ouXeïbifftwemcht Politiek wil natuuronderwijs behoudt Hoop voor Rechtswinkel en gezinsproject LEIDEN REGIO Leidse marathonloper haalt treinkrant Spits PvdA ziet mogelijkheid voor regeling 'Drastische' puinhoop ■IS APRIL ZANOVOORT zaterdag 10 April 14.50 Dutch Supercar Challenge 15:25 Seat Cupra Cup Maandag 12 April 10 00 Formule Renault - 10:50 S^at Cupra Cup 11 4al Formule Ford 12.50 iost Clio Ren'ault Sport Cup 15:10 Pltnalk 14:00 Dutch supircar Challenge 14.50 Pearle Alfa 14? GTA Challenge 15:40 Formule Renault) - 1/6.30VEGE Series WWW.CIRCUIT-ZANDVOORT.NL 1 OF BEL DE INFOLIJN: 023 5 7-aO 750 NAV RENAULT .€12,- Total ewaflar tl door Robbert Minkhorst leiden - Vijfhonderd Leidse ou deren boven de 65 raken hun extra gemeentelijke huursubsi die mogelijk niet kwijt. Pvda- raadslid Dick Wijfje heeft ont dekt dat de gemeente een mo gelijkheid heeft om deze groep te blijven ondersteunen. Dat kost ongeveer honderdduizend euro. Wethouder Wim de Boer bleek gisteravond wel iets tq voelen voor het PvdA-voorstel. „Ik wil best kijken of ik de rege ling op een of andere manier toch overeind kan houden." In Leiden bestaat sinds een aantal jaren een soort extra huursubsidie. Mensen met on evenredig hoge woonlasten krijgen een bijdrage van de ge meente. Met de komst van de nieuwe Wet Werk en Bijstand is dergelijk 'categoraal minimabe leid' verboden. Daardoor mag Leiden ook niet langer die 300.000 euro eraan uitgeven. „Bij ouderen mag het inder daad nog wel, dat is het punt", gaf De Boer de PvdA gelijk. PvdA, Groenlinks, CDA, D66, SP en LWG/De Groenen heb ben veel moeite met de onder delen uit het bezuinigingspak- ket van B en W die de Leidse minima raken. Het voorkomen van de armoedeval is met de nieuwe bijstandswet ook verbo den. Deze regeling is bedoeld om mensen die werk vinden, niet te veel extraatjes als aan vullende bijstand of kwijtschel dingen te laten verliezen. Dit zou kunnen betekenen dat ze er netto maar weinig of niet op vooruit gaan. Groenlinks wil de door B en W voorgestelde korting op het mi nimabeleid van 500.000 euro zelfs helemaal voorkomen. Dat past in de lijn van een eerder door de gemeenteraad aange nomen motie. ,Wij vinden het schandalig dat er toch weer ge kort wordt. We hadden ver wacht dat er creatievere oplos singen waren bedacht dan be zuinigen", aldus raadslid Geral- dine Pieterse. Met Groenlinks vroegen PvdA, D66 en CDA zich af hoezeer het college en De Boer zich het lot van de minima aantrekken. Het college kondigt aan dat de kor tingen van het rijk en de bezui nigingen van de gemeente 'on evenredig zwaar' de minima treffen, maar dat het 'zal zoe ken naar oplossingen'. Ergens klinkt dat tamelijk vrijblijvend, oordeelden raadsleden. De Boer: „Het is zeker geen lege zin. Het moest wel voor alle partijen pruimbaar zijn." Daar mee doelde de wethouder op de twee uitersten in de coalitie: WD en Groenlinks. Het CDA en de SP vroegen zich nog af wat overblijft van het so ciale gezicht van Leiden. „We hebben een goede traditie", zei Wim Bleijie (CDA). „Het ligt veel meer voor de hand om de twee bedragen voor de minima en de woonlastenregeling te storten in een fonds." Dat idee steunde SP'er Hans van Dam. AGENDA Wilt u iets melden? Bel 071-5356421 (Riet Paauw) dagelijl 9.00 en 12.00 uur. Faxen mag ook: 071-5356415. E-mail: stadsredactie.ld@hdc.nl In het Koetshuis in de Leidse Hout wordt de beginnerscur sus 'planten determineren' ge geven. