Trichet: Dure euro slecht voor export ECONOMIE Aan de pomp weinig voordeel van stijgende euro Geen twijfels over voortbestaan Philips VS Bio-vlees bezorgt supermarkten flinke tegenvaller Bazen draaien op voor extra km-vergoeding Kredietbank ondervindt weerstand Minder vakantieplannen Püriïlcllclt zet accountant Op Straat Duitsers lessen dorst liever met water dan met bier 34^- loer wordt Deltalinqs ^am - Oud-minister De jrkeer en waterstaat) 1 februari voorzitter Jtalinqs. De organisatie lerkoepelende belangen- ger van het Rotterdamse en industriële bedrijfsle- |talinqs vertegenwoor- -^r dan vijfhonderd be- met ongeveer 35.000 mers. De Boer was voor q(listerschap al actief in •in als ondernemer en v ker van de Kamer van 4,oindel. ^«loosheid W stabiel 5.8urg - De werkloosheid g'^jaalf euro-landen is in 3,'ojer uitgekomen op 8,8 L2! evenveel als de maand 5^et percentage is wel 4[4ier dan dezelfde maand toen het 8,6 was. De 8|gje statistische dienst Eu- i!2feeft dat gisteren ge- J|s ook de drie EU-lan- olsjder euro worden mee- 9.5b de werkloosheid in uitgekomen op 8 Luxemburg had in no- de minste werk- procent), Spanje de 1,3 procent). weer hervat ijorecabond .5,61 •7.5J- De 75 werknemers bij ^5recabond zijn weer aan )9l5t. Een staking van drie kleeft hen een nieuwe 4)9geleverd. De collega's '9,4f Bondgenoten, die na- ig'onderhandelden, u ^gisteren gemeld dat de -^.siners met terugwerken- per 1 juli 2003 1 pro- loon krijgen en daar- eenmalige uitkering procent over de 1 juli 2003 tot 1 ja- we topman ||mpina - Campina Neder- een nieuwe direc- 3^2juter de Bruijn volgt per 15',6e huidige topman Ton 57,7op bij het zuivelcon- 2f'yj Bruijn (58) is nu nog 53ioin het onderdeel Kaas 29.71. De plek die hij achter- losfaas en Boter wordt 42!5jog niet ingevuld. Wel ^divisie Kaas een nieu- 57 ^jedirecteur. 33ioi |:!lo verkoopt Stellamare - De Rotterdamse ^.Timbo Navigation heeft 42) gedaan van het in Ame- 4,2ipseisde vrachtschip ||'°ire. De rederij en zijn 8aoaar hebben inmiddels 20,5tipe-overeenkomst ge- 59 o|et een opkoper in het anse Albany. Al snel na lluk, waarbij drie van de iRussische beman- len omkwamen, was 1 dat berging en het op- iarklaar maken, veel |0 gcp gaan kosten dan de '5149de van het schip. De )7,43operatie is afgelopen S'g^g door medewerkers 7'M Salvage afgerond. 16,40 '8,40 - °.«ji teistert .4,60 irt-klanten >6,6Q - Klanten van de te- Telfort hebben dagen veel last ge- sms-be- spam. De heeft daarover honderd telefoontjes ontvangen, aldus gisteren. inmiddels de dader gevonden en hoopt is gedicht. De mees- boden een dating- i6i2$en geldprijs of een °.3?kantie aan. 4,40 13,20 [75;1)b en HP in tikle muziek 3g'gjjs - De computerfabri- L2>^pple en Hewlett-Pack- 39,7q hebben de handen in- 2g)||gen op het gebied van ?67?nuziek. HP komt deze i44?et ^en niuziekafspeel- g'4lt op de markt dat gelijk i4,oi populaire iPod van ojp doet dit onder eigen i9)6^aar promoot tegelijker- 26,03ebsite iTimes van Ap- 3|leze website kunnen 2oi8fforden gedownload is.oipod. 18,50 50,6(1 lia paait ionden UitaJia betaalt zijn per- irijscompensatie over 12002 en 2003 en Je uitvoering van plan- 115.000 banen te jen op tot eind deze De Italiaanse lucht- jatschappij wil zo haar el tegemoetkomen en p maken voor overleg bonden. Topman zi moet er wel voor zor- de doelstellingen uit egisch plan voor de ja- 1-2006 worden gehaald. vrijdag 9 januari 2oo4 door Maurice Wilbrink den haag - De snel stijgende euro zou het leven van de automobilist aangenamer moeten maken. De euro wint vooral aan kracht tegenover de dollar, en dat is de munt waarin traditiegetrouw ruwe olie wordt afgere kend. Voor dezelfde euro krijgen we beduidend meer olie dan twee jaar geleden. De grondstof voor benzine en diesel wordt goedkoper bij elke nieuwe piek die de eurokoers bereikt. Maar helaas, aan de pomp lijkt van de valutawinst niet veel over te blijven. Gisteren nog verhoogde marktlei der Shell de prijs van de meest gevraagde autobrand stof, euro 95, met één cent naar 1,18 euro. Ruim een week geleden, op 1 januari, werd de