolder Gevangenisstraffen geëist tegen gewelddadige junks Een glazen koepel, een holle zuil en 'verkamering' Charmeoffensief van schaatsers voor ijshal tenant tegen Blijk geweld lte REGIO Plan in strijd met afspraak over groene buffer Leiden krijgt een loket voor vreemdelingen Jj\ Uitgekeken op uw collega's Fl te vedstrijd bij um Minerva De Leidse studenten- jng Minerva organiseert [ader van het 38ste lus- n fotowedstrijd voor in- i Leiden. De wed- |eft als thema 'Pak Uit!' g is dat Leidenaars iken die verband heb- [t dit thema. De inzen- rorden door een vakju- |rdeeld. De eerste prijs is Ijtale camera. De beste is worden tentoonge- II de hal van het stadhuis. Ingen kunnen worden d naar: Lustrumcom- Minerva, postbus 11141, L Leiden, onder vërmel- Ji Pak Uit!. Digitaal stu- Inaar: fotowed- Tustrumminerva. nl. Minder huiselijk ge lat is het doel van het int 'strafrechterlijke (huiselijk geweld' dat [16 april in het Paleis van a Den Haag wordt on- [nd. Het convenant fgesloten tussen Justitie, Jieregio's Hollands Mid- jHaaglanden en reclasse- stellingen. De afspraken i bijdragen aan het te lgen van huiselijk geweld }n betere samenwerking de diverse instanties. mnasten den voor NK De Leidse gymnastiek- lybalvereniging Groen- udt het volgende week- de Leidse Vijf Meihal ïgswedstrijden voor het Dgymnastiek op 15 en 16 Geldhoven. Deze sport is nbinatie tussen acroba- gymnastiek. Teams van llende samenstelling figuren, zoals een men- )iramide. In totaal ho- I leden van 25 verenigin- het hele land één van de voor het NK te verdie- terdag 17 en zondag 18 in het publiek de acro- sten aan het werk zien 0 tot 17.00 uur aan de zerlaan 9. rders betalen euro per jaar In het gisteren gepubli- bericht onder de kop is goedkoopste huur- B ond een fout. Huurders iifhtiddeld niet 278 euro niand kwijt aan lokale las- >ar per jaar. (advertentie) mannen gen naar de «ty salon ad /ensenfonds ettefhage ite ntigjaar pbmhmmbii ugteieren zoeken Leidse Hout bt Kinderen tot 10 jaar )0rji op eerste paasdag van- te11) paaseieren zoeken '1 [t Theehuis in de Leidse eetIitbater Bernard Stöxen 'er fe eieren verstopt rond de 10" n langs het hek van het tamp. Wie een genum- aasei vindt, krijgt een jkoek en een glas limo- 'anaf vier uur 's middags je band Friendly Fire in ïe Theehuis. hoc 971 H| M WBk 9 vwidac 9 april 2004 LEIDEN door Robbert Minkhorst leiden - Er dreigt opnieuw een kink in de kabel te komen bij de plannen voor een bedrijventer rein in de Oostvlietpolder. De Stichting Advisering Bestuurs rechtspraak, een orgaan dat de Raad van State adviseert, is er kritisch over. De stichting noemt het 'twijfelachtig' of de polder binnen de bebouwingsgrenzen van Leiden valt. De gemeente Leiden wil in twee etappes veertig hectare polder- grond bestemmen voor indu strie en bedrijven. Het bestem mingsplan dat die ontwikkeling mogelijk maakt, heeft de ge meenteraad dit jaar aangeno men. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft be keken of het gebied valt binnen de zogeheten rode contour in het streekplan. Alleen binnen dat gebied is verstedelijking mogelijk. De Stichting Advisering Be stuursrechtspraak verwacht dat de polder 'niet binnen afzien bare tijd verstedelijkt'. Ze merkt op dat tot op dit moment 'het streven om een bedrijventer rein aan te leggen weinig suc cesvol is geweest'. Eerder ver nietigde de Raad van State het vorige bestemmingsplan, om dat het in strijd was met het rijksbeleid. Dat is het nieuwe ook, consta teert de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Er is een afspraak tussen Leiden, Zuid- Holland en het rijk dat in de Oostvlietpolder een bedrijven terrein moet komen van maxi maal 40 hectare. Die overeen komst is echter nooit van kracht geworden. Daarom geldt het oude beleid, en dat is dat de polder een groene buffer moet zijn tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer. In de nieuwe Nota Ruimte staat wel dat in de Oostvlietpolder ruimte komt voor industrie. De Tweede Kamer moet voor de zomer van dit jaar de nota vast stellen. Dan zou het plan voor bedrijven in de Oostvlietpolder wel kunnen doorgaan, hoewel er dan wel weer sprake is van vertraging. Tegenstanders van het bedrij venterrein in de Oostvlietpol- derhebben bij herhaling gewe zen op het