Arrestatiegolf Amerikanen rond Tikrit BUITENLAND «I Carnegie: Irak had vooral papieren wapenarsenaal Commando's zien bedoeïenen Bajesklanten beschermen klanten Air France Gekweekte zalm bevat meer gif dan 'wilde' kvt Brigades <ute«r brieven VS verversen troepen Powell haalt uit naar Palestijnen Witte rozen in de Rode Zee erriër bijt te baby dood uier - Een Franse baby fe maanden oud is giste- iflarbonne doodgebeten 'mond van zijn ouders. een bulterriër, ont- Sit het zicht van de ou- vvist de babykamer bin- Jomen. De baby werd ndene keren gebeten, /pdere in de buik, en lor een hartstilstand. De afgemaakt. iten doden tuk al-Aqsa Israëlische com- in burger hebben gis- enin op de Westoever •r van de al-Aqsa Mar- »*%igades doodgescho- commando's openden f op de 35-jarige Assad i toen hij vluchtte om Jstatie te ontkomen. i ;trie b Dgelsbe Italiaanse minister n vopenlandse zaken ver lat een samenwerkings- 1 van Italiaanse anar- èn leden van de ex- ikse Rode Brigades ver gelijk is voor het op- jan verscheidene bom- eschepü EU-instellingen. de bewindsman zijn de Igades door verschillen- taties in het afgelopen zwakt'. Anarchistische zouden daarom heb- geboden samen te wer- de terreurgroep. »d@n door Ie in Turkije 1 - Het steenkoude weer e heeft de afgelopen J aan elf mensen het le- ist. Volgens de Turkse n CNN zijn alleen op [stortplaats in de pro- atalya al vier leden van oze familie doodgevro- de meeste andere nen waren dakloos. iters' beroven in Belgrado o - Drie dieven die zich ;ch-orthodoxe priesters verkleed hebben giste- vestiging van een Oos- bank in Belgrado be- mgens de televisie i de mannen bijna uro aan dollars, dinars s buit. iord over lag vliegtuig De nabestaanden van toffers van een aanslag 'rans verkeersvliegtuig ïn Libische onderhan- jiebben een akkoord )ver het betalen van ergoeding. Libië gaat (ïtoffer nu maximaal 1 dollar uitkeren. Bij de op het UTA-vliegtuig 170 mensen om. Het gesloten akkoord moet n Tijmaken voor ophef- de sancties tegen de van Gaddafi. jaar voor raak internet mes - Een 52-jarige Brit- is gisteren in de VS tot ingenisstraf van vijf jaar eeld voor het maken seksafspraak met een meisje via internet. De is overgekomen uit En- ladat hij via een chatsi- :t had gemaakt met het »e twee spraken elkaar jaar enige malen in de 'Romance', waarna de Ite, Barry Beadle, voor- In haar te komen be- In de VS namen Beadle hun intrek in een motel, een kleine week met el- prbrachten en volgens lagers zeker tien keer jar naar bed gingen. uimtestation niet gedicht Iiaveral - De luchtdruk |rd van het internatio- mtestation ISS daalt nog Een NASA-medewerker t dat een meting op lag aangaf dat de lucht- 6t meer daalde. Waar- k klopte die uitslag niet, In latere meting liet zien jlaling in hetzelfde, zeer impo doorging. vrijdag 9 januari 2004 jacht op Ird p door onze correspondent Ans Bouwmans Washington - Negen maanden na de val van Bagdad zijn nog geen verboden massavernie tigingswapens in Irak gevonden. Er was geen sprake van een onmiddellijk gevaar voor de VS en de wereld, constateert het Amerikaanse Carnegie instituut. Het Carnegie Instituut voor Internationale Vrede, een gezaghebbende denktank in Was hington, presenteerde gisteren een omvang rijk rapport over de Iraakse massavernietings- programma's. De VS schilderden afgelopen voorjaar ten onrechte een situatie waarin ge kozen moest worden tussen oorlog om het gevaar van Iraakse wapens te elimineren en niks doen tegen die bedreiging, aldus het in stituut. De wapenprogramma's van Irak vormden een bedreiging op de lange termijn maar leverden geen onmiddellijk gevaar op voor de VS, de regio of voor de veiligheid van de wereld, zo luidt de belangrijkste conclusie. Dat was in grote lijnen bekend. De bedreiging - met name de nucleaire - werd systematisch zwaarder aangezet door de Amerikaanse re gering dan