LEIDE Wachtgeld kost Leiden twee ton '.ON DAG OPEN 'Alle kabelexploitanten lijden verlies' 3 n LEXANDRIUM f, n> 3 m Leidsch Dagblad R1 REGIO Pechtold krijgt als burgemeester ook geld van Leiden Nekklachten na ongeluk van 12.00 tot 17.00 uur Ii!=lm| Veiling voor het goede doel O O ✓T SU NATUURLIJK, LIEFTINK DEUREN n r+ D WO ro Godgeleerdheid en Wereldgodsdiensten in Leiden JUI 'er Leidsch Dagblad zaterdag 3 april 2oo4 ikes bezoekt ands Midden Minister J. Remkes van •iandse Zaken brengt kg een werkbezoek aan Hollands Midden. •If uur is hij te gast bij de feer aan de Roosevelt- h vanaf half twee 's mid- nij op het politiebureau Langegracht. ■debat bandag De Leidse gemeente- Datteert maandag over (tie rond De Zijl Bedrij- aanleiding was voor der Mohamed Rabbae treden. Het interpella- jt wordt gehouden op ivan de ChristenUnie, gesteund door het CDA, .e Groenen, de SP en ,jr Leiden. De oppositie- j willen vooral weten (zij niet eerder zijn in- ')ver de problemen. Bo- l wil de ChristenUnie ervaren wethouder ver- adelijk wordt voor DZB. leiden - Een 44-jarige automobiliste uit Leiden is gistermiddag met nekklachten naar het LUMC gebracht na een botsing op de Vijf Meilaan. Zij reed vanaf de Vrijheidslaan richting Churchililaan en botste ter hoogte van de Hoflaan op een auto voor haar die plotseling remde. Wie er in die auto reed, is niet bekend. De 44-jarige vrouw moest door de brandweer uit haar auto worden gezaagd. Foto: Hielco Kuipers (advertentie) WOONMALL ALEXANDRIUM voor meer informatie: 0800-1598 of www.woonmall-alexandrium.nl Nu: de nieuwste woontrends in Woonmall Alexandrium. elke eerste zondag van de maand geopend. mond gaan helpen bij het werk van Paul en Patricia Kamp. En onlangs nog hebben de jonge ren een deel van de Hartebrug- kerk schoongemaakt na de res tauratie. Daarom heeft de kerk het Romanuszaaltje beschik baar gesteld. De ingang is aan de Lange Mare. Naar verwach ting is de veiling rond 22.30 uur afgelopen. tu vindt het grootste winkelgebied van nederland aan de a20, afslag 16 prins alexander in rotterdam pping center - megastores - woonmall i.v.m. de marathon zondag alleen te bereiken via de a2ö leiden - De rooms-katholieke Jongerengroep Leiden houdt vandaag in de Romanuszaal achter de Hartebrugkerk een grote veiling voor een goed doel. Vanaf 20.00 uur worden er allerlei goederen geveild, maar worden ook diensten aangebo den zoals oppassen, een diner koken en serveren of bijvoor beeld het wassen van een auto. Geïnteresseerden kunnen ver volgens tegen elkaar opbieden. Het geld van de veiling gaat naar Paul en Patricia Kamp die hun maatschappelijke carrières hebben ingeruild voor een le ven in dienst van de kinderen in een achterstandswijk in Roermond. Het werk dat zij daar doen is niet gesubsidieerd en zij zijn volledig afhankelijk van giften. De RK Tieners Leiden komt re gelmatig samen om te praten over het geloof maar ook om daar iets mee te doen. Zo zijn er al jongeren uit Leiden in Roer- DE STELLING I Een VWO-diploma moet voldoende zijn voor toelating tot de universiteit. door Robbert Minkhorst leiden - Vier oud-wethouders ontvangen nog wachtgeld van de gemeente Leiden. Dat kost de gemeente op jaarbasis 213.500 euro. Het gaat om Alexander Pechtold en, hoogstwaarschijn lijk, Jan Laurier, Tjeerd van Rij en Dick Tesselaar. Of de donderdag opgestapte wethouder Moha med Rabbae een beroep doet op wachtgeld in Leiden, is nog de vraag. Oud-wethouder Pechtold werd een half jaar geleden burge meester van Wageningen. Dat de landelijk partijvoorzitter van D66 wachtgeld van de gemeen te Leiden krijgt, verrast de raadsleden Wim Bleijie (CDA) en Jacques de Coo (LWG/De Groenen). Zij erkennen overi gens