gevaar dat een rech ter de plannen van tafel kan ve gen. De Leidse wethouders Hil- lebrand van ruimtelijke orde ning en Geertsema van econo mische zaken verwachtten in januari al, tijdens de behande ling van het bestemmingsplan, dat de fouten tijdig zijn gerepa reerd. Zij hebben toen geen melding gemaakt van het ad vies aan de Raad van State. Gisteren behandelde de Raad van State de bezwaren tegen het streekplan, waaronder het bezwaarschrift van de Vereni ging Vrienden Oostvlietpolder. Het advies aan de Raad van Sta te dateert van half december. De conclusies zijn sinds die da tum bij de gemeente, als be langhebbende en als gehoorde partij, bekend. Het oordeel is gezaghebbend. Eerder won het rechtscollege advies in bij de stichting over de bebouwing in Roomburg, naast de oude vuil- stort De Bult. De Stichting Ad visering Bestuursrechtspraak vond de vervuiling 'een risico'. Op grond van dat advies schorste de Raad van State de bouwplannen. NIEUW: Cheez'it Walnoot en Cheez'it Light. leiden - Door een nieuwe, lan delijke regeling krijgt de afde ling Burgerzaken van de ge meente er vanaf half april een taak bij: het vreemdelmgenlo- ket Vreemdelingen die langer dan negentig dagen in Leiden willen blijven, dienen hier hun verblijfsvergunning aan te vra gen. Per jaar komen duizend tot vijf tienhonderd mensen voor lan gere tijd uit het buitenland naar Leiden, bijvoorbeeld voor stu die, werk of voor hun partner. Asielzoekers vallen niet onder de regeling. Hoewel vreemdelingen onder toezicht staan van de Vreemde lingendienst worden de admi nistratieve taken rond deze groep binnenkort uitgevoerd door de gemeente. De gemeen te wordt als het ware een 'fron toffice' van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). De gemeente geeft informatie aan de vreemdelingen over het aanvraagproces, neemt dc aan vragen in, int de leges en reikt ook de zogeheten verblijfsstic- kers uit. Bovendien schrijft de gemeente de vreemdeling in bij de gemeentelijke basisadmini stratie. Vervolgens worden de aanvra gen toegezonden aan de Immi gratie en Naturalisatie Dienst voor verdere behandeling. Na een positieve beslissing van de IND wordt het verblijfsdocu ment naar de gemeente ge stuurd. Die reikt het document vervolgens aan de betreffende vreemdeling uit. leiden - De Koninklijke Neder landse Schaatsbond en de IJs- sport Vereniging Leiden (IJS VL) voeren de druk op de poli tiek op om de ijshal aan de Vondellaan niet te sluiten. In een grote advertentie in deze krant werden de gemeentebe sturen in deze regio deze week opgeroepen de ijshal open te houden. Gisteren voerden de wethouders uit diezelfde ge meenten in het Leidse stad huis overleg over de toekomst van de ijshal en mogelijke fi nanciële steun. Over het resul taat van dat gesprek worden nog geen mededelingen ge daan. Volgens voorzitter Frank Steenkamp van de IJSVL is de advertentie onderdeel van meerdere acties die binnen kort op het programma staan. De ijshal heeft de komende drie of vier jaar rond de 50.000 euro subsidie op jaarbasis no dig. Door hogere energie- en onderhoudskosten is er een tekort ontstaan. Pas als er een nieuwe ijsbaan in Alphen aan den Rijn komt, valt er met de IJSVL over sluiting van de Vondellaan te praten. Steenkamp zegt dat niet alleen topschaatsers als Henk Ange- nent, Martin Hersman, Bob de Jong en Helen van Goozen aan de Vondellaan hebben le ren schaatsen. „Vlak ook de kunstschaatsers, ijshockeyers, shorttrackers en gehandicapte schaatsers niet uit. Het district Sassenheim van de KNSB waaronder Leiden valt, is qua ledenaantal het grootste dis trict van Nederland. Leiden kan niet zonder ijsbaan." den haag/leiden - Vier junks die regelmatig rondhangen op perron nul bij Leiden Centraal moesten zich gisteren bij de Haagse rechtbank verantwoor den voor gewelddadige straat roven, diefstallen, vechtpartij en, heling en allerhande andere criminele activiteiten. De man nen variëren in leeftijd van 23 tot 38 jaar. Tegen de jongste verdachte werd een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist. Tegen de andere drie gevange nisstraffen van respectievelijk achttien maanden, twintig maanden en drie jaar. Met z'n vieren zouden de junks op 5 januari een dealer hebben beroofd op de gedoogzone bij het