LEIDE 'Leiden blundert weer met Oostvlietpolder' Antiek Wethouder boos op aannemers Dé Beurs voor Kunst R1 REGIO Tegenstanders maken vooral bezwaar tegen bedrijfsterrein r jaar cel ü,bdslag en geëist voor poging tot verkrachting bij LUMC 9,10 en 11 januari straf geëist voor dealen harddrugs fjf. Uitgekeken S opuw collega's ALLICHT, LIEFTINK RAMEN vrijdag 9 JANUARI 2004 Horecadier' emt afscheid n partycentrum .ucky Luke is i goed te ifilmen stipheld iemonitor nt maandag De Politiemonitor Be- 2004 gaat in de politie- ollands Midden op 12 van start. Het is voor de e keer dat dit landelijke Dek naar criminaliteit, fferschap en onveilig- |Nederland wordt ge- L Van volgende week :st: ig tot en met 30 januari et 1000 inwoners van 15 el~ ouder van deze regio te- h ondervraagd door bu- jtomart. Het doel van het >ek is om een beeld te welk deel van de bevol- slachtoffer is geworden rinaliteit zoals woning en autocriminaliteit, 'orden onder andere ;esteld over buurtpro- gevoelens van onvei- n contact tussen politie [ers. De resultaten wor- rerkt in een landelijk en een regionaal rap- worden verwacht in ij stadhuis voor herstel De siertegel die vlak ingang van het stadhuis Stadhuisplein lag en de assen Leiden en Oxford iseert is weg. Leden van ité Leiden-Oxford ver dat de steen is gesto- :s blijkt echter minder rlgens een woordvoer- de gemeente vertoonde :gel beschadigingen en ien gespecialiseerd stra- irsbedrijf gebracht waar dt gerepareerd. Ko- jorjaar wordt de tegel ijnlijk teruggeplaatst. door Robbert Minkhorst leiden - Leiden begaat een blun der als het de plannen met de Oostvlietpolder doorzet. Op nieuw zal de Raad van State de gemeente daarvoor straffen, zo als in 2001 ook al gebeurde. Dat voorspelden of suggereerden te genstanders van het nieuwe be stemmingsplan gisteravond op het stadhuis. Het meest omstre den blijft industriepark Oost- vliet, zó bleek bij de eerste be handeling van de plannen in de raadscommissie Ruimte en Groen. Gisteravond was de laatste kans voor de beschermelingen van het groen aan de oostzijde van Leiden. Zij konden nog één keer proberen om de politiek op andere gedachten te bren gen; op 15 en op 20 januari be handelen de raadsleden het be stemmingsplan. De kaarten zijn vermoedelijk al geschud. Oppositiepartijen SP en LWG/De Groenen zijn ver klaard tegenstander van de aanleg van een bedrijventerrein van netto veertig hectare. De coalitie van PvdA, WD, Groen links' en D66 stemt hoogst waarschijnlijk wel in met -het voorstel van het college van B en W, al dan niet met steun van het CDA. Met die voorkennis haalden niettemin woordvoerders van de volkstuinders, de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, de Stichting Belangenbehartiging Oostvlietpolder, de Zuid-Hol landse Milieufederatie en (ge dupeerde) bewoners van de Vlietweg en de Vrouwenweg die ene keer nog alles uit de kast. „Een waardevol stuk van het Groene Hart wordt gewoon op geofferd", zei Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oost vlietpolder. Verder lichtten Baggerdepot Zuid-Holland BV (BZH), grond bedrijf Boskalis en recreatie centrum Vlietland hun bezwa ren toe. Tegenwicht boden de zegslieden van de Kamer van Koophandel, MKB Leiden en ondernemersvereniging LVI: zij zijn juist voorstander van een industriepark, mits dat trou wens een betere ontsluiting krijgt. Zij vrezen dat de zwaar belaste Europaweg het extra verkeer niet aankan. Twee bewoners van de Vlietweg luisteren met bezorgde gezichten naar de bezwaren van de insprekers tegen de gemeentelijke plannen met de