wel dat hij er recht op heeft. Pechtold verdient als burgemeester van Wageningen minder dan als wethouder in Leiden. Het verschil in inkomen mag worden aangevuld. Om welk bedrag het gaat, wil de ge meente niet zeggen. Overigens is de aanvullende uitkering bin nenkort afgelopen. „Datzelfde is destijds Steven de Vreeze overkomen", herinnert De Coo zich. „Als burgemeester van Enkhuizen verdiende hij minder dan een wethouder in Leiden." Inmiddels is PvdA'er De Vreeze burgemeester van Tiel. Een wethouder van een mid delgrote stad als Leiden ver dient per jaar rond de 91.000 euro (bruto), blijkt uit gegevens van het ministerie van binnen landse zaken. Een burgemees ter van een stad met de grootte van Wageningen verdient tus sen de 77.000 en 94.000 euro, afhankelijk van ervaring en van wat de lokale politiek aan inko men voor haar eerste burger vaststelt. Wageningen is Pecht- olds eerste stad als burgemees ter. Op grond van de gegevens van het ministerie zou Pecht- olds aanvullende uitkering maximaal zo'n 1100 euro per maand bedragen. Leiden kreeg de afgelopen vijf- Casema heeft per 1 april de tarieven voor kabeltelevisie in Leiden opgetrokken van 8,07 'uro per maand naar 10,27 euro. Een tariefsverhoging van 27 procent. De gemeente Leiden, die beginjaren negentig haar kabelnetwerk verkocht, is daar fel tegen gekant en wil de verhoging door de rechter ongedaan laten maken. Casema op haar beurt vindt dat de gemeente geen zeggenschap heeft over de diensten en tarieven en ziet zich in die opvatting gesteund door recente jurisprudentie. Maar waarom verhoogt Casema de tarieven eigenlijk? Directeur Jos Molenkamp van Casema geeft tekst en uitleg. 'erhoogt haar kabelta- \et als kabelexploitanten sent. Zijn daar onder daken over gemaakt of \ter toeval? jn geen afspraken over Maar toeval is het De tarieven die de :nde kabelaars op ver- Ie plaatsen in het land lopen sterk uiteen, ibelexploitanten lijden :der voor zich streeft ten geharmoniseerd H op z'n minst kosten- is. Voor Casema ligt 'op 13,30 per abonnee. ;er dan bij Essent en dit moment verkopen tlfde product nog tegen ;nde tarieven. Daar vanaf, we vinden dat leerlijk. Een Casema- hent kost in Leiden op ent een stuk minder oorbeeld in Breda of tg. Wij vinden dat ie- jetzelfde moet beta- 1 dfwaar Casema naar toe oïs 13,30 euro. Het blijft |;lbij deze tariefsverho- twee tot drie jaar tijd ij het abonnements gelden optrekken tot het Mniseerde tarief. Dat is Ff dat wij overal zullen idus ook in Leiden. Jdat Leiden nu nog zo jpd goedkoop is, vinden •rong van 8,07 euro per laar 13,30 euro te zit flink in de rode cij- de geplande tariefsver- lt bedoeld om het eigen ldichte?i of om, zoals I'ovente investeren in het netwerk? „Casema maakt, net als UPC en Essent, verlies op haar basis product: het aanbieden van au dio- en visuele diensten. En als je verlies maakt op je basispro duct, kun je niet investeren. Wij verhogen de tarieven om te kunnen invfesteren en ons eigen bedrijf winstgevend te maken. Ik verbaas me overigens wel over alle ophef. KPN is een con current van ons met ook een ei gen, vast netwerk. Ook dat be drijf hanteert een geharmoni seerd tarief. Een telefoonaan sluiting kost in Friesland net zoveel als in Limburg: bijna 18 euro per maand. En daar krijg je dan alleen een kiestoon voor. Maar daar hoor je niemand over klagen. Ondertussen maakt KPN 1,5 miljard euro winst per jaar en wij 47 miljoen verlies. Als je ons bedrijf verge lijkt met KPN zouden we eigen lijk zo'n 180 miljoen euro per jaar winst moeten maken." Het komt er dus op neer dat de tarieven wel omhoog gaan, maar investeringen voorlopig niet mogelijk zijn? „Nee, we verhogen de tarieven en beginnen direct