LEIDE Stadsgehoorzaal krijgt snel opknapbeurt ken maar! Een wankel juridisch avontuur REGIO Nederland-Japan Prijs 2004 voor makers boek en film Muziek waaiert maar langzaam uit over de stad R1 Kleine zaal komt er mogelijk nog voor 2008 Geslaagde Marokkanen geven goede voorbeeld I_AK wordt Lipsiusgebouw ONZE PRIJZEN KUNT U VERTROUWEN! MEDEDELING DE LEZERSAANBIEDINGEN VAN VANDAAG ZIJN VERPLAATST NAAR VRIJDAG 23 JANUARI A.S. Leidsch A Dagblad donderdag 22 januari 2004 Booteigenaars [weer op v eigendom! Voorganger hoboth eg na fusie jhtszaak gehouden mg/leiden - De rechts- egen een 39-jarige Leide- lie wordt verdacht van oot aantal misdrijven, is n door de Haagse recht- langehouden in afwach- in een psychiatrisch rap- ver de verdachte. De man verdacht van handel in ie en xtc, de verkrachting ihandeling van drie vrou- let illegaal in bezit heb- in een vuurwapen en mu il het bedreigen van een met een pistool. Woens- maart is de nieuwe zit- atum. nerlid schrijft columns PvdA-Kamerlid Diederik n is een week lang te gast website van de Leidse af- van zijn partij. Samson, in Leiden is komen wo- ;hrijft columns op het ;van raadslid Marije van rg. Wie wil, kan met de is in discussie. In zijn jijdrage gaat Samson di- op de 'daverende affaire' e opgestapte Amster- wethouder Rob Oud- ij neemt daar een op ijk standpunt over in. k het maar meteen zeg- vind het onterecht en inde. Oudkerk is een tak, een bluffer en ie- die je het bloed onder de vandaan kan halen, letje wat is hij een goed is. Hij heeft lef, durft de rerse aan en heeft hart n vak. Precies wat we lebben in de politiek." door Rody van der Pols leiden - De kantoorruimtes van de Stadsge hoorzaal in Leiden krijgen op korte termijn een opknapbeurt. Daarmee moet een einde komen aan de schrijnende arbeidsomstandigheden voor het personeel van de concertzaal. „We zitten hier vaak met onze jassen aan. Zo erg tocht het hier. En 's zomers smelten we weg", aldus directeur Petra Unger. Mogelijk wordt de grootscheepse verbouwing van de Stadsgehoorzaal, die voor 2008 gepland staat, eerder uitgevoerd. Dat staat in een brief van burgemeester en wethouders. De toezeggingen van het ge meentebestuur volgen op de herhaalde ver zoeken van directeur Petra Unger om snelle actie. De bouwkundige staat van de kantoor ruimtes is al jaren belabberd, aldus de direc teur. De kozijnen zijn compleet verrot, de ver warming functioneert nauwelijks en er zijn lekkages. „Mensen worden ziek als ze hier nog langer werken. De gemeentelijke diensten bouwen en wonen en cultuur en educatie inspecteren op zeer korte termijn het gebouw op eventuele veilig heidsrisico's voor het personeel, laat het ge meentebestuur in zijn brief weten. Bouwkun dige gebreken die gevaar opleveren, zullen zo spoedig mogelijk hersteld worden. Ook ver beteringen die betrekkelijk goedkoop zijn, worden - waar mogelijk - snel uitgevoerd. Daarnaast werkt het Haagse architectenbu reau Van Mourik Vermeulen aan een 'globaal structuurplan' voor de Stadsgehoorzaal. Daarbij gaat het niet om kleine verbeteringen, maar de grootscheepse verbouwing waarover al jaren gesproken wordt. Het pand zal onder meer worden uitgebreid met een tweede, kleine zaal. Deze verbouwing maakt deel uit van het Aalmarktplan, waarmee de gemeen teraad eind oktober na jaren van getouwtrek instemde. De werkzaamheden in het Aalmarktgebied staan gepland voor 2008. Zo lang kan de Stadsgehoorzaal echter niet wachten op de grote verbouwing, stelde Unger onlangs nog in een commissievergadering. „De Aalmarkt- school staat op instorten, is brandgevaarlijk en veroorzaakt wateroverlast in de Stadsge hoorzaal. Voor een goede exploitatie is een kleine zaal nodig", sprak zij bij deze gelegen heid. In de brief lijken B en W gehoor te geven aan deze hartenkreet. Daarin staat dat onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk is de grote verbouwing „geheel of gedeeltelijk te bespoe digen