station. De man stond een jointje te roken toen een van hen hem ineens beetgreep en een mes trok. De vier sloegen hem vervolgens waar ze hem maar konden raken. En stalen zijn bolletjes coke, een joint, een mobiele telefoon, vijftien euro, een ring en een bankpas. Een van de vier, 32 jaar oud, had op 24 december ook al een medegebruiker van zijn cocaïne proberen te beroven in een portiekje aan de Johan Willem Frisodreef. Ook een andere kennis takelde hij flink toe. Een tijdje waren zij de dikste vrien den en logeerde de Leidenaar zelfs bij de man in zijn woning aan de Van Hoogendorpstraat. Toen kregen ze ruzie over geld, drugs en een bromfiets. De Lei denaar ging vreselijk door het lint. Hij sloeg zijn gastheer be wusteloos met een fluitketel. Daarna sleepte hij hem naar de woonkamer en schopte en sloeg hem en smeet een ver sterker en een fiets tegen het weerloze slachtoffer aan Uit eindelijk kreeg hij spijt en bracht hij de man naar de eer ste hulp. Omdat hij bloed in zijn urine had, een stuk tand miste en diverse hechtingen in zijn gezicht nodig had, moest hij daar een nachtje blijven. Met een vriend had de 32-jarige drugsverslaafde ook een oudere dame afgeperst in haar eigen woning. Met een mes in zijn hand dwong hij de doodsbange vrouw om haar pinpas en pin code te geven. Later pinde hij ermee. De Haagse rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak. De bibliotheek met de grote lichtkoepel op de voormalige binnenplaats. De oude collegezaal met het gerenoveerde plafond. Foto's: Hielco Kuipers Buurtbewoners nemen kijkje in Kamerlingh Onneslaboratorium door Marijn Roos leiden - De bibliotheek is het hart van de nieuwe rechtenfa culteit in het vernieuwde Ka merlingh Onnesgebouw. De vroegere binnenplaats is een enorme overdekte ruimte ge worden, met een glazen koepel en een holle zuil van glas die zorgen voor lichtinval. In de zuil komt een treurwilg te staan. Voor de buurtbewoners, die gisteravond-werden rondge leid door het het grote gebouw tussen het Steenschuur en de Zonneveldstraat, is het eindre sultaat nog moeilijk voor te stellen. Vanaf de halfopen eer ste verdieping kijken zij naar de enorme begane grond. Wij kb e- woonster Lucy de Weene: „De vloer is nog maar half gelegd en overal staan nog bouwmateria len. Ik vraag me af hoe het er uitziet als de boekenkasten en de bureaus er staan." Boven de ingang aan het Steen- schuur komt over de hele leng te een restaurant. Ook hier is nog moeilijk in te beelden hoe dat er uit komt te zien. De ruimte is op een enkele steiger na leeg. De enorme ramen zor gen ook hier voor voldoende ficht. De oude collegezaal aan het eind het restaurant biedt een concreter beeld van de toe komst. De oude stoelen staan er nog en het plafond is al ge schilderd. Geel en wit overheer sen. Barend Kraal, deelnemer aan de rondleiding, heeft veertig jaar geleden colleges natuur kunde in de zaal gelopen. „Ik vind hem prachtig. Ik herken nog wel wat, maar het is toch anders. Vooral de kleurstelling verschilt. De bibliotheek vind ik ook mooi, hoewel de binnen tuin ook z'n charme had." De nieuwe collegezaal, aan de andere kant van het restaurant, nodigt uit tot naar buiten kij ken. De wand bestaat aan de kant van het Rapenburg volle dig uit doorzichtig glas. De an dere wand is van ondoorzichtig glas, dat wel twintig heel veel ficht doorlaat Aan de kant van de Zonneveld straat heeft het Kamerlingh On nesgebouw vooral veel werkka mers. Architect Hans Ruijsse- naars wilde open werkruimtes maken, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de uni versiteit „Het gebouw is hier nogal verkamerd. Daarom heb ik de wanden van de kamers 1,80 meter hoog gemaakt, zodat PASEN, MET EEN BRUISENDE PAASBRUNCH Cheez'it Walnoot heeft extra bite en Cheez'it Light heeft minder calorieën. Frico Cheez'it, twee heerlijke reepjes echte Nederlandse kaas in een handige meeneemverpakking. Van Fnco Cheez'it kun je altijd even lekker tussendoor genieten. Frico. De lekkerste kaas voor elk moment (advertentie) £2* t^üi Morgen vindt u de baan die bij u past in ik daarboven ruiten tot aan de plafonds kon plaatsen. Zo heb ik ook deze kant van het ge bouw transparant gekregen." (advertentie) WAT VIEREN WE VANDAAG?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 9