accijns op een liter benzine met 3,5 cent verhoogd. Daarmee maakte de staat het gunstige euro-dollareffect van de afgelopen tijd meteen weer ongedaan. De benzineprijs, zo benadrukken de oliemaatschappij en altijd gretig, wordt vooral door de staat bepaald. Shell rekent het de consument voor op zijn Nederland se website: begin dit jaar ging van elke verkochte liter benzine 85 cent naar de belastingdienst en 31 cent naar oliemaatschappij, pomphouder en anderen. Daarvan is 17,5 cent 'productkosten'. Daar is ook de invloed van de prijs van ruwe olie zichtbaar: een stij gende olieprijs verhoogt de productkosten als onder deel van de benzineliterprijs. Op zich zijn de noterin gen op de internationale oliemarkten van weinig in vloed op de benzineprijs. Maar de hoge accijnzen ver sterken een prijsverhoging aan de pomp: een cent stij ging werkt meteen door in accijns en BTW. De relatief hoge olieprijs houdt de benzineprijzen in Europa en de VS momenteel op een vrij hoog peil. Wel verzacht de voortdurende koersstijging van de euro het leed aan de pomp enigszins. Maar oliehandelaren bieden de autobezitter voor de komende maanden niet veel hoop. Er is zoveel vraag naar olie dat de benzine en dieselprijs voorlopig niet zal dalen. De snel toenemende vraag naar transportbrandstoffen, overal in het Westen maar ook in China, is de belang rijkste factor in de stijgende vraag naar olie. Tegelijker tijd zijn de commerciële olievoorraden in de VS - de grootste olieconsument - op het laagste niveau in 28 jaar. Raffinaderijen die ruwe olie gebruiken om autobrand stoffen te produceren, missen door de lage voorraden de flexibiliteit om meer diesel en benzine te leveren als de vraag daarnaar toeneemt. Als het aanbod de vraag naar benzine niet goed bijhoudt, stijgt de prijs. En als tegelijkertijd de ruwe olie duurder wordt, werkt dat ook door op de benzinemarkt. amsterdam/gpd - De gemeen telijke kredietbank Crediam stuit op 'weerstand' bij de ban ken om gezamenlijk de leef baarheid in achterstandswijken te verbeteren. Crediam kondig de vorig jaar samen met de Ne derlandse Vereniging van Ban ken (NVB) een project aan om iets te gaan doen aan die leef baarheid. Sindsdien is er vol gens Crediam-directeur Siebols nauwelijks vordering gemaakt. Crediam maakt zich zorgen over de afnemende service van banken in grote steden. De af gelopen jaren zijn veel bank kantoren uit wijken verdwenen. Hierdoor dreigen groepen mensen in de problemen te ko men, volgens Siebols. Veel mensen durven niet te pinnen of hebben geen toegang tot een pc of internet voor het regelen van hun bankzaken. Deze men sen zijn vaak aangewezen op een bankkantoor om hun fi nanciën te regelen, zoals het af sluiten van verzekeringen. Door het sluiten van kantoren vreest Siebols dat veel mensen hun zaken niet goed meer kunnen regelen. De kredietbank klopte daarom een jaar geleden aan bij de NVB om hier samen iets aan te doen. Die reageerden in eer ste instantie enthousiast, maar volgens Siebols is het project daarna op een laag pitje komen te staan. Volgens de NVB ligt het project niet stil. De vereniging, een koepelorganisatie voor banken, zegt het probleem van de leef baarheid in de wijken echter sa men met de deelraden in Am sterdam aan te willen pakken. En die deelraden hebben op dit moment 'andere prioriteiten', aldus de NVB. Microsoft-topman Bill Gates opende gisteren in het Amerikaanse Las Vegas de elektronicabeurs CES. Foto: AFP las vegas/gpd - Mochten er nog twijfels zijn over het voortbe staan van Philips Consumen tenelektronica (CE) in de Ver enigde Staten, dan zijn die gis teren in Las Vegas weggeno men. Dit gebeurde met een agressieve en zelfverzekerde presentatie van nieuwe produc ten op Amerika's meest presti gieuze beurs op dit gebied CES. Een beurs waar Philips 21 inno vatieprijzen kreeg. Het eerder geuite dreigement van topman Kleisterlee lijkt hiermee ingetrokken. Als de Amerikaanse divisie van CE eind 2003 niet winstgevend zou zijn, zou Philips zich van de Amerikaanse markt terugtrek ken, zo zei hij in 2002. Philips