in vergelijking met de huidige planning. Wellicht kunnen sommige deeloplossingen al op korte termijn worden gerealiseerd." Unger is erg gelukkig met deze voorzichtige toezegging van het gemeentebestuur. De pro blemen van de Stadsgehoorzaal worden ein delijk serieus genomen. Bang dat het nu slechts bij een paar lapmiddelen blijft en de Stadsgehoorzaal voor de grote verbouwing alsnog tot 2008 moet wachten, is zij niet. „Ik heb goede aanwijzingen dat er nu eindelijk haast wordt gemaakt." STELLING l media moeten niet bemoeien het privé-leven ran politici. Geef uw mening )- fw.leidschdagblad.nl door Marijn Kramp leiden - Geslaagde Marokkaan se jongeren gaan Leidse mid delbare scholieren het goede voorbeeld geven. De bedoeling is dat de leerlingen dankzij deze rolmodellen beter zicht krijgen op hun toekomst en hogere schoolresultaten behalen. Veel allochtone leerlingen staan er bij de keuze voor een school, vervolgopleiding of beroeps richting alleen voor, weet F. de Wit die het project voor de ge meente en de middelbare scho len coördineert. „Hun ouders hebben zelf soms nauwelijks school gevolgd in het land van herkomst, dus laat staan dat ze wat afweten van het Neder landse onderwijs." Een Marok kaanse jongere die dat hele tra ject al wel met succes heeft af gelegd, kan scholieren hier bij helpen. Leiden heeft het project, dat 'Kijken door Marokkaanse ogen' is gedoopt, afgekeken van Den Haag en Roermond, waar het al enkele jaren met succes draait. De Wit wil in maart kleinschalig beginnen met on geveer 15 koppels. Hij is daar voor nog op zoek naar enkele rolmodellen. „Dit hoeven geen mensen te zijn die in twee stu dies zijn afgestudeerd of een groot bedrijf draaiende houden, caissières zijn net zo goed wel kom. Wat wij zoeken zijn men sen in de leeftijd van 20 tot en met 28 jaar die een stabiel leven hebben opgebouwd. Daar heeft het soort baan weinig mee te maken." De rolmodellen krijgen een uit gebreide training. Daarna wor den ze aan een leerling gekop peld met wie ze een keer per week contact hebben. Het is geenszins de bedoeling dat het een ingewikkelde vorm van hulpverlening wordt, verzekert De Wit. „De coach is eerder een wat oudere vriend die nog heel goed weet hoe hij zes jaar gele den zelf in het leven stond- Scholieren moeten met hem of haar hun twijfels of problemen kunnen bespreken." Mocht het project een succes blijken dan wordt in de zomer bekeken of het wordt uitgebreid met meer leerlingen. Ook wordt dan onderzocht of er meer na tionaliteiten mee kunnen doen. Besloten is om met Marokkaan se koppels te beginnen omdat daar én voldoende scholieren van zijn die daar behoefte aan hebben én voldoende geslaag de rolmodellen die als voor beeld kunnen dienen. Meer informatie over het project Kijken door Marokkaanse ogen is verkrijgbaar bij F. de Wit, 071-5124732, of Frankdewit.de- wittepoort@xs4all. nl. (advertentie) leiden - Het is waarschijnlijk het universiteitsgebouw met de meeste namen: Centraal Faciliteitengebouw, LAKgebouw of kortweg '1175'. Sinds gisteren heet het met roosters beklede pand aan de Cleveringaplaats officieel 'Lipsiusgebouw'. De naam verwijst naar Justus Lipsius (1547-1606) uit Leuven, in 1578 de eerste hoogleraar geschiedenis en rech ten van de universiteit. Aanleiding voor de officiële naamswijziging is een ingrijpende herinrichting van het universiteitsgebouw, dat collegezalen, een mensa, kantoren en het LAK-theater herbergt. De smalle, geasfalteerde 'straat' dwars door het pand is opengebroken. Twee betegelde 'pleintjes' met stoelen en tafels voor de bezoekers zijn ervoor in de plaats gekomen. Overigens is dit niet de laatste verbouwing van het 'Lipsi us', als het aan de universiteit ligt. Momenteel ligt een vergunningsaanvraag voor een serre aan de kant van het water. Ook zou er een aanlegsteiger moeten komen, zodat studenten met de boot naar college kunnen. Foto: Hielco Kuipers (advertentie) Voordeelmarkt