met het up graden van het netwerk. We zullen wel moeten. Wij willen namelijk voor het einde van het jaar ons dienstenpakket flink uitbreiden om de concurrentie met KPN aan te kunnen gaan. De indruk wordt wel eens ge wekt alsof wij 'zomaar' onze ta rieven omhoog gooien, onze positie misbruiken. Dat is dus echt onzin." Deze week beweerde Casema in deze krant het complete netwerk in Leiden binnen negen maan den te willen upgraden. Is deze planning reëel? „Jazeker, binnen negen maan den is dat haalbaar. En mis schien nog wel sneller. We hoe ven namelijk niet het complete kabelnetwerk te vervangen, we moeten vooral bovengrondse apparatuur aanbrengen. Als er geen gekke dingen gebeuren, kunnen we voor het einde van dit jaar in Leiden een breed as sortiment aan producten leve- Zoals? „Ten eerste 'gewone', analoge televisie. Dat willen we in twee 'smaken' brengen. Een basis pakket van 15 publieke zenders voor 8,50 per maand en het standaardpakket zoals dat nu bestaat voor 10,27 euro. Dat be drag wordt zoals gezegd binnen een paar jaar opgetrokken naar 13,30 euro. De prijs van het 'so ciale', minder uitgebreide pak ket, zal overigens laag blijven. Daarnaast willen we digitale te levisie aanbieden. Dat is eigen lijk het huidige tv-product, maar dan in dvd-kwaliteit. Ook hierin willen we verschillende keuzepakketten bieden. Ook komen we met digitale audio: veertig muziekzenders in ver schillende genres die 24 uur per dag zonder reclame muziek brengen. En tot slot internet en telefonie. Op die twee produc ten zullen wij de concurrentie met KPN aangaan. En daar zal de consument absoluut van profiteren. Waar twee aanbie ders elkaar beconcurreren, ont staan vanzelf lage prijzen." Het klinkt allemaal erg ambiti eus. Maar zitten de mensen hier wel op te wachten? „Je zou de vraag eigenlijk moe ten omdraaien. Zitten wij hier wel op te wachten? Want het is uiteindelijk de steeds veeleisen der wordende consument die ons 'dwingt' tot het leveren van deze diensten. De technische ontwikkelingen gaan namelijk zo ontzettend hard en de prij zen van technische apparaten dalen zo snel, dat digitale kwali teit voor audio en video voor steeds meer mensen bereikbaar wordt. Een paar jaar terug had vrijwel niemand een dvd-spe- ler, nu is dat de standaard ge worden en verlangt de consu ment die kwaliteit ook voor tv. Je moet als kabelaar wel mee met die ontwikkeling. Steeds meer mensen hebben bijvoor beeld een flatscreen-tv. En tien jaar zo'n twintig keer te maken met wethouders die al dan niet vrijwillig vertrokken. Ook oud-burgemeester Postma werd weggestuurd. Met hem werd een speciale regeling overeengekomen, maar inmid dels krijgt hij geen wachtgeld meer omdat hij met pensioen is. De gemeente Leiden wil niet zeggen wie de andere drie oud bestuurders zijn die 'op wacht geld zitten', behalve als een ver zoek op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur wordt ingediend, aldus een woord voerster. Dat heeft de redactie van het Leidsch Dagblad in middels gedaan. De krant heeft tevens opgevraagd wie sinds 1 januari 1991 wachtgeld hebben ontvangen en hoeveel geld daarmee was gemoeid. Burge meester en wethouders lieten gistermiddag weten dat zij deze vragen dinsdag willen beant woorden. Vermoedelijk gaat het om Van Rij, Tesselaar en Laurier. Tjeerd van Rij heeft recht op wacht geld tot aan zijn pensioen. Dat dankt hij aan zijn tienjarig wet houderschap en aan zijn leef tijd. Toen de politiek hem in 2000 tot aftreden dwong, was Van Rij ouder dan vijftig. Van diezelfde regeling moet ook de vrijwillig vertrokken Dick Tesse laar profiteren. De Coo en Bleij ie beamen dat de PvdA'er de vierde persoon moet zijn. Tes selaar was van 1974 