op basis van informatie van in lichtingendiensten realistisch was, zo stelt het rapport waarin ook wordt gesuggereerd dat de Amerikaanse inlichtingengemeenschap zich in 2002 te veel heeft laten beïnvloeden door de politiek. Ook betoogde de regering-Bush dat er een ge vaar bestond dat Saddam zijn massavernieti gingswapens in handen van al-Qaeda zou spelen, terwijl er geen enkel bewijs was voor een dergelijke samenwerking en het ook du bieus was dat Saddam afstand zou doen van zo'n gewild bezit. Saddam - die vorige maand in Amerikaanse handen viel - is de afgelopen jaren voor het lapje gehouden door medewerkers die meer beloofden dan ze konden waarmaken, zo concludeerde de Amerikaanse krant Was hington Post deze week op basis van gesprek ken met Iraakse wetenschappers en leden van het team van David Kay dat in Irak speurt naar sporen van de wapenprogramma's. Volgens het team van Kay bestaat er geen twijfel over de wens van Saddam om nucleai re, chemische en biologische wapens te ont wikkelen. Er is de afgelopen maanden veel re- searchmateriaal aangetroffen in Irak, dat ge heim gehouden is voor wapeninspecteurs van de VN. Maar het lijkt er sterk op dat het Irak - door de isolatie, de VN-controles en de sancties - aan het materiaal ontbrak om zijn vroegere arsenaal te herbouwen. Volgens de New York Times is het team van Kay ingekrompen, en denkt voormalig VN-in- specteur er zelf over om op te stappen. Het idee dat Irak zijn veronderstelde wapentuig voor de oorlog heeft vernietigd, verborgen of het land uit heeft gesmokkeld - bijvoorbeeld naar buurland Syrië - is zeer onwaarschijnlijk, aldus het rapport van Carnegie. Je kunt geen honderden tonnen chemicaliën en bacteriën of dozijnen Scudraketten laten verdwijnen, zonder dat de Verenigde Staten daar iets van zouden hebben gemerkt. tikrit/ap - Het Amerikaanse le ger heeft afgelopen nacht een groot arrestatieoffensief uitge voerd in de stad Tikrit. Dertig mensen zijn opgepakt, onder wie twaalf die direct betrokken zouden zijn geweest bij verzets actie. *-ïgen de Amerikanen en hun bondgenoten. Zo'n driehonderd militairen voerden de operatie in de stad uit, bijgestaan door helikop ters en pantserwagens. Tikrit is een van de plaatsen waar het verzet tegen de coalitiesolda ten het hevigst is. Sinds april zijn in de stad vijf Amerikanen gedood en 52 gewond geraakt bij verzetsacties. Alle negen inzittenden van een Amerikaanse legerhelikopter zijn gisteren om het leven ge komen bij een mislukte nood landing. De inzittenden waren allen militairen. De reden waarom de Black Hawk heli kopter een noodlanding moest maken, is onduidelijk. Het on geluk deed zich voor in de buurt van Fallujah, ten westen van Bagdad. De Iraakse minister voor Men senrechten Abdelbasset Turki meent dat de Amerikanen massaal de mensenrechten schenden in Irak, zo zei hij te gen de Arabische Liga in Cairo. Turki veroordeelde namens de door de VS ingestelde rege ringsraad de schendingen, met name de gevangenhouding van talrijke Irakezen. De Ame rikanen hebben gisteren naar schatting zestig gevangenen vrijgelaten maar houden nog bijna 10.000 anderen vast, veelal op verdenking van be trokkenheid bij anti-Ameri kaanse aanslagen. Gistermorgen moest een mili tair vrachtvliegtuig terugkeren De Amerikanen laten in een buitenwijk van Bagdad gevangenen vrij. Er is een groot amnestieprogramma afgekondigd in de hoop de harten van de Irakezen te winnen. Foto: Reuters naar de luchthaven van Bag dad omdat een van de vier motoren door vijandelijk vuur werd geraakt. In het grote toe stel van het type C5 zaten elf bemanningsleden en 52 mili taire adviseurs. Het Amerikaanse leger is be gonnen met de vervanging van tienduizenden militairen die er een jaar dienst in Irak en omliggende landen ter voor bereiding van de oorlog tegen Saddam Hussein op hebben zitten. De komende maanden