leiden - De Nederland-Japan Prijs 2004 is toegekend aan het cineastenkoppel Louis van Gas teren en Joke Meerman. Zij ont vangen de onderscheiding ter waarde van 25.000 euro voor de film 'Die eeuwige rijst met Ja- pansche thee', over Nederland se ingenieurs die omstreeks 1870 naar Japan trokken om daar de waterhuishouding op orde te brengen. Van Gasteren en Meerman schreven ook een boek over deze vroege emigran ten, onder de titel 'In een Ja panse stroomversnelling'. Mi nister van economische zaken L. Brinkhorst reikt de tweejaar lijkse prijs op maandag 16 fe bruari uit in het Leidse Acade miegebouw. De onderscheiding is in het le ven geroepen door de Stichting 400 jaar Nederland-Japan. De met de Universiteit Leiden ver bonden Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation kent de prijs toe aan instellingen of perso nen uit Japan of Nederland die zich hebben ingespannen voor de culturele, wetenschappelijke of economische betrekkingen tussen beide landen. Lezersvoordeel ANALYSE Met de instemming van de plan- r de Oostvlietpolder gaat de Leid- tënteraad net als vier jaar geleden ïkere periode in. Houdt het be lgsplan stand bij de rechter en laad van State? In tegenstelling heeft Leiden dit keer de tijd mee. verzet tegen industrie in de pol- ig resultaat in de politiek heeft rd, verleggen de tegenstanders ledrijvenpark hun werk- en lob- i. Ongetwijfeld gaan organisa- e Vereniging Vrienden Oost- er, de Stichting Belangenbehar- istvlietpolder, en hoogstwaar- 'ook het bedrijf Baggerdepot Hand BV (BZH) in beroep en zij naar de rechter, hopen de belanghebbenden erhaling van het huzarenstukje ee jaar geleden hebben uitge- 2001 strandde voor de Raad ihet toenmalige bestemmings- inigen in Leiden hadden die g voorzien, en ambtenaren bij ente al helemaal niet. Een vori- 'ij de Raad van State werd nog gewonnen. „Ik voel me machteloos", reageerde wethouder Melanie Schultz (economische zaken), nu staatssecreta ris van verkeer en waterstaat, op het on herroepelijke vonnis. Heeft de gemeente voldoende geleerd van de lessen uit 2001? Het hoogste rechtscollege in bestuurs- kwesties voerde tal van redenen aan voor vernietiging van het bestemmings plan. Een van de belangrijkste bezwaren van de Raad van State geldt nog steeds: strikt formeel is een industriepark in de polder in strijd met het rijksbeleid. Het is ook dat argument, waardoor de SP in de gemeenteraad spreekt van 'een ha chelijk juridisch avontuur'. De SP heeft een nauwe band met de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder; de secretaris daarvan, Hans Pieters, is een prominent partijlid. Het gekke is dat opeenvolgende kabinet ten willen dat er een bedrijventerrein komt in de polder. Daar bestaan ook verschillende afspraken over. In de Vijf de Nota Ruimtelijke Ordening wordt er rekening mee gehouden. Bovendien neemt het rijk in die nota afscheid van het 'rijksbufferzonebeleid', waarmee groene buffers tussen steden waren aan gewezen. De Oostvlietpolder was zo'n buffer tussen Den Haag, Zoetermeer en Leiden. De Vijfde Nota is wel door het kabinet vastgesteld, maar nooit in de Tweede Kamer. Om die reden kan de Raad van State het nieuwe bestemmingsplan niet toetsen aan de inhoud ervan, maar moet hij terugvallen op achterhaald beleid: de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Zo ging het in 2001. Onberekenbaar is het oordeel over het baggerdepot. Twee jaar terug was de Raad van State niet eenduidig in zijn re denatie over die slibstort. BZH claimt op grond van bestuurlijke afspraken een plek in de polder. De Raad van State was toen gevoelig voor de argumenten van het bedrijf. Wel staat de gemeente ster ker dan in 2001: het depot is dit jaar uit het streekplan-West van de provincie Zuid-Holland gehaald. Ook daaraan wordt het bestemmingsplan getoetst. De ruimte die in de polder overblijft - of speciaal wordt aangelegd - voor groen en natuur, is