tot halver wege 1990 wethouder en ver trok op 50-jarige leeftijd. Tesse laar en Van Rij zijn tegenwoor dig beiden parttime adviseur bij Boer Croon. Wethouder Jan Laurier van Groenlinks stapte in 2002 op. Overigens net als-zijn opvolger Rabbae om een financiële kwestie rond De Zijl Bedrijven. Tot hoe lang Laurier recht heeft op wachtgeld, is niet bekend. Laurier is weliswaar ouder dan vijftig, maar was 'slechts' acht- eneenhalf jaar wethouder. Of de deze week opgestapte Mohamed Rabbae aanspraak zal maken op de Leidse uitke ring voor oud-bestuurders, is de vraag, zegt De Coo. Het raadslid, gespecialiseerd in ar beidsrecht, wijst erop dat Rab bae als oud-Kamerlid óók recht heeft op wachtgeld, maar dan van de rijksoverheid. „De wet- houderswedde zal niet zoveel verschillen van het inkomen van een Kamerlid. In dat geval prevaleren de oude rechten." De Coo vindt overigens dat de wachtgeldregeling - simpel de WW voor politieke ambtdragers - aan vervanging toe is. „Rab bae is nu zelf opgestapt. Wat dat de gemeente gaat kosten, moet nog even uitgerekend worden. In het bedrijfsleven zou Rabbae geen cent hebben gekregen. Dat is mijn grote be zwaar." De politicus heeft een voorkeur voor een sollicitatie plicht voor oud-bestuurders, en wil van wethouders vooraf een profielschets laten maken. (advertenties) Deuren van Lieftink komt u overal tegen. Terecht, betere deuren zijn nauwelijks te vinden. Vervaardigd uit de wereldbekende Schüco profielen in duurzaam aluminium of kunststof. Dus: topkwaliteit met KOMO-keur. Kom binnen en overtuig uzelf. De deur van onze showroom staat open voor u. Showroom: Produktieweg 15-17 2404 CC Alphen a/d Rijn Tel. 0172 46 96 70 - www.Iieftink.nl Openingstijden showroom: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur s doordat de prijzen zo snel zak ken, zal dat aantal in de nabije toekomst alleen maar groeien. Als je een flatscreen-tv hebt, wil je ook het beeld ontvangen dat daarbij hoort: digitaal." tekst: Timoteus Waarsenburg foto: Henk Bouwman Op vrijdag 16 april a.s. houdt de Leidse Faculteit der Godgeleerdheid open huis. Om 10:00 uur start een veelkleurig programma in het theologisch instituut, Matthias de Vrieshof 1, Leiden. Studievoorlichting over de studies Godgeleerdheid en Wereld godsdiensten, de Kerkelijke Opleidingen v.w. de Protestantse Kerk in Nederland i.o. en de Remonstrantse Broederschap wordt afgewisseld met kennismakingscolleges: voor godgeleerdheid: Profeten in de Oudheid, voor de kerkelijke opleidingen: Vorming van geloofsgemeenschappen in Vinex- locaties en voor wereldgodsdiensten: "Aradia, the Gospel of the Witches": feit of fictie?. Er zijn panels over beroepsmogelijkheden en tijdens de lunch is er volop gelegenheid te praten met studenten en docenten. Meer weten of aanmelden? Vraag het programma aan per e-mail j.g.mooi@let.leidenuniv.nl of telefonisch 071 5 27 2570, of kijk op www.studereninleiden.nl Universiteit Leiden Ja, ik word abonnee en ontvang de krant eerst 2 weken gratis. Naam_Q_M V Postcode Telefoon (i.v/n. controle nabezorging) Wq gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het colofon van de krant treft u nadere Informatie at Ik neem een: maandabonnement automatische betaling 19,70 kwartaalabonnement automatische betaling betaling per acceptgiro Handtekening: 56,20 56,70 Bij machtiging tot automatische betaling krijgt u bovendien een 1/5 Staatslot met Jackpot cadeau Bij automatische betaling is m$n bank-gnonimmer 712141 400121 Stuur deze bon in een envelop, V1 zonder postzegel, naar: Leidsch Dagblad, afdeling lezersservice, Antwoordnummer 127,1800 VB Alkmaar www.leidschdagblad.nl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 23