gaan ongeveer 130.000 Ameri kaanse soldaten terug naar huis om te worden vervangen door 110.000 vers aangevoerde troepen. Het aantal Amerikaanse solda ten dat sinds het begin van de oorlog in Irak is omgekomen nadert de vijfhonderd. Daar mee is het conflict in Irak het bloedigste dat de Verenigde Staten de afgelopen decennia hebben gekend. Vandaag stond het aantal doden dat de VS in Irak te betreuren hebben op 494. De meeste doden zijn gevallen na 1 mei, toen presi dent George Bush de oorlog ten einde verklaarde. In de Golfoorlog van 1991 om Sad dam Hussein uit Koeweit te verdrijven, sneuvelden 385 Amerikaanse militairen. Ook in andere conflictgebie den waar de VS troepen heen hebben gestuurd, zoals Liba non, Somalië, Kosovo en Af ghanistan, oversteeg het aantal doden onder de militairen de vijfhonderd niet. En heel erg veel zand en kamelen door Lianne Sleufjes as samawah - Ruim een maand hebben de elitetroepen van de Nederlandse krijgs macht de Zuid-Iraakse woes tijn nu doorkruist. Maar spec taculaire zaken hebben ze niet aangetroffen. „Tot nu toe zijn het vooral bedoeïenen en ka melen die we zien", zegt ma joor De Lange van het korps commandotroepen. Hij voert het bevel over de 78 comman do's die begin december spe ciaal voor de woestijnverken ning naar Irak zijn gestuurd. Met deze extra krachten zou de Nederlandse troepenmacht beter te weten komen wat zich afspeelt in de grote zandbak die tot aan de grens met Sau- di-Arabië hun achtertuin is. Ruim 1100 Nederlandse mili tairen, vooral mariniers, hand haven in de Zuid-Iraakse pro vincie Al Muthanna de stabili teit. Met de informatie van de commando's zou de veiligheid van de Nederlanders beter zijn gewaarborgd. De schrik zat er in Nederland goed in toen in november ne gentien Italiaanse militairen in de Zuid-Iraakse stad Nasiriyah om het leven kwamen bij een aanslag. Want al is Al Muthan na nog steeds één van de vei ligste gebieden, ook daar wor den risico's niet uitgesloten, aldus minister Kamp (defen sie). Dus vertrokken mede op zijn voorspraak de comman do's naar Irak. Zij zijn in staat om een paar dagen 'onzicht baar' inlichtingen te verzame len in een bar gebied. Terroristen zijn niet gesigna leerd tijdens hun speurtoch ten. „Verdwenen toen ze hoor de dat wij kwamen", lacht De Lange. Wel wordt er flink ge smokkeld, een traditie in de regio. Drugs zijn favoriet. Gro te illegale wapentransporten hebben de commando's nog niet opgespoord.Aan de Sau- dische kant van de grens wordt de boel stevig gecontro leerd." Frappant zijn wel de valke niers die in de woestijn hun hobby uitoefenen. „Ze jagen er op vogels en slangen die er zitten." Het is een wijdverbrei de Arabische sport en voor zo ver De Lange weet geen dek mantel voor kwalijkere praktij ken. Bataljonscommandant Ri chard Oppelaar van de Neder landse stabilisatiemacht ver welkomt alle extra informatie die hij binnenkrijgt. „En als ik extra verkenners krijg om te la ten patrouilleren, prima. Maar ik heb er niet om gevraagd. Wat zij doen, kunnen mijn mariniers ook." Ondanks de hoeveelheid in formatie die bijvoorbeeld ook via de Britten binnenkomt, heeft Oppelaar niet de illusie alles te weten wat er in de pro vincie gaande is. Zo was er af gelopen zaterdag een boze menigte op de been in de pro vinciale hoofdstad As Sama wah. Het gerucht ging dat er ergens banen te vergeven wa ren en dat mensen zich daar voor konden registreren. De menigte werd uiteindelijk op standig, vervolgens werd er op de mensen geschoten. Daarbij vielen vijf gewonden en een dode. De Nederlandse militairen probeerden te voorkomen dat de massa de Iraakse schutters te grazen nam. Ze moesten daarbij enkele waarschu wingsschoten lossen. Wat aan vankelijk een zoeken naar werk werd, mondde uit in een schietpartij. „Je kunt niet alles voor zijn", aldus Oppelaar la coniek. sharm el sheikh - Familieleden en vrienden herdenken de bij de ramp met de Boeing 737 van Flash Air omgekomen Franse passa giers. Zij wierpen op de plek des onheils witte rozen in de Rode Zee vanaf een Frans marineschip. Foto: Reuters washington/ap - Gekweekte zalm bevat meer dioxine en andere kankerverwekken de stoffen als polychloorbifenylen (pcb's) dan wilde zalm, blijkt uit wereldomvattend onderzoek. Vooral Noord-Europese zalm blijkt zwaar vervuild, gevolgd door zalm uit Noord-Amerika en Chili. Volgens de onderzoekers van de Universi teit van Albany in New York heeft de ver vuiling te maken met het voer dat de zalm in de kwekerijen krijgt. Het voer bevat dik wijls visolie en vismeel, dat meestal wordt gemaakt van een beperkt aantal vissoorten die zelf veel verontreinigende stoffen be vatten. Wilde zalm heeft een veel gevarieerder di eet. De geografische verschillen komen overeen met de uiteenlopende mate van vervuiling in de oceanen; Europa werd eer der geïndustrialiseerd dan Noord- en Zuid- Amerika en de zee is daar ook meer veront reinigd. Wie meer dan één keer per maand (ge kweekte) zalm eet, zou een iets verhoogde kans op kanker hebben. De onderzoekers raden consumenten aan vaker wilde zalm te eten. Kwekers zouden de samenstelling van het voer moeten veranderen, bijvoor beeld door visolie te vervangen door so- jaolie. Bush wil mannen op Mars en maan palm beach/ap - De Ameri kaanse president George Bush kondigt volgende week plannen aan voor een be mande ruimtevlucht naar Mars en het vestigen van een permanent bemande basis op de maan. Dat hebben zegslieden van de Ameri kaanse regering bekendge maakt. Bush wil het Amerikaanse ruimtevaartprogramma, dat de afgelopen jaren met een groot aantal tegenslagen en bezuinigingen te maken heeft gehad, nieuw leven in blazen. Tegenstanders van de plannen van Bush zien de voorstellen vooral als ideeën die de herverkiezing van Bush kracht bij moeten zet ten. Details van de plannen om een bemande vlucht naar Mars te maken zijn nog niet bekendgemaakt. Ver wacht wordt dat de presi dent bij de presentatie van zijn plannen volgende week meer details bekend zal ma ken. Waarschijnlijk zal de doelstelling zijn om binnen tien jaar de eerste Amerikaan op Mars te laten landen. Tussen 1969 en 1972 stuur den de VS twaalf astronau ten naar de maan. Na die tijd zijn er geen bemande maan- vluchten meer uitgevoerd. Uitsmijters, hondenfokkers en nachtportiers irdenaar fc - Na een massale klop- Éeft de politie in de Ame- p staat Georgia een 31- Jan aangehouden die jisjes had ontvoerd. De ie dochters en een stief- van de man, zijn onge le man wordt verdacht ird op vier mensen. De ffers waren volgens lanse media de voorma- •onouders, een ex- :us en een van de eigen van de verdachte. door onze correspondent Henk Glimmerveen parijs - KLM's fusiepartner Air France heeft ruim twee jaar vluchten met een verhoogd risico laten bewaken door 'air marshals' die door een Amerikaans be drijf waren geleverd, maar waarvan de screening nogal te wensen overliet. Een van de bewakingsmensen bleek wegens moord te zijn veroordeeld. Een onbe kend aantal anderen beschikte over een fors strafblad. De details kwamen aan het licht toen de rechtbank in Parijs dezer dagen het faillissement uitsprak over het bedrijf, Pretory S.A., een Franse dochteronder neming van het aan de Amerikaanse beurs genoteerde bedrijf Pretory USA Inc. Het Franse bedrijf stond onder lei ding van de Amerikaanse president-di recteur William Buck. Op de internet site van Pretory beweert het bedrijf dat behalve Air France ook het Franse mi nisterie van binnenlandse zaken, de Franse douane en topbedrijven als LV- MH, Guerlain, Giorgio Armani, Given- chy en Kenzo gebruik maken van zijn diensten. Het weekblad Paris Match van deze week beweert dat William Buck een veel gesignaleerd party-be zoeker was, die zich het