Oostvlietpolder. Foto: Taco van der Eb Diederik van der Hoek van de Belangenbehartiging Oostvliet polder stelde onomwonden dat Leiden zich net als bij het vori ge plan vergaloppeert. Het rap port dat volgens de Kamer van Koophandel aantoont dat Lei den staat te springen om meer hectares industrie, noemde hij 'broddelwerk'. Van der Hoek was overigens niet de enige die grote twijfels plaatste bij dat onderzoek; anderen, onder wie collega Pieters, deden dat ook. Bovendien, stelde Van der Hoek, 'haalt Leiden een hele polder overhoop' om de aanleg van industriepark Oostvliet mo gelijk te maken. Zonde, geldver- eel, maar ik doe een vrouw niets aan' i-Willem Korpelshoek ag/leiden - Een 28-jarige Leidenaar die erdacht van verkrachting en poging tot g op een verslaafde vrouw, moet vier jaar genis in als het aan justitie ligt. De man 27 september toe in de bosjes bij het [Na zijn daad liet hij de vrouw naakt op :hter. Zelf zegt hij dat de vrouw vrijwillig hem had in ruil voor cocaïne, lachte heeft een 'giga-enorm lang straf- zijn naam, stelde de rechter vast. De Lei- leeft de laatste veertien jaar net zo lang le tralies doorgebracht als ervoor. Hij ich gisteren ook verantwoorden voor Ito-inbraken, belediging van politieagen- in serie kleine diefstallen. :naar en de vrouw ontmoetten elkaar op imber van het vorig jaar bij de gedoog- ider het station Leiden Centraal. Daar ze samen een pijpje cocaïne, waarop de lem vroeg mee te lopen naar het psychia- ekenhuis Endegeest, waar zij verbleef. >ueel contact vond plaats in de bosjes bij 4C. Volgens de verdachte gebeurde dat r instemming. »(7) trek ilaajn a; 17 oora Zij verklaart echter dat de Leidenaar haar dwong tot seks, haar kleren scheurde en haar de keel dichtkneep. De Leidenaar zou haar na de ver krachting hebben bedreigd en er met haar kleren vandoor zijn gegaan. Ze bleef naakt achter, dwaalde in verwarde toestand rond en kreeg uit eindelijk hulp bij een woonwagen van een ker misexploitant aan de Wassenaarseweg. De verdachte hield de rechter gisteren een ander verhaal voor. „Zij vroeg een beetje dope om mee naar huis te nemen, maar ik moet ook dingen doen om aan dope te komen. Geen goede din gen." Omdat hij het niet zomaar wilde geven, zou het slachtoffer seks hebben aangeboden in ruil voor cocaïne. Ook beweerde de Leidenaar dat de vrouw drugs van hem had gestolen, reden voor hem om haar kleren te doorzoeken. „Zij werd kwaad en wilde op mij inslaan. Ik moest haar van me afhouden en duwde haar hardhandig weg. Uiteindelijk ben ik er met haar kleren vandoor gegaan. Ik zal nooit iemand verkrachten. Ik steel, maar ik doe een vrouw niets aan." De gestolen dope heeft hij ove rigens niet meer teruggevonden. De rechter doet op 22 januari uitspraak in deze zaak. spillend en in strijd met beleid van het rijk. Die laatste be schuldiging kwam ook van be woners en van Pieters. De pol der gold altijd als een groene buffer in de driehoek Leiden- Zoetermeer-Den Haag. Of dat nog steeds zo is, is on duidelijk. Leiden en de provin cie hebben wel bestuurlijke af spraken met het rijk gemaakt over bouwen in de polder. De vraag is echter wat rechtsgeldig is. Bij het vorige bestemmings plan dat de Raad van State in 2001 vernietigde, bleek het rijksbeleid een obstakel. „Be spaart u zich de nieuwe verne dering bij de Raad van State", (advertentie) Leeuwenhorst-Noordwijkerhout vrijdag 17.00 tot 21.00 uur zaterdag en zondag 11.00 tot 18.00 uur Organisatie: Reijmerink drukte Van der Hoek de com missieleden op het hart. Overigens is het bestemmings plan al in strijd met die be