in het nieuwe plan beter beargumenteerd. Industrie verjaagt wei devogels en dat verplicht Leiden tot compensatie van het verlies aan natuur. In tegenstelling tot 2001 heeft Leiden daar nu wel voor gezorgd. Bovendien is er, om die plek aan te kunnen wijzen, een onderzoek naar natuurwaarden aan voorafgegaan. Twee jaar terug misten de rechters zo'n onderzoek. Uiteindelijk is dus het belangrijkste be zwaar van de Raad van State uit 2001 ook nu nog geldig: officieel is de Vierde Nota nog altijd van kracht. De gemeente zegt dat het 'de vraag is hoe de Raad van State daar mee om zal gaan'. Leiden meent dat er een uitweg is. En dat kan kloppen. De vorige keer was er geen tijd om de veranderingen in het rijksbeleid af te wachten, die is er nu wel. Voor de zomer wordt de Nota Ruimte - de opvolger van de Vijfde Nota - van minister Dekker verwacht, en, zo is de bedoeling, vastgesteld. Zuid-Hol land keurt in de zomer waarschijnlijk het bestemmingsplan goed. Die goed keuring is het moment waarop de Raad van State de rechtsgeldigheid ervan toetst. Als de Tweede Kamer de Nota Ruimte tegen die tijd inderdaad heeft aangenomen, vervalt het bezwaar. Een uitspraak van de Raad van State volgt op z'n vroegst in 2005. Robbert Minkhorst vervolg van voorpagina leiden - Het concept van de Kroegentocht is niet ingewikkeld. Zet een band in je tent en je bent klaar. De hamvraag was hoe het publiek antici peerde op deze uitgeklede vorm van een evene ment dat in voorgaande afleveringen steevast tienduizenden mensen op de been bracht. Kwa men ze er voor achter de tv vandaan? Het ant woord luidde: ja. Zij het in minder groten getale en veel later dan anders. Alsof eerst de flarden muziek nog langzaam moesten uitwaaieren over de stad. Zo was het om tien uur 's avonds nog doodstil bij de Zoop in de Pieterskerkchoorsteeg, toch hartje stad. Alleen de huisband zette er stevig de pas in met gouwe ouwe nummers van The Free, Pink Floyd en Steelers Wheel. Muziek die net zo ver verwijderd staat van jazz als de Amsterdamse wethouder Rob Oudkerk inmiddels van Parool- columniste Heieen van Royen. Maar goed, dat was in eerdere afleveringen van de jazzweek ook al het geval. Iedereen staat vrij om te program meren wat hem goeddunkt. Wat dat betreft is Sociëteit De Burcht strenger in de leer. Rond elven liep het daar lekker vol voor de moderne jazz van het Tom van Beek Project. Maar dringen voor een biertje, nee, zo druk was het nu ook weer niet. Op dan maar naar De Twee Spieghels, De Uyl van Hoogland en Jantje van Leiden, de zaken van de late initiatiefnemers van de Kroegentocht Coert Duivenbode, Erik Rooij- akkers en Jan Blonk. En ja hoor, een schot in de roos. Rond de Hooglandse kerk - ook bij De Branderij en De Bonte Koe - was het bal. Geen doorkomen aan. Swingende jaz^iampende mensen en beslagen ramen. Heovas midder nacht en de Kroegentocht raakte eindelijk op stoom. Gezellig was het in de vroege uurtjes ook aan de andere kant van de Haarlemmerstraat. Bij 't Praethuys hield Frank van Meeteren in zijn een tje de aandacht vast van een volle bar met zijn mengeling van jazz, blues, swing en calypso. En De Marepoort schudde op zijn grondvesten bij de keiharde rock van Bazooka Joe. Opnieuw geen jazz, maar de pret was er niet minder om. Een afzakkertje dan nog maar bij The Duke, de tent waar het ooit allemaal is begonnen. „Hij is geweest, hoor", meldde de bardame trots boven de swingende klanken van de Soulcatchers uit. „Een kwartiertje, maar hij had het naar zijn zin." Ze had het vanzelfsprekend over haar baas, Dick Wansink. Goed te horen dat hij na zijn slopende ziekte weer op de been is. Opdat er volgend jaar weer sprake mag zijn van een echte Leidse Jazzweek en van een dito Kroegentocht. Organi seert hij het zelf niet, laat hij dan zijn bestuur de len in de erfenis. Anders is het straks ook met dit evenement afgelopen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 9