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op woens dagavond en begint op 28 april. De kosten zijn 20 euro. Inlich tingen en opgave tel. 4016029 of corriekroon@hotmail.com. De Stichting voor Surinaamse Genealogie begint een kennis makingscursus 'Stamboom op de computer'. De cursus be staat uit twee lessen van 19.00 tot 21.00 uur en wordt gegeven op dinsdag 13 en 20 april, 18 en 25 mei en 15 en 22 juni in het Vakbondscentrum van de FNV in Den Haag. Aanmelding per e-mail: stisurgen@yahoo.com of bij het secretariaat aan de Kurt Weillstraat 2 2324 DS Lei den. Cursisten moeten met een computer kunnen omgaan. Voor vrouwen die zich willen heroriënteren op hun leven en werk is bij GGD/Hara aan de Bonairestraat 4 in Leiden dins dag 20 april van 19.30 tot 21.15 uur een gratis voorlichtingsbij eenkomst voor de cursus In- Puls. De cursus bestaat uit ze ven lessen en begint dinsdag 11 mei. Meer informatie tel. 5233209 of op de website: www.ggdzhn.nl In buurthuis Op Eigen Wieken aan het Valkenpad 5 in Leiden begint morgen om 20.00 uur een bingo voor volwassenen. Zeven spelronden voor 6 euro en een superronde voor 1,50 euro. Informatie tel. 5212893. De Stichting Feminenza no- ks4 r di digt vrouwen uit voor c nenza Salon op woensi kpril van 20.00 tot 22.31 het gebouw van de Ten Stichting aan de Cobetsti in Leiden. Gezamenlijk voor een thema gekoze de innerlijke ontwikkeli 'i de vrouw of de menopaE tree is 10 euro. Meer üii tel. 0172-242296. of ww nenza.org. Voor vrouw^ 18 jaar en ouder is don# 15 april van 20.30 tot 22 er de workshop 'Emoties voelens, elk hun eigen Vi In buurthuis De Panci de Middelstegracht 85 ie 1 den begint morgen om^g uur Bingo Binnendijks, ve dag 14 april is er vanaf 1 >e uur ook bingo, maar da voor 50-plussers. eu In sportzaal 't Waterbi!n de Valkenburgerweg 11 Rijnsburg is zaterdag V van 10.30 tot 15.30 een n seminar met kyusho-jit '0 mak en qigong. Meer in F tie en aanmelding (van !P jaar) 06-52063192 of 40 »g sam.van.der.meij@wan1F Kosten 20 euro. De Stichting Dienstve:n Leiden verzorgt vanaf v Jd dag 28 april wekelijks t\ hc groepen 'sportief wand le Op woensdag wordt bej vanuit buurthuis Op Ei|at ken aan het Valkenpad lai op donderdag vanuit hfPer huis in de Leidse Hout °e dagen om 10.00 uur. Aa de den tel. 5123744. door Robbert Minkhorst leiden - Aangekondigde bezuinigingen op de Leidse Rechtswinkel en de opvoedingsonder steuning van Humanitas gaan waarschijnlijk niet door. Een overgrote meerderheid in de politiek wil een stokje steken voor die plannen van het college van PvdA, WD, Groenlinks en D66. In een commissievergadering bleek gisteravond dat het protest van organisaties tegen de kortin gen op hun budgetten indruk heeft gemaakt. Mogelijk ontspringen behalve de Rechtswinkel en Humanitas uiteindelijk ook de Onderwijswin- kel en het Meldpunt Discriminatie de dans. WD en Groenlinks hebben bezwaar tegen de korting op het meldpunt, juist omdat discriminatie toe neemt en een punt van zorg blijft. Het college wil de subsidie op al deze instellingen korten, afbou wen, of stopzetten, omdat hun werk dat van an dere overlapt. Alle raadsfracties in de commissie oordeelden dat die vlieger voor de Leidse Rechtswinkel so wieso niet opgaat. De sociaal-juridische instel ling wordt gerund door vrijwilligers en biedt rechtshulp aan 'sociaal en financieel zwakkeren'. „De rechtswinkel is een van de meest zichtbare vormen van solidariteit in de stad", vond Filip van As (ChristenUnie). „Het gaat om mensen die in de ellende komen en straks geen recht meer hebben op recht", zei SP'er Hans van Dam. De WD wil de winkel ook laten voortbestaan, maar het liefst met sponsoring van advocatenkanto ren, of met het vragen van een kleine bijdrage van de klanten - bijvoorbeeld vijf euro. Veel sympathie hebben partijen verder voor het opvoedingsondersteuningsproject Home-Start. Daar staan 35 vrijwilligers veertig gezinnen bij. Humanitas heeft de subsidie nodig om het pro ject voort te laten bestaan. Volgens het college is Home-Start 'relatief duur', omdat veel van de subsidie gaat naar coördinatie en ondersteuning. CDA'er Wim Bleijie suggereerde - als alternatief - om het project te betalen met geld uit 1 stedenbeleid. De