stuurlijke afspraken, betoogde directeur Karpentier van recre atiecentrum Vlietland. Oostvliet mag geen 'zichtlocatie' worden en dat wordt het bedrijvenpark nu wel, zo dicht langs de A4. Bovendien moeten zijn klanten - een miljoen per jaar - straks eerst langs dat industriegebied, om bij Vlietland te komen. „Dat zal de landschappelijke, recrea tieve en rendementswaarde schade toebrengen", klaagde Karpentier. Hij pleitte voor meer groen aan de rand van Oostvliet. Bewoners van de Vrouwenweg presenteerden gisteravond een alternatief plan, dat wethouder Ron Hillebrand (ruimtelijke or dening) overigens direct als on uitvoerbaar bestempelde. De bewoners kijken uit op de Oost vlietpolder en hoewel de ge meente de bedrijven in hun achtertuinen al heeft geschrapt, vinden ze nog steeds dat de be drijven te dichtbij komen. Daarom moet het terrein ver huizen richting recreatiecen trum Vlietland. Maar volgens onderzoek is de natuur in dat deel van de polder waardevol ler. Daarom houdt de gemeente dat liever groen, aldus Hille brand. BZH wil een baggerdepot in de Oostvlietpolder. Ooit is dat ook de bedoeling geweest, tot Lei den en de provincie van me ning veranderden. Directeur Al- bert Bresters van BZH en za kenpartner Boskalis is altijd on duidelijk gebleven waarom. Zij beroepen zich op contracten die in het verleden zijn afgeslo ten. Het voorgedragen alterna tief voor de slibstort, bagger lo zen op de Maasvlakte, is geen alternatief gebleken. Bresters wil of alsnog een depot, of 'een oplossing die voor alle partijen even goed is'. Verwarring over volkstuinders Neemt de belangstelling voor volkstuinen in Leiden af, of juist toe? De gemeente is overtuigd van het eerste. Voorzitter B. Boelekervan de Leidse Bond van Ama teurtuinders zegt echter dat bij hem tweehonderd men sen op de wachtlijst staan. Het nieuwe bestemmings plan voor de Oostvlietpol der heeft grote gevolgen voor de tuinders. Aan de ene kant krijgen ze zeker heid over hun positie; daar staat tegenover dat een fors aantal tuinen moet verkas sen. Burgemeester en wethou ders stellen dat de interesse voor een tuin daalt Ze base ren zich onder andere op de ervaringen bij Veldheim. Dat complex is ten faveure van uitbreiding van begraaf plaats Rhijnhofwegbe- stemd. Compensatie is er in de Oostvlietpolder. Voorlo pig maken weinig mensen gebruik van die mogelijk heid. Volgens Boeleker is de be langstelling voor een volks tuin helemaal niet tanende. „Ik kan die bewering niet plaatsen. Een enquêtebu reau heeft alle complexen bezocht en alle wensen van leden geïnventariseerd." Boeleker beloofde de poli tiek de wachtlijst toe te stu ren. PvdA-raadslid M. van den Berg vroeg daarop nog wel hoe het kan dat 140 nieuwe plaatsen in de pol der 'leeg' blijven. Boeleker antwoordde dat dat komt omdat een tuindersvereni ging niet meewerkt aan de verhuizingsoperatie. Die plaatsen zijn echter nog niet beschikbaar voor anderen. Boeleker beklaagde zich verder over de traagheid van die operatie. De gemeente beloofde voor de tuinders een snellere procedure te volgen. In de praktijk komt daar alleen helemaal niets van terecht, zei hij. 