liefst liet zien in gezelschap van Franse en Ameri kaanse politici en topambtenaren. Air France was een van de eerste luchtvaartbedrijven die na de aansla gen van 11 september 2001 besloot zijn vluchten van en naar de Verenigde Staten te laten begeleiden door 'speci aal getrainde agenten'. Pretory kon evenwel niet op korte termijn voldoen de geschoold personeel leveren en voorzag de Franse luchtvaartmaat schappij in eerste instantie voorname lijk van disco-uitsmijters, hondenfok kers en nachtportiers. Pas in april vo rig jaar vond een serieuze evaluatie plaats van het personeel, waarna be sloten werd dat dertig personen niet meer mochten worden ingezet bij vluchten omdat ze een fors strafblad hebben. De situatie werd voor Pretory onhoudbaar, toen het bedrijf de socia le lasten van zijn personeelsleden niet meer betaalde en er beschuldigingen kwamen dat de onderneming was gaan knoeien met de belastingaangif te. Het faillissement werd uitgesproken aan de vooravond van afgelopen Kerstmis. Air France had enkele weken eerder laten weten dat het contract met Pretory zou worden opgezegd. Een dag na de faillissementsuitspraak ontstond grote paniek in het intercon tinentale luchtverkeer tussen Frankrijk en de Verenigde Staten, toen Washing ton eiste dat een zestal Air France- vluchten zou worden geschrapt. De Amerikaanse inlichtingendiensten zei den aanwijzingen te hebben dat zich aan boord van een van de toestellen een of meerdere terroristen bevonden, die van zins waren een aanslag te ple gen. De Franse politie heeft nogmaals be vestigd dat ze op zoek is naar een per soon die zich op die bewuste kerst avond niet heeft gemeld voor een vlucht van Air France van Parijs naar de Verenigde Staten. Maar het enige houvast dat men heeft is een naam, Abdoe Haï. Het is een naam die in Af ghanistan net zoveel voorkomt als in Nederland Jansen. Volgens het Ameri kaanse televisiestation ABC wordt deze Haï er door de Amerikanen van ver dacht lid te zijn van het al-Qaeda net werk. Hij zou in oktober 2003 uit Ame rikaanse gevangenschap in het Af ghaanse Kandahar zijn ontsnapt, aldus ABC. Minister van justitie Perben wil slechts bevestigen dat de Franse autoriteiten 'iemand zoeken'. Een woordvoerder van de Franse grenspolitie beperkte zich tot de uitspraak: „In deze dagen is het altijd interessant te weten waarom iemand die een transatlantische vlucht heeft geboekt, zonder opgaaf van re denen niet komt opdagen". Op de vluchten van Air France zouden momenteel leden van de elite-eenheid van de gendarmerie GIGN meevliegen. De vraag is echter hoe lang dit kan doorgaan. In 2002 had het bedrijf Pre tory bij topdrukte 200 personeelsleden ingezet. De GIGN-eenheid, die vooral bij gevaarlijke arrestaties in actie komt, bestaat evenwel uit slechts 95 man schappen. washington/ap - De politieke leiders van de Palestijnen zijn de hoofdschuldigen aan het vastlopen van het vredesproces in het Midden-Oosten. Dat heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell gezegd. Op een perscon ferentie in Washington haalde Powell hard uit naar het Pales tijnse leiderschap, dat onvol doende gedaan heeft om ter reuraanslagen op Israëlische doelen te voorkomen, aldus de minister. „De Palestijnse Auto riteit moet zich tot het uiterste inspannen om aanslagen door terreurgroeperingen tegen te gaan. Dat is de afgelopen jaren niet gebeurd", zei Powell. Ook Egypte, de belangrijkste bond genoot van de Verenigde Staten in de Arabische wereld, kreeg een veeg uit de pan. Dat land heeft volgens Powell onvol doende dixik uitgeoefend op de Palestijnen om het geweld te gen Israël te staken en het Pa lestijnse leiderschap er van te overtuigen dat pijnlijke conces sies aan Israël nodig zijn om tot een werkbaar vredesplan voor het Midden-Oosten te komen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 2004 | | pagina 5