Onderwijswinkel in Leiden-Noord hi armen, allochtonen, mensen met achte en draagt bij aan de integratie, luidde he in het bezwaar van onder andere de FN1 „Met nadruk een prioriteit", zei Grot Anton Dronkers over de voorziening, wil het laagdrempelige onderwijs beho PvdA wil op z'n minst het muziekondi houden. Het CDA vroeg zich af of de toe Brede School in de wijk de rol van de 0 winkel kan overnemen. Tot die tijd zo bezuinigd mogen worden. katwijk - 'Drastisch'. Sloper M. van Rijn heeft in zijn loopbaan al heel wat puinhopen aangetrof fen, maar die van gisteren over trof zijn stoutste verwachtingen. De sloper trof op de grond achter Kerkstraat 35 in Katwijk aan den Rijn van alles aan, zoals drie op elkaar gestapelde auto's, ijzer waren, staal. „De eigenaar hield er van om alles te bewaren", zei een werknemer. Vijf containers moesten er aan te pas komen om de berging-met-inhoud af te voeren. Voordat de grond bouw rijp wordt gemaakt voor twee woningen (waaronder een pas torie) komt er eerst een bodem onderzoek. Met de bouw van de huizen moet dit jaar nog worden begonnen. Kerkstraat 35 wordt gerenoveerd. Foto: Dick Hogewoning door Nienke Ledeg.ang leiden - De fracties in de Leidse gemeenteraad tonen zich una niem ongelukkig met de voorge nomen bezuiniging op natuur- en milieueducatie (NME). Het college van B en W wil de educa tieve tak volledig opheffen, wat neerkomt op bijvoorbeeld het opdoeken van schooltuinen. Vol gens de fracties is het bijbrengen van kennis over natuur en milieu aan jonge kinderen een kerntaak van de gemeente. Daar wil wet houder Rogter van der Sande (WD, financiën) niet aan. De Leidse fracties verzochten Van der Sande gisteravond op zijn minst te onderzoeken of scholen bereid zijn zelf financi eel bij te dragen aan de in standhouding van hun tuintjes. Van der Sande meende uit eer dere geluiden vanuit de scholen op te maken dat zij dat niet wil len. Woensdagavond, tijdens een inspraakavond, werd door een enkele school echter de suggestie gewekt als zouden zij daar toch mogelijkheden toe zien. Van der Sande zegde toe deze scholen de ruimte te laten met creatieve oplossingen te komen. „Misschien kan er iets geregeld worden via de ouder bijdrage. Samenwerking met de volkstuinvereniging is ook een optie. Voorop staat dat scholen daar zelf een verantwoordelijk heid in hebben. Duidelijk is ook dat we het niet over alle scho len hebben. In Leiden zijn 26 schoolklassen met een school tuin." De verontwaardiging over de te bezuinigen 450.000 euro op na- Eind maart protesteerden de Leidse scholen met zeshonderd leerlin gen tegen het plan van het college om te bezuinigen op het natuur- en milieuonderwijs. Archieffoto: Dick Hogewoning tuur- en milieueducatie is groot Leidse politiek. De reacties wa- en breed gedragen binnen de ren opvallend eensgezind. Abram Flippo van het CDA: „We moeten onze verantwoor delijkheid voor goed rentmees terschap nemen. We moeten de natuur leren waarderen, maar daar ook de ruimte voor krij gen." Conny Broeyer van de PvdA kon zich niet voorstellen dat het college van B en W niet wist dat voor natuur en milieu zo veel waardering bestaat. Zij doelde daarmee op de grote opkomst bij de inspraakavond en de ruim 12.000 verzamelde handtekeningen tegen afschaf fing van de NME. „Dit is pijnlijk voor ons." Leendert de Lange van de WD: „Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor leefomge ving en goed onderwijs. Wij vinden beide terug in de NME." Ben Blankenstein van Leefbaar Leiden vreest voor hei bewustzijn van de jeugd. „Het behoeft ge dat deze maatregel t gaat van de belangstel natuur, met alle gevo dien. Denk aan de no waarden voor later, moet ons worden bijge Wethouder Van dei drukte de aanwezige: hart óók veel waard hebben voor natuuro „De vraag is alleen: is een kerntaak van de gi