'Verhaal Jobo over ontslagen door bouwstop van a tot z gelogen' >g/leiden - Voor de han- leroïne en cocaïne in s gisteren bij de Haagse ik tegen een 19-jarige een celstraf geëist jaar, waarvan vier n voorwaardelijk. Als officier van justitie E. ligt, betaalt de man bo- aan justitie de gemaak- van 12.000 euro. en is op 7 oktober vorig gepakt op het Pieters- n in Leiden toen hij an het dealen was. Hij bolletjes cocaïne en zes heroïne op zak. De ir opereerde samen groepje van drie ande rs van wie hij de namen noemen. hand van de omzetten le de politie dat het tussen 27 september en ;r 2 kilo heroïne en co caïne heeft gedeald en daarmee samen een winst van 48.000 eu ro heeft gemaakt. De Hagenaar zegt echter slechts enkele da gen dmgs te hebben verkocht toen hij werd gepakt. Inmiddels heeft de man plannen gemaakt om zijn leven te beteren. In de gevangenis is hij afgekickt en hij wil de havo afinaken. „Daarna wil ik in de handel aan de slag", aldus de voormalige dealer tot hilariteit van de rechtbank. Hij is van plan weer bij zijn ouders te gaan wonen. De man kreeg van rechtbank president E. Timmermans het advies 'het goede voorbeeld aan zijn jonge broertje te ge ven'. De man kreeg van haar ook een waarschuwing mee: „De eerste keer is de rechtbank nog inschikkelijk. Maar als je hier stamgast wordt, dan weten wij raad met je." De uitspraak volgt over twee weken. (advertentie) Morgen vindt u de baan die bij u past in Crucell sluit een miljoenencontract voor griepvaccin leiden - Het Leidse biotechbe- drijf Crucell heeft een belang rijk contract gesloten met het Franse bedrijf Aventis voor de ontwikkeling van griepvaccins. Avantis, wereldleider op het ge bied van griepvaccins, betaalt voor het gebruik van de techno logie van Crucell, dat een ma nier ontwikkelde om levende cellen te kweken. Wereldwijd gaat het om een markt van on geveer een miljard euro. Crucell kreeg gisteren al een bedrag van 8 miljoen euro. Dat kan de komende jaren oplopen naar 30 miljoen. Avantis produceerde in 2002 al genoeg vaccins voor 500 mil joen mensen. De bedrijven ver wachten dat de vraag naar vac cins in 2010 is verdubbeld. Dat hangt samen met de vergrijzing en het risico op sars-achtige vi russen. Ook zijn er steeds meer landen waar inentingen ver plicht zijn of waar de verplichte minimumleeftijd voor een griepprik omlaag gaat. Een a twee op de tien wereldbe woners krijgen elk jaar griep. Aan de gevolgen van griep over lijden jaarlijks tussen een kwart en een half miljoen mensen. Tijdens de extreme epidemie van Spaanse griep van 1918 tot 1920 vielen er 50 miljoen do den. Het griepvirus verandert voortdurend, waardoor er steeds nieuwe vaccins nodig zijn. door Robbert Minkhorst leiden - Leiden honoreert nog vrijwel iedere bouwaanvraag voor de binnenstad, ondanks een bouwstop in delen daar van. Wethouder Ron Hillebrand (PvdA/ruimtelijke ordening) raadt iedere bewoner of onder nemer die plannen heeft, uit drukkelijk aan gewoon een ver gunning aan te vragen. Het ver haal van bouwbedrijf Jobo, dat tien werknemers vanwege de bouwstop moest ontslaan, 'is van a tot z gelogen', aldus Hille brand. De wethouder is woest na de beschuldigingen van enkele aannemers, onder wie dus Jo bo, eergisteren in deze krant. Volgens Hillebrand maskeert Jobo met zijn uitspraken zijn ei gen problemen. „Het is al lan ger bekend dat Jobo het moei lijk heeft. Die problemen mag het niet afschuiven op de ge meente." Boy van Dijk van Jobo de Bou wers is uiterst verbaasd over de (advertentie) Want geen ander raam kan tippen aan de kwaliteitsramen van Lieftink. In eigen fabriek vervaardigd uit hoogwaardige Schüco profielen. Leverbaar in tal van uitvoeringen in aluminium of kunststof en met KOMO-keur als kwaliteitsgarantie. Welkom in onze showroom. Showroom: Produktieweg 15-17 2404 CC Alphen a/d Rijn Tel. 0172 46 96 70 - www.lieftink.nl Openingstijden showroom: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur reactie van de wethouder. „Ik heb het niet moeilijk. Als de