CE-directeur Provoost was er gisteren helder over. „Wij hebben een duidelijk mandaat gekregen om met vol le kracht door te gaan. Zeker na de reorganisaties die we sinds juli vorig jaar hebben uitge voerd. We zijn hierdoor meer marktgericht geworden en effi ciënter gaan werken. Boven dien hebben we een bezuini ging van 400 miljoen euro doorgevoerd." Philips komt behalve met inter netradio nu ook met internette levisie op de markt. Op de beurs in Amerika werd gisteren een dergelijk toestel gepresen teerd. Bij internettelevisie of - radio wordt het signaal niet van een kabel of antenne, maar van het internet afgehaald. Philips noemt het televisiemodel, net als de eerder al gepresenteerde internetradio, Streamium. Een tweede primeur van Philips is de Ambilight televisie. Dit is een flatscreen televisie die ach ter de randen links en rechts in kleur veranderende lampen heeft. De televisie analyseert de kleu ren in de beelden en de be weeglijkheid daarvan en kiest aan de hand daarvan de kleur die de lampen tegen de muur projecteren. Bij de demonstra tie gisteren van het systeem in Las Vegas werd het licht bij een geweldsscène de kleur rood en bij een liefdesscène stemmig blauw. amsterdam/anp - Minder Ne derlanders zijn dit jaar van plan om op vakantie te gaan. „Nu zegt nog maar 64 procent van plan te zijn om op reis te gaan, terwijl een jaar geleden nog 68 procent met vakantieplannen rondliep", aldus onderzoeksdi recteur Eilander van NFO Trendbox gisteren. De ANWB ziet dezelfde trend. NFO Trend box heeft rond de jaarwisseling 2000 Nederlanders onder vraagd over hun vakantieplan nen. Zowel Eilander als de ANWB wijzen op de algemene aarzeling bij mensen om geld uit te geven in de huidige eco nomische onzekere tijden. Van de ondervraagden zei 16 pro cent al een trip te hebben ge boekt, tegen 18 procent een jaar eerder. Dichtbij gelegen Europese be stemmingen, in het bijzonder Nederland, profiteren volgens Eilander van de angst om ver weg te gaan en van de terug houdendheid om geld uit te ge ven. milaan/anp-rtr - Het zwaar aangeslagen Parmalat zet zijn accountant Deloitte Touche SpA buiten de deur. Het onder zoek naar de malversaties bij het Italiaanse zuivelconcern heeft ertoe geleid dat twee ac countants van Deloitte door de rechter zullen worden gehoord. Het accountantskantoor con troleerde de boeken van Par malat sinds 1999. Daarvoor was de controle in handen van Grant Thornton, dat daarna nog wel het accountantswerk voor enkele dochterbedrijven bleef doen. Een van die bedrij ven is Bonlat, dat is gevestigd op de Caymaneilanden. Daar kwam de fraude bij Parmalat aan het licht. De twee accountants die aan de tand worden gevoeld, zijn Gi useppe Rovelli en Adolfo Mam- oli. Rovelli zette zijn handteke ning over de jaarekening van 2002, Mamoli over die van 2001. Gisteren lieten enkele advoca ten van Parmalats schuldeisers ECB-directeur Trichet. Foto: EPA/Boris Roessler frankfurt/anp-afp - De hoge koers van de euro heeft een ne gatief effect op de concurrentie positie van de exporteurs in de eurozone. Dit heeft president Trichet van de Europese Centrale Bank (ECB), gisteren gezegd. Trichet sprak gisteren na afloop van de reguliere bestuursverga dering van zijn bank. Die verga dering leverde geen wijziging van de rente voor de eurolan den op. De bank besloot het belangrijkste tarief, de herfi nancieringsrente, te laten staan op 2 procent. Dat tarief geldt al sinds juni vorig jaar. Trichet zei verder dat de ECB niet echt blij is met sterke koersschommelingen op de wisselmarkten. „Koersschom melingen zijn een deel van de ECB-analyse van prijsstabili teit", aldus Trichet. Deze uitla ting, gevoegd bij de opmerking over de nadelige effecten voor de export, kan erop duiden dat de ECB de koers van de euro te hoog vindt. Het uitblijven van een concrete aanpak deed de Europese munteenheid echter in koers stijgen. De euro stond kort na Trichets uitlatingen op 1,2730 dollar. Daarvoor was dat 1,2630 dollar. Woensdag was de euro in koers gedaald. De valutahandelaren liepen toen vooruit op de mo