Wij denken dat scho zelf verantwoordelijk 1 Maar: de opening was er, zeker als van de ani ook een hand wordt ken." Op 20 april neemt de besluit over de voorges zuinigingsmaatregelen met de marathongroep gege ten en teruggekeken op Rot terdam. Inmiddels heb ik een aantal keren uitgelopen en momenteel voel ik me weer prima." Muzikanten gezocht voor De Gouden Pet Het straatmuzikantencon cours De Gouden Pet wordt op zondag 4 juli tijdens de Leidse Lakenfeesten gehou den. Voor de 18de keer alweer. Het Gouden Pet Festival is in middels wijd en zijd bekend als het leukste en gezelligste straatmuziekcoricours van Nederland. Eén keer per jaar wordt op iedere straathoek van Leiden gemusiceerd door koren, close harmony groe pen, folksingers met een gi taar en smartlapzangers bege leid door accordeon, Rijp en groen talent laat zich horen aan een enthousiast publiek. En er zijn nog plekken vrij voor deelnemers aan het festi val. Aan het eind van de dag treden zes finalisten - uitver koren door een jury - op het Stadhuisplein voor het voet licht, waarna jury en publiek bepalen wie de winnaar van de Gouden Pet is. De winnaar krijgt de Gouden Pet en er zijn ook geldprijzen. Kijk op www- .muriekfestivalsleiden.nl voor meer informatie. Eric-Jan Berendsen AANVANG: 9.30 UUR (advertentie) Road Runners van start ge gaan en iedereen heeft de fi nish gehaald. Een van ons, Ra chel van der Zeeuw, werd met 3 uur 41 minuten Nederlands studentenkampioene. Zelf ging ik weg op een schema van 3 uur en 45 minuten en tot 30 kilometer ging dat goed. Daarna kreeg ik het moeilijk en bij 37 kilometer kwam ik de man met de hamer tegen." „Er waren lange stukken met veel wind en dat kost uitein delijk toch veel kracht. Als zelfs de winnaar Limo al zegt dat hij twee minuten heeft verloren door de wind, dan weet je wel wat die wind voor gevolgen heeft voor de gewo ne lopers. Toen ik uiteindelijk over de finish kwam was ik volledig kapot. Ik had pijn in mijn benen, dat wil je niet we ten." „De sfeer langs het parcours was geweldig. Overal staan de mensen rijendik en moedigen je aan. Er waren ook veel Road Runners naar Rotterdam ge komen om ons te steunen. Met een dagkaart van de me tro konden ze kriskras door de stad en zo stonden ze op alle maal verschillende plekken langs de route. Mijn vrouw Coby heb ik geloof ik wel zes keer gezien." De dag na de marathon had Huisman vrij genomen.„Ik heb een stuk gefietst om de spieren los te maken en heb me een uurtje laten masseren. Heerlijk. We hebben ook al Ab Huisman (met cap) vlak na de start van de Rotterdam Mara thon op de Erasmusbrug. Foto Pro Shots Als pure amateur de mara thon van Rotterdam uitlopen en dan de volgende dag ook nog op een fraaie foto in de treinkrant Spits staan. Lopend midden in de meute op de Erasmusbrug met op de ach tergrond de skyline van de Maasstad onder een Hollands wolkendek. Dat overkwam Ab Huisman (46) deze week. De Leidenaar - lid van de Leiden Road Runners Club - kwam na 3.44.51 in de havenstad qver de finish na zijn tweede mara thon. Zijn eerste liep hij vorig jaar in Leiden in 3.55,40. „De foto is genomen vlak na Onder redactie van Timoteus Waarsenburg en Erlc-Jan Berendsen TELEFOON 0 71 - 53 56 424 de start toen ik nog vers was, maar dat werd later wel an ders. Naast mij loopt mijn trainingsmaatje Sjaak uit Rijnsburg. De start op de Coolsingel was een ervaring op zich. Toen Lee Towers met de 11.000 deelnemers You'll never walk Alone zong, kreeg ik Poch de rillingen. En dat ter- wij! ik geen fan ben van To wers. Trouwens, het hele ver- trék was overweldigend. Dat is Wel wat anders dan datje op de Korevaarstraat aan de start van de Leiden Marathon staat." „We zijn met 17 man van de die al 700 Jaar In de ligt, is het symbolische van de stad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 10