wethouder dat zegt, dan moet hij dat ook hard kunnen ma ken. Als hij in onze administra tie zou kunnen kijken, dan weet hij hoe moeilijk wij het hebben, door de bouwstop. De hele bin nenstad ligt plat. Er zijn hier tien mensen weg, en ook ande re, vooral kleine aannemers zit ten in de problemen door de bouwstop." Op zijn beurt is Van Dijk verontwaardigd dat Hillebrand deze discussie via de krant voert. Eigenlijk wil de aannemer niet op de beschuldi gingen reageren. „Want wij moeten wel verder met zijn ambtenaren." Tijdens een vergadering van de raadscommissie Ruimte en Groen nam gepensioneerd aan nemer Henk Niersman het op voor Hillebrand. Niersman sprak in bij de plannen voor de Oostvlietpolder, maar gebruikte zijn spreektijd ook om aan Jobo en de anderen even een kat uit te delen. „Ik plaats hele grote vraagtekens bij het onderne merschap van deze bouwers", zei hij. De bouwstop voor delen van het centrum is het gevolg van een afwijzing door de rechter van de bouwvergunning voor Parnassia in de binnenstad, achter zalencentrum Antonius. Bestemmingsplannen zijn niet actueel genoeg, omdat in een aantal de bepaling ontbreekt dat het gebied binnen de sin gels beschermd stadsgezicht is. Eerder is dat altijd gedoogd. Met zogenoemde vooruitak koorden probeert de gemeente particulieren en bouwers zoveel mogelijk tegemoet te komen. In het algemeen belang, bij on evenredige (financiële) schade of bijvoorbeeld brandgevaar wil de gemeente onder voorbe houd bouwvergunningen afge ven. Hillebrand weet niet welk effect de bouwstop en de publiciteit erover heeft op het aantal aan vragen. „Dat effect kan nu pas gaan optreden. Het is niet zo, dat als je vandaag denkt: ik ga verbouwen, je morgen een aan vraag indient." Hij vreest dat als het 'geweeklaag' van de aanne mers aanhoudt, mensen juist zullen wachten met hun bouw plannen. Er ontstaat dan een beeld van dat indienen geen zin heeft. Terwijl dat niet waar is. „Als bedrijven ach en wee kla gen, kan dat tot gevolg hebben dat mensen hun plannen uit stellen. Daarmee snijden ze zichzelf in de vingers. Ze moe ten daar onmiddellijk mee op houden. Het is onzin en het kost ze zelf omzet." Het bewijs is volgens Hille brand de eerste rapportage over de gevolgen van de bouwstop. Binnenkort presenteert de PvdA'er de bevindingen. „Bij 18 van de laatste 21 bouwaan vra gen hebben we een vooruitak koord kunnen geven. Uitzonde ringen zijn de A op het dak van het RAP en de verbouwing van een pakhuis in eigen beheer." En, inderdaad, een klusje voor Jobo: eentje met een bouwsom van 50.000 euro. Hillebrand: „Je gaat mij dus niet vertellen dat het bedrijf daarvoor tien men sen op de loonlijst had staan." De wethouder is juist zeer te vreden: de gevolgen blijven be perkt. Er is geen enkele reden tot zorg. Het gros van de ver gunningen kunnen we gewoon verlenen. Als het maar enigs zins kan, verstrekken we voor uitakkoorden. Nu blijkt dat het dus fantastisch werkt." (advertentie) Geboren op 22 januari 1964? Op 22 januari 2004 bestaat de Nederlandse Hartstichting 40 jaar. Wordt u ook 40 jaar op die dag? Meldt u dan aan bij Becel pro-activ. Want iedereen die op dezelfde dag 40 wordt als de Nederlandse Hartstichting ontvangt een gratis gezondheidspakket met o.a. infor matie over cholesterolverlaging. Wordt u wel 40 dit jaar, maar niet op 22 januari, dan ligt er ook voor u een leuk presentje klaar. Bel het Becel institute 0800-0439 of kijk op www.becel.nl Op naar de volgende 40 gezonde jaren! Nederlandse>Jr Hartstichting

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 9