gelijkheid dat Trichet zich be zorgd zou uitlaten over het tempo waarmee de koersstij ging verloopt. Nu een dergelijke uitlating uitbleef, kon de koers weer omhoog gaan. Volgens Trichet tonen de jong ste gegevens aan dat de econo mie van de eurolanden zich aan het herstellen is. Het herstel zal in de loop van het jaar versnel len, aldus de bankpresident. Hij noemde verder het jaar 2004 'cruciaal' wat betreft de begro tingsdiscipline in de eurolan den. Het gaat hem vooral om de versterking van de geloof waardigheid. „Het Stabiliteits pact vormt de basis van het ver trouwen." weten 7,7 miljard dollar die uit het concern is weggelekt, te hebben opgespoord. Waar het geld zou zijn, is niet meege deeld. Andere onderzoekers hadden hun vraagtekens gezet bij de vondst van het geld. Inmiddels is in Luxemburg jus titie begonnen met een onder zoek naar het witwassen van geld door Parmalat. Officieel heet het dat er duidelijkheid moet komen over de tegoeden van het concern en zijn direc tieleden in het groothertogdom. berlijn/dpa-anp - De hete zo mer van 2003 heeft de Duitsers niet in de eerste plaats naar bier doen grijpen, maar naar mine raalwater. De consumptie daar van schoot vorig jaar omhoog van bijna 114 liter per hoofd van de bevolking in 2002 tot een record van 129 liter. Nederlanders drinken veel min der mineraalwater dan Duit sers. Volgens de Vereniging Ne derlandse Frisdranken Indu strie (NFI) bleef de consumptie in 2003 beperkt tot ruim 18 li ter. In vergelijking met 2002 was sprake van een minieme stij ging. Duitsers drinken sowieso veel meer dan Nederlanders, al dus de NFI. De watercijfers van de Duitse producentenorganisatie omvat ten ook de import. Sinds enkele jaren wint vooral koolzuurvrij water uit Frankrijk marktaan deel.De 230 producenten in Duitsland brachten vorig jaar een recordhoeveelheid van 9,6 miljard liter in de handel. Dat Duitsers veel meer mine raalwater drinken dan Neder landers heeft onder meer te maken met de onze 'zuinig heid', zegt NFI-directeur Jouke Schat. „Water uit de kraan is goedkoper. Daarnaast zijn Duitsers meer gesteld op hun gezondheid en hun lichaam. Daarom drinken ze meer mine raalwater en gaan vaker naar een kuuroord." In het zuiden van Europa is de consumptie van mineraalwater ook groter dan in Nederland. Dat komt omdat de kwaliteit van het kraanwater minder is. Bovendien is het er warm en is water schaars. door Achille Prick Bio-varkens in de wei in Flederingen. Foto: ANP/Eric Brinkhorst door Sylvia Marmelstein en Miranda Megens den haag - Vakbonden en on dernemingsraden gaan de door het kabinet beperkte kilometer vergoeding massaal op werkge vers verhalen. Zij eisen in CAO's dat de werkgever 28 cent per kilometer blijft vergoeden. Vanaf 1 januari is de autover- goeding boven de 18 cent per kilometer belastbaar. Werkge vers moeten diep in de buidel tasten om de nettovergoeding voor hun personeel op peil te houden. Het gaat om de kilometers die werknemers met hun eigen au to afleggen voor hun werk. Wie slechts 18 cent vergoed krijgt, haalt de kosten van zijn auto er niet uit. Vergeleken met de ou de situatie waarin zij 28 cent mochten declareren, leveren ze maandelijks fors in. Wie bij voorbeeld maandelijks 1000 ki lometer aflegt krijgt 100 euro minder. De eerstvolgende grote CAO waar de eis op" tafel ligt om werknemers te compenseren is die van het Rijk waaronder ruim 120.000 ambtenaren val len die werken bij ministeries en rijksdiensten. De werkgever, Binnenlandse zaken, weigert dat tot nog toe. Bij de CAO voor de thuiszorg (160.000 werkne mers) is het wel gelukt om de werknemers 'schadeloos te stel len'. Zij behouden een vergoe ding van 28 cent netto. De vakbonden voeren bij de Rabobank momenteel gesprek ken over de kilometervergoe ding. Volgens CAO-coördinator Kruse van vakbond De Unie gaat het overleg daar 'soepel en vlot'. De Unie wil dit jaar in alle CAO's vastleggen dat werkne mers moeten worden gecom penseerd. „Het zou raar zijn als werknemers geld moeten beta len om hun werk goed te kun nen uitvoeren." Voor de werkgevers betekent compensatie een forse kosten post. Als ze willen dat werkne mers 28 cent per kilometer net to overhouden, moeten ze zelf 38,5 cent uitbetalen. De fiscus int de rest van het geld. Hierbij is uitgegaan van een werkne mer in de hoogste belasting schijf. De werkgevers in de thuiszorg moeten ruim 20 mil joen euro extra betalen om hun werknemers te compenseren. „Dat geld hadden we liever in de zorg gestoken", legt direc teur Van der Dungen van de Landelijke Vereniging van Thuiszorg. De werkgeversvereniging AW- VN is boos op de bonden. „CAO's zijn er niet voor om overheidsmaatregelen te com penseren", aldus de woord voerder. den haag - Het lijkt de wereld op zijn kop. Eerst trekt het minis terie van landbouw zo'n 3 mil joen euro uit om varkensboeren te stimuleren biologisch te gaan produceren. Zo'n dertig boeren deden het en dat is beter voor dier en milieu. Maar nu hebben een paar supermarktketens en slagerijen twee miljoen euro bij elkaar gelegd om biologische boeren te verleiden weer terug te keren naar de intensieve vee houderij. Want ze produceren te veel maatschappelijk verant woord vlees. Rara, hoe kan dat? Albert Heijn, De Sperwer Groep (PLUS, Spar, Garantmarkt), de biologische slagerijen van De Groene Weg, het ministerie van landbouw en een groep met LTO Nederland, Platform Biolo- gica, Stichting Natuur en Milieu en de Dierenbescherming spra ken in 1999 met elkaar af om hun schouders te zetten onder de verkoop van biologisch var kensvlees. In een convenant ga randeerden de supermarkten en slagers een bepaalde afname en verplichtten de boeren tot een verantwoorde biologische productie. De politiek juichte deze unieke samenwerking toe en kwam met een stimuleringsregeling voor boeren die biologisch wil den gaan werken. Want de en thousiaste consument, die best wat meer wilde betalen voor een verantwoord stukje vlees, mocht nooit bij een leeg schap komen te staan. Met een afzetcontract in de hand maakten de boeren bij het ministerie van landbouw kans op de subsidie. Albert Heijn en de Sperwer Groep hadden hoge verwachtingen, dus de boeren kregen van de supers makkelijk afzetgaranties. De PLUS dacht dat in 2002 al 10 procent van het verkochte varkensvlees bio logisch zou zijn. Albert Heijn ging zelfs uit van 15 procent. Hoewel het verkochte biologi sche varkensvlees bij Albert Heijn afgelopen jaar weer met 40 procent groeide ten opzichte van 2002, is 15 procent markt aandeel nog lang niet in zicht. Dat is nu 5 procent. De recessie zette goed door, geld speelde weer een rol bij het boodschap pen doen en het duurdere bio logische vlees ging minder hard. Maar waar Coca Cola in slechte tijden minder flessen afvult, bleven de biologische varkens- boeren (nog geen 100 met zo'n 80.000 beesten) rustig karbona des leveren. Dat kon, want de supers hadden zich verplicht tot afname. Albert Heijn en PLUS kregen het enorme aan bod echter niet meer verkocht en legden het biologische var kensvlees noodgedwongen als gewoon varkensvlees in de schappen. De rekening die daarvoor wordt betaald, is nu kennelijk te hoog geworden. Zeker nu er een pe perdure prijzenoorlog woedt. De supermarkten en de slagers hebben gezamenlijk, naar ver luidt, zo'n 2 miljoen euro bij el kaar gelegd voor boeren die weer terug willen schakelen naar een normale productiewij ze. Een dure blunder? „We maak ten de prognoses in een tijd van hoogconjunctuur, iets te opti mistisch dus", zegt woordvoer ster Mes van Albert Heijn. „Maar we blijven investeren in de biologische markt." Volgens woordvoerder Steverink van Platform Biologica is het ge woon een groeistuip van de biologisch markt. „Biologische boeren hebben veel hogere vas te kosten, een varken krijgt nu eenmaal meer ruimte bijvoor beeld. Het is dus heel mooi dat boeren die hun nek uitsteken, niet het slachtoffer worden van een tegenzittende markt." Dat zullen deze keer de supermark ten zelf zijn, want in een prij zenoorlog is er weinig ruimte om eigen inschattingsfouten door te berekenen aan de klant.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 7